Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 11 April 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. H.H. CORRESPONDENTEN voor Toelating Leerlingen Schoo L. en M. U. L. 0. Toelating leerlingen 0. L. School A, PUBLICATIE binnenland. Uit Stad en Provincie. Pry's per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10607. Inzending op den dag van uit- Dir. 1. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact, U. J. KOSTEN. «ave v66r 11 are- Dit nummer bestaat nlt 3 bladen. die hunne nota over het le kwartaal nog niet hebben gezonden, gelieven dit omgaand te doen. DE DIRECTEUR. met ingang van 1 Mei 1921. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de aangifte voor toelating van leerlingen op de Open bare school voor Lager- en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs in deze gemeente kan plaats hebben op Donderdag 14 April 1921, bij het Hoofd dier school aan het Schoolgebouw in de Nieuwe Boogerdstraat, tusschen des voorm. 9 tot 12 uur en des nam. 2 tot 4 uur. De leerlingen moeten op 1 Mei a.s. een leeftijd hebben van ten minste 5 jaar en 6 maandenzl] moeten dus geboren zijn vóór of op 1 November 1915. Zierikzee, den 6 April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. W1TTERMANS, Secretaris op 1 Mei 1921. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de aangifte van leerlingen tot de Openbare Lagere School A kan plaats hebben op Zaterdag 16 April 1921, aan het Schoolgebouw aan de Zuid' zijde van het Kerkhof, des avonds 7 uur. De leerlingen moeten op 1 Mei a.s. een leeftijd bereikt hebben van ten minste 5 jaar en 8 maanden; zij moeten dus geboren zijn vóór of op 1 September 1915. Zierikzee, den 4 April 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikzee, brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der Directe Belastingen ter invordering is verzonden, het Kohier der Grondbelasting voor het dienst jaar 1921, met uitnoodiging aan een iegen- lijk wien zulks aangaat, om na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedig ste het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens, dat de bezwaren, welke dienaangaande mochten bestaan, bin nen drie maanden na heden behooren te worden ingediend. Zierikzee, den 8 April 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 7 April. In deo hedenmiddag geopende zitting herdacht de voorzitter het overleden lid Van DtJSrn als een man van onge wone scherpzinnigheid, uitgebreide ken nis en taaie vasthoudendheid, die een zeer hooge opvatting van plicht had. Minister De Vries herinnert er aan, dat de heer Van Doorn het land in vele functiën op uitnemende wijze heeft ge diend en altijd met groote onbevangen heid en objectiviteit. De voorzitter deelt mede, dat Dinsdag 3 Mei wordt begon nen' met het afdeelingsonderzoek van de Grondwetsherziening en het ontwerp be treffende 't Hof van internationale justi tie. Voortgegaan wordt vervolgens met de behandeling van het ontwerp tot wijzi ging der Successiewet. De heer De Wijkerslooth vervolgt zijn rede. Hij kan ook met het ontwerp op zich zelf, afgezien van verband met an dere belastingvormen, niet instemmen. Het houdt z. i. geen rekening met de draagkracht en verstoort de progressie in de rechte lijn. De heer Van Rappard wil niet mede werken tot verhooging der heffing in de rechte lijn. Spr. meent, dat de regee ring het geld wel vinden kan door be zuiniging. De heer J. ter Laan geeft de voorkeur aan het staatserfrecht en ook aan de heffing van nalatenschappen. Hij even wel zal vóór stemmen, ook1 al verstoort het ontwerp de heffingsverhoudingen. De heer Kolkman zal vóór stemmen, niet omdat hij enthousiast is voor het ontwerp, maar omdat hij de verhooging dragen wil, wijl het geld er zijn moet. (Minister De Vries zegt, dat 't standpunt der regeering hetzelfde is als dat van den heer Kolkman. Spr. ontkent, dat de heffing in de rechte lijn hier hooger zou zijn dan in alle ons omringende landen. De heer De Wijkerslooth licht een e^aendement toe om bij meer dan drie kinderen de rechten, voor ieder kind boven het derde, te verminderen met 10 pCt. tot een maximum van f 1000 of 50 pCt. van heffing. De heer De Geer licht een amendement toe om de heffing te temperen als het gezinshoofd sterft met achterlating van minderjarige kinderen. De Minister ontraadt beide amende menten. De heer Oud dient een amendement in om een echtgenoot zonder kinderen ge lijk te stellen met een schoondochter. De (Minister ontraadt ook dit amende ment. Bij stemming over het amendement- Oud wordt onvoltalligheid geconstateerd. De beraadslagingen worden daarom ver daagd. Zitting van Vrijdag 8 April. Het amendement-Oud (gelijkstelling der echtgenooten zonder kinderen met echt- genooten met kinderen) wordt aangeno men met 44 tegen 20 stemmen. Het amen dement De Wijkerslooth (vermindering van het Successierecht voor groote gezin nen, wordt aangenomen met 55 tegen 9 stemmen; het amendement-De Qeer (ver" mindering van het Successierecht vooi echtgenooten met kinderen), wordt aa» genomen met 62 tegen 2 stemmen. De eindstemming over het ontwerp zal Don derdag worden gehouden. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging der Leerplichtwet (7e ieerjaar). De heer De Kanter stemt met 't ont werp in; (een achtste verplicht leerjaar acht spr. nu nog niet mogelijk, evenmin als leerplicht voor schippers-kinderen. Spr. dient een motie in, de regeering vragende, om een subsidiestelsel voor de voeding en kleeding voor schoolgaande kinderen De heer Bakker beschouwt leerdwang en ook de voorgestelde uitbreiding als een noodzakelijk kwaad; daarom zal hij voorstemmen. De heer K. ter Laan verdedigt de .in voering van den 8-jarigen leerplicht; een 8ste leerjaar is een belang der arbei dersklasse, dat de bourgeoisie niet mag weigeren aan het arbeiderskind, dat ver der het onderwijs voor zich z.'et afgeslo ten, terwijl toch ook de arbeiders het voortgezette onderwijs mede moeten be kostigen De heer Van der Molen dient een mote in, waarin wordt uitgesproken, dat de taak der overheid is te waken tegen ver- waarloozing der opvoeding van 't kind, dat de taak in de bestaande Leerplicht wet in beginsel onjuist is uitgewerkt en practisch niet tot haar recht komt en dat daardoor de Leerplichtwet dient ver vangen te worden door een andere wet telijke regeling, waardoor verwaarloo- zing der opvoeding van het kind straf baar wordt gesteld. De heer Bulten wenscht niet terug te komen op de Leerplichtwet. Hij wil uit breiding tot 8 jaar, doch meent dat de toestanden van het oogenblik vooralsnog dwingen tot beperking tot 7 jaar. Spr. wenscht afschaffing van de landbouw- verloven en leerplicht voor het vervolg onderwijs. De luchtpost naar Parys. De luchtpostdienst naar Brussel en Parys, welke 11 dezer zou aanvangen, is tot nader order uitgesteld. ZIERIKZEE. Voor de op 22 en 23 Juli a.s. te houden Gymnastiekuitvoering te Goes, uitgaande van het Kon. Ned. Gymnastiekverbondgewest Zeeland heeft zich thans definitief 't navolgende eerecomité gevormd: G. A. Hajenius, burgemeester van Goes, voorzitter; D. D. van den Bout, wethouder van Goes; mr. J. H. M. Stieger, wethouder van Goes, lid van de Prov. Staten van Zee land J. M. J. Baede, deken vanJMiddel- burg en pastoor te GoesH. J. Balfoort, inspecteur van de lichamelijke opvoeding te 's-GravenhageJoh. Heynen, voorzitter van het Kon. Nederl. Gymnastiekverbond te 's-Gravenhage. Z.Excelentie jhr. J. W. Quarles van Uft'ord, commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, heeft welwillend het beschermheerschap op zich genomen. Den 8en April 1921 is te Haar. lem overleden de heer A. Meylink, ontvanger der Registratie aldaar. Van 1901—1913 was de overledene te Zierikzee werkzaam als ontvan ger der Registratie, Hypotheekbe waarder en Betaalmeester. Door het stembureau voor le den van den gemeenteraad te Vlis- singen werd in de vacature wijden den heer A. II an se (R.K.). tot lid van den raad gekozen verklaard mevr. H. C. Engering—Spillher, met wie de eerste vrouw haar intrede in den gemeenteraad zal doen. SEROOSKERKE. Zaterdag j.l. werd door de afd. Ellemeet van den Bond voor Staatspensionneering een propa- ganda-avond gehouden in café Berrevoets alhier, met medewerking van het muziek gezelschap „Kunst na Arbeid" en de tooneelvereeniging „Hooger zy ons Doel" van Ellemeet. De heer G. J. Barentsen opende de druk bezochte vergadering met de aanwezigen, inzonderheid de afd. Ellemeet, een hartelijk welkom toe te roepen, die het initiatief genomen had om te trachten alhier een afdeeling op te richten. Het muziekgezelschap gaf eerst eenige stukjes ten beste, die zeer goed werden uitgevoerd. Daarna hield de voorz. der afd. Ellemeet, de heer A. P. v. d. Weijde, een rede over doel en streven van den Bond voor Staatspensionneering. Aan de hand van het Duitsche, Engelsche en Deensche stelsel toonde apr. het groote voordeel van een goede staatspension neering aan, hoe deze verre de voorkeur verdient boven verplichte verzekering, daar -een groot percentage, dat de ouden van dagen ten goede zou moeten komen, wordt verslonden door ambtenaren en andere factoren. Hy riep alle aanwezigen als één man op het volkspetitionement te teekenen en zich aan te sluiten by de beweging „oud en arm-de wereld uit". Een langdurig applaus beloonde spr. voor zyn met gloed uilgesproken rede. Hierna werd opgevoerd het tooneel- stukje „Waarheen". Op aanschouwelijke wijze werd hierin voorgesteld de groote ellende van het oud en arm zyn; ont roerende momenten kwamen in dit pakkende tooneelstukje voor. De dilet tanten kweten zich uitmuntend van de hun toevertrouwde rollen. De heer Barentsen dankte den heer Van der Weijde voor zyn keurige rede, de heeren en dames muzikanten en too- neelisten voor hun prachtig spel en het publiek voor de betoonde belangstelling. Staande de vergadering gaven 62 leden zich op voor de hier te vormen afdeeling van den Bond voor Staatspensionneering. Met voldoening kan op deze mooie propaganda-avond worden teruggezien, die den Bond voor Staatspensionneering zeer ten goede komt. BURGH. Vrijdagavond j.l. hield de Ver- eeniging tot bevordering van 't Vreem delingenverkeer in de gemeenten Haam stede en Burgh hare jaarlijk'sche alge- meene ledenvergadering in het lokaal van den heer Graafeiland alhier. Wegens het ongunstige weer was deze vergade ring niet druk bezocht; slechts een 19-tal leden was tegenwoordig. De heer C. J. R^isinger leidde als oudste bestuurslid deze vergadering. Hij herinnerde in tref fende woorden aan het overlijden vair den heer H. C. Bolle, die bijna (10 jaar voorzitter der vereeniglng was en door eenvoud en hartelijkheid aller harten won. Daarna verkreeg de secretaris het woord ter voorlezing der notulen en het jaarverslag over 1920; zoowel notulen als verslag werden onveranderd goedge keurd. Het financiëelverslag van den pen ningmeester, wiens rekening over 1920 in ontvangsten en uitgaven, resp. f 169,035 en f 95,535, dus sloot met een batig saldo van f 73,50, werd eveneens goedgekeurd, nadat door de commissie tot nazien der rekeningen bij monde van den heer C. Blom een gunstig rapport was uitge bracht. Tot leden der commissie tot na zien der rekeningen over 1921 werden benoemd de heeren W. J. Mulder, D. Kosten en L. M. Blom. De aftredende be stuursleden, de heeren L. L. Bolle en M. Griep, werden herkozen, terwijl in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer H. C. Bolle werd gekozen de heer C. W. Boot. De begrooting voor het dienstjaar 1921 werd met algemeene steramen goedgekeurd. Besloten werd tot het plaatsen van enkele richtingsborden, het aangeven van een veilige badplaats aan het strand door bakens, het doen verven van enkele banken en het aan schaffen van wandelkaarten. ANNA-JACOBA-POLDER. Bij het vee van den landbouwer A. W. alhier, is mond- en klauwzeer geconstateerd. STAVENISSE. Naur men uit goe de bron verneemt, zal de N..V. autodienst Slavenisse—Ttiolen—Ber gen op Zoom" eerstdaags haar dienst uitbreiden door ook St.Anna- land in de route op te nemen. Dit zal voor die plaats een groote aan winst zijn, want zij is lot dusverre van ellce communicatie uitgesloten. ONDERWIJS. Te Oud-Vossemeer werd een ouder avond gehoudende opkomst was niet ruim. Tot leden der oudercommissie voor de O. L. School werden aangewezen de heeren M. K. Stoutjesdyk, M. van Beveren, D. J. Ampt M.Jz., Jobs. Geuze en Abr. Klippel. In de Nieuwe Brielsche Courant van Zaterdag j.l. komt het volgende bericht voor: In ons vorig nummer namen wy het bericht op, dat bij Kon. besluit aan den heer C. A. de Looze, directeur der Rijks H. B. School alhier, mot ingang van 1 Augustus a.s. eervol ontslag als zoo danig is verleend, wegens benoeming in gelijke functie te Goes. We behoeven hier niet te verzekeren, dat het vertrek van den heer De Looze ons ten zeerste spijt. In de ruim 12 jaar, gedurende welke hy het Directo raat der school heeft vervuld, heeft hy getoond ten volle voor zijn moeilijke taak berekend te zyn geweest. Hy' heeft krachtig geijverd om onze H. B. S., die bij zyn komst alhier nog een 3-jarige was, met alle bezwaren daaraan ver bonden voor verdere stadie, om te zetten in een 5-jarige, een instituut waarop Brielle terecht trotsch kan zijn, vooral wanneer eerlang het nieuwe gebouw, dat een sieraad voor onze omgeving belooft te worden, voltooid zal zyn. Het zal den heer De Looze dus niet meer gegeven zyn, zijn nieuwe ambts woning te betrekken en de ingebruik neming van het Plantageschoolgebouw in zyn functie als Directeur mede te maken. Nogmaals: het doet ons van harte leed, al gunnen we den heer De Looze vol gaarne zyn promotie. Het moge hem gegeven zijn, nog lange jaren zyn.beste krachten te kunnen wijden aan de be langen van het middelbaar onderwijs en we spreken onzen welgemeenden dank jegens hem uit voor het vele goede, dat bij hier ten gunste van de opkomende jeugd van ons eiland heeft verricht. Zaterdagmorgen vergaderde te Scherpenisse de afdeeling „Tholen" van het N.O.G. De uitslag van de stemming inzake het referendum „stopzetten" was 9 vóór en 2 tegen en vóór aansluiting in deze zaak om met den Bond samen te gaan wa ren 7 stemmen met 3 legen en 1 blanco. Als [afgevaardigde naar de alg. verg. te Ylissingen werd aange wezen de heer F. W. O. Wiskerke en als diens plaatsvervanger de heer J. van Bezooijen. Daarna hield de heer Wiskerke een zeer interes sante lezing over: „De Roos en ha re legenden". De volgende vergade ring zal' in het laatst van Juni ge houden worden. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 11 April. Door den kan tonrechter zijn op 6 April j.l. veroor deeld wegens: le Het zich in kenlijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg, en 2e door het bevoegd gezag naar zijn naam gevraagd een val- schen naam opgeven: J. S., 52 j., koop man te Amsterdam, bij verst, tot een boete van f 10 en van f 20, s. 15 d. h. voor iedere boete; Overtreding van de motor en rij wiel wet: (M. S., 45 j., landbouwer te Zierikzee, bij Verst. tot. f 5 b1., s. 3 d. h. Overtreding van de Locaal spoor en Tramwegwet: J. L. K., 35 j., arbeider te Eikerzee, bij verst., tot f 1 b., s. 2 d. h. Strooperij: J. K., 39 j., arbeider te Sir- jansland, bij verst, tot f5 b„ s. 5 d. h. In de maand (Maart melk ten verkoop in voorraad hebben met een vetgehalte van minder dan 2,50 pCt.: A. F., huis vrouw van C. van der W., 56 j., melk verkoopster te Zierikzee, tot f 1 b., s. 2 d. h. Overtreding Arbeidswet: A. S. F., 61 j., slager en A. W., 46 j., slager en koopman, beiden te Zierikzee, ieder tot 2 geldboeten van f5, s. 5 d. h. voor elke boete; J. C. L., 52 j., hoofd eener bakkerij te Oosterland, tot f 5 b,, s. 5 d. h. Jachtovertreding: D. II., 36 j., land bouwersknecht te Nieuwerkerk, tot f 3 b., s. 3 d. h. Op den openbaren weg honden aangespannen hebben voor een voertuig, zonder dat zij zijn voorzien van een wijden ijzeren of lederen muil korf, die het bijten verhinderd: P. van der W., 33 j., koopman te Noordgouwe, tot f 2 b., s. 2 d. h. Het sleepen van kornettten in de Grevelingen binnen den afstand van 500 Meter landwaarts ge meten uit den buitendam van de zee wering zonder voorzien te zijn van een schriftelijke vergunning van den Min. van Waterstaat: Ph. J. B., 33 j., schip per te Yerseke, bij verst., tot f 10 b., s. 10 d. h. Het anders dan met een hengel bevisschen der Zeeuwsche Stroomen: J. van L., 57 j., en H. V., 46 j., schippers te Yerseke, ieder tot fl b., s. 2 d. h.; Af. R., 32 j., schipper te Bouchaute, bij verst., tot f 10 b., s. 10 d. h.Ph. J. B., 33 j., schipper te Yerseke, bij verst., tot f 10 b., s. 10 d. h. Op den openbaren weg een trekdier laten staan zonder de noodige voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van schade te hebben geno men: C. F., 45 j., koopman te Bruinisse, bij verst., tot f 2 'bi, s. 2 (d. h. Overtreding Motor- en Rijwielwet: G. D. K., koop man te Zierikzee, na verzet tegen een vonnis van 16 Maart 1921, tegen hem bij verstek gewezen, tot f 30 b., s. 10 d. h. Vrijgesproken: L. van de V., 16 j., schildersleerling te Zierikzee, beklaagd geweest van overtreding van de (Motor en Rijwielwet. VERKOOPINGEN, ENZ. POORTVLIET. Vrijdagavond werd ten overstaan van den notaris (Meulenberg van St.-Maartensdijk, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen J. van Ast alhier, publiek" verkocht, een woonhuis, schuur en erf, in de Langestraat alhier, aan J. Elenbaas, timmerman alhier, voor f 4400. POST EN TELEGRAPHIE. ANNA-jACOBA-POLDER. Des Zaterdags is het hulppostkantoor alhier des nm. na 3 uur voor postzaken gesloten. der- en Kunstmesthandel te Zierikzee, voor f 20,18. STAVENISSE. Zaterdagmorgen 1.1. werd alhier aanbesteed door 't bestuur van de waterkeering der calam. polders Oud-Kempenshofstede en Moggershil, het herstel, de vernieuwing en 't onderhoud tot 30 April 1922 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan ge noemde waterkeering. Voor 't eerste (O.- K.-H., raming f 806), was ingeschreven door de heeren J. Eerland, f 659, A. Wes- dorp f 785 (beiden alhier, en Joh.s van Vossen, St.-Annaland, f895; voor 't 2de (jMogg.), raming f 38099, was ingeschre ven door de heeren Chr. Roozendaal, Enkhuizen, f 28560, W. van Vosssen, St.- Annaland, f 30600, J. van Vossen, St.- Annaland, f 30605; L. van de Velde, Brui nisse, f30690, C. Moerland, St.-Annaland, f 30733, joh.s Elenbaas, St.-Annaland, f31383, Adr. Wesdorp Lz., Stavenisse, f 32325, F. v. d. HulleOosterland, f 33480, I. Douw, Zierikzee, f 34200, P. Dekker, Veere, f 34900, H. Kosten Cz., Wemeldinge, f 35400 en Joh.s Heymans, Roozendaal, f 37200. LANDBOUW EN VEETEELT. AANBESTEDINGEN. SIRJANSLAND. Op de Zaterdag gehou den aanbesteding voor Chili was de minste inschrijver de Zeeuwsche Voe De Arbeidswet en de Landbouw. Naar aanleiding van het tot den minister van Arbeid gericht ver zoek te bevorderen, dat de Arbeids wet 1919 gewijzigd wordt in dien zin, dat voor de plaltelandsbedrij- ven de gelegenheid wordt geopend om den bij de wet toegelaten ar beidsduur te overschrijden, heeft de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij', naar het „Z. Landbl." meldt, van den minister de mededeeling ont vangen, dat bij den Hoogen Raad van Arbeid in onderzoek is 'de vraag in hoeverre een wetswijziging ge_ wenscht is, welke zoodanige over schrijding mogelijk zou maken. Ten aanzien van plattelandssmc- derij'en is reeds eene regeling getrof fen, krachtens welke de district- hoofden der arbeidsinspectie op voldoende gemotiveerde verzoeken vergunning kunnen verleenen, gedu rende de maanden Maart t/m. Oc tober den 8-urigen arbeidsdag en de 45-urige arbeidsweek le doen overschrijden. VAN HEINDE EN VER. Blijkens statistieken zijn, vergeleken met den tijd voor den oorlog, de kosten van voeding, kleediug, woning, verwar ming en verlichting in Duitschland tot het negenvoud gestegen. Viviani is tot burger der stad New-York benoemd. De Zwitsersche Bondsraad heeft den ex-keizer Karei van Oostenrijk te kennen gegeven, dat zijn verblyf in Zwitserland niet langer op prys wordt De Sovjet-regeering heeft te Stock holm 2000 locomotieven besteld, af te leveren voor 1925. Te Loegansk (Z.-Rusland) is een munitiefabriek in de lucht gevlogen. Talrijke personen werden gewond. Bela Kun, de voormalige dictator van Hongarije, is benoemd tot Hooge Commissaris der Sovjet-regeering in de Krim. Het bezoek van den koning en koningin van Spaüje aan het Belgische hof zal op 20 Mei a.s. plaats hebben. Er heerscht een gespannen toestand tusschen Rusland en Finland. Nog steeds hebben in Ierland dagelijks moorden plaats. Vorige week op één dag niet minder dan twaalf. De Grieksche koning vertrekt Woensdag naar het front in Klein-Azië. Bij een vliegdemonstratie te La Paz (Bolivia), kwam de Fransehe vlieger Baurden, die met passagiers in de lucht was, te vallen. Vlieger en passagiers kwamen om. Ongelukkig viel het toestel in de menigte, waardoor 7 toeschouwers werden gedood en enkele gewond. De eerste nieuwe dwangmaatregel tegen Duitschland zal bestaan in de bezetting van het Ruhrgebied. Vijf vakvereenigingen van Ameri- kaansche spoorwegarbeiders hebben President Harding verzocht een confe rentie van vertegenwoordigers van arbeiders en maatschappijen bijeen te roepen, om betere regelingen te treffen. De Grieksche troepen hebben in Klein-Azië belangrijke verliezen geleden, n.l. 600 dooden en 724 gewonden, terwjjl ettelijke honderden werden gevangen genomen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Royaal. Een jongmensch vond te Apeldoorn op straat een pakje liggen, dat by onderzoek eenige effecten bleek te bevatten en wel twee stukken van 1000 dollars, een stuk van 100 pond sterling en een van 1000 francs. Do naam van den eigenaar, een zeer welgestelde familie, stond erop.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1