frreop;r/iprik7PPQPhP cmd NiPiiwQhnrlP abonnement: mm* al" ii advertentiën "tgM"*nJag v 8 Woensdag 23 Maart 1921.zierikzeesche courant. /ss: «-"da*tanuit" Inzending Advertentiën. Vaststelling der Kiezerslijst. bekendmaking" buit enla n d. binnenland. buitenland per 10, I fijB I I ^ül ^üp I I ^Up IKLI I LI WW |^8 U LI regel. Reclames 30 ets. p. regel. Afzonderlijke nummers 5 cent. W W W W W W M M M WM WW W WW WV W belangryke kortiQg Zijdie zich van af lieden op ons blad abouneeren, ont vangen de tot 1 April a.s. verschijnende Nos. GRATIS. H.H. Adverteerders deelen w\j hierbij mede dat van af heden, in verband met den 8-urigen arbeidsdag, na 11 ure op den dag van uitgave der Courant geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen en voor adverten tiën over meer dan 1 kolom de inzending om 10 ure gesloten wordt. Ter voorkoming van teleurstelling ge lieve men voor tijdige inzending te zorgen, daar hiervan niet kan worden afgeweken. De Directeur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzke maken bekend, dat de op heden door hen vastgestelde kiezersljjst voor het jaar 1921/1922, van 23 Maart tot en met 21 April a.s. ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage wordt nedergelegd en, tegen betaling der kosten, in afschrift, en stemdistrictsgewijze, in uittreksel, ver krijgbaar wordt gesteld. Tot en met 15 April a.s. is een ieder be voegd bij het gemeentebestuur verbetering van de vastgestelde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, of niet behoorlijk voorkomt. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Zierikzbe, 22 Maart 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER der Gemeente Ziz- rikzee, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Secretarie der Gemeente op den 25en Maart a.s. (Goeden Vrijdag) en op den 28en Maart a.s. (Tweeden Paaschdag) zal zijn gesloten, met uitzondering van des mid dags 12 tot 18V2 uur, voor het doen van aangiften, den Burgerlijken Stand betreffende. Zierikzee, den 23 Maart 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Aanvul op een postkantoor. Een groote roofpartij heeft zich Zon dagnacht te Berlijn afgespeeld. Zeven ge maskerde en gewapende roovers over vielen het postkantoor in de Lotharinger- strasse. Op het postkantoor waren een dag te voren gelden ondergebracht, bestemd voor de rijksbank. Het geld werd in een onder- aardsche kluis bewaard, waar een twee tal militairen de wacht hield. Omstreeks half drie in den nacht hoor den deze een deur openen. Een zacht fluisteren werd vernomen, en een der ambtenaren sprong daarop naar voren om te zien, wat er aap de hand was. Hij werd onmiddellijk gegrepen door drie zwaar gewapende en gemaskerde man nen. Daarna verscheen nog een viertal andere roovers, die ook zijn collega be dreigden en hen beiden, onder bedreiging met revolvers, bevalen, de handen om hoog te steken. Zoodoende konden de roovers zich van de sleutels van de kluis meester maken. De roovers namen al het voorhanden zijnde losse geld, zijnde een bedrag van 1.300.000 (Mark, mede. In een nabij zijnde portiek werd de buit verdeeld, doch de dieven werden in dit werk blijkbaar ge stoord, althans zij moesten daar een be drag van' 300.000 Mark achterlaten. Zij zelf konden echter ontkomen. Japans vlootplanneii. Officiëel wordt uit Tokio gemeld, dat wanneer Japan zijn vlootprogram uit voert, het in 1927 een vloot zal hebben ongeveer gelijkwaardig aan die der Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika. De Engelsche vloot, zooals ;die nu is, zal dan de derde in sterkte worden. Het door 't Japansche parlement goed gekeurde vloot-program voorziet in den bouw van acht dreadnoughts en acht ge vechtskruisers. Een poging tot landverdeeling. De bewoners van het Spaansche dorp Fliente Cantos, in de provincie Badajoz, die tot de communistische theoriën blij ken te zijn bekeerd, hadden zich dezer dagen meester gemaakt van eenige braak Jiggende landen, welke aan groot-grond bezitters toebehooren, om ze met ploegen te gaan bewerken. Vier dagen lang kon den zij zich aan den landarbeid wijden, toen kwam de politie en nam drie en dertig van Lenin's aanhangers in hech tenis. I)e Volksstemming in Opper-Silezië. Het resultaat der volksst. in Op per-Silezië wordt door de bladen begroet als een overwinning der Duitsche zaak, welke de verwach tingen vele malen heeft overtrof fen een overwinning, die, zoo als de „Berl. Lok. Anz; zegt, van te liooger waarde is, nu het ont zaglijk terrorisme der Polen en de stelselmatige begunstigers der PoolL sche zaak door generaal Lerond niet vermocht hebben een meer derheid van Duitsche stemmen te verhinderen. De „Voss. Ztg." schrijft„Een blik op de kaart toont aan. dat het totaal (onmogelijk is plaatsen met een Pool sche meerderheid uit het, een economisch geheel vormend Opper-Silezië af te zonderen. Zulk een poging zou den samenhang verbreken, waarvan het leven af hangt en zij; zou geheel onhoud bare toestanden geven. Het „Berl1, Tageblatl wijst er op, dal, schoon ook enkele zuid-oostelijke grensge bieden voor Polen stemden, het in dustrie-gebied. als zoodanig be schouwd. zieli vóór Duitschland verklaarde. De „Vorwarls" meent dat reeds bij den eersten bi ik op de cijfers van de volksstemming blijkt, dal elke verdeeling van Op per-Silezië tegenover deze stem ming gevoeld moet worden als een schending van liet vredesverdrag. Roemenië en Hongarije. De Roemeensche veiligheidspoli tie zet haar onderzoekingen betref fende het complot in Transsylvanië ontdekt, voort. Huiszoekingen bij de voornaamste beschuldigden ga ven aanleiding tot de ontdekking van zeer belangrijke documenten, welke het bewijs leverden^ dat dc agitatie in den vreemde was aan gestookt. Onder de gearresteerde personen bevinden zich Hongaar- sche officieren. Eenige samen zweerders waren in het bezit van zeer belangrijke sommen, bestemd voor de vorming van een propa- ganda-i'onds. Er zou ook een mo bilisatieplan zijn ontdekt. Ongeregeldheden in Italië. De „Tempo" bevat een telegram uit Milaan, volgens hetwelk hel feest ter herdenking van de be vrijding van het Oostenrijksche juk tot een botsing tusschen nationa listen en socialisten aanleiding gaf. De gevechten duurden een uur, er werden ongeveer 2000 scholen ge wisseld; twee nienschen wierden ge dood, een veertig gewond. Mormonenprofeet. Amerikaansche bladen bevatten zonder linge verhalen over de gedragingen van de Mormoonsche sekte, ergens in 't berg land van Utah (V. S.) Hun leider was een geëxalteerde persoonlijkheid, zekere Mo ses Gudmondson, die voorgaf oE meende, dat hij „openbaringen van daarboven' ontving. De volgelingen van dezen pro feet waren geheel onder zijn indruk; zij lieten er zich toe vinden, op zijn bevel, hun vrouwen ten offer te brengen aan ,de gemeenschap. Dit werd zoo letterlijk en algemeen in praktijk gebracht, dat bij deze sekte het onderzoek naar 't vader schap een onmogelijke zaak zou wezen. Het werd een zoo ergerlijke toestand, dat eenige van deze opgeofferde vrouwen de kolonie ontvluchtten en zich over hun profeet beklaagden bij het hoofd der Mormoonsche kerk in Zoutmeerstad. Deze bande toen den profeet en 12 anderen uit de kerk. Servië en Montenegro. De „Politik-a" te Belgrado ver neemt, dal prins Danilo van Mon tenegro er' in zou hebben toege stemd do apanage van fr. 300,000 te aanvaarden, welke dc regecrieg te Belgrado aan koning Nicolaas had aangeboden, indien deze cte vereeniging van Montenegro mei- Joego-Slavië zou hebben erkend en afstand zou hebben gedaan van alle rechten op den Monlenegrijnschen troon. Treurige toestanden in Congo. Te Kinshasa (Belg. Congo) heerscht een handelscrisis zonder wederga. De zaken liggen totaal stil. De streek van Sanda is gewoon aan het uitsterven. In sommi ge dorpen zijn heelemaal geen kinderen meer te vinden. Een missionaris deed on langs een inspectiereis door 48 dorpen en telde nog slechts een totaal van 806 hutten, terwijl eenige jaren geleden een enkel dezer dorpen Kinfusu, er 400 telde. Radicale maatregelen zullen moeten ge nomen worden tegen de hoofden, die de jonge meisjes van 10 en 11 jaar tot zich nemen. In bedoelde missie konden op de 800 gedoopte negers circa 400 geen vrouw vinden. Meer dan drie gulden. Hoe onjuist de redeneering is, dat het bij het zegels plakken slechts gaat om een ouderdomsrente in de toekomst van f 3 per week, moge blijken uit de vol gende cijfers, welke aangeven, wat reeds nu krachtens de Invaliditeitswet uitge keerd wordt. Op 1 (Maart 1921 werd in het 'gebied van den Raad van Arbeid te Goes door 1797 personen Ouderdomsrente genoten tot een gezamenlijk bedrag van f 271378 per jaar. (Op dat tijdstip waren in het gebied Goes bovendien nog 2499 perso nen, die krachtens art. 28 der Ouder domswet, dat is de wet regelende de Vrijw. Ouderdomsverzekering, f 377349 'sjaars aan uitkeeringen ontvangen). Wat den stand der Weduwenrenten be treft zijn de volgende cijfers van belang: Totaal 313 rentetrekkers tot een bedrag van f 56315,22 per jaar; in het gebied Cues 5 rentetrekkers, tot een bedrag van f936 'sjaars. Weezenrenten: totaal 979 rentetrekkende gezinnen tot een bedrag van f 180274,38; in het gebied Goes resp. 19 en f 3556,80. Bovendien werd in totaal 401 gevallen kostelooze geneeskundige behandeling of verpleging toeges Aan en in 215 gevallen opneming ter observatie, niet of nog niet door behandeling gevolgd. Heeren genees- heeren kunnen hier met geringe moeite mooi werk doen. Dit alles wordt reeds nu genoten krach tens de Verzekeringswetten. Wij spreken nu niet eens over de Ouderdoms- en In- validiteitsrenten tot f 6 per week en hoo- g«r, die in de toekomst zullen worden uitgekeerd. De Rijksmiddelen. Hoewel de cijfers over Februari in ver gelijking met dezelfde maand in 1920 nog een vermeerdering van ruim een 1/2 millioen gulden te zien geven, wordt het langzamerhand duidelijk, dat de gouden tijden achter ons liggen wat betreft de ruime belastinginkomsten. Het gunstige eindcijfer is nog ten deele te danken aan die belastingen, welke ge baseerd waren op de nu voorbijzijnde vette jaren. De inkomstenbelasting geeft een vooruitgang aan van f 2.157 millioen, de dividend- en tantièmebelasting ruim 6 ton, terwijl de vermogensbelasting een vermeerdering van f87.5 duizend aan geeft. Bij de accijnzen vallen 2 belangrijke verminderingen te boeken. Allereerst de suikeraccijns, die vergeleken bij Februari 1920 nu ruim fl millioen achter bleef; in de tweede plaats bleef de accijns op 't gedistilleerd ruirrt 7 ton achter, in ver band wellicht mét de vele inslagen die in December gedaan zijn bij de toen te ver wachten accijnsverhooging. De O.-W.-belasting bracht 21/2 millioen gulden minder op dan in Januari, maar de totale ontvangst van f 11.871 millioen geeft een voordeelig verschil van f 5 mil lioen, vergeleken bij 't vorige jaar. Sedert de invoering van de buitengewone belas tingen in 't laatst van 1916 bracht tot nu toe de O.-W.-belasting f 690 millioen op. SOMMELSDIJK. Dinsdag hebben een groot aantal landarbeiders het werk ge staakt. Het verschil is hierdoor ontstaan, dat de boeren van hun werknemers ver langden om voortaan in plaats van te 6.30 uur, om 6 uur naar het land te vertrek ken, tegen een extra-verhooging van het loon van 15 cent. Hiermee hebben de ar beiders geen genoegen genomen, waarom het werk is neergelegd. 11 11 Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. In een Dinsdagavond in de sociëteit „Concordia" alhier gehouden vergadering van werkgevers is met bijna algemeene stemmen de volgende motie aangenomen, nadat mr. H. C. J. Zaaijer uit Goes een uiteenzetting had gegeven van de binnenkort in werking tredende Ziektewet gehoord de besprekingen in zake de invoering der Ziektewet 1913; van oordeel, dat het niet juist is, dat in de Ziektewet practisch gesproken elke medezeggingsschap van den werkgever in de uitvoering der regeling aan den werkgever onthouden is; overwegende, dat vele collectieve ar beidsovereenkomsten reeds den last der Ziek'engelduitkeeringen op de werkgevers hebben gelegd; overwegende, dat 't in het belang van de Nederl. industrie en in het belang zoo wel van de werkgevers als van de werk nemers is, dat de uitvoering van de sociale verzekeringswetten geschiedt door de rechtstreeks belanghebbende werk gevers en werknemers, dus vrij van ambtelijke bemoeiing; besluit mede te werken tot de tot stand koming van een Ziekteverzekering, uit gevoerd door het particulier initiatief zooals deze is ontworpen door de ver tegenwoordigers van de vier industriëele werkgevers en vier werknemersorganisa ties. NOORDGOUWE. Bij gelegenheid van een familiefeest bracht het fanfarecorps „Con Amore" den heer L. A. de Vlieger een serenade. Dat genoemde heer met dit bewijs van belangstelling ingenomen was, bleek u/el hieruit dat hij den voorzitter een gift van 40 gulden voor de kas der vereeniging ter hand stelde, terwijl de leden op royale wijze werden onthaald. Alleszins verklaarbaar, dat het „Lang zal hij leven" hem herhaaldelijk van harte toegezongen werd. ZONNEMAIRE. Maandagavond U hield de afd. van T Groene Kruis alhier hare jaarvergadering, die buitengewoon druk bezocht was. Dc voorzitter ds. Hoek opende de vergadering en verheugde zich over die trouwe opkomst, die z.i. liet bewijs Was, dat men meer en meer ging gevoelen om de lijdende men sell he id te helpen. Na lezing der notulen, die onveranderd wer den goedgekeurd, werd liet jaar verslag voorgelezen, ook dal over de wijkverpleging en rekening ge daan. Uit een en ander memoree- ren we, dat het aantal leden 182 bedraagt, benevens 1 donateur, dat er binnenkort een cursus in ver bandleer zal worden gegeven, ge heel belangeloos door" dr. Huese. dat de wijkzuster van 1 Maart-ul- timo Dec. 2189 visites bij de zieken had gemaakt, waarvan alleen in Zonnemaire 1536 en dat de reke ning sloot bij een ontvangst van f 718,075, met een batig saldo van f 254,50. De voorzitter prijst de werkzaamheid, der zuster, die zich hier onmisbaar heeft gemaakt en de vergadering stemt daarmee ten volle in. Als bestuurslid werd her kozen de heer M. P. Moeke, die- gaarne die herbenoeming aanvaard de. Voorts werd onder applaus be sloten, bij te dragen in de vcr- hooging der jaarwedde van zus ter Hoos, 0111 die te brengen op f 1500 en bovendien voor haar een pensioens- en een ziekteverzekering aan te gaan. Om de finantiën te versterken werd de minimum-con tributie gesteld op f l. terwijl een commissie van 10 leden door per soonlijk bezoek zal trachten ver hoogde con tribul icn te krijgen. Er werd nog gesproken 0111 het pen sioen te stellen op 2/s der jaarwed de en ook om te beproeven de sub sidies te verhoogen, doch van be stuurszijde werden deze voorstellen niet aannemelijk geacht. Besloten werd om niet-leden in de gelegen heid ie stellen tot 1 juli a.s. tegen de gewone contributie lid te wor den, maar later voor één jaar (bij lid wordendrie guklen contributie te doen betalen. Op advies van dr. Ittmann, besloot men de afd. lid te doen worden van de Ned. Cent. Vereeniging lot bestrijding der Tu berculose en ook van den Prov. Zeeuwschen Bond en bovendien pogingen in 'l werk te stellen om in vereeniging met andere afdee- lingen het ziekcnvervoër Jieter te regelen. Dankend voor de groolc opkomst en betoonde belangstel ling. ook aan dr. Ittmann, voor zijne zoo uitstekende, adviezen, sloot de voorzitter de vergadering. DREISCHOR. Zaterdagavond j.l. hield de vereeniging van Varkenshouders „Ons Belang" alhier haar jaarvergadering. Voorzitter de heer L. J. Mol. Na opening las de secretaris de notulen en deed de penningmeester voorlezing van zijn- jaar verslag. Hieruit bleek, dat de ontvangsten gedurende het afgeloopen jaar waren f 13967,74, de uitgaven f 13741,27», zoodat het batig saldo f 226,46'"' bedraagt. De commissie van toezicht keurde de reke ning na inzage goed. Aan voeder was dit jaar aangekocht 18600 K.G. maïs, 5005 K.G. gerst, 20085 K.G. gerstemeel en 5440 K.G. erwten, tot een gezamenlijk bedrag van f 11660,31. De voorzitter bracht pen ningmeester en secretaris een woord van dank, alsook de leden voor hun op komst. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat de leden in het vervolg wat meer belang stelling mochten toonen, wanneer 't be stuur weer eens een spr. liet komen ter voorlichting op het gebied der varkens houderij. De opkomst bij de lezing van den heer Zwagerman over „Doelmatige voedering van varkens", liet zeer veel le wenschen over. Een der leden het woord nemende, dankte in 't bizonder voor de goede leiding en het kalme verloop der vergadering, met een opwekking om toch vooral de jaarvergadering en zoo moge lijk ook de andere vergaderingen te be zoeken, van deze voor hun allen zoo nuttige en onmisbaar geworden vereeni ging. Daarna sluiting. De nieuwe zangvereeniging „Streven naar Beter" werd 1.1. Zondag door een onbekend iemand verrast met een ruime gift van f 40, ter bestrijding van de eerste onkosten en tot aanmoediging in hun stre ven. Wie volgt??? J OUD-VOSSEMEER. Openbare vergade ring van den raad dezer gemeente, op Maandag 21 Maart j.l. Voorzitter de bur gemeester. Afwezig door beroepsbezig heden de heer Vermet. Na opening der vergadering worden de notulen gelezen en goedgekeurd. De heer De Wilde zegt tegen de gelezen notulen geen bezwaren te hebben als het daarin vermelde nopens de hoofdonderwijzerswoning op de wet steunt, anders wel; de heer Van den Ende is bij hem geweest en hem een en ander medegedeeld; nu heeft hij juist gelezen, dat alle ambtenaren een nieuwe aanstelling gekregen hebben, daarmede vervallen dus oude rechten. Hij weet niet of het waar is, doch als het >waar is, dan heeft de heer Van den Ende hem dat niet medegedeeld en dit vindt hij niet goed. De Voorzitter zegt, dat de notulen zijn overeenkomstig het besprokene en daar komt het voor de notulen op aan, de be sluiten moeten op de wet steunen'. Aan de orde is de benoeming van een onder wijzeres met bevoegdheid vak k. Met 4 tegen 2 stemmen wordt benoemd mej. Leef Jang te Schoondijkë, nadat de stem men tweemaal gestaakt hebben. Met al gemeene stemmen wordt de jaarwedde van den ambtenaar van den burgerlijken stand met f 150 verhoogd. Met algemeene stemmen wordt besloten tot de instelling van een ouder-commissie voor de openb. lagere school. De heer Den Engelsman vraagt, of het juist is, dat het hoofd der school de voorzitter van zoo'n commissie den toegang tot de school mag weigeren. De voorzitter zegt, dat dit juist is, doch dan zullen B. en W. zoo noodig de toe lating tot de school bevelen. Benoemd worden tot leden van de commissie tot toezicht voor de lagere scholen, de hee ren M- A. Vermet, K. J. Boogaart, A. van Tooren, L. Uijl en D. v. d. Maas en de dames (M- Depont en J. Pollie. Voorge lezen wordt een schrijven van 't hoofd der school in zake de onttrekking van zijn ambtswoning. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen, terwijl in het besluit tot verhuring van de woning aan het hoofd der school die wijzigingen worden gebracht, welke Ged. Staten ver langen. De heer Ooms merkt op, dat hij het zeer eigenaardig vindt, dat de wet gever wèl met een jaar terugwerkende kracht mag werken en de gemeente niet. Den heer Den Engelsman worden de noo- dige inlichtingen gegeven over woning bouw. De heer Den Engelsman zegt, dat bloem f 15 per 50 K.G. kost; uit 50 K.G. bakt men 70 K.G. brood; de prijs is thans 38 ct. de K.G., dus de opbrengst ruim f 26, en de bruto winst dus f 11. Hij vindt dit veel, omdat een bakker hem heeft medegedeeld, dat een winst van f6 a f 7' op de 50 K.G. bloem voldoende was; de arbeiders en middenstanders zijn weer de dupe. De voorzitter zegt, dat 1 April a.s. de Rijksdistributie van meel en bloem ophoudt, eerst dan kan zoo noodig de gemeente een prijs bepalen. Hierop wordt de vergadering gesloten. RECHTZAKEN. De oesterkwestie. De Hooge Raad verwierp het beroep in cassatie ingesteld door den officier van justitie te Middelburg, tegen het vonnis der rechtbank aldaar, waarbij J. v. d. V. Jr. is ontslagen van alle rechtsver volging wegens het afleveren van oesters niet voorzien van een certificaat van on besmetheid, noch van een verklaring, dat de aflevering geschiedde door de door den minister van landbouw aangewezen coöperatieve vereeniging Centraal Oes terbureau te Yerseke. Hiermede is uitgemaakt, dat art. 22 van het regl-ment voor de visscherij op de Zeeuwsche Stroomen, krachtens welke bovenbedoelde verklaring werd gevor-, derd, niet verbindend is, omdat 't daarin voorgeschrevenbetreffende de afleve ring van oesters niet kan geacht worden te vallen onder de uitdrukking: reg-ling van de visscherij, in art. 15 van de Vis scherij wet. VERKOP PINGEN. ENZ. NIEUWERKERK, 22 Maart. Heden wer den alhier ten verzoeke van den heer J. Bom Sz., ten overstaan van notaris Bier- masz, publiek verkocht de volgende on roerende goederen: Een woonhuis, schuur, erf en tuin, samen groot 4 A. 87 c.A., voor f 2831. Toebeding f 300; een tuin, groot 2 A. 80 c.A., voor f401. Toebeding f 25. Bij den hoop. 43 A, 50 c.A. bouw land, aan den Langen weg, a f 2410 per Gemet. Toebeding f 100. 73 A. 30 c.A. bouwland, genaamd „Doolhof aan het Galgenweegje, a f 1845 per Gemet. Toe beding f125. AANBESTEDINGEN. DREISCHOR. Op 21 Maart j.l. werd door het bestuur van den Polder „Drei- schor" aanbesteed de bedelving van 2125 M. polderswaterleiding. De inschrijving- was als volgt: Kwaak f 2635, De Bruin f 2613,75, Hoogerhuis f 2550, v. d. Maas f 2231,25, allen te Oosterland; J. Bal te Dreischor f 1520 en J. de Oude te Kerk- werve f 1375. Aan den laagsten inschrijver is het wertó gegund. ONDERWIJS. Bij het dezer dagen te Leiden gehou den examen voor apothekër-adsistent slaagde 0. a. de heer J. D. v., d. Graaff, geb. te St.-Annaland. DiNTELOORD. De ouders der school gaande kinderen aan de 2e openbare school alhier hebben een oudercommissie gekozen, bestaande uit de heeren S. van Nieuwenhuijzen, voorzitter, N. van de Merbel, secretaris, A. Bolluijt, P. v. Nieu* wenhuijzen en D. Vogelaar Lz. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Helium (toez.) J, I. van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1