/prk7PPQrhP éts NiPiiu/Qhnnp zxzszzn rssAJ-Jz.'^fclCIliitOOOüMO Kgp I1ICUWOUUUC ABONNEMENT: Mil ADVERTENTIËN Maan||ag 4 Apr|| ,921 ZtERIKZEESCHE COURANT. gf, "g* EERSTE BLAD. Kadaster en Grondbelasting BUITENLAND. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Dit nuDimer bestaat uit 3 bladen. De BURGEMEESTER van Ziebikzee; Gelet op artikel 15 der Wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82) betrekkelgk de Grond belasting; MAAKT BEKEND: dat de staten no. 75, houdende opgaven der uitkomsten van de kadastrale meting en schatting dezer gemeente over het dienst jaar 1921, van heden af, op de uren dat de Secretarie geopend is, gedurende dertig dagen voor belanghebbenden ter Secretarie dezer gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat ingevolge artikel 16 der bovenaangehaalde Wet, binnen dertig dagen na den dag dezer afkondiging, door belanghebbenden, ten ko9te van ongelijk, in een aan de Gedeputeerde Staten gericht verzoekschrift (op ongezegeld papier) hermeting of herschatting kaïi worden gevorderd. Zierik7.ee, den 4 April 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Aau den grond genageld. Een zonderling ongeluk heeft tc Londen plaats gehad in een in aan bouw zijnd gebouw. Een werkman werkte op den bodem voor een lift, toeai een stalen staaf van 25 voet lengte en ongeveer een centimeter dik, van een der bovenverdiepingen viel. De werkman stond in gebukte houding en de staaf nagelde hem letterlijk aan den grond, waarbij zijn schouder en been doorboord werden. De einden van de staaf moesten worden afgesneden, voor dat het gelukte, den ongelukkige, die bewusteloos was, uit zijn benarde l>ositie te bevrijden. Hij werd naar Charing Gross hos pitaal gebracht, waar door een ope ratie, de gedeelten van de staaf, die in zijn lichaam achtergebleven wa ren, verwijderd moesten worden. l)e anti-bolsjewistische beweging in Rusland. De moeilijkheden, met welke de sov- jetregeering te kampen heeft, zijn nog slechts in het allereerste begin, schrijft een medewerker van de Manchester Guar dian aan zijn blad. De correspondent wijst er op, dat het aantal opstanden meer en meer toeneemt. De Oeral vormt een geheel afzonderlijk centrum van de onrust. Daar doet zich het gevaar voor, dat de bolsjewiki tegen bolsjewiki vech ten. Volgelingen van Trotski hebben er een particuliere veete met de aanhan gers van Lenin en hebben de laatsten gedwongen, zich uit alle regeeringspos- ten terug te trekken. De sociaal-revolu- tionnairen hebben van deze oneenigheid geprofiteerd, door een gedeelte van den Trans-Siberischen spoorweg te vernielen. Ook in Perm, in de noordelijke streken van den Oeral en in Oefa zijn reeds op standen voorgekomen, ofschoon bizon- derheden daarover nog ontbreken. De communisten-actio in Duitschland. Zaterdag zijn politietroepen van Halle en Eisleben uit naar Bösenstadt opgerukt, waar zij een bende opstandelingen ter sterkte van 500 man uiteen hebben ge jaagd. De communisten verloren 20 doo- den en eenzelfde aantal gevangenen, als mede verscheidene gewonden. Zes ma chinegeweren, 150 geweren en verschei dene duizenden patronen werden buitge maakt. Bij de zuiveringsactie, die van Merseburg uit werd ondernomen, wer den 50 communisten gearresteerd. Het internationaal Gerechtshof. Het algemeen secretariaat van den Vol kenbond heeft den eersten stap gedaan ter voorbereiding der verkiezing van leden in het permanent Int. Gerechtshof. Het heeft aan 'alle aangesloten landen gevraagd de namen der vertegenwoor digers, die deel zullen nemen aan de verkiezing der rechters, op te geven. Ex-keizer Karei. De Zwitsersche bondsraad heeft beslo ten ex-keizer Karei toe te staan voor- loopig in Zwitserland te vertoeven, maar hij moet de verbintenis aangaan in het geheel geen politieke propaganda te ma ken en plechtig beloven in geen geval Zwitserland te verlaten zonder te voren den bondsraad te waarschuwen. Handgranaat ontploft. Voor de begrafenisplechtigheid van de mannen van de veiligheidspolitie, die op den 2en Paaschdag gevallen zijn, heeft te Essen (D.) een ernstig ongeluk plaats gehad. Bij het klimmen in een vracht auto, welke een afdeeling van de poli tie naar het kerkhof zou brengen, verloor een der mannen uit zijn gordel een hand granaat, welke op den bodem van de auto ontplofte. De gevolgen waren vree- selijk. Van de mannen op de auto wer den er 8 gedood en 11 zwaar gewond. Noodlottige ontploffing. Een verschrikkelijke tragedie wordt uit Rosscardbery (graafschap Cork) ge meld, waar het druk was in de straten met het mooie weer. Een kind vond een bom onder de puinhopen en gaf die aan een politieagent, welke, ziende dat de detonator ontbrak en zenuwacjtitig door het verschrikkelijke gevecht van den vorigen avond, de bom in de drukke straat wierp, waar die ontplofte, twee landbouwers doodde en verscheidene andere personen ernstig verwondde. Het Sovjet-Regime. De Sovjet-regeering zou volgens een bericht van 't agentschap „Oost-Europa" uit Reval thans het besluit hebben ge nomen, dat de verschillende fabrieken zullen worden „gedénationaliseerd" d.w.z. weer aan de oorspronkelijke eige naars teruggegeven. Begonnen zal wor den met de fabrieken, die aan buiten landers behooren. De contröle van de Sovjet-commissarissen wordt dan tevens opgeheven. Het socialisatiesysteem heeft dus hier gefaald. De loonquaestie in het mijnbedrijf. Omtrent de quaestie der loonen in de mijn industrie, deelt men ons van eene zijde, die het weten kan, mede, dat men thans van werknemerszijde den loop der zaken verder even wil afwachten, omdat men 't wenschelijk vindt tot een samen werking van de verschillende vakver- eenigingen te komen. Het N. V. V. zou, in overleg met leden van de soc.-dem. fractie in de Tweede Kamer, niet onge neigd zy'n tot zulk een gezamenlijk overleg de behulpzame hand te bieden. Rijksgraanbureau. Naar wij vernemen, zal 1 Juli e.k. het Rijksgraanbureau definitief worden geliquideerd. Do werktijden voor winkels. Naar de Amst. verneemt, is minister Aalberse voornemens, in het werktijden besluit voor winkels te bepalen, dat men in winkels niet langer at^eid mag ver richten dan 9 uur per "dag en 50 uur per week; een jeugdig persoon of een vrouw niet langer dan 8 uur per dag en 45 uur per week. Tusschen 9 uur des avonds en 6 uur des morgens zou niet gewerkt mogen worden. Voor het kap- persbedrijf worden bizondere regelingen getroffen. Liberale linie. De Liberale Unie zal een buitengewone algemeene vergadering houden op Za terdag 16 dezer, te Amsterdam. Daarin komen aan de orde het voorstel van het hoofdbestuur om, in aansluit'ng aan het besluit door de algemeene vergadering van 15 Januari j.l. genomen, thans defi nitief te besluiten, mede te werken tot de oprichting van de nieuwe partij, en de verkiezing van 14 leden in 't hoofd bestuur der nieuwe partij. Indische dienst. Bij Kon. besluit is ingesteld een com missie ter bevordering van de personeels voorziening voor den Indischen dienst, js o. a. benoemd tot lid dier commissie jhr. R. de (Muralt, c. i., lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal te 's-Graven- hage. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 31 Maart. Aan de orde is de suppl. oorlogsbegroo- ting 1918 (22 millioen). De heer Van Emb- den licht een motie toe, mede-ondertee kend door de heeren Polak en Wittert van Hoogland, vragende om uitstel van behandeling totdat de resultaten van de enquête der Tweede Kamer, naar het besteden der gelden bekend zal zijn. De heer v. Lanschot acht de geoefende critiek grootendeels juist, doch meent, dat het ontwerp moet worden aangeno men, nu de gelden toch eenmaal zijn uit gegeven en het resultaat der enquête daaraan toch niets veranderen kan. (Minister Pop erkent, dat de overschrij ding aanzienlijk is op zichzelf, doch wijst er op, dat 22 millioen toch slechts 6.2 pCt. van de totale uitgaven bedraagt. Dat er opzet in 't spel zou zijn ten aan zien der late indiening, ontkent spr. ten stelligste. De heer Van der Feltz is het eens met den heer Van Lanschot. De motie wordt verworpen met 30 tegen 4 stemmen en het ontwerp aangenomen met 28 tegen 3 stemmen. Daarna wordt voortgegaan met de land bouwbegroting. De heer Diepenhorst dringt aan op een krachtige uitvoer-poli- tiek, ten aanzien van de landbouwpro ducten. Hij wil, dat bij de belastingrege ling rekening zal worden gehouden met de boeren, die hun grond duur moesten koopen tijdens de crisisjaren. Spr. be pleit maatregelen In het belang der pach ters, instelling van een landbouwraad, steun aan het bizonder landbouwonder wijs volgens vaste regelen en een ruime plaats voor den landarbeider in de agra rische wetgeving. Zitting van Vrijdag 1 April. Begrooting aan Posterijen en Telefonie. De heer Bergsma klaagt over de plaat sing van de brievenbussen, die soms te ver van elkaar staan. De heer Dojes dringt aan op handha ving der Zondagsbestelling op 't platte land. Minister König meent, dat aan 't ver zoek van beide laatste sprekers niet zal kunnen worden voldaan. Intusschen wordt de zaak nog onderzocht. De begrooting wordt z. h. s. aangeno men, evenals een drietal kleine ontwer pen. Daarna is aan de orde de begrooting van binnenlandsche zaken, die verdedigd wordt door den minister van justitie. De heer Van der Feltz wenscht, dat binnenlandsche zaken toezicht zal oefe nen op de aanschrijvingen van andere departementen, aan gemeentebesturen, waarmede een verhooging der gemeente lijke uitgaven gepaard gaat. De heer Van Embden wenscht, dat de schorsingsbesluiten ook onderteekend zul len worden door den {Minister van Bin nenlandsche Zaken. De heer Bergsma sluit zich aan bij den heer Van der Feltz. Hij verzet zich tegen, het voornemen om een deel van de uit breiding van Amsterdam terug te nemen. Voorts dringt hij aau op spoed met het Bioscoop wet je. De heer Vliegen meent, dat de Duitsche Kroonprins zijn verblijfkosten zelf dient te betalen. Minister Heemskerk zegt toe, dat hij de verschillende opmerkingen zal overbren gen aan den (Minister van Binnenlandsche Zaken. In zake de verblijfkosten van den Duitschen ex-Kroonprins verwijst spr. naar het antwoord van ;den Minister van Buitenlandsche Zaken aan den heer Van Ravesteijn op 2 December gegeven. Spr. gevoelt voor het toezicht van Binnenl. Zaken door den heer Van der Feltz aan bevolen. De begrooting wordt z. h. s. aangeno men, evenals een aantal kleine ontwer pen. De Kamer is uiteen tot nadere bijeen roeping. De Arbeidswet iu de Eerste Kamer. Over bovenstaande wet heeft inr. A. J. F. Fokker, Eerste Kamerlid voor Zeeland, in de vergadering van 30 Maart j.l. liet woord gevoerd en aldus gesproken Mijnheer de Voorzitter: Er lis door verschillende sprekers van he den zooveel gezegd, waarmede ik mij kan vereenigen, dat ik zal trachten mij te beperken. Ik wil alleen nog een enkel woord wijden aan de malaise, die door velen wordl toegeschreven aan de lage va luta, maar door nog meer aan de hooge loonen cn korte arbeidstij den. De heer Polak spreekt dat te gen, maar ik wijs er op, dat ti'c onkosten tegenwoordig een veel grootser percentage van de produk. tiekosten uitmaken dan vroeger het geval is geweest en dat percentage zal eer stijgen dan dalen, wanneer de sociale maatregelen, die in het vooruitzicht zijn, in werking ko men, want de kosten daarvan druk ken grootendeels op de werkge vers. Waar reeds door den heer Diepenhorst gewezen is op de fu_ neste gevolgen, die dal hebben kan voor ons land in het algemeen, zal ik over dat verschijnsel op zich zelf niet verder uitweiden, en ik weet, dat het inopportuun is op het oogenblik aan den Minister de vraag te stellen of hij thans geen termen aanwezig vindt voor een andere, betere regeling. Ik ben overtuigd, dat, wanneer de Minister met een dergelijk voorstel kwam, dadelijk zou worden uitgeroepen, dat dat weer een teeken is van de reactie, en dat wij hier dan een liefelijk ge kweel tc hooren zouden krijgen in een duet van de heeren Polak cn Wittert van Hoogland. Maar ik zon toch den Min/ster ér op willen wij zen, dat voor het kleinbedrijf de tegenwoordige toestand al hoogst bezwarend is. Ik ken een aantal be drijven, waar men werkte met één ,of twee knechts, nu heeft men die bedankt; er komen meer en meer kleine baasjes, die, wanneer zij het niet alleen afkunnen, elkaar 'helpen. Is liet nu niet mogelijk, dat de Minister overweegt, voor zekere kleine bedrijven, die werken met een jongen of knecht, dc wel niet in al haar gestrengheid toe te pas sen, en zou het niet mogelijk zijn een denkbeeld, hetwelk naar ik aneen reeds door den IIoogen Rand van Arbeid is gelanceerd ;en hetwelk door den heer Polak .wordt afge keurd en door anderen ïweer aan bevolen dat, wanneer werkge vers en werknemers over eens tem men, zonder formaliteiten een lan gere werktijd kan worden toege staan Kan ook niet worden bepaald, dal niet meer wordl opgegeven liet aantal uren, d.w.z. van 'des mor gens zoo laat tot des namiddags zoo laat, maar dat inen volstaat met te zeggen: de werktijd bestaat uit zooveel uren, die kunnen wor den genomen, zooaïs dal in het bedrijf te pas komt? .Wanneer de Minister voor de bedrijven, die op het oogenblik onder de Arbeidswet vallen, niet genegen is thans reeds tot een dergelijke wijziging over te gaan, zou ik Zijn Excellentie spe ciaal willen wijzen op het land bouwbedrijf en hem zeer ernstig in overweging geven, bij de re geling van de werkweek voor het landbouwbedrijf rekening te willen houden met de practische toestan den en zeer vrijgevig te zijn. Het is niet mogelijk, dat daar aan den achturigen werkdag wordt vastge houden en evenmin is het mogelijk, dat afwijking van dien achturigen werkdag niet mag geschieden, zon der dat eerst het advies is gevraagd van den inspecteur. Men moet daar handelen in overeenstemming met het werk en naar den eisch van het oogenblik. Zou de Minister niet genegen zijn omtrent de tijden van den dag, waarop hef werk moet beginnen en moet eindigen, geen voorschriften meer te geven? Zou hij ook rekening willen houden met de omstandigheid, dat paarden en koeien zich niet storen aan wette lijke voorschriften en dat die bees ten op tijd moeten worden gevoe derd en gemolken, terwijl liet in het landbouwbedrijf niet mogelijk is, al dat werk .op te dragen pan den boer zelf? Het is dus onafwendbaar, dat daaraan meer moet worden tege moet gekomen, en dat de uitzon deringen die daarin worden 'toege_ staan, niet afhankelijk worden ge steld van liet telkens weer voorat'! vragen van machtiging aan den een of andere ambtenaar, maar dat die uitzonderingen zooveel mogelijk en zoo ruim mogelijk moeten wor den neergelegd in een Kon. besluit. Het antwoord van Minister Aal berse hierop luidde als volgt: Ik moet nog even «antwoorden op de vraag van den heer Fokker of bij de Arbeidswet voor de kleine bedrijven niet een uitzondering kan worden gemaakt. De heer Diepenhorst wees reeds op, dat Zwitserland bezwaar maakt tegen ratificatie, van de con ventie van Washington, niet in het algemeen, maar met het oog op de kleine bedrijven. Voor ons land staat de zaak zoo, flat de grootc moeilijkheden, welke zich voor de kleine bedrijven voordoen, in de eerste plaats gelden voor de kleine bedrijven ten plattenlande. Ik kan den heer Fokker dan ook gerust stellen door dc mededeeling, dat wij reeds de noodige maatregelen hebben getroffen, waardoor in den zomertijd, wanneer een wagensmid of timmerman met het landbouw bedrijf moeten medewerken, die bedrijven als seizoenbedrijven zul len worden beschouwd en dus in dien tijd over overwerkvergunnin- gen zullen kunnen beschikken. Bij de replieken zei inr. Fokker: Mijnbeer de Voorzitter. Ik ben den heer Minister erkentelijk voor Jietgeen hij heeft gezegd over hlet- geen zal worden gedaan voor de kleine bedrijven, maar het spijt mij dat Zijn Excellentie niet heeft ge antwoord op mijn vraag over de toepassing van de Arbeidswet op het landbouwbedrijf, een vraag, die m.i. van zoo groot belang is, dat ik daaromtrent een uiteenzetting van den Minister nog tegemoet zie. Minister Aalberse antwoordde hierop1 De heer Fokker heeft gesproken over een wettelijke regeling «/an den arbeidsduur in het land- en tuinbouwbedrijf. Inderdaad ben ik volkomen doordrongen van de moeilijkheden, aan een dergelijke regeling verbonden. Toen dan ook, naar aanleiding van de Vindertijd hier door de Regeering gedane toe zegging, het plan ontslond om een dergelijk ontwerp samen te stellen, heb ik daartoe opdracht gegeven aan iemand, die zelf fpractisch werk zaam was geweest in het klein- en groo 11 a ndbo u w bed rijf en eerst op later leeftijd hel gebied van de stu die had. betreden: zoo had ik dus alle eigenschappen hij elkaar die noodig waren voor het maken van een ook voor de praktijk bruikbaar wetsontwerp, en ik ben overtuigd, dat,, wanneer de geachte afgevaar digde het resultaat van dien arbeid onder de oogen zal krijgen, hij zal erkennen, dat inderdaad met de eigenaardige moeilijkheden, die zich eb bij voordoen, in alle opzichten is rekenir- honden. NIEUW-VOSSEMEER. Alhier is opge-'; richt een boeren-leenbank; tot kassier dier bank is benoemd de heer J. Swa- gemakers, gemeente-ontvanger te dezer plaatse. ZIERIKZEE. Gisteren (Zondag) bracht onze plaatselijke Voetbalvereeniging „Z. V. V." een bezoek per fiets aan „Quick" te Steenbergen. Onze jongens, die de eer van Zierikzee hoog moesten houden, hebben zich uitstekend gekweten van hun taak. De partyen waren aan elkaar gewaagd en geen van beiden slaagden erin een doelpunt te maken, zoodat de strijd onbeslist bleef, 0—0. Er werd vlot gespeeld en er waren herhaaldelijk mooie spelmomenten te zien. Met Pinksteren a.s. krijgen we misschien de revanche-wedstryd, die hier gespeeld zal worden. Daar echter voor dit alles geld noodig is, willen we allen opwekken de Vereeniging te steunen, hetzy door lid of door donateur te worden. De wedstrijd van Zondag heeft be wezen, dat „Z. V. V." al aardig wat kan presteeren. Lezingen over (le Sociale Verzekering. In het thans zoo goed als afgeloopen vergaderseizoen werden op niet minder dan 35 plaatsen door sprekers vanwege den Raad van Arbeid te Goes lezingen gebonden over de Vrijwillige Ouderdoms- verzekering en de verplichte Invalidi- deits- en Onderdomsverzekering. Het totaal aantal opgekomenen gaat de 2000 ver te boven. Over 't algemeen werd van toenemende belangstelling voor de verzekerings wetten blijk gegeven en mocht gecon stateerd worden, dat het gros der arbei ders het groote belang van hun ver zekering meer en meer inziet en dat de vrijwillige ouderdomsverzekering in ruimen kring gewaardeerd wordt. Te Serooskerke (W.) was een alleenwonende man op verzoek van de eigenares van de woning door een deur waarder daaruit verwijderd. Daar de eige nares vreesde, dat de man zou terugkee- ren, werd de woning des nachts bewaakt en stond een politieman voor de woning. Des morgens echter bleek de man achter- door toch te zijn binnengekomen, hy klopte tegen de ramen en zwaaide een morgengroet naar den politieman. Voor- lonpig: ia hü nog' niet in ziin rust ge stoord. De landbouwer uit Geersdyk (gem. Wissekerke), die was aangehouden in verband met een ongeluk met een ge weer, waarbij zyn neefje van 16 jaar werd doodgeschoten, is op vrije voeten gesteld. BROUWERSHAVEN. Vergadering van den gemeenteraad op Donderdag 31 Maart j.l. Voorzitter de burgemeester. Alle leden aanwezig. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en ongewij zigd vastgesteld. O. m. is ingekomen: Een schrijven van mej. C. de Jonge en van dr. ittmann, dat zij hun benoeming als lid van de plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs niet aan nemen. Een schrijven van den heer Van Oost, dat hij zijn benoeming als deskun dige voor de bouwverordening aanneemt Een schrijven van den heer M- Provoost naar aanleiding van zijn ontslag als spuit- maker. Wordt medegedeeld, dat de heer J. van Sluis, die geplaatst was in de 31stè klasse H. O., teruggebracht is tot de 17ë klasse. De heer A. J. Constandse is van de 43ste teruggebracht tot de 38ste én de heer K. J. van Schelven van de 43 ste tot de 31ste klasse. Aan mej. Fluit wóird't op verzoek met ingang van 1 Juni a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzé- res. Een advertentie is reeds in dé Vaca- ture geplaatst, maar geen enkele sollici tant heeft zich aangemeld. Wordt beslo ten aan Ged. Staten vrijstelling' £jaii te vragen van de verplichting tot 't géven van onderwijs in lichamelijke oefening. In de commissie van toezicht op 't iager onderwijs worden in plaats yan mej.' Dé Jonge en dr. Ittmann, die bedanktèfi, ge kozen mevrouw Ittmann—Eisma eli da heer G. J. Meijer. Bij 'deze verkiezing geeft de meerderheid van den raad voor de tweede maal op ondubbelzinnige wijze te kennen, dat ze het gewènscht Qoht, dat ook een onderioijzer(es)- in de com missie zitting heeft. Na een eindeloos debat(?), waarbij de heeren N. v. C. W. den Boer en C. Gast- telkens pp telkens weer in herhaling vervallen, wordt op voorstel van B. en Wt 't raads besluit van 29 Dec. 1920, waarbij P. D. Bos tot havenmeester werd benoemd', in getrokken B. en W. brengen dit'tfoórfcteï ter tafel naar aanleiding van een schrij ven van Ged. Staten, houdende mededee ling, dat de raad zelf de begane fout dient te herstellen. De vqorz. st^t yoor geen sollicitanten meer op Je. roepee onmiddellijk over te gaan tot benoeming van een havenmeester. (Met 1 Mm kan hij dan reeds in functie treden.' Nadut "Hf voorstel van den heer'O, Gast om web opnieuw sollicitanten op te troepen, is verworpen en het voorsteloyaiiiden heer C. W. den Boer om de benoeming tot de volgende vergadering Aan jthouden, egeheeps, is, gekelderd, wordt met vier van de zeven stemmen de heer PD,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1