Motorrijwielen. „F. N." Fabrikaat, J. L. Spoormaker, PIANO'S LEZING iiïtollBILT, voor het Zomerseizoen MANTELS, MANTELCOSTUUMS, Stoomtabaksfabriek „DE HAAS", Sneek. F.a A. S. J. DEKKER, R. BOLIJN. f 75000 tegen 6 Van het wereldbekende EXTRA AANBIEDING! LIBERALE KÏESVEREENIGING over de Vrijheidsbond, Door zeer voordeelige inkoopen LIEFHEBBERS VAN ECHTE FRIESCHE HEERENBAAI Vlechtwerk - Draadnagels - Puntdraad. Voor Lijdenden Herstellenden I Cylinder, 4 tact met l versnellingen, llrijloop en Kickstarter f 875,-, Koopt voor f 10,» Uit het Algem. Handelsblad van 8 Februari j.l.: WELK IS DAT MERK? Si M m.M SI.JH .u B H H H B. a K Si! 1/ -S. MIJHHARDTs VAN DAM Co., PROSMAN SLINGERLAND worden geleverd door: Afd. MOTORRIJWIELEN, ROTTERDAM -CHARLOIS, Zuidhoek 97 - Telefoon 3546. Plaatselijke Agenten gevraagd. op Zaterdag 5 Maart 1921, des avonds 8 uur, zijn wij in staaf U een schitterende sorteering voor te ieggen in wollen en zijden Jersey's en Jumpers. Heeren-, Jongeheerencostuums en Kinderpakjes, Steeds aparte modellen, bij KUNNEN NU HUN HART OPHALEN. Bij onderstaande winkeliers is het beste Friesche merk „DE HA&S" ruim voorradig. dan krijgt U CADEAU een zware prima GEGALVANISEERDE EMMER. r de LEVIRTRAAN VAK: ADVERTENTIE N. ONDERTROUWD MAATJE L. DE LOOFF Wd. DANIËL H. MATTHIJSSE Jz. wlssekerke, 3 Maart 1921. zlerikzee, Huwelijksvoltrekking 16 Maart a.s. Heden overleed te Goesr in den ouderdom van byna 85 jaar. onze Vader, Groot- en Overgrootvader, de Heer JOB JOHAN DE WEERD, Goes, 2 Maart 1921. Lopik. P. M. DE WEERD, Arts. J. A. DE WEERD—-Mui.tzert. Rotterdam. Wed. L. H. ZAAIJER—De Weerd. Klein- en Achterkleinkinderen. Van af herten uit voorraad leverbaar: Prima Amerik. Punt draad, roestvrij. Vlechtwerk in allo maten. Alle soorten Draadnagels, Draadkrammen enz. Beleefd aanbevelen. |y| H SMITS, StaVeillSSe. P.S. Van af lieden is door mij de Heer M. H. SMITS aangesteld als Agent in den Terkoop van alle bovenstaande Artikelen, enz. enz. Hem be leefd in ieders gunst aanbevelend. Voor vlugge en nette bediening zal zorg gedragen «orden. Groote.partyen speciale prezen. Beleefd aanbevelend, Q KOSTERS. Landbouwwerktuigen Kachelsmedery Motoren Ijzerhandel. „WAPEN VAN SCHOUWEN" - ZlERIKZEE. i Mgby gal en slijm, beslagen tong, I gele gelaatskleuren Iragên. I onregelmatigen stoelgang gebruikt hiertegen ILAXEER-TABLETTEM Per doos 60ct oh apoth. en r"""Zi) drogisten. Wu'^dl FABR. A. MIJI1HAR0T\ zeist. u m die verzwakt zijn door koortsen, typhus, influenza, Spaansche griep ol' dergelijke ondermijnende ziek ten, is de Sanguinose het middel, dat het éérst de levensopgewekt heid terug brengt. voor wie het er op aan komt, de verloren krachten spoedig te her overen; wier eetlust moet worden opgewekt; die aan diepen en ver- kwikkenden slaap behoefte hebt: het middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. In gevallen van zenuwzwakte, vooral na de influenza, typhoïde en dergelijke ondermijnende krankheden schrijf ik geregeld de Sanguinose voor. In geen enkel geval bleef zij zonder uit werking. Dr. Pol Demade. Haeltert'Brussel. Van de Sanguinose behoeft gij geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Prijs per flescli met gebruiks aanwijzing f 2,—, 6 fl. f 11,12 fl. f 21,—. By alle Apothekers en goede Drogisten. Wacht U voor namaak. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Het BESTUUR van den Polder „DE VIER BANNEN VAN DUIVELAND" vraagt INSCHRIJ VINGEN op eene leening van af te lossen van 1923 af, met minstens f 2000 per jaar. Inschrijvingen tegen pari koers worden vóór 12 Maart 1921 ingewacht ten kantore van den Ontvanger-Griflier terwijl de stortingen moeten plaats hebben op I April a.s. Zierikzee, 28 Februari 1921. Het Bestuur voornoemd, JAC. BOUMAN, Dijkgraaf. A. v. d. HOUTEN J.Jz., Ontv.-Griffier. BROUWERSHAVEN. Verkrijgbaar: Buitenbanden vanaf f 5,25,1 j. gar. f 1,75. f» VERDER OOK: GAZELLE-, SIMPLEX-, VIER- KLEUR-, NEDERL. KROON-, TOURISTRIJWIELEN enz. - TE LEVEREN UIT VOORRAAD. - Rijwielen OntvangenEen prachtige sorteering nieuwe van eerste klasse fabrieken, die wij /.eer voordeeüg kunnen aanbieden. Schrijft aan LID DER TWEEDE KAMER, in de zaal van Hotel „JULIANA". Toegang vrij. HET BESTUUR. <0BT Ook de vrouwen worden voor deze lozing ten zeerste uitgenoodigd. van de allernieuwste stoffen en modellen, in onze bekende prima coupe en afwerking, tegen bijzonder concurreerende prijzen. Groote keuze Karpetten en Vitrages in alle prijzen en kwaliteiten. GOES. NEEMT PROEF. Wed. A. VEIUAAL, Dreisehor. JOH. HAGE, Ouwerkerk. C. P. OLARISSE, Nieuwerkerk. A. ARNOLD, v/h. Wed. J. J. van uit Panne, Zierikzee. A. BOOT, Renesse. L. M. FRANKEN, Noordwelie. S. GELE IJ NSE, Haamstede. P. ROMEYN, Burgh. M. DE JONGE, Brouwershaven. ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT. Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan. Beleefd aanbevelend, G. D. KOSTERS, ..WAPEN VAN SCHOUWEN" - Telef. 158. „De Cacao is nog goedkooper. Cacao kan men thans zelfs „goedkooper drinken dan vóór den oorlog en een bus „Cacao van een Eilo van uitstekende kwaliteit „(geen z.g.n. „CHOCOLADEPOEDER") doch Cacao van „bekende goede merken j heeft men thans voor f 1, „a f 1,25, dat is dus nog minder dan de „Daalders" „Cacao, die vroeger als de billy kste gold". Steeds voorradig tegen concurreerende prijzen Zuivere gemalen Chilisalpeter, Havandcr gemengd Varkensvoeder, Melasse Paarden voet' en alle andere Voerartikelen. Vraagt prijs, ook van SUPERFOSFAAT 14 ol 16°/o, directe en voorjaars-levering. IMAN J. VAN DER HAVE, ROVTEI1DAM, Persoonshaven 44- SO. ^iSBHSSOHBHRIIi m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiMiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiin N.V%GAS£flUITE&CS TSi m&mmmvm&y VOLDOET AAN DE STRENGSTE SISCHSM. 88 W MGTGË&RUIK NËEMT STEEDS TOE. 38 PPIJ5 PEP FLACON f 1 30, üi| J1 jyilJIMJLW.IL1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 8