Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiën: Woensdag 13 April 1921. zierikzeesche courant. DRANKWET. buit enlan d. binnenland. Uit Stad en Provincie. Prya per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. Bij. contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10608. Inzendins °p den das? vaD nit" Oir. A J. DE LOOZE Jr. Ullg.-Radtct. II. J. KOSTE». eave vóór 11 ure- De Directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Zierikzee brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met ingang van heden de 3e bestelling na aankomst van de 3e spoorboot uitrukt. De Directeur voornoemd, S. BEUMÉE. BURGEMEESTER en WET- HOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergadering van den 9 April 1921, is vastgesteld het volgende besluit: De Raad der gemeente Zierikzee Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 25 Februari j.l., No. 273; Gelet op artikel 149 der Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de navolgende Verordening, regelende de verdeeling der werkzaamheden tusschen de ver schillende ambtenaren van den Bur gerlijken Staiul in de gemeente Zierikzee. Artikel 1. Er zullen in deze gemeente zijn één bezol digd en vijf onbezoldigde ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Zij zullen allen gelijkelijk bevoegd zijn tot het opmaken en verlijden van alle akten van den Burgerlijken Stand, doch de bezoldigde wordt meer bepaald belast met het verrichten van alle werkzaamheden. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis wordt de bezoldigde ambtenaar vervangen door een der onbezoldigde. Artikel 2. Deze verordening treedt in werking den len April 1921, op welk tijdstip de Verorde ning, regelende de verdeeling der werkzaam heden tusschen de verschillende ambtenaren van den Burgerlijken Stand in de gemeente Zierikzee, vastgesteld den 18en December 1911, vervalt. Aldus vastgesteld ter openbare Raads vergadering van den 9 April 1921, No. 26. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Voorzitter. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Zierikzee, den 13 April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Gelet op artikel 21 der Drankwet; Brengen ter kennis van de vergunning houders, dat zij, die zich met hunnen aanslag iu het vergunningsrecht bezwaard gevoelen, zich binnen veertien dagen, nadat de astwlag te hunner kennis is gebracht, tot den Ge meenteraad kunnen wenden, doch niettemin, op straffe van het vervallen der vergunning, verplicht zjjn, den aanslag vóór 1 Mei a.s. in zijn geheel ten kantore van den Gemeente- Ontvanger te voldoen, zullende zoo noodig later teruggave van het te veel betaalde plaats vinden. Zierikzee, den 13 April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Duitschland en ile geallieerden. De Libre Belgique schrijftIn over het algemeen goed ingelichte Belgische politieke kringen is men geneigd te gjelooven, dat binnen en kele dagen, of zeker binnen niet te /angen tijd, vóór 1 Mei, de Duitsche regeering aan de geallieerden nieu we voorstellen zal doen nopens de kwestie van de schadeloosstellingen. De kleine entente en Hongarye. De „Times"-correspondent te Praag seint aan zijn blad, dat de kleine Entente een oproep zal rich, ten tot Hongarije, om zich te ver plichten, de Habsburgers definitief uit te sluiten van de lijst der can- didaten van de kroon van St.-Ste- phanus. Dit verzoek zou uitdruk king geven aan het standpunt der groote mogendheden. Een Amerik. planter veroordeeld. De planier John. Williams, die beschuldigd wordt van moord op twaalf negers, gepleegd op zijn ka toenplantage in den Amerikaan- schen staal Georgië, is door de jury schuldig verklaard en tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld. Er is een beweging gaande voor een nieuwe behandeling van hel geding. De nood in Polen. De troostelooze toestand der Poolsche arbeiders, ontslagen sol daten en oorlogsinvaliden wordt noodlottig genoemd in de pers. De staat kan niet helpen. De vroegere soldaten, die rondloopen in geha vende uniformen, die nog slechts lompen zijn, wachten tevergeefs op hel huil beloofde land. De pers deelt mee, dat de oorlogsinvaliden op een vergadering door 2000 lol- genooten bezocht, besloten zouden hebben de Poolsche Opper-Sileziërs te raden, niet voor Polen te stem men. Zelfs een nalionaal-conservalief blad zegt, dat zij daar feitelijk ge lijk in hebben. De schare weduwen en weezen, zegt het blad, is groot, zij schreit naar brood, dat steeds duurder wordt. Nog erger slaat het met de kleeding. Zoo voelt de in valide zich achteruitgezet, vergeten. Amerikaansche belastingen. De Daily Telegraph verneemt uit New-York, dat om tegemoet te komen aan den vrijwel algemeeney eisch om de oorlogswinstbelasting in te trekken gisteren in liet Huis van Afgevaardigden een wetsont werp is ingediend, dat de strekking heeft een recht van één prooent te heffen van alle verkoopen. Men schat dat een dergelijke belasting ongeveer <500.000.000 dl. 's.jaars zal opbrengen. Ook wordt voorspeld dat deze belasting populair zal zijn, daar het opbrengen ervan nauwe lijks gevoeld zal worden. In arbeiderskringen is echter ver zet tegen die belasting, wijl zij naar verhouding sterker zou drukken op de armen, dan op de rijken. Opzienbarend proces. Te Kopenhagen is een proces be gonnen tegen den geneesheer dr. Nordentoft, die volgens de dagvaar ding beschuldigd wordt van 't op wekken van abortus, moord op zijn eerste vrouw, medeplichtigheid van tal van moorden, poging lot afdrei ging, verduistering, valschheid in geschrifte en brandstichting. Het dossier omvat 150 pagina's druk. Het geding wordt met gesloten deu ren behandeld. Een dappere vrouw. De directie van een postkantoor te Cork heeft dezer dagen zes mannen op de vlucht gedreven, die revolvers op haar richtten en geld eischten. Toen zij dit weigerde, kreeg zij een klalp op het hoofd met een revolver, waarop zij, uitroepen de, dat zij liever wilde sterven dan zich over te geven, presse-papiers wierp naar de aanvallers, die op de vlucht sloegen. Do Nobclprys. In een hoofdartikel dringt de Budapest- Hirlap, naar een V.D. bericht meldt, er op aan, dat Hongarije zal voorstellen, den Nobelprijs voor den vrede aan Holland toe te kennen. Holland heeft inzonder heid op het gebied van weldadigheid aan kinderen en den vrede zulke groote ver diensten van wereldgeschiedkundige be- teekenis verworven, dat het verleenen van den Nobelprijs aan Koningin Wilhelmina de geringste erkentelijkheid schijnt, wel ke de mensehheid te bewijzen heeft. Alle factoren in Hongarije moeten spoedig met elkaar in verbinding treden om een uit gebreide actie in deze richting te be* ginnen In Hongaarsche politieke kringen vindt deze aansporing levendigen bijval. De mynworkersstuking in Engeland. De omvang van de militaire maatrege len der regeering tegen de staking kan worden afgeleid uit de cijfers der gepu bliceerde aanvullingsbegrooting, die voor ziet in 300.000 extra-mannen voor het leger en 10.000 voor een luchtwacht. De ontwikkeling der dingen in de rich ting van een schikking gaat bevredigend voort. Optimisme van Dr. Simons. (Minister Simons, die zich op zijn door reis |Maandag eenige uren in Bazel op7 hield, verklaarde een vertegenwoordiger van de Baseier Nachrichten o. a., dat hij persoonlijk er van overtuigd was, dat de nieuwe voorstellen van Duitschland tot onderhandelingen zouden leiden, die een overeenkomst en het vermijden van een catastrofe tengevolge zullen hebben. Naar aanleiding van de verklaring van Simons tegenover Fransche journalisten en de bijeenroeping van de commissie voor buitenlandsche zaken duiken aller lei crisis-geruchten op. In parlementaire kringen heerscht veelal de meening, dat het tegenwoordige kabinet zich voor en op de Londensche conferentie te zeer ge bonden heeft, dan dat het geschikt zou zijn om nieuwe besprekingen met de ge allieerden te voeren. Het heeft den schijn alsof men in vooraanstaande politieke kringen een geheele of gedeeltelijke re organisatie van het kabinet ernstig over weegt. DINTELOORD. Tot leden der oudercommissie aan de le open bare lagere schooi zijn benoemd de heeren K. Deurloo, G. Harlman, N. A. van Nieuwenhuijzen, II. de Peindert, G. van Saarloos, L. de Vis ser en G. Vriens Jz. Vorige week confereerde het college van B. en W. met een twee- lal vertegenwoordigers der Provin ciale Noord-Brabantsche Eleclrici- ijeits-maatschappij, om deze gemeen ste te doen aansluiten bij hel clec- trisch nel van genoemde maat schappij. Vooruitstrevende vrijzinnige Staatspartij. De Haagsche Unie-Liberalen zijn niet tevreden met den naam Vrij; heidsbond voor de nieuwe staatkun dige organisatie. Hij beantwoordt volgens hen niet aan doel en stre ven der in fusie tredende partijen, waarom met algemeene stemmen een motie is aangenomen, om op de algemeene vergadering der libe rale Unie, 16 April' a.s., voor te stel len dén naam Vrijheidsbond te ver vangen door Vooruitstrevende Vrij zinnige Staatspartij. De uitvaart dor ex-keizerin. Nopens de uitvaart van de ex- keizerin meldt de Duitsche draad- looze dienst: De gewezen keizer en de gewe zen kroonprins zullen het lijk Don derdag tot de NederLandsche grens begeleiden, vanwaar Dryander, de hofprediker, het naar het station Wildpark bij Potsdam zal 'brengen, waar het op de baar zal worden geplaatst. Officieren in het gala-uni- uniform van de gewezen garde-regi menten zullen de doodenwake hou den, tot de begrafenis, die Zater dag i n hel Mausoleum van liet Neue Palais, met het ceremonieel der Pruisische koningen, in tegenwoor digheid van alle kinderen, behalve den kroonprins, alle kleinkinderen en een achttal Duitsche vorstelijke personen, zal plaats vinden. Zondag zal' er in alle Pruisische kerken een rouwdienst worden ge houden. Alle détails van de bijzetting zijn geregeld tusschen den hofmaar schalk en de Pruisische regeering. Prinses Juliana. De Koningin heeft, naar de Rot- terd. verneemt, aan den heer L. A. van Andel, leeraar aan de Ghr. II. B. School te Alphen aan den Rijn, opgedragen aan prinses Juli ana onderwijs te geven in de Duit sche taal. Prov. Zeeuwsche Schoonheids, en Archeologische Commissie. Bovengenoemde commissie heeft haar eerste verslag aan Ged. Staten uitgebracht, loopende over het tijd vak van 1 Mei tot 31 Dec. 1920. Hieraan is het volgende ontleend: Door het aanstellen van 25 cor respondenten slaagde de commissie er in, in alle onderdeelen der pro vincie verbinding te hebben unet personen, die haar met hun locale kennis en invloed van nut kunnen zijn. Hoewel slechts weinige gemeen ten (voor zoover bekend slechts Burgh, Goes, Middelburg, Oost en West Souburg en Zierikzee) gehoor gegeven hebben aan het .verzoek van Ged. Stalen om de zoogenaam de wtelslandsbepaling in de bouw verordening op te nemen, staat daartegenover dat de ergste inzin king in de architectuur voorbij schijnt. De aandacht der Rijkscommissie werd gevestigd op den slechten toestand van de sacristij ,der St. Barbarakerk te Drcischor. Keizerlyke familieleden naar Doorn. Verscheidene leden van de kei zerlijke familie hebben bericht ge zonden onderweg le zijn. Zoo zul len de hertog van Brunswijk en zijb gemalin, Louise Victoria, de doch ter van den ex-keizer en prins Os kar heden te Doorn aankomen. De ex-kroonprins is reeds gearri veerd. Graaf von der Goltz is naar Berlijn vertrokken tot het nemen van maatregelen in verband met de bijzetting der ex-keizerin. ZIERIKZEE. De vcreeniging „Al gemeene Ontwikkeling" alhier, .gaf Maandagavond in de Concertzaal eene bioscoopuitvoering. De plaat sing van (vet toestel in de cabine bleek eene aanmerkelijke verbete ring te zijn. Het hoofdnummer bestond in de Slaatskolenmijnen, welke een in druk gaven van dit belangrijke be drijf zoowel boven als onder den grond. Zeer interessant waren de opnamen van ontluikende bloemen, die thans in enkele minuten ver toonden, hetgeen in weken in de natuur geschiedt. Het leven van de kwal, aan de bezoekers van het „Stelletje" over bekend, werd zeer Irani \veergege_ ven, terwijl men ten slotte een lesje in een alhier onbekende sport het ski-loopen ontving. De voorzitter der bioscoopcom missie, de heer van der Have, deel de mede, dat einde dezer maand de beroemde Shaekieton Zuid-Pool expeditie zou worden vertoond. Hij' rekende 'daarbij echter op een goede opkomst, zoowel van leden als nieLleden, bij welken wensch wij ons gaarne aansluiten. Zondagavond hoopt het Man nenkoor „Luctor et Emergo" .alhier in het „Huis van Nassau" een uit voering te geven. Men zie de ad vertentie in het nummer van Vrij- dag. Wij verwijzen onzen 'lezers, voornamelijk die van Westen-Schou- wen, naar een in dit nummer voor komende advertentie, betreffend^ een lezing over „Vrijwillig Land. stormkorps-molordienst. Tot kweekelingen aan de Rijks kweekschool voor onderwijzers te Middelburg zijn o.a. benoemd, Wj Dane te Sirjansland, C. van Gorsel te Serooskerke (S.) en J. de Korte te Tholen. V rij williyr Landstormgroep Zzee. Verbandcursiis voor vrouwe lijke vrijwilligers, a.s. Vrijdagavond 8—91/2 uur, Ziekenhuis, Manhuis- straat. Huldeblyk mr. H. J. Dyckmeester. De commissie tot aanbieding van het provinciaal afscheidshuldeblijk aan mr. H. J. Dijckmeester, aftre dend Commissaris in onze provin cie, in 't laatst dezer maand zuil naar de N. Z. Crt. verneemt vermoedelijk 28 April a.s. in de sta tenzaal te Middelburg bijeenkomen, om dat huldeblijk aan te bieden. RENESSE. Het is voorzeker eei? zeer goede gedachte geweest van onze vroede vaderen "de Scharen» dijksche weg, beter bekend onder den* naam „de Laan", den weg van af hel dorp tot aan de duinen, veel te verbeteren. Bestond er eertijds slechts een smal voetpad, hel ver lengde van den straatweg tol aan den duinvoet, thans is dat voetpad uitgedijd tol een 6 meter broeden weg voor auto's, motorfietsen en rijtuigen. Deze weg is gescheiden door een greppel, waarlangs 1111 een breed voetpad loopt, terweerszijden beplant met heesters en opgaande boomen. Het natuurschoon heeft wel is waar eenigszins geiteden door het aanleggen dier kunstwegen, maar laten wij hopen, dat de bojo- men en struiken flink zullen op wassen en de bezoekers van duin en strand weleer zullen uitlokken tot vertoeven onder hun schaduw rijk bladerendak. Wij stellen ons voor dat het gemeentebestuur niet in gebreke zal blijven beide goed aangelegde, doch nog te mulle we gen teverharden. Tegenover den theetuin zal met het oog op het drukke bezoek een ruime loods ge bouwd worden, dienende voor berg plaats voor auto's, motor- en ge wone fietsen. NOORDWELLE. Door het bedan ken van den heer L. Zonruiter als lid van den raad, 'zal dc heer A. Verjaal als zoodanig zitting nemen. ELLEMEET. De nieuw gebouw de openbare schopt is Maandag 11 April voor het eerst in gebruik ge nomen. ZONNEMAIRE. Het nijpend ge brek aan onderwijzend personeel doet zich ook hier gevoelen aan de bijz. school. In de vacature mej. Veen, meldden zich geen sollicitan ten aan. f 100, s. 50 d. h., wegens eenvoudige be- leediging. Eiseh 14 d. gev.str. Inzake J. S., 11 j-, zonder beroep, wo nende te Zonnemaire, werd de teruggave aan zyn ouders bevolen, zonder toepas sing van eenige straf, wegens diefstal, 3 maal gepleegd. Eisch plaatsing in eene tuchtschool voor den tijd van 3 m. met een proeftijd van één jaar. Ambtshalve raadsman was mr. H. Polvliet. ONDERWIJS. Geslaagd voor de 2e klasse gem. kweekschool voor onderwijzers te Dordrecht, de heer W. D. Pieters'e, geboren te Serooskerke (S.) POST EN TELEGRAPHIE. Naar de „Tel." verneemt, wor den ,„van hooger hand" eenige nieu we maatregelen voorbereid met be trekking tot de- arbeidsvoorwaar den van het personeel in het be drijf van Posterijen, Telegrafie en Telefonie. KERKNIEUWS. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 12 April. Door de arrond.- rechtbank zijn heden veroordeeld: C. R., 16 j., koopman, wonende te Zierikzee, tot 6 m. gev.str. met een proeftijd van 3 j., wegens met iemand beneden den leeftijd van 16 j. ontuchtige handelingen plegen, tweemaal gepleegd, eene voort gezette handeling uitmakende. Eisch zes m. gev.str. voorwaardelijk. Als ambts halve raadsman was opgetreden mr. H. Polvliet. S. L. S., 55 j., koopman, wo nende te Tholen, bij verst., tot f30 b'., s. 15 d h., wegens eenvoudige beleediging aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening zijner bedie ning. Eisch f30. J. S>, 45 j., veld- arbeider, wonende te Stavenisse, tot 2 W. gev.str., wegens diefstal. Eisch 2 m. C. D. Dz., 39/j., schipper, wonende te Sta- venissse, iri verzet tegen een bij verstek tegen hem gewezen vonnis, het vonnis be krachtigd, houdende veroordeeling tot Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Wijnjeterp, J. H. C. Is raël te Asch (G.) - Te Oostkapelle, G Kroon te Strijen. Aangenomen: Naar Zwammerdam, (toezW. G. G. Beerekamp te Oudega c.a. (H. O. N.) Bedankt: Voor Purmerland, H. J. van RooyenOost-Ind. pred. met verlof te Werkhoven. ZONNEMAIRE. Door vertrek uit de ge meente heeft de heer J. A. Bolle ontslag aangevraagd als kerkelijk-ontvanger. On geveer 30 jaar werd door hem die be trekking. bekleed. Om in die betrekking te voorzien, worden sollicitanten opge roepen, die zich tot 21 April a.s. kunnen aanmelden. Geref. Kerken. Beroepen: Te Driebergen, W. Breuke laar te Zaandam. Te Hollandsche Veld, A. J. de Boer te Garrelsweer. - Te 't Zandt, H Lanning te Nieuw-Weerdinge. Te Zuidwolde (Dr.) eibte Drachtster-Compag nie, H. R. Pel, cand. te Schraard. Te Paesens c.a., A. J. Fanoy te Oosterzee. Bedankt: Voor Lexmond, J. Runia te Arnemuiden. Voor Witmarsum, H. H. Binnema te iMunnekezijl. Voor Berkel en Rodenrijs, W. H. den Houting Jr. te Giesssen-Nieuwkerk. Voor Murmerwou- de, H. Lanning te Nieuw-Weerdinge. YAN HEINDE EN VER. I11 liet Engelsche Lagerhuis is medegedeeld, dat ongeveer 40 mij nen, waarin 16 duizend man werk zaam waren, geheel zijn onderge- loopen. De onderhandelingen no pens de oplossing in 't gerezen con flict zijn heropend. Alle Berlijnsche bladen bevat ten artikelen nopens den dood der ex-keizerin, welke in Duitschland ook in democratische kringen, op recht wordt betreurd. Duizend gevangenen uit de Leunafabrieken zijn onder strenge bewaking naar het vroegere gevan genkamp te Wittenberg overge bracht. Overbrenging was noodza kelijk daar anders de arbeid iu de fabrieken niet hervat kon worden. De politie te Serara in Italië heeft een samenzwering ontdekt, die ten doel' had een terreur le ves tigen. 39. gevaarlijke anarchisten zijn gevangen genomen. Opstandelingen en mijnwer kers te Arsa in Istrië, hebben een kleine autonomie-republiek gesticht. De autoriteiten hebben evenwel de mijnstreek bezet, waarbij 2 dooden en 11 gewonden vielen. - Bij een treinbotsing in het cen traalstation te Rome is 1 persoon gedood en 35 gewond. Uit het groote museum le Wei mar hebben dieven eenige schilde rijen gestolen, welker waarde op eenige millioenen wor.dt geschal. De Amerikaansche directeur- generaal der poslereijn heeft aange kondigd, dal alle postbeambten, 'be last met overbrenging van poststuk ken van waarde, van wapenen zul len worden voorzien. Er wordt bovendien een bel 00- ning van 5000 dollar betaald voor de arrestatie van iederen poslroo- ver. Het Amerikaansche congres is Dinsdag in buitengewone zitting bijeengekomen. 1 Het Chinèesche parlement heeft Sun Yat Sen tot president der Chineesche republiek gekozen. De JapanscKe kroonprins gaat niet naar de Yereenigde Staten, hoe-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1