n r. LISA Hoofd-Eau-de-Cologne, J. THIEN, Havenplein D 372. HARRY DAVIDSON 1920, Een nieuwe Bouwmanswoning Timmer- en Metselwerl VQOIJAAISWERKTUIGEN ALBERS' Fijnste Room-Melange, ALBERS' A. C. L. Magarine, ALBERS' Melange „Dordrecht's Roem", ALBERS' „Vetine Plantenvet, Prima Zeemleer, Gebroken Thee, Damesstoffen, BRUIDSUIKERS BON-BONS EEN RIT Grootste Magazijnen van De Electrische Steenhouwerij MARMEREN Gebrs- BOER, SCHOORSTEENMANTELS. HUISMOEDERS! Kïnder-Cabaret-Avond SPROETEN Gebr s P. C. A. A. HAGE, 8 X San Paulo tegen 97^ I. 7 °lo Coöp. Beetw.-Suikerfabriek „Roosendaal" tegen 100 6 X Polder „De Vier Bannen van Duiveland" tegen 100 X. Oude Diilt 169,171, 173,176, Rotterdam. De „Toren" op de carton- verpakkingen voorkomende kan worden uitgeknipt! Laat uw kinderen aan den winkelier vragen waarom? Gebruikt alleen helpt radicaal tegen levend hoofdonrein voor Uwe Kinderen. Grevechtelijlï onderzocht. Bevordert den Haargroei. Reukeloos. Prijs 40 cent. Fabrikant L. v. TRIGT - Rotterdam. NAAML. VENN. „DE CONCERTZAAL", ZIERIKZEE. op ZATERDAG 12 MAART, te 8 UUR, de Afd. Zierikzee der KINDER-VACANTIEKOLONIE. In den Nieuwen Winkel. Karpetten, Kleedjes, Vitrages, Gordijnkatoen, Kussensloopen, Bedlakens, Tafellakens, Servetten. HEERËN- en JONGENS-CQSTUMES. Stoffen voor Dames en Heeren. -:- Parapluies. Werkmansbroeken, Boezeroens, Sporthemden, Engelschleer, Manchester, Katoen en Grasiinnen. KAPOKBEDDEN van 45-, 55- en 60 Gld. Veerenbedden, Matrassen etc. Zomer SPRUTOL C. HEUSEVELDT, Koninklijke Stoomververij Chemische Wassrherij 50 cent per pond, Voorheen I. LABRAND ZOON. Heeren Landbouwers! Mijn 5-balks EGGEN C. GELOK, Visschersdijk. Zierikzee. Een mooie collectie STALEN van Mouselines, Voiles, Crêpe de Chine, enz M. H. 1 VAK üi Ï1TMAH ViSSiM iGROSSIERDEBIJj A. A.W. DOELEMANl IE VOORDEELIGST ADRES W. MOERMOND UTOMOBl besluit U tot aankoop. Te koop aangeboden: lVfantelmagazijn „De Nijverheid N. V. A. E. H6LTY Co. 1ANDB© I) WIV ERKIUIfiEN FRANKEN ft V.WEEL.GOES Directeur J. HOOGENBOOM, belast zich gaarne met het kosteloos over brengen van inschrijvingen op: Instructies resp. vóór 9 15 - en 12 Maart a.s. te bereiken met Lijn 5. Telef. 1046. n Het behoeft U niet moeilijk te vallen, een keuze te doen uit het groote aantal merken Margarine en Plantenvet, wanneer weet, dat de verpakkingen „MET DEN TOREN" kwali teiten bevatten, die scheikundig zuiver zijn. zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers te Zierikzee en andere plaatsen op de eilanden Schouwen, Duiveland. Tholen en St.-PhiUpsland. Hoofdagent v. TRIGT MAST, Hofdijk 56, Rotterdam. Verkrijgbaar by de Hceren: A. J. ROTTE. Nieuwerkerk; JAN WESTDORP. Stavenlsse; P. A. POTTER, Poortvliet; P. C. v. d. VALK, Drogist. Zierikzee; II. NIEUWELINK. Drogist, St.-FilipslaudC. M. RIDDERHOF. Winkelier, Oud-Vosmeer; J. L. MULLER—REUZE, Drogist, St.-Maartensdyk; A. H. STOLS, Bruinisse. onder leiding van Mevr. M. Fokker van Crayesteyn van Keugerskerke ten bate van r ENTREE I 1,25 en 0,75. VOORHANDEN: STEEDS VOORHANDEN: Aanbevelend, Als boven. zelfs de grootste en donkerste verdwijnen door één pot Verkrjgh hij ölle dro^ióten. van af 74 et., vindt men bij Melkmarkt, Zierikzee. Aug. Btrrens. Dordrecht SP0EDI6 - BILLIJK - FRANCO TERU6. Vraagt ook Prijscourant onzer STOOM WASSCHERIJ. Agenten: J. Viergever te Zierikzee J. M. Bie- nefelt, HaamstedeGr. M. C'oomans, St.-Maartensdijk; J. Hage Pzn., St.-An- nalandF.a Tazelaar, Stavenisse; Joh. Heijboer, Scherpenisse; L. Zonruiter, Noordwelle; A. Pliernambucq, Drei- schorWed. S. Roukema, Bruinisse; L. Poulusse, Tholen. NIEUW! NIEUW! waterhoudend en goed van smaak De bekende merken JAVA- KOFFIE in prima kwaliteit wederom in voorraad. ONTVANGEN: Gemaakte Goederen en verder alle courante Manufacturen. tegen verlaagde prijzen. Onder beleefde aanbeveling Levert alle soorten en S laan uiterst lage prijzen. voor alle soorten is bij Aannemer, Noordgouwe. WILT U BOUWEN, VRAA6T GRATIS PRIJSOPGAAF in een Vraagt inlichtingen en gratis proefrit aan by de Districts-Agenten Automobielen en Motoren. St.-Maartensdijk, Tel. No. 8. Alle modellen STUDEBAkER-AUTO'S zijn thans uit voorraad leverbaar. ZAADHANDEL GOES. Landbouwzaden - Gras- en Klaverzaden - Tuin- en Bloemzaden - Aanleg van Weiden - Zaaigranen. Zaailijnzaad. 6 P.K. met Hoorn en Carbidverlichting, slechts 50 K.M. geloopen. Uiterst f 1450, Te zien en te bevragen bjj .4. W. SCHALKWIJK. Zuid- blaak 26, Rotterdam. met 32 H.A. prima BOUW- en WEILAND (zware grond), zeer gunstig gelegen bij het dorp. Te bevragen bij E. MAAN. Bleiswijk, Zuid-Holland (bij Rotterdam). DAM, B 360. 99 Al JR./ Voor /jet Romende SEIZGEJi vestigen wij beleefd Uwe aandaclit op onze schitterende collectie ZomermantelsMantel-CostuumsJaponnen Blousen en Cos tuum-Rokken In verband met de opvatting in den handel, ijebben wij onze Artikelen zoo geprijsd, dat ieder, h'tzij voor direct of wei voor het voorjaar, in deze Artikelen iets wenscht >'e koopen, dit thans bij ons kan doen. Ongetwijfeld hebben wij hiermede groot succes, door dat PRIMA C6UPE en KWALITEIT GEPAARD ZIJP AAN SCHERP CGPCURREEREJIQE PRIJZEJI. Vlij brengen U een prima LAKER-MAETEL in alle kleuren voor den prijs van f 28, OO. Beleefd noodigen wij U uit deze collectie ten onze te komen bezichtigen, maar zijn ook gaarne bereid des- gewenscht U te komen bezoeken. XT////,?///, als: EGGEN, CULTIVATOREN licht en zwaar, ZAAIMACHI- NES, w. o. de beroemde „Europa", ROLBLOKKEN enz. tegen zeer hillyke pryzen. Catalogus gratis! op aanvrage. TE LEF. 13

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 6