Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 1 April 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. Door te late inzending Algemeen Overzicht. buitenland. binnenland. Ingezonden mededeelingen Goed en goedkoop. Vraagt Heerenbaai F F en Maryland FF. Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschynt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangryke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10603. InzeDdinf? °P den dag van nit- Dlr. A, J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. II. J. KOSTE*. eaTe v66r ure- Dit nummer bestaat uit 2 bladen. moesten eenige advertentiën tot een volgend nummer blyven liggen. DE DIRECTEUR. De opzienbarende reis van ex_ Keizer, Karei van Oostenrijk heeft bewezen dat deze plannen koestert om nog eenmaal een troon, zij het dan voorloopig ook maar een ko ningstroon, te beklimmen. Door deze daad heeft hij heel wat pen nen in beweging gebracht. Alk* bla den wijden er artikelen aan, terwijl de Bondsraad van Zwitserland over weegt of T nu geen tijd wordt dezen „ongewenschten vreemdeling' de deur te wijzen. Men zou Spanje als zijn toekomstige verblijfplaats aan wijzen, daar een verblijf, zóó nabij zijn vroeger rijk, gevaarlijk moet worden geacht voor de rust in Europa, die helaas nog niet op hechte pijlers rust. De groote En- gelsdhe persorganen zijn eensgezind van oordeel dat de geallieerden maatregelen dienen le beramen te gen een mogelijken terugkeer der Habsburgers in Midden-Europa. De Fransóhe bladen wenschen evenmin den terugkeer van den gewezen kei zer op den Hongaarschen troon, hoewel zij in verband daarmede wij zen op den terugkeer van Constan- tijn naar Griekenland, waartegen heel Frankrijk zich aanvankelijk verzette, doch waarvan men thans niet meer hoort spreken. Ook wijst men op de houding van Karei en Zita gedurende den wereldoorlóg, toen zij een afzonderlijken vrede na streefden. Men spreekt zelfs het vermoeden uit dat bij een eventu- éele volksstemming in Hongarije, de uitslag ten gunste van ex-keizer Karei zou uitvallen. De Engelsche mijn werkersslajcing die reeds weken te voren dreigde ^en waarbij men tevergeefs poogde de partijen tol elkaar le brengen, is eindelijk uitgebroken. Onmiddellijk heeft de regeering haar maatrege len genomen en de staat van ver scherpte bewaking afgekondigd, ter wijl het zonder consent verboden is kolen e.d. uit te voeren. Het door de mijnwerkersleiders gegeven drastische bevel dal ook het pompen- en machinepersoneel den arbeid zal neerleggen, zal niet worden opgevolgd, daar de vereeni ging van machinepersoneel besloot voor de veiligheid en 'l behoud der mijnen aan 't werk le blijven. Werd dit genomen besluit niet gehand haafd, dan zouden de mijnen onder- loopen en voor langen tijd het mijii- werkersbedrijf onmogelijk maken. Het feit dat' in vele mijnen de paar den naar boven zijn gebracht, wijst er op dat de strijd waarschijnlijk langdurig zal zijn. De ook ditmaal in Duitschiand tevergeefs beproefde, omwenteling door de communisten, verloopt langzaam in bijna alle plaatsen. Het geduehte wapen der ,algemee- ne staking heeft geen doel getroffen, daar overal, zij 'l op sommige plaat sen ook onder bescherming van troepen, de arbeiders aan den slag zijn gegaan, zelfs in I lalde, dat als brandpunt der omwentelingsbewe- ging gold. Langzamerhand komen er bizon- derheden over de zending van den ex-minister-president van Frankrijk, Viviani, die thans in Amerika ver toeft, om president Harding geluk le wenschen niet zijn ambt. Deze gelegenheid zal hij, naar men uit Frankrijk meldt, te haal nemen om Amerika's houding te vorschen ten opzichte der gesloten leeningen mei Frankrijk, gedurende, den oorlog. Voorts schijnt hij le willen be proeven Amerika van denkwijze te doen veranderen nopens de aanslui ting bij den Volkenbond, waarvoor de Vereenigde Slalen lol op lieden weinig belangstelling hebben ge koesterd. De 9try<l tegen ilo bolsjcwiki. Uit Wiarschau wordt aan de Lokal- Anzeiger gemeld, dat de strijd om Kiëf fusschen de opstandelingen en de Sov jet-troepen met onverminderde hevigheid voortduurt. Het geheele garnizoen te Kiëf van 40.000 man neemt deel aan den strijd tegen de opstandelingen. In de stad duren de nachtelijke aanvallen voort op commissarissen en handlangers van het Sovjet-bewind. Ex-keizer Karei. De komst van' ex-keizer Karei van Oostenrijk te Budapest, reeds onder „telegrammen'' in ons Woensdag- nummer vermeld, heeft heel Europa verrast. Het gedrag van den Hon gaarschen regent Ilorthy, die hem verzocht te vertrekken, wordt al gemeen goedgekeurd. De Hongaar- sche regeering heeft twee afgevaar digden aangehouden, die op dé hoogte waren gebracht om een staatsgreep te bewerkstelligen. Deze daad zal er zeker toe bij dragen dal de Entente maatregelen neemt om het herstel van den ex- keizer op den Hongaarschen troon onmogelijk te maken, daar inder tijd Tsjechow-Slowakije en Zuid- Slaviè bij overeenkomst hebben be paald dat de troonsbestijging in Hongarije ven een Ilabsburger als een oorlogsverklaring zou worden beschouwd. 103 jaar oud. Naar de „Times" uil Rome meldt, heeft graaf Greppi aldaar, inder tijd Ilaliaansche gezant te Petra- grad, 25 Maart j.l. den 103-jarigen leeftijd bereikt. De graaf is wel een van de merk waardigste persoonlijkheden van Rome. Hij is bij alle gebeurtenissen van eenig belang aanwezig en een dagboek, dat hij van af zijn 18e jaar, toen hij in de diplomatiek ging, heeft bijgehouden, stelt hem in slaat om anecdotes te verhalen van de meeste Europeesche poli tici, van af den lijd van Mel tern ich lot heden ten dage toe. De negerinoordeu. Naar aanleiding van de moor den, die op negers zijn gepleegd op een plantage van den blanke Wil liams in een plaatsje in den staal Georgië, heeft de (Amer.) Nationa le Vereeniging voor de verheffing van de kleurlingen, telegrammen gezonden aan president Harding en aan Dorby, den gouverneur van den staat Georgië. In die telegrammen wordt betoogd, dat deze moprdgc,- vallen niet betrekking hebben op een op zich zelf staand geval van pandelingschap in het Zuiden der Unie, maar dat een lieele reeks van zulke gevallen in den loop dor laat ste jaren was aangebracht bij hel departement van justitie. James Johnson, de secretaris der Nationale Vereeniging, verklaart in zijn telegram aan president Har ding, dat een gerechtelijk onder zoek naar het gebeurde niet enkel 'noodzakelijk is, wegens het feit dal de persoonlijke vrijheid van de ne gers er bij betrokken is. maar omi dat het pande'lingschap van groote beteekenis is in het economische systeem van de Zuidelijke Slalen. In den staat Georgië worden vele negers, die aan den plantage-eige naar geld schuldig zijn, als dwang arbeiders behandeld, voor den tijd, dal zij het bedrag nog niet hebben aangezuiverd. Voor sommige slacht offers komt die tijd natuurlijk nooit. Zoo mogelijk nog erger is liet lol van veroordeelde gevangenen, die door de plantage-bezitters van dc gevangenis-autoriteiten worden gehuurd. Naur Europa. Men verwacht in dc Ver. Stalen in dezen zomer een groote drukte van het reizigersverkeer naar Euro pa. Volgens den Daily-Mail-corres- pondent wordt cr zeer druk plaat sen besfproken voor den overtocht en men verwacht dat vóór einde April alle passagiersplaatsen voor den heelen zomer zullen zijn ver geven. j Het eeuwfeest van Napoleon. Den 5den (Mei, den honderdsten ge denkdag van den dood van keizer Napo leon, zal te Parijs met groote plechtig heid gevierd worden. In den morgen zal een militaire pa flade bij den Are de Triumphe plaats hebben, in tegenwoordigheid van den pre sident der republiek, waarbij de herden king van den grooten Firanschen keizer en den onbekenden soldaat zal vereenigd worden. In den namiddag zal maarschalk Fpch op het graf van Napoleon een toespraak houden. Om 11 uur 6, het oogenblik van Napo leon's afsterven, zullen 101 kanonschoten gelost worden. Verder zullen in alle kathedralen van Frankrijk 4 'Mei plech tige Requiem-missen gezongen worden. Do sprank terug gekregen. Te Baltimore, zoo wordt draadloos uit Annapolis gemeld, woont zekere Benja min Kramer, die vier jaren geleden plot seling het spraakvermogen had verloren, toen hij bericht ontving, dat zijn zoon voor den militairen dienst was opgeroe pen en naar het Europeesch oorlogstoo- neel zou moeten vertrekken. Dezer dagen begaf Kramer, die aan hevige kiespijn leed, zich naar een tand arts om zich twee kiezen te laten trek ken. Op het oogenblik, dat de tandarts een kies uittrok, kreeg Kramer zijn spraakvermogen terug. „Wat 'n geluk!" riep hij uit, toen hij uit den operatiestoel sprong. Dit waren de eerste woorden, die Kramer sedert vier jaren gesprpken had. Goud op den bodem der zee. Het Britsche s.s. „Raconhet welk opruimingswerk verricht, zal zich naar uit Horsea wordt geseind, wederom naar Loughshinny (Ier- sche Zee) begeven, om da ai* voor den vierden zomer aan het weer vlot maken van de „Laurentic" le werken. Dit schip, dat in Januari 1917 bij de kust van Donegal tot zinken werd gebracht, bevatte een groote lading goud. El'k jaar ver keerde het wrak in meer vervallen staat, zoodal het zoeken naar de lading moeilijker werd. Toch is reeds voor meer dan een half milL tioen goud uit de diepte der zee opgehaald. Het onveilig Ierland. Te Magherafelt (graafschap Lon donderry) is een wanhopige poging om een trein lot stoppen te bren gen en zich van de militaire posl meester te maken, mislukt door liet flinke optreden van de vrouw en dochter van een seinwachter. Drie gewapende mannen drongen het wachthuisje binnen en eischten, dal men hun zou leeren hoe zij de signalen moesten bedienen om den trein tot stilstand te brengen. On_ danks de bedreiging, dat men haar een kogel door den kop zou jagen snelde de dochter naar buiten en gat -hel sein van veilig. Toen de trein voorbij stoof scholen de man nen, bij wie zich nog anderen ge voegd hadden eenige salvo's af, die evenwel niemand deerden. Spaansche syndicalisten. De Madrileensche bladen bevatten een telegram uit Baena,. meldende, dat er 'bij militante syndicalisten een dokument ont dekt is, waaruit blijkt, dat er een com plot georganiseerd was om binnen eèn maand de twintig voornaamste grond bezitters in de gemeente te vermoorden. Er zijn verscheidene aanhoudingen ge- daan. De coinmunistejiactie in Duitschiand. Ten tweeden male is het den commu nisten mislukt in Duitschiand een regi me in te voeren volgens het Russisch recept. A/lle pogingen om daartoe te geraken met behulp van algemeene stakingen, roo- verijen, dynamietaanslagen enz., enz., zijn mislukt, dank zij 't energiek ingrijpen der regeering, die geweld met geweld te keer ging. Uit Halle, een der vele broeinesten van revolutie, wordt bericht, dat de veilig heidspolitie in een villa aldaar een com munistische vergadering heeft verrast. Bij de poging der communisten om te ontvluchten werden twee hunner dood geschoten. Uit de in deze villa gevonden documenten bleek, dat 'de hoofdleiding van den opstand in Midden-Duitschland daar huisde. In 5 mijnen op den linker-Rijnoever duurt de staking nog voort tengevolge van het communistisch terrorisme. Het plaatsje Gevelsberg, tuischen El- berfeld en Hagen is door de politietroe- pen ontzet, nadat een hevig vuurgevecht was voorafgegaan, waarin de roode ben den 30 a 40 man verloren. Bij de straatgevechten vielen 13 doo- den en 7 gewonden. De communisten hebben op hun vlucht uit de stad drie millioen mark aan gestolen geld mede genomen. Motorclub West-Brabant—Zeeland. Volgens inlichtingen ons door het bestuur van de W.B.Z. gegeven, zal' bovengenoemde vereen, a.s. Zondag hare eerste clübtocht houden. Om 11 uur 's voormiddags zullen de verschillende leden, motorrijders en automobilisten, verzameld zijn in het clublokaal Broeckx Station straat le B. o. Z., teneinde vandaar 'gezamenlijk te vertrekken in de richting Wouw-Rozendaal enz. naar Breda en vandaar over Steenbergen weer terug naar Bergen-op-Zoom. Dal liet een prachtig gezicht zal zijn om de pl.m. 40 motoren, 15 auto's, getooid met blauw-'witte wimpel der club te zien vertrekken, betwijfelen wij niet. Gelegenheid om aan de clübtocht deel te nemen be staat, door zich even door een der leden te laten introduoeeren. De bedoeling van het bestuur is, om binnen eenige dagen in Schouwen en Duiveland ook een afdeeling le stichten, om zoodoende de kracht der vereeniging nog meer te ont wikkelen. De Zomertyd. Wij herinneren onzen lezers aan de in werking treding van den Zomertijd op Maandag 4 April. Bestraffing 8-Juni-stakers. Door het gevallen besluif in den Am- stfprdamschen raad tot bestraffing van de 8-Juni-stakers, zullen de sociaal-demo cratische wethouders Wibaut en De (Mi randa hun betrekkingen neerleggen. Zij blijven echter in functie, totdat hun op volgers benoemd zijn. Dit moet, volgeni de Gemeentewet, binnen 14 dagen ge schieden. f Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Op het dezer dagen le Middelburg gehouden Zangcon cours, behaalde de Chr. Zangver- eeniging „Soli Deo Gloria" van Brui- nisse (Dir. H. G. v. di. Doel) in dc derde afdeeling den eersten prijs, met onderscheiding, bestaande uit diploma A met 52 punten voor ^er- plicht koor en 58 punten voor het yrijie koor. De jury bestond uit de beeren J. A. Iwoun te 's Gravenha- ge, L. Mens te Leiden en J. Pelser le 's Gravenhage. ELKERZEE. Dezer dagen hield de Boerenleenbank alhier, in café Uanse, hare jaarlyksche algemeene vergadering. Uit het jaarverslag bleek, dat de ver eeniging steeds in bloei toeneemt. Het ledental steeg tot 115. Gedurende 1920 werd aan spaargeld ingelegd f 96979,92 en terugbetaald f 93341. Aan voorschot ten werd uitgegeven f 56400 en ont vangen f42450. In rekening-courant werd ontvangen f279463,18 en uitgegeven f 253841,88. De netto-winst heeft bedragen f 808,35, waardoor de reserve stygt tot f2301,32. Het salaris van den kassier werd be paald op f 450. De periodiek aftredende leden van het bestuur en den raad van toezicht, de heeren J.b Spits en Jac. v. d. Stolpe werden met nagenoeg algemeene stemmen herkozen. In 1920 zijn behan deld 91 spaarboekjes, 40 voorschot boekjes en 35 rekening-courantboekjes. BRUINISSE. Dinsdagavond voeren 2 Belgische kasten op de Krammerplaat ojpihoog. Des nachts is| er een afgekomen. Verscheidene vaartuigen van hier heb ben de lading overgenomen. Hoogaarts B!ru 6, schipper (M. Jumelet, met een la ding terug komende, is op het wrak van de verleden jaar gezonken „Erna" te recht gekomen. Het vaartuig is daar door gezonken. Een der sleepkasten is gedeeltelijk leeg gelost in 17 hoogaartsen. Het Was de „Fjran<;ois", slchipper Verschel de, van Rijkevorsel naar Amsterdam. Het schip is onbeschadigd naar de tram haven gesleept. Het andere vaartuig is gebroken. ST.-FILIPSLAND. In de afgeloo- pen week werd de algemeene ver. gadering van de Coöperatieve Boe- renleenb. gehouden in de zaal van P. C. Verslratc. Voorzitter was de heer J. A. Stols. Aanwezig waren 45 leden Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal leden geklommen is van 69 tot 82. De" omzet bedroeg in 720 f 1,827624,23 (in T(9i f 1789338,64). De' winst bedroeg in '20 f 908,355 (in '19 f 535,18). Het reservefonds is thans gestegen tot f 1854,80. Ver der bleek, dat op 31 Dec. in om loop waren 92 spaarboekjes m(et een totaal tegoed van ruime f 107000. Het vorig jaar bedroeg dit f 46000. Het salaris van den kassier werd op voorstel van hel Bestuur en den Raad van Toezicht vastgesteld op f 1200. Benoemd werd tot be stuurslid dhr. P. Vogelaar (vac. A M. v. Dijke). Als plaatsvervangende bestuursleden traden periodiek af dhr. A. de Ruijter, die niet meer in aanmerking wenschte te komen en dhr. J. M. Vermeulen, die her kozen werd. In de vacature Dc Ruij ter werd benoemd dhr. A. M. Dijke. Herbenoemd tot lid van den Raad van Toezicht werd dhr. L. Capelle en lot plaatsvervangend lid dhr. W. Meijer. Tot afgevaardigde naar de Algemeene vergadering van de leddn der Centrale Bank werd gekozen de kassier en tol plaats vervanger de Voorzitter. Uil een en ander blijkt, dat de Bank zeer in bloei toeneemt. Nadat de voorzitter de leden bedankt had voor de Irouwe opkomst werd de vergadering gesloten. STAVENISSE. Bij Kon. besluit van 23 Maart is opnieuw benoemd met ingang van 30 April tot burgemeester, secretaris dezer gemeente de heer A. F. Hanssens. ST.-ANNALAND. De heer Jan Goedege- buure, die de vorige week grafwaarts werd gedragen, gevolgd door een langen stoet van familieleden en vrienden, heeft zich in verschillende betrekkingen ver dienstelijk gemaakt. Het langst zat hij in den kerkeraad, eerst als^ diaken, later als ouderling. Gedurende 32 jaar werd hij door zijn medeleden waardig gekeurd een plaats in hun college te vervullen, totdat er kwamen, die een ander de voorkeur gaven en hij niet herkozen werd. Den 14 Februari 1894 werd de heer Goedegebuure geïnstalleerd als lid van den gemeenteraad en dit bleef hij onaf gebroken tot 1919, toen ziekte en 't ver lies van zijn gezichtsvermogen hem het waarnemen van die betrekking onmoge lijk maakten. De belangen der weezert- prmen diende hij van 1902 tot 1919, eerSt als bestuurslid, later als voorzitter. Hij bereikte den ouderdom van ongeveer 80 jaar. De geruchten als zouden er den derden Paaschdag bij den landbouwer H. v. D. kippen gestolen zijn, hebben zich gelukkig niet bewaarheid. Er zijn aanwijzingen, Idie 't vermoeden (wettigen:, dat een hond hier de boosdoener is'. Bij het door de politie ingestelde onderzoek zijn in de buurt hier en daar doode of halfdoode kippen gevonden. THOLEN. Woensdagavond werd door de heeren Dekker en Van der Vliet, voor de bestuursleden van de R.K. en Chr Bestuurdersbonden der Land- en Tuinb.vcr. een vergadering gehouden met werkgevers en werk nemers. De opkomst was gering. Slechts een vijftal werkgevers en 4 werknemers had aan den oproep gehoor gegeven. Na een uiteenzetting van den heer Van Vliet, werd besloten aan deze zaak meerdere publiciteit te geven en le trachten een patroons- wereeniging op te richten. OUD-VOSSEMEER. Het echtpaar Van den Boogaard—Haze vierde Maandag j.l. zijn 60-jarige bruiloft; wel toevallig werd op dien dag de 100e nakomeling van het echtpaar geboren. OUD-VOSSEMEER. Naar ons wor^t medegedeeld zyn plannen ontworpen van particuliere zyde om een aantal nieuwe woningen te bouwen, welke zouden profiteeren van de toegezegde ryfes- premiën op nieuwen bouw. De schietvereeniging „Koningin Emma" alhier heeft haar statuten inge zonden voor het verkrygen van de Koninklijke goedkeuring; dezer dagen zal een huishoudelijk reglement voor de vereeniging worden opgemaakt. VERK00 PINGEN, ENZ. OUWERKERK, 30 Maart. De notaris H. J. van Nouhuys te Zierikzee, verkocht heden alhier in het openbaar: bouwland te Ouwerkerk: 1.75.60 H.A. voor f 1200, 0.33.90 H.A. voor f 1400; 0.22.20 H.A, voor f 1500- 0.29.60 H.A. voor f 1400; 1.01.50 H.A. voor f1959. Alles per Duivelandsch gemet. NIEUWERKERRK, 30 (Maart. Ten over slaan van notarist Korteweg werd heden alhier, voor den heer L. Kooijman, pu bliek verkocht het woonhuis, schuur, wa genhuis en erf, aan den Achterweg al hier. voor f 3933. ONDERWIJS. BROUWERSHAVEN. Bij de 21 en 22 Maart door de Nederl. vereeniging tot bevordering van handelswetenschappen afgenomen examens in boekhouden, slaag de voor 't diploma A 0. a. de heer A. Mol. 1 KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te .Woudsend, J. C. H. Ro*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1