7 prH(7PPQrnp #sl NiPiiwQhfinP 1.1. P's iierpudding. ABONNEMENT: AI" I I ADVERTENTIËN IX'".',Maandag 14 Maart 1921.zierikzeesche courant. JTSS'7- EERSTE BLAD. BUITENLAND. BINNENLAND. Ingezonden mededeelingen Uit Stad en Provincie. buitenland per jaar f 10, I ^ül I H l«&| Lfl BS J H H I LH LI VI Hj L£ LI regel Reclames 30 ets. p. regel. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ry contract belangrijke korting. Dit nniumer bestaat uit 8 bladen. Een heldhaftig officier. Over de redding van een gedeelte der opvarenden van het stoomschip „Hong Moh", dat, zooals men zich herinnert, op de rotsen by Lamock Island strandde, verneemt de Daily Chronicle nog het volgende Het Engelsche oorlogsschip „Carlisle", onder bevel van den kapitein ter zee Evans, wist met groote inspanning twee honderd der Chineesche passagiers te redden. Gedurende zes uren was de ge- heele bemanning onder de persoonlijke leiding van den gezagvoerder bezig met 't reddingswerk. Kapitein Evans trachtte zelf met een klein motorbootje het zin kende schip te naderen, doch ten gevolge -van de hooge zeeën was hem dit on mogelijk. Hij sprong toen te water en zwom naai' het wrak, om een lijn aan de „Uong Moh" te bevestigen, waarlangs talrijke Chineezen gered zijn. Toen hy weer naar het motorbootje was terug- gezwommen, bleek, dat de schroef onklaar was geworden, zoodat de inzittenden aan de genade der golven waren over geleverd. Kapitein Evans sprong toen nogmaals te water. Hij dook naar de schroef en wist deze te bevrijden van de touwen, waarin deze verward was geraakt. Daarna zette hy het moeilijke reddingswerk onvermoeid voort. De Russische chaos. Zijn de opstanden tegen het sovjet- gezag onderdrukt en heerscht Leninweer in [Moskou bij de gratie van het bruut geweld? Deze vraag dringt naar voren bij 't vernemen der laatste berichten, die van uit de grenslanden van Rusland lot ons komen. De bolsjewiki zouden er in geslaagd zijn met behulp van uit Moskou gezon den versterkingen den opstand in bijna geheel Petrograd te dempen. Slechts en kele punten zouden nog in handen der opstandelingen zijn. Indien deze berichten juist zijn, dan zullen de contra-revolutionnairen, welke zich poogden te bevrijden van 't knel lende juk der absulute vrijheid predi kende volksleiders of hun hoofd verlie zen öf hun leven langzaam zien weg kwijnen binnen de muren der beruchte gevangenissen. Al is deze poging om zich eenigszins vrijer te kunnen bewegen wellicht on derdrukt, het blijft gisten en woelen in het onmetelijke rijk, vooral in de Oekra- ine, eenmaal de korenschuur van Europa. Nationalisatie van den landbouw, een der zegeningen van 't sovjet-regime, schijnt gemakkelijker te gaan in de theorie dan in de praktijk. Naar verluidt heeft Lenin reeds met het oog op de huidige voed selvoorziening in Rusland, aan de land bouwers in die streek, concessies moeten doen. Dr. Simons iu ilen Rijksdag. Zaterdag heeft dr. Simons in den Duit- schen Rijksdag een rede gehouden over de houding der Duitsche delegatie ge durende de Londensche conferentie, welke met buitengewoon groote moeilijkheden heeft te kampen gehad. Dr. Simons zette uitvoerig uiteen, waarom de Duitsche re geering zoolang geaarzeld heeft, inge volge de bepalingen van het vredesver drag, aan de gealliëerden voorstellen te doen omtrent de regeling van de kwes tie der schadevergoeding. De Duitsche sche voorstellen kwamen volgens dr. Si mons overeen met vroeger door de En tente gedane voorstellen. Op de vraag, of de onderhandelingen in 't tegenwoor dige stadium konden worden voortge zet, meende de minister bevestigend te moeten antwoorden. De Weg daartoe is niet door de delega tie versperd. Wanneer Duitschland nieu we onderhandelingen aanknoopt, dan is de grondslag daarvoor door de inwer kingtreding der z.g. sancties echter ge heel gewijzigd. Het bezetten van Rijnsteden acht dr Simons een der ernstigste en noodlottig- ste fouten, die men in het nadeel der wereldeconomie kan begaan. De schuldkwestie besprekend, zeide de minister, wie van ons iets onuitvoer baars eischt, Wijl wij alleen verantwoor delijk waren, dwingt ons het tegenover gestelde te bewijzen. Niemand gelooft, aldus dr. Simons, dat Duitschland alléén schuldig is. Aan 't eind zijner verklaringen stelde hij de vertrouwenskwestie, welke met groote meerderheid werd aangenomen. Kiouvvo sancties verwacht? De Daily Skelch zegl, dat de ge allieerden tol de uitvoering van de Ihans uitgevoerde sancties besloten in de hoop, Duitschland zoodoende het nuttjeiooze van bel zich ont trekken aan zijn verplichtingen te loonen. Die hoop is niet verwe zenlijkt. De bezetting van de Rijn steden heelt de Duitsche gemoeds stemming niet gewijzigd. Indien Duitschland op 20 Maart niet ge toond heeft, naar rede te willen luisteren, zullen draconische maat regelen volgen. Het lijd' weinig twijfel, zegt het blad, dat de nieu we maatregelen, o. a. de bezetting van Berlijn, dan spoedig lot uit voering zullen komen. De moord op ilcii Spaanschen premier. Onder de arrestaties, in zake den moord op minister-president Dato, be hoorde die van een jongen man van 16 jaar. Volgens de Liberal zou hij be- hooren tot een vereeniging, gevormd met het uitsluitend doel om personen uit den weg te ruimen, die, naar de vereeniging meent, maatschappelijke hervormingen in den weg staan. Hetzelfde blad bericht, dat de jongeman bekend heeft, dat de vereeniging besloten had tot den moord op Dato. Bij de loting werd hij aange wezen om de misdaad te volbrengen, maar toen hij vrees toonde, werd hij door een ander lid vervangen. De ver eeniging veroordeelde hem ter dood we gens lafhartigheid en om te verhinde ren, dat hij verraad pleegde. Daarom had hij Madrid verlaten. De autoriteiten vatten dit geval nog al sceptisch' op, maar de directie der veiligheidspolitie noemt de arrestatie een zaak van groot gewicht, want zij zal weldra leiden tot de gevangenneming der moordenaars van Dato. De nieuwe dienstplichtwet. Bij de Tweede Kamer is thans inge diend het wetsontwerp tot nieuwe rege ling van den dienstplicht. Voorgesteld wordt de nieuwe wet op 30 Juli a s. in werking te laten treden. On zo handel bedreigd. De beëindiging der Londensche con ferentie, waarin Duitschland niet aan de eischen der gealliëerden kon en wilde voldoen, kan voor ons land nadeelige gevolgen hebben, vooral wat onzen uit voerhandel en nijverheid betreft, die voor moeilijke vraagstukken komt te staan ten opzichte van uit Duitschland afkomstige grondstoffen. Volgens de Tel. is er zelfs sprake van blokkade-maatregelen tegenover havens, die zich leenen voor den smokkelhandel met Duitschland en van allerlei dwin gende en kwellende bepalingen voor on zen handel, zoodat het niet uitgesloten lijkt, dat men opnieuw met een instelling als de N. O. T. te doen zal krijgen. Eieren uit Hongarye en Polen. Het Hlbt. noemt het bericht, dat één millioen eieren uit Hongarije en Polen vóór de Paaschdagen hier te lande zullen aankomen, ten eenenmale onjuist, daar Hongarije een uitvoerverbod heeft en de eieren uit Polen, die dóór ons land naar elders vervoerd worden, voor Holland- sche magen niet genietbaar zijn. Tegen den 8-uren-dag. In een groote vergadering van ver- veners en veenarbeiders, gehouden in den grooten veenpolder van Weststelling werf (Fr.) werd met 90 pCt. vóór en 10 pCt. tegen een motie aangenomen, om bij den Minister van Arbeid wijziging of intrekking te verzoeken van den acht- urendag. Reeds werd telegrafisch om audiëntie verzocht. Werkgevers en werk nemers waren eenparig van oordeel, dat in het veenb'edrijf een arbeidsdag van 10 uur onuitvoerbaar is. Herziening Leerplichtwet. De heer K. ter Laan heelt met vijf andere leden tier socialistische fractie bij de Tweede Ivamer eenige amendementen ingedien- op het wetsontwerp lot gedeeltelijke her ziening van de LecrplcJitwet, strek kende om te komen lot den 8-ja- rigen leerplicht en tot intrekking van Jiet Landbouwverlof. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 10 Maart. Voortgegaan wordt met de behandeling van het ontwerp tot heffing van een Ta bakaccijns. De hegr Oud vindt voor de ze belasting geen aanleiding; ook zij moet betaald worden uit het inkomen. De minister had beter gedaan de vermogens aanwasbelasting niet los te laten en ook de heffing-in-eens, zou een tabaksbelas ting overbodig maken. De heer Van de Laar verklaart zich tegen het ontwerp, omdat een tabaksbelasting vooral zal drukken op hen, die van een klein .in komen moeten rondkomen. De heer J. ter Laan verklaart, dat de S. D. A. P. zal tegenstemmen. Zij is te gen iederen accijns. Bovendien zal de voorgestelde vooral den minderen man treffen. De heer Abraham Staalman is tegen het voorstel met het oog op de schade welke den middenstand dreigt. De heer Snoeck Henkemans acht den inhoud van het ontwerp zeer teleurstel lend. He.t is in strijd met de zeden van ons land Het moet leiden tot den ont: gang van kleine fabrikanten, de controle zal zeer duur moeten zijn, de veelvou dige ontduiking zal demoraliseerend wer ken. De heer Stulemeijer dringt aan op in trekking van het ontwerp en verhooging van het invoerrecht op tabak. De heer Kolkman kan zich met het voorstel vereenigen omdat het geld noo- dig is en de voorgestelde belasting niet Zwaar en niet onbillijk drukken zal. Het verbruik zal er niet door verminderen. De bëzlwaren worden veel te breed uil- gemeten. De gebruikers betalen de be lasting geheel vrijwillig. Zitting van Vrijdag 11 Maart. De heer De Monté Verloren betoogt, dat de 20 millioen welke van deze nieu we belasting worden verwacht, niet kun nen worden gemist. De belasting-aan was zal stellig in 1922 een einde nemen, terwijl nog vele tientallen millioenen nieuwe uitgaven wachten. Voor een hef fing-ineens is het gunstig oogenblik voorbij. De heer Smeenk bestrijdt den heer v. d. Laar, dije de indirecte belastingen te eenzijdig bestreed. I De heer A. P. Staalman zal nooit stem men voor een belasting op -tabak en tegen iedere nieuwe belasting, zoolang zoovele millioenen worden uitgegeven voor militaire doeleinden. Minister De Vries betoogt,' dat de fi- nanciëele toestand veel minder gunstig is geworden; 1921 zal stellig een tekort opleveren van 40 millioen en in 1922 zal zeker 40 millioen meer noodig zijn. Behalve de tabaksbelasting, successie- verhoogingen en verhooging der grond belasting zullen nog nieuwe middelen moeten worden gevonden. De directe be lastingen zijn onmogelijk verder op te voeren. Het voorstel Marchant betref fende een heffing-ineens zal in ieder ge val niet spoedig in het Staatsblad staan. De vermogensaanwasbelasting zal niet veel op 'kunnen brengen. Over bezuini ging valt wel gemakkelijk te spreken, doöh ze is niet gemakkelijk toe te passen. De tabaksbelasting is overal hooger dan hier te lande. Het offer, dat van den pijp-rookenden werkman wordt ge vraagd, is slechts gering. Overdreven zijn de technische bezwaren. Veel groo- ter zijn de bezwaren tegen de heffing bij invoer of veiling. De Minister is bereid tegemoet te ko men aan de technische bezwaren. Hierna wordt gerepliceerd. Minister De Vries verklaart bij repliek de regeering haar taak niet kan vervul len met een teikort zoo groot als hier dreigt. Waar geen béter middel tot dek king is aangewezen moet de regeering op het aanvaarden van het ontwerp blij ven aandringen. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag 10 Maart. Begrooting. De heer De Vos van Steen- wijk klaagt over de wijze van storting op de aandeelen in de gedwongen lee ning. De heer Van Embden bepleit bezuini ging bijslag voor predikanten en terug werkende kracht van de pensioenregeling voor leeraren weduwen. Daarna voortzet ting der oorlogsbegrooting. De heer Van Embden bepleit bezuiniging op de oorlogsuitgavèn Hij Zal tegen de begroo ting stemmen. Minister Pop acht ontwapening onmo gelijk, want de staat moet zijn onder danen beschermen. Spr. is ook' overtuigd dat de bewape ning slechts relatieve waarde heeft. Uit breiding van het wapen der marechaus see zal in nadere overweging worden genomen. Spr. meent dat opheffing der cavalerie- niet mogelijk is. Na re- en dupliek wordt de begroo ting aangenomen. Zitting van Vrijdag 11 Maart. Bij de behandeling der begrooting van buitenlandsche zaken bespreekt de heer Reekers het gezantschap bij den Paus en b'etuigt zijn instemming hiermede. De heer Van Embden keurt de hou ding der regeering in zake het geheim houden van het geschil met Servië af. Ook de benoeming van een Oostenrijker tot consul in Servië was een fout. De heer Van der Feltz vraagt alsnog feitelijke mededeelingen over de instil ling van een gezantschap bij den Paus. De heer Van Kol bepleit meer open heid van. den minister tegenover het par lement. Spr. vraagt of opneming van de Ned. Koloniën in den Volkenbond onzen invloed niet zou kunnen verster ken. Spr. vraagt of de landsbelangen de instelling van het gezantschap bij den Paus wettigen. In de overeenkomst met Duitschland noemt spr. het bedrag te Jioog en de waarborgen gering. Hij noemt de Servische kwestie 'n klunder. Ten aanzien van de Belgische kwestie wil hij arbitrage over de vraag wat den voorrang heeft: territoriale wate ren of riviermond. De heer Verheijen uit een woord van protest tegen het standpunt ven den heer Van Kol' in zake de Belgische kwestie. De heer Polak houdt een nationale rede en betoogt, dat onze lankmoedig heid jegens België moet eindigen. De houding, welke Nederland thans in neemt is haar onwaardig en we moeten er voor bedanken nog langer een toe gevender houding tegenover België in te nemen. De heer Idenburg zegt, dat de anti- revolutionnaire partij het gezantschap bij d,en Paus in den zin van tijdelijk blijft beschouwen. Minister Van Karnebeek deelt mede, dat het ontwerp tot deelneming aan het Internationaal Gerechtshof het departe ment reeds heeft verlaten. Binnenkort verschijnt een uitvoerige toelichting over 't standpunt der Neder- landsche delegatie op de Volkenbond- vergadering. Ten aanzien van de Belgische kwestie zegt spr., dat het oogenblik tot afbre king van de onderhandelingen nog niet is gekomen. De minister ontkent fouten van Zijn ambtsvoorganger in zake het Ser visch geschil. De vergadering wordt tot Dinsdag ge- gesohorst. Handelsregisterwet en Wet Kaniers van Koophandel. I. Dezer dagen verschijnt liet Kon. besluit, waarbij vordt bepaald dat de Handelsregisterwet 1918, Slbl. no. 492 en de Wet op de Kamers van Koophandel 1920, Stbi. no. 152 op 15 piiart 1921 in werking zullen treden. Wij achten het niet ondienstig nog eens d-c aandacht van belang hebbenden te vestigen op eenige der voornaamste bepalingen dezer wetten. In de eerste plaats eischt zeker beantwoording de vraag: Wie wordt in het Handelsregister ingeschre ven Art. 1 der Wet zegt: Alle in het Rijk in Europa* gevestigde handels zaken, terwijl art. 2 dier wet be- paall, dat onder handelszaak wordt verstaan de zaak of onderneming van een koopman, ook indien een niet-koopnian mede-eigenaar is. De wet beschouwt als koopman ieder, die dit is in dc-n zin Vvan hel Wetboek van Koophandel en in bet algemeen een ieder, die zijn beroep maakt van het uitoefenen van eenigen rak van handel of nij verheid in den ruims ten zin. Het begrip „Koopman" wordt derhalve zeer (luim genomen, b.v. een vertegenwoordiger van verze keringsmaatschappijen zal ook wan neer 'zijn hoofdberoep een ander is!, in vele gevallen .iL koopman zijn te beschouwen, eveneens een geneesheer op het platteland, die levens apotheek houdt. - Iedere Naaml. Venn of Coöpe ratieve Vereeniging mod worden ingeschreven. ()ok rechlspi.rsoon- lijkheici bezittende Vereehigingeh vóór zoover :ii zich bewegen op eenig gebied van Handel of Nijver heid. Twijfelt iemand ér aan of hij koopman is in den zin der wet, zoo Is liet zeker gewenscht inlich tingen in te winnen bij de betrok ken Comm. van voorbereiding. Zoo als o et-:- od is oenc dergelijke Comm. gevestigd te Middelburg. Haar ge bied omvat alle gemeenten op de eilanden Walcheren Noord- en Zuid-Beveland en Schorv en en Duivel and. Nu noemt de wet echter ook eeni ge categoriën van personen, die zij niet als koopman beschouwt, n.li minderjarigen die geen handlich ting hebben bekomen; straatven ters die geen winkel hóuden en andere bij Kon. besluit aan te wij zen soorten van kleine handeTslüe- den; ambachtslieden, die niet meer dan een zeker aantal personen in dienst hebben en tenslotte land- en tuinbouwers en visschers, die uit sluitend verkoopen hetgeen in hun ne onderneming is voortgebracht of gevangen. Nu heeft hel bovenbedoelde Kon. besluit bepaald dat geen koopman zijn handelslieden, wier belastbaar inkomen over elk der la a Is! ver- loopen drie belastingjaren blijkens de Rijksinkomstenbelasting minder heeft bedragen dan f 2000,-- per jaar, zonder te rekenen met den kinderaftrek. Dil wil dus niet zeggen dat men uit de handelszaak f 2000, - moet hebben genoten, doch het totaal in komen moet dit bedrag hebben be reikt. Wanneer mén dus uil de han delszaak bijv. sléchts f 500, - ot f 1000,- inkomen geniet, doch uil ambt of kapitaal bovendien een zoo danig' bedrag, dal het totaal meer bedraagt dan f 2000, zoo is men toch verplicht zich in het Handels register te doen inschrijven. Eveneens is cene regeling getrof fen voor ambachtslieden. Wanneer men gedurende meer dan een half jaar niet neer personen boven 18 jaar in dienst heeft, dan in een bij gevoegde staat vernield, is men niet 1ot inschrijving verplicht. (2 perso- o u beneden 18 jaar staan gelijk nvt één persoon boven 18 jaar). Uit bedoelden staat, die te lang is hier af te drukken, blijkt, dat voor l)o Paaselipudding t>y uitnemendheid. gemeenten beneden 20.000 zielen; bet aantal werklieden een ol twee, voor plaatsen boven 20.000 ziel'en (Vlissingen) twee of drie mag zijn. Bij kleine handelslieden geldt derhalve als criterium hel inkomen; bij ambachtslieden bet aantal per sonen, dat zij in dienst hebben. Ook hieromtrent kan het secreta riaat der genoemde Com'm. nadere inlichtingen verschaffen. ZIERIKZEE. Hoewel eerst voor meer intiemen kring bestemd, had Zaterdag avond in de Concertzaal de aangekon digde kinder-cabaretavond plaats onder leiding van mevrouw M. Fokker v. Craye- stein van Rengerskerke, ten bate van de afd. Zierikzee der Kinder-Vacantie- kolonies, met medewerking van 't Zie rikzeesche Strijkorkest. Het iware te betreuren geweest indien deze avond niet voor 't publiek toegan kelijk was gesteld, want dan zou onge twijfeld veel liefs en aardigs verloren zijn gegaan. Het rijk voorziene programma bevatte een keur van liederen, dansen en mu ziekstukken, die, in aanmerking genomen de jeugd der diverse medespelenden, uit muntend tot hun recht zijn gekomen. Het bespreken en beoordeelen der jeugdige dilettanten lijkt ons van pae- dagogisch standpunt bezien, minder ge wenscht, maar wel meenen we te mo gen constateeren, dat 't geheel bizonder fraai en smaakvol voor 't voetlicht werd gebracht. De aankleeding was in een woord prachtig, welke vooral in „Tui- nierstertje" te bewonderen viel, wat een der glanspunten van dezen cabaret avond vormde. Niettegenstaande een lichte ongesteldheid heeft mevr. Fokker haar taak als leidster con amore ver vuld en ons doen zien hoever ze met bë- wonderingswaardig geduld en toewijding de kleinen heeft gebracht. De twee fraaie bloemstukken, welke haar werden aan geboden, mogen voor haar een bewijs zijn, dat het ten tooneele gebrachte door alle aanwezigen werd gewaardeerd. De jheer Qelderman dankte namens allen mevr. Fokker voor twat door haar toe doen de aanwezigen was geschonken, ter- Wijl hij het Zierikzeesche Strijkorkest dank zegde voor hare bèlangelooze me dewerking en voor 't geschonken instru mentaal genot. Hedenmiddag arriveerde hier met een der booten van den Prov. Stoom booldieiiöt, de Commissaris der Koningin in Zeeland, mr. H. J. Dijckmeester om, zooals reeds in ons blad is gepubliceerd, van de verschillende burgemeesters van ons eiland afscheid te nemén, voor Z.II. Ed.Gestr. zijne betrekking neerlegt. Velen hadden deze gelegenheid aangegrepen en zich tot dat doel op 't stadhuis alhier vergaderd, waar levens de gelegenheid was open gesteld om in audiëntie te worden ontvangen, waarvan door vele per sonen en corporaties gebruik werd gemaakt. Nadal Z.H.Ed.Gestr. op *t stadhuis de lunch hacl gebruikt, vertrok Ilij weer met de Prov. boot naar Zeetand's hoofdstad. TIIOLEN. Door den heer Laer- noes van Vlis'dogen werd Vrijdag avond in de bewaarschool op de /Markt alhier een korte, interessan te lezing gehouden over de voor oefeningen van den militairen dienst. Onder cie aanwezigen wa ren o.a. de burgemeester, de heer J. G. Diepenhorst, een tiental jon gens van verschillenden leeftijd, benevens eenige .«ouders. Daar de heer Laernoes over het zelfde onderwerp meermalen ook elders hol woord heeft gevoerd kunnen we volstaan met deze ver melding. Na de pauze gaven een achttal jongelui zich op, terwijl de gelegenheid werd geboden zich als nog 11a deze vergadering bij den burgemeester op te geven die lot dat doel een lijst zal aanleggen. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 14 Maart. Door den Kantonrechter zijn op 9 Maart j.l. veroordeeld wegens: Overtreding van de motor- en rijwiolwet, D. van de V., 21 jaar, arbeider te' Duiven- dijke? bij verst., lot I 5 b, s. 5 d. h.; J. -V., 25 j., smidsknecht te Noordgouwe, bij verst., tol f 3b, s 3 d h G. M. van der B., 42 j., landbouwer te Zonnemaire bij ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1