Zierikzeesche A Nieuwsbode abonnement: Woensdag 30 Maart 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: Verhooging porto. HINDERWET. MILITI E. BAKKERSNACHTARBEID buitenland. Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10602. Inzending op den dag van uit- Dir. A. J, DE LOOZE Jr. Uitg.-Redacl. M. J. KOSTEN. saTe ™r Ofschoon de frankeerlngskosten met honderd procent zyn verhoogd biyft de abonnementsprijs van ons blad dezelfde, n.l. f 1,50 per 3 maanden In de stad en f 1,80 per post. ÖE DIRECTEUR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de be slissing op het verzoek van J. ROGGE BAND alhier, om in het perceel, kadas traal bekend in sectie A No. 2471 een benzine-motor van 6 P.K. tot het drij ven van een cirk'elzaagmachine in zijne werkplaats, gelegen in de Verrenieuw- straat, plaatselijk gemerkt B 201b, te mogen plaatsen, door hen is verdaagd tot 23 Juni 1921, op grond dat het be richt, bedoeld in art. 12bis der Hinder wet, nog niet van den Hoofdinspec teur van den Arbeid in het 10de District der Arbeidsinspectie is ingekomen. Zierikzee, 23 Maart 1921. Burgemeëster en Wethouders voornoemd, A. .1. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Inschrijvingsregister en Alphabetisch Register. De BURGEMEESTER van Z i e r i k z e e maakt bekend, dat het inschrijvingsregis ter voor de lichting van 1922, met het daaruit opgemaakte alphabetisch regis ter, gedurende acht dagen, van 23 Maart tot en met 30 Maart a.s., ter gemeente secretarie voor een ieder ter lezing ligt. Hij vestigt er voorts de aandacht op: 1°. dat binnen den tijd, hierboven ver meld, tegen deze registers bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in de pro vincie 2°. dat het bezwaarschrift behoorlijk met redenen moet zijn omkleed en op ongezegeld papier kan worden ge steld; 3°. dat het bezwaarschrift eigenhandig moet zijjn onderteekend, doch dat onderteekening door een ander persoon is toegelaten, zoo bij het bezwaar schrift een behoorlijke volmacht wo-rdt overgelegd dat het bezwaarschrift tegen bewijs van ontvangst bij den Burgemeester ter gemeente-secretarie moet wor- iden ingeleverd; dat een bezwaarschrift, dat niet vol doet aan de eischen, hierboven ge noemd, of niet wordt ingeleverd binnen den tijd en bij de autoriteit, hierboven vermeld, geen gevolg kan hebben dat het bewijs van ontvangst moet iworden bewaard totdat hij of zij, die het bezwaarschrift indiende, in kennis is gesteld met de uitspraak van den Commissaris der Koningin. Zierikzee, 23 Maart 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. 4°. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een aanvraag van WILLEM JAN BOOT, om VERGUNNING tot het verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags in het perceel Fonteine C 339. Op Donderdag 28 April a.s., des namiddags twee uur, zal in het Raadhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van den Burge meester bezwaren tegen de aanvraag in te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling en schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Zierikzee, 29 Maart 1921. De Burgemeester voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., Weth. 1°. Burg. In (lo Oekraïne. De Tribuna bevat een bericht van haar 'oorrespondent te Boekarest, volgens 't welk alle voorbereidende maatregelen voor een groote opstandige beweging in de Oekraïne zijn genomen. Op 't eerste sein zal de bevolking opstaan. Hier en daar komen reeds kleine uitbarstingen voor, welke echter buiten de plannen van de leiders staan. Voordat zij met een algemeen offensief beginnen, wen- schen de leiders van de beweging zekere waarborgen van de groote mogendheden betreffende hun nationale eischen. Generaal Wrangel. Generaal Wrangel Weigert zijn leger te ontbinden. Een uitnoodiging om naar Parijs te komen heeft hij afgeslagen. Hij verlangt, dat hem zijn 'wapenen en mu nitie worden teruggegeven en dat hem transportmiddelen worden verstrekt om naar Rusland terug te keeren, waar, naar hij beweert, zijn mannen met de wape nen in de hand-willen sterven. Negerinoorden in Amerika. Een plantagebezitter te Jasper (Georgië V.S.) is in hechtenis ge nomen, onder verdenking op zijn goed >een groot aantal moorden op negers te hebben laten plegen. De ze Williams en zijn drie zonen hiel den de negers op hun plantage in een toestand van ware slavernij; De inhechtenisneming van Williams en zijn zoons was gevolgd op de be kentenis van een neger-opzichter, die beweert andere negers te heb ben gedood, toen Williams hem ge dreigd had hem te zullen afmaken indien hij niet gehoorzaamde. Williams zelf beweert, dat er van de beschuldiging niets waar is. In middels zijn op de hoeve de lijken opgegraven van zes negers en zijn in een rivier de lichamen gevonden van nog drie anderen. De meeste slachtoffers waren met een bijl doodgeslagen, enkelen waren dood geschoten. Het departement van jus titie stelt een nauwkeurig onder zoek in. Mocht er gepoogd worden het onderzoek te bemoeilijken, dan zullen bondstroepen worden gere- quireerd. Ze wilden geen kiesrecht. De ,,Buffalo" te New-York meldt, dat op een vergadering vanj 6 Indi- aansche stammen besloten is :om een beroep te doen op koning Ge orge en te protesteeren tegen het kiesrecht, dat men wil geven aan; de Indianen in Canada. De. Indianen verlangen hun oude regeering door stamhoo/den terug, en zij! denken er aan om in massa te verhuizen naar de Yereenigde Staten. Sinn Fein-onlusten op Paschen. In Dublin zijln de Paaschdagen uitersl rumoerig verloopen. Zater dag en Zondag werden bommen ge_ worpen op militaire vrachtauto's en werd op groepen soldaten gescho ten. Een klein plaatsje bij: Dublin, werd door een 4-tal militaire auto's overrompeld. Het heele dorpje werd afgezocht; alle mannen werden ge visiteerd. Verschillende arrestaties hadden plaats. Men vermoedde, dat voorname kopstukken der Sinn Feiners zich in het dorp schuil hielden. In de nabijheid van New-Castle, in het z.g. Tyne-district, hadden Za terdag en Zondag een 40-tal bran den op boerenhofsteden plaats. Rond Manchester braken Zater dag en Zondag talrijke branden op boerenhofsteden uit. De politie is daarop een drijfjacht begonnen tusschen Manchester en Liverpool om de brandstichters te arresteeren. Samenzwering tegen Rumenië. Volgens een bericht uit Bioeka. rest aan de Vossische Zeitung heeft de Roemeensche recherche in Ze venbergen een wijdvertakte Hon- gaarsche samenzwering Legen de eenheid van den Roemeenschen staat ontdekt. Volgens de mededee dingen van de recherche zouden er bewijzen zijn dat de Hong. regie ring van deze samenzwering afge weten heeft en haar goedkeurde De Hongaren in Zevenbergen zou den hun goedkeuring uitgesproken hebben over deze manoeuvres van Horthy. De toestand in Duitschland. Hoewel de binnenlandsche toestand in Duitschland nog niet normaal genoemd kan worden, schijnt de communisten opstand te luwen, vooral in midden Duitschland, waar 't revolutievuur vo rige week angstvallig hoog. oplaaide. Men ging volgens het oude reeds meer beproefde systeem te werk, wat bestond uit het plunderen van kantoren en ban ken, het opblazen van spoorwegbruggen openbare gebouwen enz. enz. Helaas maar al te Vaak is 't den rebellen ge lukt gebouwen te vernielen en bankza ken te plunderen. In Berlijn is het de beide Paaschdagen rustig geweest. Behalve de elders in dit nummer vermelde aanslagen kwam hel nergens tot incidenten. Het brandpunt der opstandige beweging, de Leima fabriek, tusschen Mersebuur8 en ^or beda ^Midden-Duitschland) is door de politietroepen ingenomen. Duizend op roermakers werden gevangen genomen, alsook de leider. Groote voorraden wa pens en amunitie werden daar ontdekt De communistische bezetting van het station te Animerstadt is overrompeld en gevangen genomen. De bende, die uit ongeveer 500 communisten bestond, had Maandag de voorname spoorwegbrug bij Ammersdorf in de lucht laten vliegen. De Russische aanvoerder is „eingesperrt". Te jdettmann hebben de communisten 6 dooden verloren; uit 't filiaal der Rijks bank stalen zij 650 duizend Mark. Te Essen is 't op PaaschJMaandag tot bloedige botsingen gekomen bij een com munistische betooging. De veiligheids politie wilde de betoogers uiteenjagen, waarop een revolvergevecht ontstond. 23 personen werden gedood en 60 gekwetst. De oproep tot algemeene staking in 't Rijnsch-Westfaalsche district heeft geen resultaten opgeleverd. Te Sangerhausen heeft een comm. bende het postkantoor en de banken ge plunderd. Het telegraafkantoor werd op geblazen. Des nachts hielden de opstan delingen een arbeiderstrein aan. Daarbij ontstond een gevecht, waarbij aan weerszijden slachtoffers vielen. Thans is de stad door politietroepen bezet. De communisten hebben hun komst niet af gewacht, maar een góed heenkomen ge zocht. In Bitterfeld houden de communisten alle treinen aan om naar politietroepen te zoeken. Het post- en telegraafkantoor en 't station is in handen der commu nisten, die den burgemeester hebben af gezet THólle zijn Zondagnacht bomaansla gen gepleeigd op twee dagbladbureaux. De verscherpte staat van beleg is afge kondigd. <Met het oog op de pogingen der com munisten om de opstandige beweging zoo mogelijk tot andere deelen des lands uit te breiden, hebben de autoriteiten overal opdracht gekregen flink aan te pakken en geweld met geweld te keer te gaan. Dynumietaaiisl&g te Berlyn. In den nacht van Paaschzondag werd tegenover de spoorbrug bij 't station Charlottenburg in een rotonde een kist met dynamiet tot ontploffing gebracht. De aanslag was op de brug gemunt, doch dat mislukte, zoodat niet de brug, doch de rotonde in de lucht vloog. Ver in den omtrek waren alle vensterruiten ver brijzeld. Menschenlevens gingen niet ver loren. Op 't aanhouden van de daders is een belooning van 20.000 mark uitge loofd. Op den avond van Paaschzondag is een aanslag gepleegd op het station Pegel, waar onbekende daders de dra den der signalen voor de binnenko mende treinen hadden doorgesneden, ten einde een treinbotsing te veroorzaken. De aanslag werd door beambten verijdeld. BINNENLAND. Tweede Kamer. De leden van de Tweede Kamer zijn bijeengeroepen ter vergadering op Dinsdag 5 April a.s. te één uur. Vervoer van vloesch. De minister van landbouw heeft, naar de Slagerscourant meldt, aan liet hoofdbestuur van den Nederl. •Slagershond gemeld Ik kan aan uw verzoek om den uitvoer van vleesch en dus ook van levend vee weder te verbieden, geen gevolg geven. Congres der S. D. A. P. Te Utrecht is den eersten Paaschdag het 25ste congres der S. D. A. P. ge houden in de groote Tivoli-zaal. Het congres werd door den partij-voorzitten, W. H. Vliegen, met een rede geopend. Verschillende vooraanstaande mannen in de partij voerden het woord, o. a. mr. Bronger uit Amsterdam, die een betoog hield, dat de achteruitgang der partij met 10.000 leden niet zoo buitengewoon schrikaanjagend moet worden voorge steld. Mr. Troelstra sprak o. a. over de hou ding der Soc.-Dem. Eerste Kamerleden Van Kol en Polak met betrekking tot de Wielingenkwestie. Spr. verklaarde, dat onze regeering de onderhandelingen met België zeer correct heeft gevoerd. Beide Eerste Kamerleden, zoowel Van Kol als Polak', kregen een terechtwijziging in zake hun ingenomen standpunt. De heer Wibaut sprak niet zoo licht hartig over het verlies van 10 duizend leden. De oorzaak van deze achteruit gang moest volgens hem gezocht worden in den eeonomischen toestand en in de omstandigheid, dat niet bij iedere actie tot loonsverhooging bij voorbaat al succes verzekerd was. De heer v. d. Tempel hield een uit voerige beschouwing over de rijkssteun regeling aan werkeloozen, die hij on voldoende noemde. Inzake de werkeloos heid werd door het congres een resolutie aangenomen. Het congres keurde voorts goed, dat de Nederl. Kamerfractie een samenspre king zal vragen met -de Belgische fractie met betrekking tot de bekende Belgische geschilpunten (Wielingenkwestie). Mr. Sannes hield den Tweeden Paasch dag een rede over „militarisme en land verdediging". De dienstweigering noem1 de spr. een kwestie van individueelen aard, niet een politieke zaak. Deze spr. werd stormachtig toegejuicht. Naar aanleiding dier rede werd par. van het strijdprogram vervangen door de volgende: Actie voor internationale en nationale ontwapening. Deelneming aan en bevor dering Van de internationale actie der georganiseerde arbeiders ter verjiinde- ring van den oorlog. Actie tot democra tiseering en verbetering van !den Volken bond en bestrijding van 'alle imperialisti sche stroomingen. Het volksonderwijs vrij tè maken van elk streven -naar nati onalisme en militarisme". Dinsdag is het congres geëindigd, nadat mr. Troelstra een uitvoerige rede gehou den had over de internationale positie der partij. De nieuwe Landvoogd. De nieuwe gouverneur-generaal van Ned-Indië, mr. D. Fock is 24 Maart j.l, te Tandjong Priok aange komen. Een groote menigte was aanwezig om hem le begroeten, o.w. een aantal leden van voorname be stuurslichamen in Insulinde. On der deze behoorde ook de afgetre. den landvoogd, welke op zijn beurt uitgeleide werd gedaan door mr. Fock bij zijn vertrek uit Indië. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Verschenen is het ver slag der Huurcommissiealhier betreffende haar werkzaamheden in het jaar 1920, waaruit het volgende is ontleend: 136 verzoekschriften werden behan deld ingevolge de Huurcommissiewet, waarvan 129 betrekking hadden op ver hooging en 7 op schatting van huur. Met betrekking tot de gevraagde huur- verhoogingen heeft de commissie op 33 verzoeken gunstig en op 24 verzoeken afwijzend beschikt. By 72 verzoeken heeft zy de huurverhooging tot een minder bedrag teruggebracht. Voorts zyn behandeld 47 verzoek schriften ingevolge de Huuropzeggings- wet, waarvan 31 betrekking hadden op nietigverklaring van de opzegging der huur en 15 op verlenging van den termijn gedurende welken de huur na het eindigen van den overeengekomen huurtyd zal voortduren. Tegen 9 uitspraken werd beroep aan- geteekend, met gevolg dat 4 uitspraken door den kantonrechter werden beves tigd en 3 niet, terwijl het beroep tegen de 2 overige uitspraken niet-ontvankelijk werd verklaard. Door de commissie werd aan den ambtenaar van het O. M. mededeeling gedaan van twee overtredingen der Huurcommissiewet. Zondag le Paaschdag speelde Z. V. V., zooals de affiches reeds aange kondigd hadden een vriendschappelyken wedstryd tegen E..M. M. uit Goes. Even over twaalven werd de bal aan het rollen gebracht door E. M. M., die 't voordeel was van wind en zon. Dadelijk ontwikkelde zich een vrij krachtig spel, waarin het Z. V. V.-doel herhaaldelyk bedreigd werd. Maar de verdediging greep steeds op het juiste moment in, zoodat de rust inging met de stand 0—0. In de tweede helft was Z. V. V., nu door den sterken wind in den rug gesteund, overwegend sterker, zoo dat de bal het grootste deel van den tijd op de helft der gasten was. 4 doel punten waren hiervan het gevolg. Niet tegenstaande dat lieten de Goesenaars zioh niet ontmoedigen en slaagden er zelfs in een welverdiend tegenpunt te maken, zoodat de atryd eindigde met een 4—1 overwinning voor onze stad- genooten. Wie de prestaties van Z. V. V. van verleden jaar vergelijkt met die van Zondag kan een merkbare vooruitgang waarnemen. We willen dan ook een ieder opwekten de vereeniging te steunen door lid of donateur te worden en haar aldus in staat te stellen meer dere wedstryden te spelen. Maandagavond hield J. G. O. B. een propagandavergadering in de Con certzaal. De belangstelling was zeer groot, zoodat byna geen plaats onbezet was. Nadat de heer Sam Alburg de vergadering had geopend en het doel van dezen avond naar voren had ge bracht aanschouwde het publiek het prachtig tableau vivant: Hebt elkander lief. Hierop verkreeg de heer Alburg, als eerste spreker het woord, om doel en streven van de J. G. O. B., vooral betreffende de geheelonthouding aan de vergadering kenbaar te maken. Hy deed een ernstig beroep op ouderen en jon geren onder het publiek hen in deze moeielijke taak te steunen. De tweede spreker, de Bondsbestuurder Bart Hageman, besprak meer in 't bij zonder de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en 'de moreele verheffing welke door de J. G. O. B. wordt voor gestaan. Ook hij deed een ernstig beroep op de aanwezigen om zich aan te gorden voor den drankstrijd. Het slotnummer van dezen avond werd gevormd door het tooneelstuk „Erfenissen", een drama in 4 bedrijven, uit het tappersleven, dat vlot en natuurlijk werd gespeeld, zooiat we een woord van eer de spelers(sters) niet willen onthouden. Gedurende de pauze had een tombola plaats, bestaande uit een honderdtal aardige prijsjes. De verschillende mooie zangnummers, gegeven door mej. A. Prakke met piano begeleiding van haar zyster, hebben er ook niet weinig toe bijgedragen, dat dezen avond als welgeslaagd beschouwd mag worden. Het publiek heeft zich dan ook zeer geamuseerd. Ten slotte wenschen we den heer Van Doorn nog te huldigen voor de regie van het tooneelstuk. Te Middelburg werd Maandag morgen in een sprink gevonden het lyk van den 43-jarigen timmermansknecht M. A. Daar de overledene meermalen misbruik maakte van sterken drank vermoedt men daarin de oorzaak van het ongeluk te moeten zoeken. RENESSE. In de Zaterda^gehouden vergadering van de leden der Geitenfok- vpreeniging is benoemd tot controleur der Prov. Stamboekgeitende heer B. Geleijnse, tevens belast met het eontro- leeren der plaatselijke stamboekgeiten. De aftredende bestuursleden, S. Hart en C. Dorreman, werden als zoodanig her kozen. BROUWERSHAVEN. Maandagavond gaf het fanfarecorps „Con Amore" van Noordgouwe (directeur dhr. A. van den Berge van Oosterland) een goedgeslaagd concert in de zaal van dhr. A. Ringelberg alhier. Muziekstukken, voordracht en tooneelstukje liepen best van stapel en werden door de talrijke aanwezigen met bijzondere aandacht aangehoord. Een geanimeerd bal, geleid door den heer H. Willemse van Zierikzee, met zyn harmonika-installatie, besloot den recht gezelligen avond. DREISCHOR. Naar wij vernemen is op de j.l. Vrijdag gehouden en zeer goed bezochte vergadering der Vrijzin nige Kiesvereeniging alhier besloten, onder algemeene goedkeuring, om van de hand te wyzen een aanbieding van het Tweede-Kamerlid, de heer De Muralt, om een lezing te houden voor die vereeniging. Algemeen was men van oordeel, dat de heer De Muralt weinig of niets doet voor de belangen van hot platteland, terwijl hy toch een vertegenwoordiger is van plattelandsbewoners. Men besprak het in dien geest, dat zij alleen maar goed genoeg meer schijnen te zyn om hunne belastingcentjes te offeren, vooral ten bate der groote steden. Ook werd algemeen goed gevonden zich niet aan te sluiten by den „Vrijheidsbond". Velen der aanwezigen toonden neiging bij de komende 2e Kamerverkiezing mede te gaan met de „Plattelanders party". Ter gelegenheid van den 2en Paaschdag gaf „Kunst na den Arbeid" een tooneelvoorstelling. Opgevoerd wer den, een tooneelspel „De Kleizoon", gevolgd door „Een noodlottige dag", dramatische nonsens in twee bedrijven tot slot „Twee oude bekenden", blijspel in één bedrijf. Was Zaterdag avond met de volksvoorstelling de opkomst matigMaandag mocht de vereenigiDg zich echter in overgroote belangstelling verheugen. BRUINISSE. In de Donderdag avond gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door alle le den werd bijgewoond, werd na voor lezing en goedkeuring der notulen op verzoek van den voorzitter, door den secretaris voorlezing gedaan* van het Koninklijk besluit, waar bij de lieer S. IIage was herbic-j ïioernd tol burgemeester dezer ge meente. De heer W. vaji den Berg sprak daarop den heer Hage op hartelijke wijze toe en wensclite hem geluk met zijne herbenoeming. Hij doet dit ook den raad en wenscht den burgemeester toe, dat hij in het komende tijdperk met evenveel succes en evenveel toewij ding zijne taak zal vervullen ais tot dusverre. Ook de lieer Bolier die alsnu het woord verkrijgt, wenscht den burgemeester geluk en memoreert evenals de lieer Van den Berg de moeilijke tijden, die de ge meente, gedurende het bestuur van den heer Hage heeft doorgemaakt, wijst daarbij op al wat er in dien lijd heeft plaats gehad en roemt de uitstekende wijze, waarop de voorzitter steeds in het belang der gemeente is werkzaam geweest. Waar het kon was de heer Hage steeds bereid met al zijn kracht, met al zijne bekwaamheid d;e be langen te bevorderen. Vaak werden daardoor de gemeente belangrijke finantieele offers bespaard. ITij hoopl, dal in de periode, die nu weder aangebroken is, het den voor zitter gegeven zal zijn, met even goeden uilslag werkzaam te zijn. De raad stemde met de door beide heeren gesproken woorden van hee ler harte in. De voorzitter dankte voor de door heide heeren gespro. ken woorden en den raacl voor zijne instemming en hoopt met lust op den ingeslagen weg voort te gaan. Medegedeeld wordt dat zijn ingekomenl Een beslissing van Ged. Staten op hel beroeps schrift van L. Jume-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1