ZierikzeescheNieuwsboden— B. B. IDËLER, VITRAGES. A. I. P s Eierpudding. Nieuwe patronen ABONNEMENT: 111 ADVERTENTIËN EERSTE BLAD. Inzending Advertentiën. BUITENLAND. Uit Stad en Provincie. ingezonden mededeelingen ZIERIKZEE. Zoo juist ontvangen Prima soorten. Billijke prijzen. Afzonderlijke nummers 5 cent. W W W W W B W W W W W PkoJDg :7X Maandag, Woensdag Z|ER|KZEESCHE COURANT, iTnrT Dit nummer bestaat uit 2 bladen. mmmmmm Z(j, die zich van af heden op ons hlad abouueeren, out» vangen de tot 1 A pill a.s. verschijnende Nos. GRATIS. H.H. Adverteerders deeleii wy hierby mede dat van af heden, in verband met den 8-urigen arbeidsdag, na 11 ure op den dag van uitgave der Courant geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen en voor adverten tiën over meer dan 1 kolom de inzendiDg om 10 ure gesloten wordt. Ter voorkoming van teleurstelling ge lieve men voor tijdige inzending te zorgen, daar hiervan niet kan worden afgeweken. De Directeur. De val van Kroonstad. Het bericht uil Helsingt'ors, ver meldende de val van Kroonstad, reeds in ons nummer van Vrijdag opgenomen, twordt bevestigd. De poging om 'l sovjet-regime te doen verjagen is dus voor dit maal mislukt, al' hebben de Oekra- ïn/sche boeren zich nu weer lot benden vereenigd om van uit t zui den bet Sovjelgebouw aan te vallen. Ook deze zullen wel spoedig voor de garden van Lenin moeten buk ken zoodat hel gezag van geweld spoedig hersteld zal zijn. Omtrent den doodsstrijd van Kroonstad wordt gemekt, dat Don derdagavond tusschén de opstande lingen en de binnengedrongen com munisten bel bloedbad een aanvang nam. Trotsky's hoofdmacht bij Ora- nienbaum was 60.000 man sterk, de bezetting van Ivroonslad telde on geveer 16000 man. De terugtocht, met de vrouwen en kinderen voor op, geschiedde over hel ijs en on der dekking van oorlogsschepen. Deze zetten daarna voor de lede van Kroonstad liggend, de verdedi ging voort. De matrozen verklaar den liever te sterven, dan zich over te geven. In Finland zijn 6000 vluch telingen met kanonnen en den tros uit Kroonstad aangekomen. Mannen en vrouwen trekken in langen stoet over het ijs van Kroon stad naar de Finsche kust. De vluch telingen deelden mede, dat enkele patroeljes den strijd nog niet had den opgegeven. Zij wilden de vluch telingen zoolang mogelijk bescher men tegen de Mongoolsche troepen van Trotski, die een onbarmhartig vuur op de vluchtelingen hadden geopend. Vele vluchtelingen, voor namelijk de vrouwen en kinderen, waren er zoo erg aan toe, dat zij op het ijs bleven liggen. Uit Reval seint de correspondent van de 8 Uhr AbendMatt, dat de strijd om Kroonstad nog steeds niet als ge ëindigd kan worden beschouwd. De stad is vrijwel in handen der bols- jewiki, maar de matrozen hebben zich in een paar vestingen ver schanst en tol hiertoe alle aanval len van roode lroepen afgeslagen. Zij beschieten onophoudelijk Ses- trorezk aan de kust van Karêlie, waar Trotski nieuwe strijdkrach ten concentreer!. Roode troepen schijnen eerst te hebben geweigerd tegen Kroonstad storm Ie loopen, gezien de geweldige beschieting. Zij werden echter met de machinege weren in het vuur gedreven. Het eerste lort van Kroonstad werd Donderdag ongeveer 10 uur door de holsjewiki veroverd, terwijl op het zelfde tijdstip de communisten van Kroonstad, die zich tot hiertoe ms- dig hadden gehouden, van de ge legenheid gebruik maakten om de revolutionairen aan te vallen. Dc twee forten, die door deze commu nisten werden veroverd, richtten toen het vuur tegen de revolutio naire matrozen, onder welke een paniek uitbrak. Bigamie om een woning Een seinwachter te Le Mans is dezer dagen wegens bigamie tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beklaagde verdedigde zieti door te verklaren, dal hij bigamie had gepleegd om bij de huidige woning nood een plaats Ie vinden, waar hij zijn hoofd zou kunnen neerleggen. De seinwachter is 35 jaar oud en onlangs was hij met een weduwe van 75 jaren getrouwd, die hem een kamer in haar woning had aange boden, onder voorwaarden, dat hij haar huwde. Dit deed hij, zeggende dal zijn vrouw overleden was. Zijn eerste vrouw was inderdaad over- /eden, doch zijn tweede vrouw, die hem had verlaten, leefde nog" en de politie had deze vrouw weten op te sporen. ZIERIKZEE. Voor het departement der maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" traden Vrijdagavond mej. ;Mary Beek man en de heer Joh. Sch'midt in een volle Concertzaal op. Deze laatste Nuts- avond in dit winterseizoen is zeker niet de minste geweest, getuige de groote belangstelling en het beschaafde spel. Mej. Beekman, wier optreden in het ensemble Solser Hesse gedurende de kermisweek in September 1.1 zeker velen zich nog zullen herinneren, opende dezen avond met ,,'t Eerste «Dinertje", waarin zij de stemmingen der jonge vrouw uit muntend weergaf. Het daarop volgend transformatiespel „Johan", waarin beiden optraden, was een meesterstukje van tooneelspeelkunst. De vier creaties, welke de heer Schmidt vertolkte, gaven blij'k van diens hoog staand spel. Luitenant, dichter, aristo craat en huisknecht waren alle even keu rig in hun rol. „Mevrouw" was in deze eenacter het best. Na de pauze ging „Wat voorbij gaat", een levensschets bij uitnemendheid. De koele, berekende zakenman aan de eene zijde, de jonge vrouw, die de leegheid van haar bestaan en de liefdeloosheid van haar echtvriend beseft, maar toch, door 't weelderige leven, waaraan ze gewoon is geraakt, niet uit die sfeer kan scheiden, aan den anderen kant. Een echt gevoelsstukje, dat algemeen bijval verwierf. Na den ernst een luimige scène uit Dickens' bekende werk Olivier Twist", door beiden gespeeld in de eigenaardige kleederdracht van dien tijd. De geestige scène van den ouden heer, die, belust op de duitjes der weduwe, den verliefde speelt, doch plotseling, bij 't vernemen, dat haar centen gevlogen zijn, bizonder koel wordt en spoedig ver trekt, werd met een welgemeend applaus beloond. Het was een avond van fijne tooneel speelkunst, welke we hier weinig te zien krijgen. De heer Prakke dankte de aanwezigen voor hun belangstelling dezen avond en gedurende het afgeloopen seizoen be toond, terwijl hij mej. Beekman en den heer Schmidt hartelijk dank zegde voor hun beschaafd spel. In 't vorig jaar werd te Rotterdam opgericht de vereeniging „Zeelandia", welke zich ten doel stelt alle daar woon achtige Zeeuwen bijeen te brengen en elkaar zoo noodig bijstand te verleerien, terwijl alle inwoners van Zeeland, welke inlichtingen omtrent Rotterdam wen- schen, de gelegenheid wordt geboden deze aan haar secretariaat, Lamsteeg 8r7, te vragen. Mochten zich Zeeuwsche Vereenigingen naar deze stad wenschen te begeven, die daar niet bekend zijn, een verzoek om alle mogelijke inlichtingen, zelfs per soonlijke begeleiding, is zoo noodig aan te vragen en te verkrijgen bij 't secre tariaat. Maandelijks houdt de vereeni ging bijeenkomsten, die door honderden Zeeuwen worden bezocht. De gymnastiekver. „Rust Roest" alhier, heeft het plan op gevat hier in T eiland een turn- marsen te organiseeren,. waarvoor met den 2en Paaschdag een proef- marsch zal worden gehouden. Kregen we Vrijdagavond op de laatste Nutsavond fijn tooneelspei te zien, Zondagavond kregen we fijne cabaretkunst le hooren. Al dadelijk trof de inleiding van 't z.g. „salon trio", dal door haar muzikale ga ven de -aanwezigen eenige oogen- blikken geboeid hield met heerlijke muziek. Doodstil was 'l in de zaal toen dit trio haar krach ten ten bes te gaf. Die stilte werd onmiddellijk verbroken toen Pisuisse zelf voor 'l voetlicht kwam, welke hier voor de tweede maal zijn toehoorders aangenaam bezig hield, toen hij van z'n omzwervingen begon le vertel len en de ondervindingen geduren de het «reizen en trekken opgedaan. Gezellig causeur als hij is, luistert het auditorium sleeds mei graagte naar hem, evenals naar zijn ver schillende liedjes, die hij alleen of met medewerking der andere leden van T. gezelschap voordraagt. Paul Collin oogstte suöces met „Zij" van D. Ilans en „les Midinets" een liedje van de Parijsche boule vard. Jenny Gilliams droeg met fijn gevoel „Op z'n bloote voetjes" en „De bietebauw" voor. Pisuisse zelf gaf o.a. „Hel waanwijs kwezelken" en „De witte ezel", van E. Hull'e- broeck. „Uit de dagen van Jan Steen" in 17e. eeuwsch costuum.' verwierf al gemeen bijval, evenals „Zonnige Ouderdom" en het slotnummer „De straatzangers van Parijs". We heb ben niet alle nummers vermeld van het uitgebreid programma, doch enkele genoemd die 'bizoader fraai werden gespeeld, door T fijn ensem ble dat we een „au re voir" toeroe pen. —.Wij" herinneren-onzen lezers «en lezeressen aan de vergadering van de afd. Zierikzee der S.D.A.P. en Z.Y.P.C. op Woensdag a.s., in he' „Huis van Nassau", waarin als spreekster optreedt mevr. G. Miede ma—Zondervan, met als onderwerp „De vrouw en de strijd der arbei ders". DREISCHOR. Onder den naam van „Streven naar Beter" is Iyer dezer da gen een zangvereeniging opgericht (ge mengd koor), met aanvankelijk 50 leden. Directeur is de heer Joh. F. A. Theewis; President de heer M. Slager. Woensdag j.l. gaf dr. Raamsdonk alhier de eindles van den cursus „Eerste hulp bij Ongelukken". Als blijk van waar deering en sympathie werd daarop Za terdagavond door de deelnemers, zoo wel dames als heeren, bij monde van een hunner, een fraai eikenhouten mu ziekkastje aangeboden, hetwelk met een hartelijk woord van dank door den dok ter werd aanvaard. BRUINISSE. Vrijdagavond werd in de consistorie der Ned. Herv. Kerk de jaarvergadering van de hier bestaa'nde afdeeling van het Groene Kruis gehou den. Door ds. Waardenburg werd zij met gebed en een welkom aan de aanwezi gen geopend. Door den heer Jac. de Waal werden de notulen voorgelezen, die onveranderd werden goedgekeurd. Hij ontving bij monde van den voorzitter den dank der vergadering voor de uit stekende en uitvoerige wijze, waarop deze door hem waren samengesteld. Een paar ingekomen stukken werden voorge lezen. Besloten werd de aftr. leden van het hoofdbestuur wederom ter herbenoe ming voor te dragen. Door den penning meester, den heer S. Hage, werd rekening en verantwoording gedaan van zijn ge houden beheer. Daaruit bleek, dat de inkomsten bedroegen f 979,755 en de uit gaven f 356,86, zoodat het goed slot f 622,89 bedroeg. Naar aanleiding van een daarop voorkomende uitgaaf van f 100 ten einde bij een langdurige ziekte steun te verschaffen in het bekomen van ver sterkende middelen, wees de voorzitter er op hoe goed het Groene Kruis kan werken, daar het door dezen steun mid- delijk de oorzaak was, dat een ernstige zieke weer geheel hersteld voor zijn gezin behouden bleef. Ook kwam er een post Ojp voor in ontvang van f33 als vergoeding voor het 'gebruik eener lig- tent door de afdeeling van het Groene Kruis te Dreischor. De toezending van het geld ging vergezeld van een schrij ven dier afdeeling, waarbij hartelijk dank1 betuigd werd voor het gebruik der tent, met de mededeeling, dat de zieke, voor wie zij gebruikt was, weer her steld was. Ook' hier had dus 't Groene Kruis nuttig gewerkt. Nadat een com missie, bestaande uit de heeren M. de Koning Az. en J. Goudzwaard de reke ning had onderzocht en in orde bevon den, werd den penningmeester dank ge bracht voor zijn met zooveel zorg ge houden beheer. Door den heer v. Oeve ren, die de algemeene vergadering van de Prov. vereeniging „Het Groene Kruis" het vorige jaar had bijgewoond, werd een duidelijk verslag uitgebracht van het daar verhandelde. De voorzitter zeide hem daarvoor dank. Bij de gehou den .stemming van bestuursleden werden de aftredenden, de heeren v. Oeveren, Hage en De Waal met zoo goed als' alge meene stemmen herkozen. Uit de door den voorzitter gedane mededeeling bleek dat in het afgeloopen jaar 45 personen van de verplegingsartikelen in het ma gazijn voorhanden, hadden gebruik ge maakt. «Met het oog op de vele werk zaamheden van den magazijnmeester, den heer J. Reinhout, werd diens belooning op voorstel van het bestuur van f 30 op f 50 gebracht. Naar aanleiding van het verslag van den heer Van Oeveren werd de ongeschikte wijze besproken, waar op op dit eiland het ziekenvervoer moet plaats hebben. Het bezit van een zieken auto werd hoogst wenschelijk geacht. Bij de omvraag wijst de heer Van der Ploeg er op, dat het wenschelijk zou zijn het ziekenraam te voorzien van opklap bare pootjes. Besloten wordt deze aan te brengen. De heer J. L. Muller wijst op den onreinen toestand van de sloot achter de Nieuwstraat en vraagt of er verbeteringen te wachten zijn. 't Vorige jaar was er n.l. toegezegd, dat demping overwogen zou worden. De burgemeester deelde mede, dat bij de aanbesteding van de demping de kosten zoo hoog bleken dat de raad had besloten, de zaak uit te stellen. De heer Muller zou wenschen dat de vereeniging zich tot den Raad zou wenden om verbetering aan te bren gen. Het algemeen gevoelen was echter, dat de belanghebbenden dit beter zeiven konden doen. De heer M- Vijverberg, die voor zijn zoon een ligtent van de afdee ling in gebruik heeft, dankte daarvoor in hartelijke bewoordingen. Daar er ver der niets te behandelen viel, sloot de voorzitter de vergadering met dankge bed. In de bestuursvergadering, welke na afloop der algemeene vergadering werd gehouden, werd tot secretaris der ver eeniging gekozen de heer F. G. van den Berg, in plaats van den heer J. de Waal, die voor herbenoeming niet in aanmer king wenschte te komen. De voorzitter dankte den heer De Waal in hartelijke bewoordingen voor de groote bekwaam heid en de nauwgezetheid, waarmede door hem zoo lange jaren het secretari aat was waargenomen. POORTVLIET. 26 'Maart a s- wordt het 40 jaar, dat de Waterbouwkundig amb tenaar W. A. van de Velde, bij het waterschap „Poortvliet" in dienst trad. Moge dezen oprechten ambtenaar nog eenige jaren geschonken worden, die functie waar te nemen. Wij vertrouwen, dat deze dag niet ongemerkt voorbij zal gaan. THOLEN. Alhier is een kind, doordat een olienootje in de keef schoot gestikt. Het is voor de moe der wet droevig. Voor eenige we ken is haar nog jeugdige man ge s tor ven. Thans is haar eenig kind van 10 maanden op zoo ongelukki ge manier om net leven gekomen. ONDERWIJS. Benoemd lot onderwijzer aan de 0.1. schoof te Spijkenisse, de heer 1. C. Dekker van Poortvliét, thans leerling kantoorbediende bij dé P. en T. diénst te Rotterdam. HAAMSTEDE. Vrijdagavond j 1. werd in één der lokalen van de o.l. school alhier een eerste onder vergadering gehouden. Tegenwoor dig waren heeren burgemeester en wethouders, hel onderwijzend per soneel en 32 vaders van school gaande kinderen. De burgemeester deelde het doel en de strekking van dezen avond mede, terwijl het hoofd der school nog- eene nadere uiteenzetting gaf en tevens de wen- schelijkheid te kennen gaf, op een volgenden ouderavond ook de moe ders der schoolgaande kinderen te genwoordig te zien. Besloten werd eene oudercommissie van 5 per sonen te benoemen. Tot leden dier commissie werden gekozen de hee ren B. Goudzwaard. H. v. d. Sfol- pe, S. Geleijnse, A. Moelijker en J. Overbeeke; lot voorzitter werd be noemd, dhr. B. Goudzwaard en lol secretaris dhr. S. Geleijnse. Tevens werd een huishoudelijk reglement vastgesteld. VERKOOPINGEN, ENZ. OUWERKERK, 18 Maart. Ten over staan van notaris Korteweg. werden he den alhier voor den heer A. A. Visser publiek verkocht: Paarden .yoor f 900 en f800; vadTzen voor f348, f 345, f340 en f142; een os voor f 290; stieren voor f151 en f128; een koe voor f 632. AANBESTEDINGEN. ST.-FILIPSLAND. Door de landbouw- vereeniging alhier werd aanbesteed de levering van 68000 K.G. zwavelz. amm., 4200 K.G. Chili-salpeter en 6000 K.G. su perfosfaat. Inschrijvers waren: B. J. /Quist, Centraal-Bureau, A. de Ruijter, J. v. d. Berge te Bruinisse, Zeeuwsche Vee voeder- en Kunstmesthandel en I. Aar- noudse. Do zw. amm. en 't superfosfaat werden gegund aan de Zeeuwsche Vee voeder- en Kunstmesthandel voor f 23,77 en f6,05, terwijl de Chili-salpeter te beurt viel aan J. v. d. Berge te Brui nisse, voor f 23,25. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 21 Maart. Door den Kantonrechter zijn op 16 Maart jl. de navolgende personen veroor deeld wegens: Overtreding van de Motor- en Rijwielwet: M. P. van der K., 23 j., landbouwersknecht le Noordgoouwe, bij verst., tot f 2 b. s. 2 d. h.; J a de V.. 20 j„ zonder be roep, te Oosterland, bij verst., tot 1' 5 b., s. 1 d. h.; G.a van K„ 23 j., zonder beroep, te Nieuwerkerk, bij verst., tot f 5 b.i, s. 1 d. h.; J. C. D., 29 j„ schippersknecht le Haamstede, bij verst., lol f 5 b., s. 3 d. h.; Straatschenderij: A. S„ 20 j., arbeider te Scharendijke, bij ver stek, tot f 10 b., s. 20 d. h.; P. van de P., 24 j., 'lanbouwerskneeht te Eikerzee, bij verst., tot f 10 b., s. 20 d. h.; Jachtovertreding; C. F., 24 j., machine-bankwerker le Brou wershaven, tot f 10 1)., s. 10 d. h.; Als bestuurder van een motorrijwiel daarmede rijden door het Visch- slop: L. D 28 j„ opzichter te Zie rikzee, hij 'verst., tot f 5 b.„ s. 3 De Paaschpudcling by uitnemendheid. d. h Te Oosterland als houder eener tapperij deze nieL om 10 uur 's avonds sluiten: J. K. B., 46 j„ tapperij houder en landbouwer, bij verst., tot 1" 10 b, s, 10 d. h.; Als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijden met zoodanige snelheid dat de vrijheid en veilig heid van hel verkeer wordl in ge vaar gebracht: G. D. Iv., 28 j„ koop man en smid, te Zzee, bij verst., tot f 25 b., s. 3 d. h„ met onlze.g- ging van de bevoegdheid om mo- torrijZuigen le besturen voor den tijd van 3 m.; Het als schipper niet in acht nemen van de wette lijke voorschriften, vastgesteld tot voorkoming van aanvaring of aan drijving'; N. P., 41 j.,, schipper le. Zzee, tot f 10 b. s. 10 d. h.; Zonder daartoe gerechtigd zijn', zijn niel- uitvliegend pluimgedierte laten loo pen op eens anders grond; J. van der L., 40 j., arbeider le Dreischor, bij1 verst., lot 1' 10 b, s. 10 d. h.; Als houder van een hondenkar de zen gebruiken in strijd met de voor schriften betreffende dc maat der honden; A. H. van D„, 38 j„ koop man te Zzee, bij verst., itoit f 3 b.„ S. 3 d. h.; Als hoofd eener onder neming arbeid doen verrichten, strijdig met het bij de arbeidswet 1919 bepaalde: M. B.. 34 j„ timmer man te Zzee., tot f 10 b. s. 10 d. li.Vrijgesproken: M. K. Az., 47 j„ wonende te Bruinisse, beklaagd ge weest van het storten van faecaliën in een oesterput. KERKNIEUWS. Hed Herv. Kerk. Beroepen: Te IJmuiden J. J. van de Wall te Breda. Te Giessen-Nieuwkerk H. Meyer te Dubbeldam. Te Garyp A. Buurman te Vriezen veen. Te Kam pen J. 0. F. Remme te Huizen. Aangenomen -. Naar Maria Hoorebeke (België) A. Goedhart te Borne (Ov.). Bedankt: Voor Nieuwe Tonge H. J. van Schuppen te Groot-Arumers. Voor Schoonebeek P. Siemelink te Gaastmeer. -r Voor Kesteren A. F. P. Pop te Ameide. Geref. Ketk. Beroepen: Te Koudekerk a. d. Ryn, H. Haspers te Roden. Aangenomen: Naar Spakenburg-Bun schoten (A) J. de Waard te Ferwerd. Bedankt: Voor Woudsend G. D. Scheepsma te Westergeest. VAN HEINDE EN VER. De Fransche staatsschuld wordt volgens de begrooting van 1921 op 307 milliard francs geraamd. Te Barcelona zyn een man en een vrouw gearresteerd, die voor den rechter zullen worden gebracht, die de instructie van den moord op Dato behandelt. De Saksische begrootrng voor 1921 wijst een tekort aan van 300 millioeto mark, waarvoor geen dekking aan wezig is. Vrijdagochtend verbrijzelde een in volle vaart zijnde Amerikaansche vracht auto een afsluithek te Coblenz (D.) en werd op hetzelfde oogenblik door oen D-trein gegrepen en geheel vernield; de inzittenden, 3 Amerikaansche sol daten, werden terstond gedood. In Belgisch Congo zyu de inboor lingen en masse in opstand gekomen. 50 handelsposten moeten door de rebellen in brand zyn gestoken. Nadere bizon der heden ontbreken nog. Het vredesverdrag tusscben Polen en Rusland is Vrijdagavond geteekend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1