School voor M.Ü.L.O. Belangrijk Erfhuis, ZAAIGRANEN. Worupfders w Or. DE HAAS, WAARSCHUWING 't Zierikzeesch Strijkorkest,' Een Woonhuis, fff 10 Paarden. 29 Paarden, VoortsEenig Hoornvee, 39 eu Hofstede Fermitan Jacoba Maria Wortelboer Kruidengenezing Vrachtrijderszaak Vrachtrijderszaak Ned. Herv. Weeshuis te Steenbergen. Begin van den nieuwen Cursus op 1 Mei a.s. I. M. HAGE BRINKMANN l IIEMETEI H.H. Paardenfokkers. De hengst QSiCESAII van Tholen auf Era Schoencreme Gemeente Haamstede. AANBESTEDING. AANBESTEDING. in de Coöp. Suiker fabriek „PUTTERSHOEK". Hötel BOM, UITVO ER I N G op MAANDAG 7 MAART. Verkooping te St.-Phi BÓEREN-INSPAN TE POORTVLIET. 10 Kalfvaarzen, ROZEN BURG. ia Een goedgekeurde Hengst, Een beste 6-jarige bruine MERRIE, Een flink WERKPAARD te koop, Een jonge FOKSTIER, Eenige perceelen Bruine Klaver te huur, Alle soorten TOUWWERK. Pl.m. 3000 K.G. VOEDERBIETEN en HARDE STRAATKLINKER Blauwe Zetpoters, Ruim l Gemeten best Bouwland te huur, 200 Roeden best Land Blauwe Zetpioters, Uienzaad te koop. „INDIAN", L QUANT, Lammermarkt, Zierikzee. Oraadpaien, Tolhouten, Klaverruiters, Perkoenpalen, Dam- ol Mestputpalen, Meterhout en een reuzenpartij M. v. i WATERING-NUI1TEN, te Oude-Pekela. A D VERTEN TIN Heden overleed, zaclit en kalm, na een langdurig lijden, ons innig geliefd Dochtertje en Zusje, Neeltje Adriaantje, in den jeugdigen leeftijd van 15 jaar en by na 10 maanden. Ellemeet, 2 Maart 1921. A. VAN WESTENBRUGGE. J. VAN WESTENBRUGGE— Evertse en Kinderen. fiMiSMMttMflBlMnS Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Echtge- noote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, LENA ARNOLD, in den ouderdom van 71 jaar. Brouwershaven, 3 Maart 1921. Uit aller naam, W. VAN BE VEREN. Heden overleed, na eep, kort stondig ly den, onze geliefde Mioeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, MAATJE AARNOUDSE, laatst Wed. van T. STRAAIJER, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Düivendijke, 3 Maart 1921. Namens de Familie. Kalistraat 43, DEN HAAG, 9—4 en schriftelijk. Ondergeteekende geeft het geachte publiek van St.-Anna- land kennis, dat zij haar heeft overgedaan aan KAREL GOEDE- GEBUURE. Dankende voor het genoten vertrouwen, dat zij zoo ruimschoots heeft mogen genieten, beveelt zij haren opvolger beleefd aan. Hoogachtend Wed. J. VAN OUDENAARDE. Mij refereerende aan bovenstaande, deel ik het geachte publiek van St.-Annaland mede, dat ik de van de Wed. j. VAN OUDENAARDE heb overgenomenhopende door een nette en vlugge bediening mij het ver trouwen waardig te maken, beveel ik my in ieders gunst aan. Hoogachtend, KAREL GOEDEGEBUURE, Vrachtijder op Stavenisse en Tholen. van het Leerlingen kunnen aange geven worden hij het Hoofd der School, Groote Kerk straat A 29. WU deelen hierdoor mede, dat te St.-Maartensdijk, NIET ge rechtigd Is namens onze Firma te handelen. Retalingen of orders aan hem gedaan, kunnen dus door ons niet erkend worden. DORDRECHT. zal worden rondgeleid tegen f 31 dek- en f 20 veulëngeld, door C. Polderman. Gedekte merriën buiten het eiland verkocht worden als drachtig beschouwd. Aanbevelend, M. J. STOUTJESDIJK, Tholen. Zijt gy aamborstig Belet de vastzittende slijm de rustige adem haling? Vergalt de asthma Uw bestaan Waarom niet Uw toe vlucht genomen tot een beproefd slymoplossend geneesmiddeldat het fluimen vergemakkelijkt en Uw luchtwegen vrij kan maken. De Abdijsiroop wordt zeer geprezen bij influenza, griep, hardnek kige hoestverwaarloosde verkoudheid, slijm- en kink hoest, asthma, hooikoorts. Prys per flacon van zt 230 gram f 1,90; van 560 gram f 3,60; van zt 1000 gram f 6,—. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. H.H. WINKELIERS ontvangt U tegen fabriekscondities vap Firma PIET OCHTMAN, Lange No bol straat. ERA-bonnen worden in betaling aangenomen. OPNEMING Wegen en Voet paden met de Kunstwerken, te beginnen 15 MAART 1921. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het WATERSCHAP SCHOUWEN zal, op Donderdag den lOen Maart 1921, des namiddags te 1 ure, in 's Landskamer te Zierikzee, IN HET OPENBAAR AANBESTEDEN: Het lossen en vervoer van Steenkool en briketten ten behoeve van liet Stoomge maal „Schouwen" gedu rende het jaar 1921, volgens bestek no. 506. Gegadigden worden verzocht hunne biljetten zooveel mogelijk persoonlijk in te leveren. Bestekken zyn verkrygbaar by den Boekhandelaar H. G. KROM te Zie rikzee, tegen betaling van f 0,25 per exemplaar. Het Dagelyksch Bestuur van het Waterschap Schouwen, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A. G. VAN DIJK, Ontv.-Griffier. De COMMISSIE VAN GRINDWEGEN in Schouwen zal, op Donderdag 17 Maart 1921, des namiddags te 1 ure, in 's Landskamer te Zierikzee, in het OPENBAAR AANBESTEDEN: De leverantie van 967 M3. Bazaltslag en 122 M3. Grind, franco vóór den wal, volgens bestek No. 507. Bestekken zijn verkrygbaar tegen be taling van f 0,25 per exemplaar, by Boekhandelaar H. G. Krom te Zierikzee. De Commissie voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A. G. VAN DIJK, Secr.-Penningm. PUTTERSHOEK. TÉ KOOP GEVRAAGD: Aanbiedingen met volledige inlich tingen franco onder No. 40, aan het Bureau van dit Blad. HAAMSTEDE. VAN W Nog enkele plaatsen v r ijbespreekt ze nog heden. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den IJeer C. A. VERWIJS te Amersfoort, op Donderdag 10 Maart 1921, 's middags 12 uur, in de herberg van L. C. Faasse te St.- Philipsland, in het OPENBAAR VERKOOPEN: waarin een Schoen- en Zadelmakerij is gevestigd geweest, met Erf en steeiien Schuurtje, te St.-Philipsland, laatst, bewoond door den verkooper. Dadelijk te aanvaarden. Waaronder Stainboekpaarden. Notaris E. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den Heer C. Th. DE RIJKE, Landbouwer te Poortvliet, op Vrijdag 18 Maart 1921 's voormiddags 10 ure, op de door hem bewoonde Hofstede „Dorpzicht" aldaar, in het openbaar verkoopen: Madam, donkerbruine merrie, 10 jaar; Trui, lichtbruine merrie, 5 jaar; Kaat, donkerbruine merrie, 8 jaar, veulen- dragend; Jans, stekelharige vosmerrie, 9 jaar, veulendragendBel, donkerbruine merrie, 8 jaar, veulendragendEmma, bruine schimmel, 6 jaar, stamb. A 6711, veulendragendMarie zwarte merrie, 4 jaar, veulendragend; Nellie, reebruine merrie, 5 jaar, veulendragend; Ada, vosmerrie, 6 jaar, stamb. A 9519, veulen dragend; Snap, bruine merrie, 3 jaar. £2£Lli I Stier, 2 Varkens. 5 BOERENWAGENS, waarvan 2 met breed beslag (nieuw); 4 karren, waarvan 3 met breed beslag (nieuw); dogcar, als nieuw); ploegen en eggen in soorten; 4 baksleden, slepers, drieledige rolblok, nieuwe Europa zaai- maekine, snijmachine, 2 nieuwe wied- handmaehines, cultivator met 9 tanden, nieuwe hooiharkChilibreker, wind molen, windmolen sorteerder (nieuw), aardappelsorteerder, staande horren, handhor, veebaseule, wegende 1050 KG. bascule met gewichtenkookfornuis, groot 200 Liter; kiekenrennen, ladders, zeilen, zakken, maten en gewichten, vleeschblok, geeselsteenen met paard, vorken, rieken, klaverruiters, tolhouten, voederkisten en tonnen, zakkenheffer, paardentuig kettings karzadelsmol- bordketting, ©ene partij voederbieten en hetgeen meer zal worden geveild. Met den verkoop der paarden wordt aangevangen om 12 uur. Onbekende en niet soliede koopers moeten bekende borgen stellen of con tant betalen. Kijkdag Donderdag 17 Maart a.s., van 24 uur. Op Woensdag 9 Maart 1921, 's morgens 10 uur, aan de „Noorderhoeve" in den Krabbepolder, voor den Heer A. BOOGERT, van meerendeels ingeschreven in het Stamboek, waaronder Clara, 4V3 j., hoogst bekroond, St. No. B 2936; Martha, 6l/3 j., St. A. 6570; Fortuna 4 Vg j.» St. 2236 v. b. bekroond; Miena, 7l/s j., St. A 6612, allen vosbles; Elsa, d. bruin 3l/s j., St. 5918 v. b. B.Frieda, vosbles 4 j., St. B 4092; Gerda, 8y2 j-. St. A 2045Gretha, 8VS j., St. A 3924 (lyn- en rijtuigpaard, snelle draver); Corra, bruine schimmel, 7 j., St. B. 2170; Athalia, 8y9 j., St. B 112; Albina, moorkop schimmel, 3V2 j., St. B 6065 Agatha, dito kleur, 31/» j., St. A 5471 Sila, 3 j., St. A 6768; Miena, vos, 5V2 j., St. A 731; Irma, vosschimmel, 6 j., St. B 10; Emma, vos-schimmel, 6ys j-vosbles, 21/2 j.Nora, bruinschimmel, 21/3 j. Ada van Rozenburg, vos, 20 mnd., vader AlbertAlbert, vosbles, 6 j., stamboek dekhengst, St. B 809, 4 maal bekroond, 2 eerste pryzen 3 driej. Hengsten, waar van 2 afgekeurd; Albert van Rozenburg, 2 j., vosbles; Hardy van Rozenburg, vosschimmel bles, St. No. 18899, l jaarBertha van Rozenburg, vosbles, 10 mnd., St. No. 18898Alberdina van Rozenburg, vosschimmel, 7 mnd., No. B 21458 2 Jaarlingen, ruins, vos met kol. De paarden meerendeels drachtig en lijnpaarden. waaronder Stamboekfokstier. Diverse Wagens, Werktuigen, Landbouwgereedschappen en Maehlneriiïn. Alles volledig beschreven by catalogus. Draven der paarden speciaal Vrijdag 4 Maart en op den verkoopdag. Koopen van en beneden f 10, en kosten moeten kontant betaald worden, overigens betaaldag 1 September 1921, mits bekende en soliede borgen stellende. (Bij contante betaling 3% korting). Bewijzen van gegoedheid moeten zijn afgegeven door een Notaris en borg stelling inhouden van bekende, soliede personen. Inlichtingen geven de verkooper en Notaris L. P. VAN DEN BLINK te Brielle, ten wiens kantore lysten met volledige beschrijving der paarden enz., tegen betaling van 30 ct. verkrygbaar zijn. Om 10 uur worden verkocht Meubelen, Machineriëc en Vee; aanvang ver koop Paarden pl.m. 1 uur. 99" Men lette op den datum (veranderd). -"99 .<T», 5® Te buur gevraagd voor niet te hoogen prijs. Opgave van kleur, hoogte, stamb. nommer en prijs wordt ingewacht onder letters X, Bureau van dit Blad. TE KOOP: bij ABR. KOEMAN te Stavenisse. by H. P. v. d. ZANDE, Oosterland. TE KOOP GEVRAAGD: leeftijd tot 1V3 jaar, goed model, opgaaf van prijs, door F. KIK, Bruinisse. bij M. VAN DER LINDE, Noordwelle. Te koop voor H.H. Landbouwers. Aanbevelend, JOH. LEUNE, Stavenisse. TE KOOI' AANGEBODEN: 6 stuks iu goeden staat zijnde Onder- en Bovengebinten van LandbouwBchuur. Te bevragen bij J. L. LINDHOUT, Oud-Vossemeer. TE KOOP: Te bevragen bij W. WANDEL, Aannemer, Nieuwerkerk (Z.). TE KOOP: a f 4,50 per H.L. Adres Gebr. KOOP MAN, Kapelle bij Zierikzee. TE KOOP: Een nieuwe VISCHJOL met Net en Toebehooren, by J. BOOT, Ouwerkerk. TE KOOP: Een partijtje GERSTESTROO en KANTHOOI, by A. v. d. MAAS, Lageweg, Oosterland. om met Lijnzaad te bezaaien. Adres J. C. BEIJE, Dorpshuis, Oosterland. TE HUUR: om met Lijnzaad te bezaaien. Te bevr. Hulppostkantoor Kerkwerve. i TE KOOP AANGEBODEN: éénmaal hier verbouwd, a f 4,50 de 70 K.G. en tevens aangeboden een partij Varkenspoters, bij M. DE RIJKE, Zierikzee. Het is niet meer noodig hooge pryzen te betalen voor het Uienzaad, daar KAREL GELUK van Bruinisse van af 1912 tot 1919 laatst veel Uienzaad van myn persoon heeft betrokken; daar ben ik in veranderd en wel met plaatselijke AGENTEN. Op Nieuwerkerk JOSIAFLIK- WEERT en C. H. DE BRAAL; Ouwer kerk A. P. v. d. STELDreischor J. A. HAGEN Caipelle J. M. LODEWIJK St.-Filipsland A. DE RUITER; Zierikzee W M. J. CASHOEK. Waar niet vertegenwoordigd Solide Agenten gevraagd. Ook bij dezelfde adressen alle Land- en Tuinbouwzaden te verkrijgen. Zaadhandel. Zaadteelder. JOH. VROEGINDEWEIJ, Dirksland. UIT DE HAND TE KOOP: J groot pl.m. 83 gemeten BOUW- en WEILAND, gelegen onder de gemeen ten Noordwelle en Haamstede. Aanvaarding na rooving oogst 1922. Na vooraf kennisgeving te bezichtigen 29- en 16 Maart. Zich te vervoegen bij B. HOGER- LAND, Noorddijk, Noordwelle. TE KOOP: liggende cylinders, 28/4 P.K., 3 versn., kickst. enz. Zoo goed als nieuw, slechts enkele malen bereden. Prijs billijk. J. DALEBOUT, Eikerzee. ZAAIHAVER uit groote Ypolder. f 12,50 per 50 K.G. Aanbevelend, H.H. LANDBOUWERS! Het beste adres voor: KACHELBLOKJES. VRAAGT PRIJSOPGAAF. Houthandel. Coehoornstraat 11, BERGEN-OP-ZOOM. Dc Haarlemsclic Brandverzekering-Maatschappij verzekert alle goederen tegen bil lijke en vaste premiën. Agent voor Schouwen en Duiveland J. SCHOOFF te RENESSE. genaamd „FERMITAN" van JACOBA MARIA WORTELBGER werken beter dan alle andere worm middelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormpatronen, -koekjes, -torentjes, -bonbons, enz., daar deze middelen niet die kracht bezitten, die er van verwacht, wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling, verdrjjven zeker: spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij vol wassenen als bjj kinderen. Worm poeders genaamd .FERMITAN" kosten 85 cent per doos, drie doozen f 2,40. Overal verkrijgbaar of direct van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 5