Zierikzeesche Nieuwsbode DERDE BLAD hehoorenfle hij tlci van Vrijdag: 4 Maart 1921. 110. 1051)2. Uit Stad en Provincie. VOORDWKI.I.E. Vergadering van den gemeenteraad, op Dinsdag l Maar! j.l# Aanwezig niet den voor zitter alle leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd, (led. SI. keuren goed dal de gem.-secr-onlv. des Dinsdags en Vrijdags van 10 12 uur in deze gemeente zitdag zal houden. Voor kennisgeving wordt aangenomen een verzoek om een geldelijke bijdrage van de district arbeidsbeurs te Rotterdam en een verzoek van de plaatselijke kolen- bond om een eventueel ovorscbol le mogen bergen in hel voormalige distributiegebouw. Mel al-g. slem- men -treedt de gemeente toe als aandeelhouder in de X. V. wal er- leiding-mij. op de voorwaarde die liet waterieiding-eomilé in een cir culaire aangeeft. Ingekomen isy een bericht, dat wijlen mevr. de wed. De Bmijne v. d. Repc aan de gemeente heeft nagelaten de som van I' 1000, uil welk bedrag Ie graven van de fa milies v. d. Repe. J. de Bruijiie Wz. en der erflaatster zullen moe ten worden onderhouden enz. De raad accepteert dit bedrag onder die bepalingen, terwijl in verband hiermede bet salaris van den graf delver met f 10 zal worden ver hoogd. Bij de behandeling van de be grooting van liet burgerlijk armbe stuur ontspint zich een gedachten- wisseling, waaraan alle leden deel nemen. Het burgerlijk armbestuur wenscht op het „weitje" een 4-tal woningen te bouwen, terwijl eey gedeelte der raadsleden liever nier. we woningen zag verrijzen op d plaatsen, waar nu de oude slaan, betgeen door B. en W. best reden I wordt wegens technische bezwa ren. Het voorstel van B. en W. om de begrooting goed le keuren wordt met 1 tegen 3 stemmen verwor pen. Tegen de heeren Franken, Viergever. .Zonruiter.cn Roogerd. De begrooting van de haven Sehelpiioek, vermeldende een be drag voor ontvangsten en uitgaven v;an f 5540|, waarin' f 745,25 voor on voorzien, wordt mei alg. slenvmen goedgekeurd. Voor het wegspoelen van bieten bij hooge vloeden zul len hekken aangeschaft worden, waarvoor een bedrag van f 543.25 op de begrooting voorkomt. In de school-commissie, die 5 jaar zitting beeft, worden benoemd de heem; L. Franken, A. de Vos, C. A. Roo gerd, W. M. Smits en J. P. Holle- stelle. Mei alg. stemmen besluil de raad de gerestaureerde woning aan het hoofd der school voor den huur prijs van f 250 per jaar aan te bie den, zoiodra deze woning klaar is. Bij de -rondvraag vestigen de hee ren Viergever en Boogerd de aan dacht op den gebrekkigen afvoer van het water aan het einde van het slop, den slecfhten toestand van de voetpaden, speciaal van bet pad, dal over het „weitje" loopt en dal bij geringen regenval reeds onbe gaanbaar is en de watervoorziening bij aanhoudende droogte. De bur gemeester zegt verbetering toe, wat de w'aterafvoer en de voetpaden betreft, terWijl B. en W.. water per R. T. M. zullen laten aanvoeren, wanneer zulks noodzakelijk blijkt. Hierna sluiting. NOORDGOUWF. Vergadering van den raad, op Dinsdag' .1 Maart. Te genwoordig al de leden. Voorzitter de burgemeester. Door Ged. Sla- ten waren goedgekeurd: le. liet presentiegeld der leden, t.W|. f 1 iper vergadering en per lid; 2e. t eerste suppletoir kohier H.O. 1920; 3e. wijziging der Begrooting 1920 en 4e. begrooting 1921 en idoor de Ko ningin was goedgekeurd; een extra- maand-salaris voor den burgemees ter, secretaris, ontvanger en amb tenaar van den burgerlijken stand. Voorlezing werd gedaan van 't ver slag der commissie tot wering van schoolverzuim over 1920 en van de circulaire van Ged. Staten, betref lende 1 'salaris van den ambtenaar van den burgerlijken stand. Naai aanleiding van dit laalste besloot de raad 'l salaris te handhaven, zooals dit in de vergadering van 7 Dec. '20 overeenkomstig de eerste circulaire van Ged. Stalen was vast gesteld. Aan '1 verlangen van Ged. SLaten om in die nieuwe polilie-ve.r- ordening op te nemen een juiste omschrijving van de kom der ge- meente lor plaatsing van w.aarschu wingsborden voor de snelheid dei motorfietsen en auto's werd vol daan. De belooniug van Jolvs de Blonde voor 1 schoon nou den enz der school werd op diens verzoek op f 200 gebracht. Aan 'l water leiding-comité zal worden bericht dat de gemeente deel zal nemen aan de X'.V. echter onder dien ver stan.de, dat 'l gemeentebestuur, zoo 'I dit wenschelijk acnl, wijziging in I buizennet kan verlangen. De ge meente zal in de Vennootschap deel moeten nemen niet 103 aan deden a I' 750, Naar aanleiding van de vraag van den Inspecteur der Directe Belastipgen of de ge meente gebruik wenscbl te maken van de beffing van den H.O. door middel van opcenten op de Ilijks- inkomstenbelasling werd door den voorzitter en den weth. Prinse de heffing van opcenten verdedigd en door den weth. Schikkcr bestreden, waarna met 4 tegen 3 slem-men werd besloten voor 1921 den ge meentelijken hoofdei-ijken omslag le handhaven. Vóór de heffing door 't Rijk verklaarden zich de hoeren Van der Werve, Dalebout en Prinse. In de begrootin-g 1920 moesten lal van wijzigingen len bedrage van f 4213.9*1$ worden aangebracht. Het kohier hondenbelasting werd op gemaakt. Aan J. de Blonde zal voor 1920 nog een toelage van f 20. verleend worden voor benoodigd- heden bij 'I aanmaken der kachels in de schoollokalen. Het leggen van een bêtonvloer in de overdekte speelplaats der school werd uitge steld, terwijl een kleine verande ring in de woning van l hoofd der school en het bouwen van een schuurtje bij die woning door B. en W. zal worden opgenomen. Bij de rondvraag sprak de heer Da- leboul nog over 'l rooien der drie hoornen op de begraafplaats en 'l gooien van vuilnis op de openbare straat en de beer Prinse over de te maken (scheiding bij de gedempte sloot op '1 dorp. De hoornen blijven dil jaar nog slaan, op 1 werpen van vuilnis zal gelet en de schei ding gemaakt worden. De openbare vergadering werd nu gesloten en ter behandeling van reclames H.O. ging zij in een geheime over. STA\ENISSE. Woensdagavond gaf de vereeniging! „Tot Nut en Ont spanning" van Scherpenisse, alhier in hel hol el' „Van Kooien" voor een groot publiek een zeer mooie uitvoering. Eenige klucht- en blij spelen en voordrachten werden zeer verdienstelijk len looneele ge bracht, zeer mooi en verdienstelijk afgewisseld door piano- en viool spel van de dames Van Konten. Een welverdiend woord van dank werd de ver. toegesproken en een „lol weerziens" toegeroepen. Een geani meerd bal besloot dezen gezelligen avond. THOLEN. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gebonden op Vrijdag 25 Febr., 's nam. 2,30 uur. Tegenwoordig S leden. Afwezig de. heeren Th. Aertssens en Klompe; één vacature. Voorzitter, burgemees ter Diepenhorst. Na opening goed keuring der ter visie gelegen no tulen. Tol de ingekomen stukken behoort: een schrijven van mej. Blom, waarin deze eervol ontslag vraagt tegen 15 Maart, wegens be noeming te Breukelen. Over dit ont slag ontstaat een zeer langdurige discussie in verband mei dc fe be noemen opvolgster. Dhr. Geluk brengt alle hulde aan ïiiejuf. Blom, daar hij haar van nabij heefL zien werken. Dhr. Goos sen wenscht in die 'hulde niet ach ter te staan, doch wenscht betref fende een opvolgster iels te zeggen. B. en W. hebben het onder hel oog gezien dat dit punt discussie zou geven. Daarom hebben B. en W. geconfereerd mei de beide doc toren. Dr. Jefcel is van oordeel, dal voor den geregelden gang van zaken het beste is dat de raad weer een verloskundige benoemt. Dr. De Jonge heeft zich bij dal oordeel neergelegd, alhoewel deze van oor deel was, dat in een plaats als Tholen de beide doctoren dc ver lossingen zouden kunnen waarne men. Spr is van oordeel dat bel door de beide doctoren kon geschie den onder beding dat deze hunne tarieven dan heffen, zooalts ze laatst door mej. Blom werden ge vraagd. Deze waren f 10 en' i' 12.50. bij meerge,goeden ontving zij meer. Kon liet door de doctoren geschie den dan bad de gemeente het voor deel, dat zij'die'gelden in kas hield, die nu aan mej. Blom van gemeente wege verstrekt worden. Spr. hééft uitgerekend dat er hier 70 h geboorten per jaar zijn. en daar van voor de doctoren slechts 8 a 10 afgaan. Nu ziel spr. den toestand zoo in, dal de nieuwe verloskundige op f 1800 tractem. diende te komen. Daarvan kan zij bestaan, doch min-i der ook niet. Wil! de rand dus eene oproeping, dan dient bel trac- tement van mej. Blom gehandhaafd. Dit bedraagt thaiijs, f 750 -j- f 200 f 950. Dhr Mo el kei' is voorloo- pig niet te vinden om datgene wat mej. Blom genoot als schadeloos stelling voor de wijkverpleging, ni. die f 200 thans reeds ais vaste toe lage le geven. Dit geeft voor den vertrekkende een zeer ongimstigen indruk. Kunnen wij het bedrag van t 750 verdeelen aan de Doctoren en zonder verloskundige? Ook dit zal moeilijk gaan. Dhr. Wage maker meent dal dhr. M#elDer mis is. Wanneer de doc toren de verlossingen doen. dan wordt dil geld f 750) juist uitge spaard. Doch spr. betwijfelt dil en ziet liever een nieuwen titularis ko men. Dhr Geluk zegt zeker te we ten dal de meeste vrouwen liever dc juffrouw hebben en veronder stelt dat mïeiL f 750 toelage van ('.e- mlefcntewege er voldoende sollicitan ten kom'en. Dhr. Goossen zegt dit te begrijpen. Mej. Blom' krijgt te Breukclen f 2000 met récht opl pen sioen. Dhr Geluk geloofl dal mej. Blom niet weg gaat voor het geld. maar omdat hel stadje baar niet aanstaat. "En om de wijkverple ging", interrumpeert dhr. Janssen, „vergeet dit niet De voorzitter zegt dal de doctoren geadviseerd hebben een verloskundige te benoe men. Hij wenscht le stemmen of mten met dit advies acooord gaal. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. En nu over cle centen, zegt de voorzitter. Moet de oproep een vast bedrag noemen? Wenschelijk is dit wel. Dhr. Qtiist zegt dat dan eerst dient uitgemaakt te worden hoeveel elke verlossing voor haar opbrengt. De raad kan daarna de toelage bepalen. Hij wil1 het zooveel mogelijk bij instruct ié zien geregeld, opdat er verschil in berekening is. De méergegbeden inbeten dan maar meer betalen en de ar mén wat minder. De voor zitter: „Hoe zult U de maatstaf vin den om dit ten genoege van de burgerij te bepalen?" Dhr. Janssen: „Dat is wel te vinden, bijv. die f 1000 verdient f 10. die f 1500 ver dient f 12,50 en die I" 2000 verdien! f 15 en die meer verdient die kan door baar naar genoegen gerekend worden. Dhr Goossen„Was het niet beter niet minder dan f 10 en niet meer dan f 20 „Neen", zegt de heer Quist, „dan laai ze ze alle maal f betalen. Dan moei een arbeider net zooveel betalen'als een rijke boer. Dit is geen goed begin De heer Wagemaker wil f 15 voor elke verlossing en voor de gegoe den meer, en dan: f 750, dan komt ze ook aan f 1800. De voorzit bey zegt dal we niet kunnen blijven dis- cusseeren, we dienen een besluit te nemen. „Ja", zegl dhr Wagema ker, „doch nu wat anders. Waarom moei Tholen de dupe worden om Kreukelen te helpen? Geven we mej. Blom 15 Maart ontslag dan zijn we aangewezen op de doctoren. Spr. stelt voor zoo het kan met 15 Maart ontslag te geven, doch met he.i recht haar tot 1 April Le houden. Besloten wordt hiel algeiii. stem men op die conditie eervol ontslag tc geven. De voorzitter brengt thans 'liet voorstel-Wagemaker in stem ming. De stemmen staken, daar de heeren Janssen, Geluk, Deurloo en Quist tegen stemmen. De voorzitter: „Nu kunnen we niét oproepen. .Wil de raad garandeeren dal haar fcractemeiit f 1800 bedraagt? „In geen geval", zegt dhr. Quist, „want er is kans dat ze dan baar betrek king niet met alle ambitievervuil' De voorzitter wenscht le welen hoe men zal opnoejjen. Men dient toch een besluit le nemen. Was hel niet het beste de oproeping te doen dat bel inkomen f 1800 zal bedrn- gen onder nadere goedkeuring van 1 den raad? Dhr. Goossen wenscht aan die oproeping eene voorwaarde te verbinden, nl. dat de oproeping zal bevatten alleen ongehuwden voer dit ambt in aanmerking tp laten komen. Tot stemming over- gaande wordt dil voorstel en dal van den voorzitter met.algem. slené- men aangenomen. Aan den beheerder der wande lingen, P. Blaas, wordt met ingang Van 1 April eervol ontslag verleend. Moet er ook een nieuwe titulags voor deze betrekking gezocht wor den? vraagt de voorzitter. Op voor stel van dhr. Wagemaker wordt be sloten deze zaak aan B. en W. ter voorbereiding ,van verdere afdoe ning over te laten. In behandeling komt nu een verzoek van de be- ,woners van de Oudelandsche poort en -straat, Markt, Stoofstraat eiïzl.* waarin deze aandringen op min- dejre snelheid der autobus. Na een körte discussie deelt de voorzitter mede dat hij zal trachten een chro nometer te beleen en, ter \V ijl hij den timmerman eenige straatlengten zal laten bepalen, en dhr. Van Os de snelheid zal' bepalen aan de band van den chronometer. De maxi- (tmini-snelheid wordt bepaald op 15 KJM. Tot ambtenaar van den Burgerl. Stand wordt benoemd de heer J. G. Diepenhorst De commissie be last met het onderzoek der geloofs brieven adviseert bij monde van dhr. Göluk tot toelating van het nieuwe raadslid. Aanleg speelter rein. De voorzitter zegl dat B. en W. den raad Voorstellen ipp de aan gegeven plaats bij de bijz. school een speelterrein te maken en dal hij als burg. en voorzitter daaraan verbindt dal op Zondag op dil speelplein niets zal plaats hebben. Op Clir. feestdagen zullen na 12 uur de spelen er op een aanvang mo gen nemen na liet beëindigen der kerkdiensten. Dhr. Quist is niet le gen een speelterrein, doch wel op die plaats. Hij meent dat er reeds een adres van de bewoners der om geving is tegén ingebracht. De voor zitter zegt dat dil zoo is en ver zoekt voorlezing. Er blijkt uit dal de bewoners der omgeving eenstem mig beweren geteekend le hebben tegen het luidruchtige spelen, dal zou kunnen plaats hebben. De voor zitter zegt dat het lastig zul gaan om een betere plaats te vinden. Hel is daar altijd stil en voor de kin deren der Bijz. school is het ook altijd dienstig. Dhr. Janssen zegt dal de bedoeling wel zal zijn er voetbal enz. te houden. Binnenkort komen er weer andere spelen ey moet er weer een terrein verstrekt worden. Hij vreest dat liet er vaak ruw zal toegaan. Dhr. Quist zegt dat als men daar voetbalt, kléine kinderen kans hebben een ongeluk oi dood geschopt te worden. Men moet maar zien op andere plaat sen boe ruw bet er loe gaal. Dhr. Geluk zegt dal aan de Oude Molen in bet koepeltje een mooier plaats is. Ze hebben daar van nie mand last. Dhr. Goossen zegt dal wij al lang van regeeringswege tot deze daad z'ijlii uitgenoodigd err ziet er het minste bezwaar in hel terrein daar te bestendigen. Mochten -er ge gronde klachten komen als het in gebruik is. dan is het lijjd deze l»e- zWaren te ondervangen. Dhr. Ge luk blijft met dhr. Janssen aandrin gen op vestiging in een ander ge deelte der wandeling. 'J'ot stemming overgaande stemmen de heeren Janssen, Deurloo, Quist en Geluk tegen, zoodat het voorstel wordt aangehouden. Ter tafel komt hel voorstel van B. en W. om 2 van de bruto-opbrengst van hel Veer le bestemmen voor den veer schipper. Gevraagd wordt naar de opbrengst. De voorzitter zegt dat dit ongeveer f 20000 is. Dhr. Van der Maas: „Dat is dus f 400. Ik vind dit nog veel en stel Voor 1' 250 te geven of ongeveer 2 «yft van de netto-opbrengst. De heeren Janssen en Van der Maas stemmen voor f 250, andere heeren voor 2 van de bruto-opbrengst op pl.in. 1 10Ö. Dhr. Van der Maas: „Weg ben je weer Dhr. Janssen bespreekt bij de rondvraag opnieuw het rooien der hoornen in de wandeling. Hem is toegevoegd dal hij tegen natuur schoon is. Doen spr. vindt mooie jonge hoornen meer natuurschoon dan oude die niet meer groeien. Spr. hern aalt dat er groepen hoo rnen staan die de laalste 25 jaar niets meer gegroeid zij'n. En wat de deskundige voorlichting betreft, het spreekt vanzelf dat de man die jaren daarin gewerkt heeft, ni *1 gaarne zie/ rooien. De voorzitter zegt dat dhr. Janssen misscnien uit financieel voordeel voor de gemeen tekas gaarne wal hoornen opruimen wil, doch hij weet -zeker niet dal dit geld moet ingeschreven worden op het grootboek met kleinen in- tjrest;? Dhr. Quist zegt dat als de geldbelegging zo? moet gebeuren de bioomen dan maar moeten blij ven. Als men echter zegt dal ze groeien, moet spr. daartegen pro testeeren. De „voorzitter zegl dal er doion* hel Staatsboscnbeheer reed? een afschrift gevraagd is van do notulen dezer zaak in de vorige zit ting. Hij vreesl dat al beslool de raad lol omhakken, het ten slotte van hoogerhand belet zou worden. Dhr. Janssen doet toen bel voorstel 100 boomen te rooien welk voorstel met 6 tegen 2 stem'men keldert. Vóór de heeren Janssen en Deurloo. Dhr. Van der Maas: „Als er zoo weinig van in de gemeentekas komt laat dan de boomen maar slaan. In den regel gaat liet aan den an deren kant er weer uil". De voor zitter: „We hebben en nouden ons natuurschoon. Dit is ook' wat waard". Na korte discussie wordt op voorstel van dhr. Geluk besloten daar 7 a 8 boomen te rooien. Te gen de heeren Van der Maas, Goos sen en Wagemaker. Nadat dnr. Goossen nog inlichtingen gegeven heeft over de herstelling aan het tramhuisje, wordt de openbare ver gadering gesloten. ONDERWIJS. Belast met de waarneming van de betrekking van onderwijzer bij de kweekschool voor Inl. onderwij zers te Fort de Cock (Sum. West kust) de heer J. C. van Bortel, on derwijzer der lste kt. bij het Furop. lager onderwijs. Tot leeraar in het Fransch aan het -Marnix-gymnasium en de Chr. H. B. S. te Rotterdam is be noemd de heer M. C. v. d. Panne te Wageningen. jgieb. van Scharen- dijkë. LANDBOUW EN VEETEELT. RKNESSE. Dinsdag j.l. hield dc vereeniging van oud-leerlingen van den landbouwwintercursus een al gemeene ledenvergadering in bef café van mej. de Wed. Kappers al- alhier. De voorzitter opende deze druk bezochte vergadering en heet te de aanwezigen van harte wel kom. Daarna gaf hij het woord aan den secretaris ter voorlezing van de notulen, welke onveran derd werden vastgesteld. Ingeko men was een schrijven van den Rijkslandbouwconsulent, welk soort suikerbietenzaad men het voordee- ligst kan zaaien. Aanbevolen wer den de soorten Schreiber S. N. en Albert Eggeling A. E. Door den heer M. v. d. Weijde werd daarna een voordracht gehouden over de motor en bare behandeling. Spr. schetste uitvoerig de werking van den motor, hoe deze ontstaan is en op welke grondbeginselen zij berust. Ook gaf hij nog eenige wen ken en raadgevingen over hare he li andeling. De voorzitter dankte daarop den beer v. d Weijde voor zijn 'leer rijke voordracht. Besloten werd dat de vereeniging zal trachten om le Renesse een stierenvereeniginng tc stichten, met medewerk/ng van de aldaar wonende landbouwers. Ver der niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter deze drukbezoch te vergadering. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Doodslag. De rechter van in structie He Ileerenveeii: beeft in pre ventieve hechtenis gesteld de heer R. B. le Oudeborne. verdacht van doodslag op een kind, waarvan zijn wettige vrouw pastc voren was bevallen. Een 34-jarige gehuwde motor- berijder uil Amsterdam is op den straatweg in de gemeente Buurmal- sen tegen een boom gereden. Hij was dadelijk dood. Hij Iaat een vrouw met 4 kinderen na. Motorongeluk. De adspi- rant-vaahdrig K., van de school voor veriOfsofficieren te F.de, is Dins dagavond met zijn motorfiets on der de gemeente Ede tegen een boom gereden. Hij werd met ver brijzelden schedel gevonden en is spoedig daarna overleden. MARKTBERICHTEN. R0TTERDA|M, 1 Maart. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 179 paarden, 3 veulens, 1 ezel, 1480 magere runderen, 753 vette runderen, 161 vette en gras kalveren, 1103 nuchtere kalveren. 65 scha pen of lammeren, 433 biggen. 14 bokken of geiten, 88 overloopers. Prijzen per 1/2 kilo: koeien van 60 tot 871/2—971/0 ct., ossen van 75 tot 82'/o—921/2 ct, stieren van 60 tot 72i/2—821/2 ct., kalveren van 95 tot 120—140 ct. Prijzen per stuk van mager vee: melkkoeien f 350-f 775, kalf- koeien f 450—f 775, stieren f 300—f 725, pinken f 200-f 365, vaarzen f 300—f 470, paarden f 400— f 600, biggen f 25—140, siachtpaarden f 150—f 275biggen per per week f 2,50-f3,50, hitten f250—f 375. overloopers f 40f 100, fok nuchtere'kal veren f 40—f 55, slacht nuchtere kalveren f 18f 26. (N.V. Rotterdamsche Cons.-Veiling Weenaplein). Aanvoer 225.000 stuks. Kip peneieren f 10—f 12,50, kleine f 9—f10, eendeneieren f 13,80—f 15 ganzen eieren f 25—f 33. Zeeuwsche ajuin. Aanvoer 10.000 H.L'. Een matige omzet vond plaats tot prij zen van f 3,60 per 60 K.G., zoowel voor. gele als voor bruine.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 7