Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 9 Maart 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: BEZOEK Commissaris der Koningin. Aangiftebiljetten Hoofdelijken Omslag. Pry's per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., -van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10594. Inzending op den dag van nit- Olr. A. J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. U. J. KOSTEN, eave vMr nre. VAN DEN De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikzbe brengt ter openbare kennis, dat, volgens bij hem ingekomen schrijven, de Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie het voornemen heeft, deze Gemeente te bezoeken op Maandag den I4den Maart a.s., en alsdan des voormiddags ten half twaalf ure, in het Gemeentehuis aan colleges en bijzonzondere personen alhier gevestigd, die Zijn HoogEdelGestrenge wenschen te spreken, daartoe de gelegenheid zal geven. Zierikzbe, den 7 Maart 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van Zierik/.ek; Verzoeken degenen, wier aan giftebiljetten voor den Hoofdelijken Umslag nog niet ter Gemeente secretarie zijn ingeleverd, dit als nog ten spoedigste te doen. Zierikzee, 9 Maart 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz„ Weth. 1°. Burg. P. F. WITTERMANS, Secretaris. B UJJ E N LAND. De Londensche Conferentie mislukt. De hoop, dat de conferentie te Londen een oplossing zou weten te vinden voor de brandende kwestie hoeveel nu Duitschland eigenlijk wel betalen kan, is door de onbevredigende voorstellen van dr. Simons den bodem ingeslagen. Vóór den aanvang der conferentie in het Lancaster House te Londen stonden de drommen nieuwsgierigen in dichte rijen geschaard om spoedig den uitslag, die met spanning, ook door het Engelsche publiek werd verbeid, te vernemen. De uitslag is niet geweest, zooals velen tot 't laatste toe nog gehoopt hadden, n.l. dat een schikking zou worden getroffen doch de tegenvoorstellen van den Duit- schen gedelegeerde, dr. Simons, waren van dien aard, dat ze den gealliëerden onaannemelijk voorkwamen. De Duitsche delegatie deelde mede, dat Duitschland bereid is tot betaling der bepaalde annuïteiten, voorzien bij het ver drag van Parijs voor de eerste vijf jaar en verder tot het geven van volledig equivalent voor de twaalf procent van de uitvoeren. Deze betalingen zijn echter aflleen mogelijk als het grootste deel kan worden gefinanciëerd door een leening en de delegatie kon dat voorstel alleen doen atls Opper-Silezië Duitsch blijft en de beperkingen van den Duitschen han del worden opgeheven. Lloyd George verklaarde als voorzitter der conferentie, dat deze voorstellen voor de gealliëerden onaannemelijk waren, ter wijl onmiddellijk bevel werd gegeven de strafmaatregelen toe te passen. Maarschalk Foch ontving zijn instruc ties om' de militaire bewegingen te be ginnen, n.l. het bezetten van de Duitsche Rijnsteden DuisburgDusseldorp en Ruhrort. Dinsdagochtend werd Dusseldorp door Fransche troepen bewapend met ma chinegeweren bezet. Tijdens het binnenrukken der troepen kruisten verscheidene gealliëerde vlieg tuigen boven Dusseldorp en omgeving. Duisburg is door een Belgische troepen- afdeeling bezet. Het binnentrekken der troepen had zonder eenig incident plaats; met 't oog op de handhaving van orde en rust bij den intocht der vijandelijke troepen had het bestuur van de stad Dusseldorp be volen, dat alle plaatsen voor vermaak gesloten moesten blijven. Ook had het bestuur voordien tot de bevolking een oproep gericht om1 het binnenrukken der bezettingstroepen met terughouding waardigheid op te nemen. Betoogingen moesten volstrekt vermeden worden, Ze Zijn dan ook niet voorgekomen. Heden (Woensdag) avond komt dr. Simons weer te Berlijn aan, waar hij in politieke kringen met spanning wordt verwacht. De rijkskanselier zal in den Rijksdag een verklaring over het afbreken der onderhandelingen afleggen en met name protest aanteekenen tegen toepassing der sancties, welke in strijd zijn met 't recht en met h'et vredesverdrag. (Zie verder laatste 'berichten). Autobandieten te Chicago. Vijf gewapende bandieten in een auto mobiel hebben een postauto aangehou den. Zij vermeesterden den chauffeur, reden de postauto door het drukste ge deelte van Chicago naar een buitenwijk, en droegen daar zes zakken met aange- teekende stukken uit den postwagen in hun eigen auto over. Zij poetsten daar op de plaat en lieten den chauffeur aan handen en voeten gebonden in de post auto achter. Een beestachtige stiefmoeder. Door de rechtbank te Glasgow is dezer ilagon een vrouw tot twee jaar gevan genisstraf veroordeeld wegens mishan deling van haar drié stiefkinderen. Twee kinderen waren tengevolge van de mis handelingen overleden. De leeftijd van de kinderen Was respectievelijk 4, 6 en 12 jaar. Het onmensch had de kinderen herhaaldelijk met een pook en met stuk ken hout, waarin zich spijkers bevon den, geslagen. Als voedsel kregen de arme stumperds niets dan kool en aard appelschillen. Toen de dokter bij de kin deren kwam, waren zij heelemaal uitge teerd, Zij werden naar een ziekenhuis vervoerd, doch niet lang daarna bezweek h'et meisje van 4 jaar en het jongetje van 6 jaar. De lichaampjes van de arme kleinen waren met wonden overdekt. Spoorwegbrug over (le Kleine Belt. Bij de Deensche staatsspoorwegen is een plan in voorbereiding tot 't maken van een spoorwegbrug over de Kleine Belt. Deze brug wordt noodig geacht in verband met de groote uitbreiding van het verkeer tusschen het vasteland van Jutland en de eilanden, vooral sinds Noord-Sleeswijk met Denemarken is her- eenigd. Een Zelfde plan was reeds eenige j aren geleden opgemaakt. De kosten wer den toen op 15 millioen kronen geschat, maar thans zullen deze meer dan het dubbele bedragen. Schipbreuk op de Chineesche kust. Het stoomschip „Hongmoh" met elf honderd Chineesche passagiers en be stemd van Singapore naar Amoy, heeft den 3en {Maart schipbreuk geleden op de Witte Rotsen van het Lamock-eiland. Het Britsche oorlogsschip „Foxclove" redde 28 overlevenden en het oorlogs schip „Carlyle" nam bovendien 220 op- Varenden aan boord, onder wie de scheepsofficieren. Toen de oorlogssche pen het tooneel van de schipbreuk ver lieten, was er niemand meer aan boord. Mén gelooft, dat de kapitein verdron ken is. Een schipbreuk op de Noordzee. Bericht wordt dat het Belgische £.s. „Italië1' van Malaga naar Ant werpen', met averij aldaar is bin nengekomen. Volgens mededeeling van de bemanning was het schip in den nacht van Vrijdag op Zater dag op de Noordzee in aanvaring gekomen met een onbekend schip, jdal onmiddellijk zonk. Men meent dat het gezonken schip de „Ma- deinbra" was, dat de vaart tusschen Antwerpen en den Congo onder houdt en dat Vrijdag van Antwer pen vertrok met een bemanning van 44 koppen. Muiterij in Oostenrijk. Er zijn te Weenen berichten- ontvangen van een ernstig militair oproer te Raab. Twee officieren, die (een strenge straf hadden uitgevaar digd, werden doodgeschoten. De troepen barricadeerden zich in de kazernes. De mannen gaven zich |pver onder de verzekering, dat zij niet zouden worden gestraft, maar deze verzekering werd 'later niet in acht genomen en twee officieren die zich bij de muitelingen gevoegd hadden, werden doodgeschoten. Een ander bericht meldt, dat ook een man werd doodgeschoten. Trotski Dictator. In verband met den ernstigen toestand heeft de Raad van Volkscommissarissen Trotski tot dictator der Sovjet-republiek benoemd, en hem met onbeperkte Vol macht bekleed. Hij is van Petrograd naar Moskou vertrokken. Nisjni Nowgorod overgebracht. Daar Wordt ook) binnenkort Lenin verwacht. B I N NENLAN D DINTELOORD. Vergadering van den raad der gemeente, gehouden op Za terdag 5 Maart. Aanwezig alle leden. Voorzitter de heer Van Campen. De no tulen der vorige vergadering worden on veranderd vastgesteld. Alle ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Aan de orde komt de vaststel ling der rekening van het Levensmidde- lenbedrijf over het tijdvak Van 1 Januari tot 30 October 1920. De heer Van den Hoek brengt namens de commissie van onderzoek rapport uit en adviseert tot vaststelling van genoemde rekening, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. Alsnu volgt een herstemming over het voorstel—De Jong inzake het niet toelaten van vermakelijkheden op de Paardenmarkt, waarover de vorige këer de stemmen staakten. Tegelijk wordt voorgelezen een adres van den kerkeraad der Geref. Kerk, waarin zij den Raad Verzoekt op het voorstel-De Jong in te gaan, alsmede om geen schouwburg te laten komen, 't Voorstel De Jong in stemtning gebracht, wordt met 6 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Sneep (weth.), Bom, Hartman, Ernest en Van den Hoek. Voor de vacante betrekking van ge meente-wegwerker hebben zich 8 solli citanten aangemeld. Op de door B. en W. gemaakte aanbeveling staan: P. van t Hof, A. Van Ekielen en P. van der Hil. Bij gehouden stemming worden 10 st. op Van 't Hof ;en 1 op van Ekelen uit gebracht, zoodat P. van 't Hof is be noemd tot gemeente-wegwerker. Een voorstel van B. «n W. tot benoeming eener commissie van onderzoek der wo ningen van de Bouwvereeniging. Na eenige discussie werd besloten een com-, missie in te stellen, tot leden waarvan werden benoemd de heeren A. J. Bom, L. Breure, P. J. Ernest, J. IM. van den Hoek) en C. J. van der Riet. Bij de rondvraag vroeg de heer De Jong om in het vervolg niet meer op Zaterdag morgen te vergaderen. De voorzitter be loofde in h'et vervolg hiermede reke ning te Zullen houden. Hierna sluiting. Burgemeester Zimmerman treedt af. De burgemeester van Rotterdam' de heer Zimmerman, beeft na een ambt ver vulling van 15 jaar, met 1 Mei a.s. aan H.M.. de Koningin eer vol ontslag uit zijn betrekking ge vraagd. De tegenrevolutie in Rusland. Naar uit Helsingfors geseind wordt, zijn in Petrograd hevige branden uitge broken. Van af de Finsche grens ziet men den rooden vuurschijn. De revolutionnairen hopen, dat de uit Moskou gezonden troepen naar hen zul ten overloopen. Aangaande de gevechten in Petrograd (wordt gemeld, dat de roode troepen vanuit pantser-auto's met ka nonnen op de arbeiders geschoten hebben. Te Reval is Maandagavond een groot aantal bolsjewistische ambtenaren, onder wie 25 volkscommissarissen, de Estland sche grens overgekomen. Zij kwamen uit Pskof, waar een algemeene anti-bolsje wistische opstand is uitgebroken. Het gar nizoen aldaar heeft gemeene zaak ge maakt met de opstandelingen en de stad is van communisten gezuiverd. De stad heeft Zich vrij verklaard en verbonden met Kroonstad in den strijd voor de vrij heid en de constituante. Uit Helsingfors wordt nader bericht, dat Petrograd en \Mosko,u beide in ham den van de opstandelingen zijn. De Russisch-Roemeensche grens is ge sloten, in verband met een algeheelen opstand te Odessa. Generaal Semenof opereert met een leger van 25.000 man kozakken in Siberië en generaal Antonof staat aan het hoofd van een leger van 5000 boeren in de districten TamboW en Woronesj, en bedreigt de voedselvoor ziening van ;Moskou. Het revolutionnaire comité te Petrograd heeft de vloot en forten in handen. Het district Petrograd is in staat van beleg verklaard. Volgens een bericht uit Reval, heeft de Sovjet regeering haar Zetel van Moskou naar Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Zondag- en Maan dagavond gaf de „Haagschc Auto- Bioscoop', na reeds een klein tour- née door ons eiland le hebben ge- un'aakt en waarvan in ons Maan dagnummer reeds berichten zijn op genomen, ook hier Ier stede in de Concertzaal een welgeslaagde bios- poopavond. Ernst en luim wissel den zich op de moderne rolprent af; verschillende berglandschappen uil midden-Europa vertoonden zich voor ons oog, terwijl een kijkje in de uitgebreide Amerikaansche Sta ten bovenal de aandacht der bezoe kers trok. Het hoofdnummer „Ver woeste levens", hield de aandacht tot 't laatst gespannen. De directie der onderneming stelt zich bij genoegzame belangstelling voor hier periodiek voorstellingen te komen geven. Voor een goed bezette zaal trad Zaterdagavond in het hotel „Juliana" alhier, uitgenoodigd door het bestuur der Liberale Kiesver- eeniging' jhr. De Muralt op met een rede over den pas opgeriehten Vrijheidsbond. Nadat de voorzitter, dc lieer P M. Panny den spreker had ingeleid begon deze een overzicht te geven van de Liberale partij van af de veertiger jaren tot op heden. Deze partij, die feitelijk haar ont staan dankt aan de Fransche re volutie, begon in de veertiger jaren te propageeren voor de vrijheid van liet individu dat zijn eerste burger schapsrechten in de grondwet van 1848 belichaamd zag. Men zocht toen niet zooals nu naar wal ver deelt, maar wat verecnigt en dat was het dal de oorspronkelijke li berate partij zoo sterk deed staan In de zestiger jaren ging men inzien dat de vrijheid van het in dividu voor de eén een volmaakte vrijheid), maar voor de ander de nïeeist groote economische onvrij beid beteekendc. Langzamerhand' ontstond in die groote liberale partij eenige wrij ving ten opzichte dér sociale wel geving) welke naar 'I oordeel van een groep vrijzinnigen niet te spoe dig moest worden doorgevoerd Toch waren er tal van denkbeelden die hen samenhield en waarvan het anti-clericalisme (niet anti-gods dienstig) er een was. Uitvoerig schetste spr. hoe lang zamerhand onder de partij, door het verschil van meening ten op zichte der doorvoering van de so ciale wetgeving, een scheuring ont stond en de partij zich in drie groepen splitste, nl. de Unie-Lib., de Vrije Lib. en de Vrijz. Democra ten. De onderlinge verdeeldheid in 't vrijzinnige kamp leidde onvermij delijk tot de nederlaag bij de stem bus. Maar toen in 1913 de concen tratie tot stand kwam en men ver- eenigd ten strijde trok, bleef ook de zege niet uit, doch toen de vrij zinnige partijl zich in 1918 in 9 partijen splitste bleef de nedertaag niet uil. Dit heeft men ingezien en de Vrtj Lib. of conservatief libera len en Unie-Lib1. gingen een fusie aan) ki'adat eerst getracht was met de Vrijz. Democraten samen te wer ken. Nia de pauze behandelde spr. de punten van 't program van den „Vrijheidsbond", waarbij allereerst de erfopvolging werd besproken. Af wijking van hel tol nu toe gevolgde monarchale stelsel achtte spr. een gevaarlijk experiment voor ons land. Langen tijd stond spr. stil bij de kwestie of 't gewenscht is leger en vloot af te schaffen. Hadden we ill 1918 bij' Üe grenzen niet zoo'n groot 'leger gehad) dan geloofde spr. dat Ludendorff niet geaarzeld zou hebben een deel van ons land te bezetten. Ontwapening is heel mooi, maar dan moet 't internatio naal gebeuren. Bij het punt: „handhaving van '1 gezag", stond spr. uitvoerig stil. Tij dens het behandelen der credieten voor de burgerwachten in onze volks- ertegenwoordiging heeft spr. zijn stem daarvoor gegeven, hoewel hij het instituut een naar ding vindt. Maar na een uitspraak van den lieer Van Zadelhof!' over de houding die de uiterste linkerzijde zou aanne men hij -een eventueelc omwente ling, heeft spr. zijn meening te dien opzichte gewijzigd. Volledige godsdienstvrijheid voor het geheel-e volk is mede een der punten van 't program. Gelijkstelling van man en vrouw in het staatkundig leven dient bin nen afzienbaren tijd le worden in gevoerd en in verband daarmede wijziging der huwelijkswetgeving. Ill Indië heeft ons land een his- lorische taak te vervullen door hel land tol autonomie le brengen. De Vrijheidsbond zal daartoe krachtig medewerken. „Overheidsbemoeiing", een der zegeningen van den achter ons liig- genden distributietijd moet uit den booze worden geacht. De ambtena rij, de bureaucratie, ligt allen nog versch in 't geheugen, ook' bij de nieuw gevormde partij. Daartoe zal ze dus zeker niet medewerken. De veel besproken en veroordeel de socialisatie werd ook door den heer De Muralt eens bader bekeken terwijl hij op heldere wijze uiteen zette hoe een socialisatie alleen in ternationaal zou kunnen werken. Met Rusland voor o-ogen, waar bijna alles is gesocialiseerd, mag men van de socialisatie niet veel heil verwachten. Wel moeten de arbeiders, vooral in de groote in dustrieën e. d„ zitting nemen, in commissies, die aangewezen zijn om airbeidsaangelegenheden te be spreken; dus, medezeggirugsscbap Op klare en duidelijke wijze heeft de heer De Muralt de verschillende punten behanldeld en verklaard, ter wijl hij ten slotte :al!e vrijzinnigen, met name de vrouwen die than's hun stemrecht hebben, opriep 'om zich hij de nieuwe partij', de Vrij heidsbond, aan te sluiten, welke een democratisch program heeft sa mengesteld. (Applaus.) De heer Panny dankte hierop de aanwezigen voor hunne belangstel ling en den heer De Muralt voor zijn uitnemende rede. Maandagavond gat de vereeni ging „Algemeene Ontwikkeling" een lezing met lichtbeelden. Als spre ker trad op de heer Portielje, In specteur van „Artis" te Amsterdam die, zooals de voorzitter terecht op merkte, hier reeds meermalen met succes een lezing had 'gehouden. Als onderwerp van behandeling was gekozen „Huidkleur en Huidpatroon bij de gewervelde dieren". Spreker begon met een inleiding, waarbij' hij aantoonde, hoe voorzichtig wé moeten zijn bij' de beoordeeling van wat tde natuur ons te zien geeft. Vele geleerden begaan de fout, te redeneeren volgens een vaste 'lijn en vergeten daardoor, dat ide na tuur vaak zoo heel wisselvallig is. Al stemt de huidkleur van vete die ren overeen met de omgeving, waar in ze leven, waardoor ze voor het jnenschelijk oog vaak moeilijk te ontdekken zijn, daaruit 'mogen we nog niet besluiten, dat. Ideze beschut tende kleur ook op het oog van de vijanden dezer dieren dezelfde uitwerking heeft. Ook is het mo gelijk) dat zijl andere eigenschap pen bezitten, b.v. een eigenaardige geur, waardoor zij' juist gemakke lijk zijn te vinden. De lichtbeelden, die, dank zij de uitmuntende zor gen van de heeren Verbeke en Ver doorn, prachtig tot hun recht kwa men, vertoonden ons verschillende gevallen van symbiose en mimicry. Zoo zagen wij wandelende takken en blaren, zoo volkomen gelijkend èn door kleur èn door houding op deelen van de plant, waarop zij voorkwamen dat ze slechts bij nauwlettend toezien daarvan waren te onderscheiden. Bovendien wees spreker er op, hoe vele vogels hun nesten weten te maskeeren hoe andere, bij naderend gevaar Ide aan dacht van hun nest weten af te leiden, door dit eerst in gebogen houding te verlaten en zich een eind verder met veel lawaai in de lucht te verheffen. De afbeeldingen der zoogdieren bewezen, dat kleur- wisseling, soms allteen aan Iden kop, aak over het ge'heele lichaam, ver oorzaakt, dat deze dieren ïn hun omgeving) heel weinig: in 'het oog vallen) terwijll ze in lartis gezien, een overweldigenden indruk ma ken. Het groot aantal Steuren in de veereu der vogels schreef spr. toe aan kleurenscbifting in de vee- ren) daar slechts 2 i 3 kleurpeg- menten in de veeren zelf aanwe zig zijn. De voorzittel-) de lieer 'Potvliet, dankte aan '1 slot den spreker voor zijn interessante rede, die naar het ons voorkomt, wel voor 'meer dan één avond stol' bad kunnen leveren. Het door ons in het nummer van Maandag opgenomen Ingezon den stuk nopens de ipremie voor woningbouw, werd ons toegezonden door de Gezondheidscommissie al hier. Door een misverstand was ver geten te vermelden dat het artikel was overgenomen uit het bijvoeg sel v.an het Weekbliad Ivoor de Burg. Administratie van 25 Febr. 1.1L no. 3741. Wij verwijzen naar een in dit (nummer voorkomende advertentie der N.V.: Concertzaal, waarin wordt aangekondigd dat Zaterdag een kin- der-cabaret-avond gegeven zal wor den onder leiding van (mevr. M. Fok ker v. Craijesteijn van Rengersker- ke, met medewerking van 't .Zie- rikzeesch Strijkorchfest ten bate ,van de atd. Zierikzee der Kinder-vaean- lie-kolonies. Gezien het goede doel waarvoor deze avond is georganiseerd, mo gen we een flinke opkomst ver wachten. De generale repetitie is, naar wij vernemen, schitterend ge klaagd. Zang en dans der heel' jonge executanten moet een bezoek ten volle waard zijn. Van (le school naar het werk. Men schrijfl ons: Nog enkele weken en verschei dene kinderen zullen de school' ver laten. Van die jongens en meisjes zulten er naar 's llands gebruik velen in loondienst gaan, hetzij op den akker, hetzij op kantoor, of in de werkplaats. Gelijk men weet vallen zij, voor zoover zij den 14-jar. leeftijd bereikt hebben, onder de bepalingen van de Invaliditeitswet en dienen zij zich onverwijld voor de verplichte Invaliditeits- en Ouderdomsvcrzeke- ring aan te melden. Ouders en opvoeders doen goed met op deze zaak de aandacht ge vestigd te houden. De plaatselijke vertegenwoordigers voor de Invali diteitswet vindt men steeds tot hel geven van inlichtingen en tot daad werkelijke hulp bereid. i HAAiMSTEDE. Voor een volle zaal gaf het Zierikzeesche Strijkorkest Maandag avond j.l. in het „Hotel Bom" de aange kondigde Soirée |Music«le, die, blijkens

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1