Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 25 Maart 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAD. buitenland. Inzending Advertentiën. Algemeen Overzicht. bj n n en lan d. Ingezonden mededeelingen —wübchpyddjng ËÜUIT^EMEMEiD Prys per 3 maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel, by contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10601. Inzending op den dag van nit- Dlr. A. J OE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. M. J. KOSTE». gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Wegens het Paaschfeest zal (le Nieuwsbode a.s. Maandag niet worden uitgegeven. Zij, (11e zich van af heden op ons blad abonueeren, ont vangen do tot 1 April a.s. verschijnende Nos. GRATIS. Ü.H. Adverteerders deelen wy hierbij mede dat van af heden, in verband met den 8-urigen arbeidsdag, na 11 ure op den dag van uitgave der Courant geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen en voor adverten tiën over meer dan 1 kolom de inzending om 10 ure gesloten wordt. Ter voorkoming van teleurstelling ge lieve men voor tijdige inzending te zorgen, daar hiervan niet kan worden afgeweken. De Directeur. De uitslag van 't plebisciet in Op per-Silezië is verrassend. Beide par tijen, Duitschers en Polen, beweren de overwinning te hebben behaald. De Rijkspresident Ebert heeft in een boodschap aan de te Berlijn terugkeerende Opper-Sileziërs zijn dankbaarheid uitgedrukt-voor 't be wijs van aanhankelijkheid aan het groote Duitsche vaderland. In Polen zijn geweldige overwin- nhigsdemonstraties gehouden. Alle leerlingen van scholen en leden van vereenigingen stroomden naar den iWeichseloever met wapperende va nen en onder 'tzingen van patriotti sche liederen. Toen de meer met de waarheid overeenstemmende cijfers bekend .werden, nam de geestdrift belang, prijk af. liet niet te loochenen feit is, dal de Duitschers een stemmenmeer- derheid hebben verkregen doch een inoreele nederlaag hebben geleden, daar bijna 40 <y0 der bewoners liever bij Polen wilden betiooren dan bij 't Duitsche irijk. Deze moreele neder laag is vooral te danken aan het oude Pruisische systeem van dwang ,en onverdraagzaamheid. Wat zullen de Entente-mogend- heden doen? Van de oplossing hangt voor een goed deel de rust in Europa af. s Zal het Opper-Silezië Duitsch la ten, in aanmerking nemende de stemmenmeerderheid óf het land in twee deelen splitsen? Hopen we dat de Opperste Geallieerde Raad èen verstandig, alle ruzie werend, besluit weet te vinden. In aansluiting op de weigering .van Duitschland om vóór 1 Mei de 12 milliard mark goud te betalen, .welke door de commissie van her stel was geëischt, heeft de Duitsche regeering medegedeeld, dat de be taling van genoemde som onmoge lijk is, wegens den uitgeputten en financieelen toestand van het rijk. De commissje van herstel is daar op bijeengekomen om over dit ant woord dat een schending van het verdrag is door een duidelijk om schreven niet naleven van zijn ver plichtingen, te beraadslagen. De Duitsche regeering heeft een bijeenkomst van een commissie van experts gevraagd om definitief het bedrag van haar prestaties vast te stellen. Lloyd George heeft weer eens ge sproken over den toestand in Ier land. Hij' deelde o.m. mede dat geen Sinn Fein-leider verschenen was, toen de Engelsche regeering zich tot onderhandelen bereid had ver klaard. De premier meende dat de reden hiervan was dat Ierland fei telijk geen leider heeft die voor haar zaak durft op te komen. Van Britsche zijde worden schik kingen getroffen voor het houden van parlementsverkiezingen voor Noord- en Zuid-Ierland. Voor de weigering om vertegenwoordigers te kiezen zal het lersche volk ver antwoordelijk zijn, terwijl de Engel sche regeering dan het Groene Erin volgens een andere methode zal moeten gaan regeeren. De onrust in Duitschland. De communisten in Duitschland, waar van elders in dit blad reeds een artikel is opgenomen, doen hun best de roode vlam naar Berlijn te laten overslaan om zoodoende het huidige regime van Ebert omver te werpen. We krijgen, naar het schijnt, een herhaling van 't geen zich in 't voorjaar van 1920 in Rijnland voor deed. De revolutionairen schijnen het Paaschfeest tot een heksensabbath te wil len maken en te trachten het regeerings- kasteel te veroveren, om in samenwer king met het Sovjetrijk Rusland, Europa te overladen met de heerlijkheden van 't communisme. Hun eerste daad te Ber lijn was de werkstaking te proclameeren, doch deze vlieger ging niet op, doordat de politie de onruststokers uiteen joeg. (Meer en meer wordt 't duidelijk, dat de aanslag op de Siegessaule het sein moest geven tot den algemeenen opstand. De rijksregeering heeft uitgebreide maatregelen genomen om elke poging tot het verwekken van onlusten in Berlijn krachtdadig te onderdrukken. Van uit de hoofdstad zullen dan ook geen troepen naar midden-Duitschland worden gezon1 den, doch eenige rijksweertroepen uit Wurtemburg en Beieren. In midden-Duitschland, met name in Eisleben is 't droevig gesteld. Duizenden rebellen voor 't grootste gedeelte bewa pend, hebben de stad omsingeld en bezet, 't Geheele spoorwegverkeer met de stad die reeds van plundering en brand te lijden heeft gehad, is verbroken. Men vermoedt, dat de onlusten nog slechts het begin vormen van een grootere actie, die gesteund wordt door buitenlandsche elementen. De gevechten tusschen rebel len en veiligheidspolitie duren voort, ter wijl de laatsten telkens moeten wijken, omdat 't hun aan zware machinegeweren ontbreekt. Door spoedig ingrijpen der Rijksweertroepen kan misschien erger worden voorkomen. Te Hamburg is de opstand gedempt; te Kiel is de toestand gespannen, terwijl in Rijnland de com munisten de arbeiders oproepen tot den strijd. Met de aanhouding van den beruchten Hölz, die in'Vogtland verleden jaar als een tweede Maarten van Rossum plun derde en brandschatte, heeft de Duitsche politie een gelukkige vangst gedaan. Dit heerschap is een der voornaamste rebel len en onruststokers, welke spoedig dient onschadelijk te worden gemaakt. Paschen belooft voor Duitschland een bloedige feestdag te worden. Uitvoer. Met 24 Maart is tot verdere aan kondiging dispensatie verleend van het verbod tot uitvoer van suiker en .alle met suiker bereide goederen Onttrekken van woningen aan de bestemming. Bij K.B. van 24 Maart is bepaald, dat het in all'e gemeenten verboden is zonder toestemming van B. en W. een woning te onttrekken of onttrokken te houden aan de be stemming, die zij op 1 Juni 1920 had, of zonder diezelfde toestem ming een woning af te breken. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Woensdagavond ver gaderde-in hel hotel „Juliana" de ver. „Onderling Hulpbetoon". De voorzitter, de heer M. F. de Vos Cz. opende de vergadering met een woord van welkom aan de aanwe zigen. f Door den secretaris, den lieer J. C. Lunenberg, werd daarop verslag uitgebracht over het 49e boekjaar. De totale ontvangsten bedragen f 2099,586. Aan contributie werd ont vangen f 1470,09, aan bijdragen van 40 donateurs f 132, aan rente van hypotheken enz. f 497,495. De totale uitg. bedragen! f 2872,50. Hiervan werd uitgekeerd aan 73 personen f 2539,20, voor ziekte f 1336,80, voor vaste uitkeering aan 12 leden 1' 1126,80, voor toelage aan 4 weduwen f 75,60, voor kosten van beheer f 333,30. Het boekjaar sluit dus met een nadeelig saldo van! f 772,91s. Het ledental is met 24 vermin, derd, zoodat hel totaal aan T eind van het boekjaar 267 bedroeg. Door den penningmeester, den heer J Gros, werd rekening en verant woording gedaan van het door hem gehouden beheer. Do commissie door den voorzitter benoemd lol het nazien der rekening, adviseer de tot goedkeuring, waartoe con form besloten werd. Tot commis saris werd herbenoemd de heer M Kloote Cz., die periodiek aftrad. In de vacature J. W. V. la Brand, die bedankt had, werd gekozen de heer A. C. Anker Az1., terwijl in de vaca ture, ontstaan door het overlijden van den heer J. Th. Vermunt, werd gekozen de heer Th. J. Vermunt. Een groot verlies leed de vereeni- ging door het bedanken van den heer J. W. V. Ie Brand, als secr^- penningmeester, die gedurende een /ange reeks van jaren de belangen der vereeniging op voorbeeldige wij ze heeft behartigd. Door 't overlij den van den heer J. Th. Vermunt ging mede voor de vereeniging een man heen die haar belangen heeft voorgestaan. De functie van secretaris-pen ningmeester werd gesplitst en de heeren J. C. Lunenberg en .T. Gros namen resp: de taak van secretaris en penningmeester op zich. De toelage der Nutsspaarbank bleef ook dit jaar uit. Hopen we voor deze nuttige ver eeniging dat de Nutsspaarbank haar besluit zal herzien, opdat in de naaste toekomst „Onderling Hulp betoon" voor Zierikzee en hare in woners niet ophoudt te bestaan. ELKERZEE. Deze week vergaderde het „Groene Kruis" alhier bij Hanse. Voorz de heer C. Padmos. De penningmeester, 'de heer Spek, brengt verslag uit over 't gehouden beheer, waaruit blijkt, dat df inkomsten f380,265, de uitgaven f 192,54s bedroegen. De heer Hasker, secretaris, leest de notulen en het jaarverslag en de -magazijnhoudster, mej. Steketee, somt het aantal uitgereikte middelen op. Haar sala ris wordt van f 30 tot f 50 verhoogd. Nu de toegezegde jaarlijksche bijdragen van gemeenten, armbesturen en diaconieën de contributies der leden samen reeds f 1100 bedragen, terwijl van enkele be sturen nog bedragen verwacht worden, besluit men vooral op aandrang van den aanwezigen dr. Ittmann, een verpleegster op te roepen (salaris f 1500). Een diacones niet verkrijgbaar. De contributie wordt van f0,50 opgevoerd tot minimum f 1. Tot bestuursleden worden herkozen de heeren W. Boogerd en |M. de Gl°PPer en gekozen de heeren ds. Poort en M. A. Mol. KMede aanbevolen de heer I. Padmos. Besloten wordt nog naar de algemeene vergade ring een afgevaardigde te zenden. Voor zitter is thans ds. Poort. Tot leden der Schoolcommissie zijn benoemd de heeren C. Padmos, J.b Spits, Amelunxen, Gerber en Jan van den Bout. STAVENISSE. Woensdagmiddag 11. had de timmerman L. Rwerkzaam aan het nieuwe postkantoor alhier, het ongeluk mlet de rechterhand in aanraking te ko- mien met een machinezaag, waardoor een pees van de pink werd afgesneden en eenige andere pezen geschonden werden. Na een noodverband alhier oordeelde de deskundige het noodzakelijk, dat de pa tient zich zou begeven naar 't zieken huis te Bergen-op-Zoom. In de Donderdag alhier gehouden gemeenteraadsvergadering werd medege deeld, dat de goedkeuring van Ged. St was verkregen op eenige raadsbesluiten en tevens, dat er voor 1 jaar ontheffing was verleend van het verplichte onder wijs in lichamelijke oefeningen. Herbe noemd werd als lid der commissie tot wering van schoolverzuim de heer C. Broodman en benoemd als lid der schat tingscommissie voor 's Rijks inkomsten belasting de heer L. Neele Jacz. Opgehe ven werd met 1 April a.s. de vrije .wo ning aan het hoofd der school en van, af dien datum' die woning aan het hoofd verhuurd voor f300 'sjaars. Vastgesteld werd ook nog het kohier van de honden belasting. SCHERPENISSE. De pogingen, die aan gewend zijn om alhier een muziekgezel schap tot stand te brengen, zijn geslaagd. Door de ingezetenen is zooveel kapitaal bijeengebracht, dat de geheele muziek- inventaris van Stavenisse gekocht kon worden. Niet alleen de 19 koperen instru menten, 2 trommen en triangel zijn aan geschaft, maar voor ieder lid een bank, lessenaar en muziektasch, benevens het prachtige vaandel is het eigendom der vereeniging geworden. THOLEN. Woensdag vergaderde de afdeeling van het Groene Kruis alhier. De voorzitter, dr. De Jong, opende de vergadering. Daarna volgde goedkeuring der notulen en rekening en verantwoor ding over 1920. Inkomsten f 1984,64s, uit gaven f 1460,895, goed slot f 267,77. Daar na volgde het jaarverslag. Aangesloten zijn 552 leden, die aan contributie betalen f 673,85. Opgave werd gedaan van de aan wezige verplegingsartikëlen en gelezen 't jaarverslag van de wijkverpleegster. Er blijkt, dat door mej. Blom 25 patiënten verpleegd zijn en 31 door mej. Viergever van 15 Nov. tot 1 Januari 1921. Mede dueling Iwerd gedaan d;at aan de Tuber culosebestrijding tot nu toe niets kon gebeuren, doch dat dit jaar met de be staande gegevens de bestrijding een aan vang zal nemen. Daarna volgde de ver kiezing van de bestuursleden. De heeren D. van de Velde, W. Walpot en H. Cor nel isse werden bij acclamatie herkozen. In de vacature P. M. van den Broek werd met meerderheid van stemmen be noemd de heer M. M. C. Haaijer, dis d< .benoeming aanvaardde. De voorz. stelde aan dfl orde de behandeling van 't con cept-reglement. Na ampele bespreking wordt dit goedgekeurd, nadat vooraf be paald was, dat de contributie van de leden zal bepaald worden op f 1 met ingang van 1 Januari 1922. Besloten werd het nieuwe reglement te laten drukken, en aan het bestuur hieromtrent de ver dere financiëele zijde over te laten. Me- dedeeling wordt gedaan, dat het pakhuis, dat het Groene Kruis bezit, thans weer verhuurd is aan Izaak Lindhout. Aan :de Wijkverpleegster wordt op voorstel van het bestuur voorgesteld f 1500 sala ris toe te kennen. Besproken wordt hoe met het vertrek van jhr. Van Vreden- burgh hier geregeld ijs in voorraad is te houden. De voorzitter zegt, dat dit voor Tholen lastig zal gaan, doch dat getracht zal worden hier op 't eiland Tholen een centrale vereeniging op te richten, die gezamenlijk al deze gemeen schappelijke belangen onder het oog zal zien. Daarna sluiting. AANBESTEDINGEN. POORTVLIET. Door het bestuur van het waterschap „Poortvliet" alhier werd op 23 Maart 1921 aanbesteed de levering van 304 scheepston zuilenbasalt, 200 scheepston basaltsteenslag en 1000 M3. grint. Aannemers: A. W. Versluis te Wer kendam, voor de basalt f 12,20 per .scheepston; A. Prins te Sliedrecht voor de basaltsteenslag f 5,95 per scheepston en J. van Dijke te St.-Philipsland voor de gfint f4 per M3. KERKNIEUWS. Ned. Herv, Kerk. Beroepen: Te Rijnzaterwoude, H. W. Th. Jansen te Werkhoven. Te Hooge- veen, J. Ph. Vreugdenhil te Leerdam. Bedankt: Voor Assen (pred. bij de Ver eeniging voor Chr. Belangen), G. B. Wes tenburg te Beverwijk. Geref. Kerken. Beroepen: Te Schipluiden, G. Laarman, cand. te Den Haag. Te IJlst, W. S. Pontier te Maasdijk. ]FïïlUI!ln W: ®ïïKi©| YAN HEINDE EN VER. Bij een botsing tusschen fascisten en socialisten te San Giovanni Valdarna werden 3 personen gedood en een tien tal gewond. De bandieten, die eenige dagen ge leden te Berlijn een postkantoor plun derden, zijn aangehouden. Een postamb tenaar had de bandieten binnengelaten. Deze ontrouwe ambtenaar heeft in de ge vangenis zelfmoord gepleegd; hij had 22 dienstjaren achter den rug. - Nabij het Regentspark te Londen hebben met revolvers gewapende lieden een vrachtauto aangehouden en de amb tenaren van het ministerie van pensioenen die met de auto 2700 pond sterling weg brachten, gedwongen uit te stappen, waarop de roovers zich met de auto en die buit uit de voeten maakten. - In Oostenrijk wordt dit jaar geen zomertijd ingevoerd. De Duitschers zullen vijf jaar lang niet in Engelsch-Indië worden toegelaten. - De rebellie in Belgisch Congo schijnt af te nemen. De toestand wordt beter. In de bekende geschutgieterijen van Schneider te Creusot (Fir.) heeft een reus achtige brand gewoed. De schade be draagt 11/2 millioen francs. - Bij decreet zijn in Tsjechow-Slowa- kije alle speelgelegenheden gesloten, ter wijl op alle nieuwe aanvragen in dezen onvoorwaardelijk afwijzend zal worden beschikt. De Duitsche partijen en vakvereeni- gingen in Opper-Silezië hebben een op roep gericht tot de geheele beschaafde wereld om dë gea<lliëerde commissie aan te sporen een einde te maken aan het Poolsche terrorisme. Een telegram uit Smyrna meldt, dat het Grieksche offensief* begonnen is. De belasting op de publieke verma kelijkheden te Parijs bracht volgens de Petit Parislen over Februari ruim negen millioen francs op. VERSCHILLENDE BERICHTEN. dichtsbijzijnde deur naar buiten ge loodst. Prediking zonder stoornis verder te vólgen. Demonstratie van werk- loozen. Twee a drieduizend werk- loozen uit Emmen, die over Stads kanaal en de Pekela's gekomen wa ren waar zich andere werkloozen aansloten, demonstreerden te Winschoten, om te protesteeren le gen de verlaging hunner loonen. Liefdesdrama. Woensdag- heeft zich te Zwartemeer een ont zettend drama afgespeeld. Een 22- jarige jongeman schoot op de 17- jarige S. H„ die spoedig overleed. De dader wondde zichzeli' licht met de revolver. Hij werd onmiddellijk gearresteerd. Bedolven. Bij t maken va 11 fundeeringen op 't Ooslp'lein te Rot terdam is door onbekende oorzaak een groote hoeveelheid grond ver schoven, waardoor 2 werklieden be dolven werden. De eene kwam er mei eenige verwondingen af. de andere werd gedood. K u i 1 b e w one r s. Te Luntercn werd krachtens gerechtelijk vonnis een gezin uit zijn woning gezet. Hel hoofd van 't gezin maakte toen ee.11 gat in den grond, plaatste daar kis ten en kasten omheen en bedekte deze met hout en strop. G e r e c h t e 1 ij lc onderzoek. Het parket uit Amsterdam heeft te "1 ver sum ten huize van juffrouw D. een onderzoek ingesteld. De an an, met wien zij in dal huis leefde, is order verdachte omstandigheden overleden. De juffrouw is naar Am sterdam overgebracht, en het lijk is in beslag genomen ter gerechtelijke schouwing. V e r g i 1' t i g i 11 g. Te Yierliiigs- heek -,(N-B.) neeft een man zij'n vrouw den 8en dag 11a hare beval ling vergiftigd. In hechtenis geno men heeft hij1 volledig bekend. INGEZONDEN STUKKEN. Het schaap in de kerk. We lezen in de „Ned." Plaats van han deling de groote Wester kerk te Enk- huizen. Het orgel laat zijn schoon voor spel hooren, de gemeente zet zich Als voorzang' inzet <en prediker den kansel bestijgt, eehig gestommel ir een der dichte muürbanken. Ge stommel wordt heviger. Kerkbetiien de snelt toe. Predikant in tusschen aan voorgebed begonnen. Nu luid gestommel en gebonk. Eenigen den ken aan toevallijder. Als de dominéé echter „amen" zegt, wordt het deur tje der bank geopend en te voorschijn springt een reusachtig schaap, daar blijkbaar door den kerkbewaarder „gestald vanwege de kou en nu in allerijl door de Buiten verantwoordelijkheid der redactie Copy wordt niet teruggezonden. Meneer de Redacteur, Wil je me s.v.p. het genoegen het vol gende in uw blad te plaatsen? Bij voor baat mijn dank davoor. Achten jullie het wel gewenscht, dat een lid voor den gemeenteraed tevens bestuurslid is van een boereleenbank? Die v'raog wil ik de leden van de Boere leenbank van Sint-Annaland thans eens voor oogen leggen, en tevens verzoeken dit eens in overweging te nemen voor de groote vergadering er is. Wanneer we dat hebben, weet ik nog niet; wel weet ik, dat het verleeje jaor op 7 April geweest is, dus dan begint het weer kort aon te komen. Om dan op mijn vraog terug te komen. Ik achte dat in geheel niet zooals wordt. Een bestuurs lid van een boerenleenbank kijkt toch in de kaorten van ieder, die in de bankj betrokken is, e(rt vooral die er geld 'inJ brengt. Dit is nu zoo een groot bezwaar niet, maor als dat bestuurslid tevens lid van de gemeenteraód is, dan wordt dat naor mijn gedachten bezwaorlijker, want een zoodanig bestuurslid helpt ook mee om de briefjes voor de dorpslasten klaor te maken, en heeft wellicht ook een woordje om de inkomstenbelasting op te maken. Wat mijn aangaot, ik zou zoo wel eens een dubbeltje meer in de bank brengen, maor ik zie op de gevolgen, en zoo heb ik er al meer hooren redeneeren. Dus het gaot hier niet alleen over het persoonlijk belang van elk lid, maor ook over het belang van de bank zelve. Want hoe meer er wordt omgezet, hoe voor- deeliger dienkt ik. Noe bin er toch wel personen in ons dorp buiten de raodsleden, die evenzoo bekwaom, maor tevens beter geschikt zijn voor die betrekking, meen ik, en dan verwijs ik jullie naor de advertentie die in dit zelfde blad is geplaatst. Noe, leden, dienkt er defh nog eens goed over Jeer de stemming er is. Noe, Mineer de Redacteur, nogmaals dank voor uwe bereidwilligheid. Een lid oan de Boereleenbank I van StsAnnaland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1