KOSTEN'S BESCHUIT, Firma JOH. DEN BOER. Vraagt Uwen Winkelier NEMROD, i. KUMLTEmm Hotel, Café-Restaurant „Hotel MEER". Tijdgeestbriefjes Ambachtsschool te Zierikzee. bij C. GAST, Melkmarkt. KeuhMejs en fornuizen. PIANO'S en ORGELS Staat ter dekking. Vlechtwerk met 6-kants mazen. Vlechtwerk met 4-kants mazen. Puntdraad, IJzerdraad, Draad- krammen, Draadnagels, enz. H. BAKKER, Hoofdagent, Melange p. pond 6S ct. Joh.de Jonge, Dik vet Spek, Prijsverlaging Au to line onder contrêle van 't Station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen. De echte Godin-Fornuizen Firma A. TIMMERMAN Cz., F. KOOPMAN. Uit de hand te koop: Margarine- Electrische Schelinrichtingen. Nummerbord-Installaties, f.a G. I. KORSTEN, Eierkolen, Anthraciet, Kachelkolen, Baggerblokken, Aanmaakturf en Korte Turf. AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor den cursus 1921 22, in het: TIMMEREN MEUBELMAKEN met bijbehoorentl SMEDEN theoretisch onderwijs MACHINE-RANKWERKEN i N. V. Acetylena Rotterdam. Qrigineele Kiipperbusch geëmailleerde Fornuizen met circulatie 4. CORN. ANKER, Havenplein D 404, Tel. 16. PIANO'S vanaf f 350,-. ORGELS f 195,-. Muziekhandel „WELTEVREDEN", Nieuwe Haven, Zierikzee. Prijzen beneden elke concurrentie. DE ROODE BESSENSAP Steeds voorradig. Prima kwaliteiten, Groote sorteering. - Lage prijzen. voor 't a.s. voorjaars-seizoen, waaronder een prachtige col lectie COSTUMES, geschikt voor 't aanstaande aannemen. Het wel bekende en druk beklante C. SMALHEER te Zierikzee. (426ste). Probeer ze eens s.v.p. A. J. CONSTAKOSE, Brouwershaven. Een Schildersleerling gevraagd, Aanleg van TELEFONEN. VEILIOHEIDSCONTACTEN, BLIKSEMAFLEIDERS, ENZ. Prima materialen en SOLIDE afperking aan billijke pryzen. Steeds in voorraad Aanbevelend Breestraat, Zierikzee. AANGIFTE aan het Schoolgebouw, ELKEN WERKDAG, gedu rende de maand MAART. Aan onvermogende leerlingen, die blijkens schriftelijke verklaring van het Bestunr der Gemeente hunner inwoning anders niet in staat zouden zijn de school te bezoeken, kan een toelage worden verstrekt ter tegemoetkoming in loonderving, tramkosten, veergelden of onderhoud rijwiel. Tevens kunnen zich van at' heden leerlingen aanmelden voor den op te richten wintercursus in het PRAKTISCH METSELEN. Inlichtingen bij den Directeur H. J. VAN DER PLOEG. Morgen (Zaterdag): 62 ct. pond, bij 5 pond 60 ct. pond, HOOFD DEPOT ZIERIKZEE. van af 4 Maart 37% cent per Liter. Firma C. J. KORSTEN, Kraanpleiu. Direct uit voorraad leverbaar tegen scherp concurreerende prijzen: met Koper of Nikkel gemonteerd. vanaf f 29 en hooger. JflT Een ieder wordt beloofd tot bezoek uitgenoodigd. Aanbevelend, ZIERIKZEE. zoowol NIEUWE als BESPEELDE INSTRUMENTEN hebben wij steeds In ruime sorteering voorhanden. Aanbevelend, P. S. Als gelegenheid te koop: 3-SPELS ORGEL, 14 registers met Harp van f 535nu voor f 385,—. De nieuw ingevoerde driejarige VOSHENGST ingeschreven in Stamboek B, zoon van den bekenden vader Nemrod d'Ossogne. Dekgeld f 32, Veulengeld f 30. Wordt rond geleid door P. HOOGERHUIS te Ouwerkerk. Aanbevelend, MEVROUW! v/d N.V. VRUCHTENWIJN- EN CONSER VER FABRIEK ZIERIKZEE is van zulk een fijnezachte en vooral zware kwaliteit, dat U bij elke flesch gerust een flesch water kunt voegen. Ze is daardoor niet alleen de OVERHEERLIJKSTE, maar tevens de GOEDKOOPSTE. Neemt U eens éénniaal er geen genoegen merle, als Uwen winkelier U een ander merk wil leveren. Heeren-Costumes Kinderpakjes Katoenen Pakjes Karpetten Vitrages Stoffen Flanellen Graslinnen Stoffen Broeken enz. enz. Aanbevelend als Koven. - Engelschl. Broeken Blauw Keper Jassen Overhemden Zelfbinders D.s en K.r Schorten. Witie Rokken Dames-Nachtponnen Kousen Sporthemden enz. enz. St.-Domusstr. 244-45. Wij ontvingen de eerste zendingen ZIET ETALAGES. De zaak bestaat reeds meer dan 30 jaar en levert een goed be staan op, is gunstig gelegen in de onmiddellijke nabijheid der Booten, heeft een afzonderlijke bergplaats voor fietsen, koffers enz. Ook kan een gedeelte der koopsom als eerste hypotheek er op gevestigd blijven. Tusschenpersonen komen niet in aanmerking. Gelieve aanvragen te adresseeren aan den eigenaar Nieuwe Goederen! - Nieuwe Prijzen! - Ontvangen een groote keuze: Gekleurde en zwart© Japonstoffen ZIJDEN VOILE. MOUSSELINES erf KATOENEN. Nieuwe modellen CORSETTEN en BUSTEHOUDERS. Lakens, Sloopen, Tafelgoederen, Lingeries enz. Gelieel nieuwe dessins in Heeren- Overheinden en Dassen. Oneyangen Linnen Fronts mot liggend Boord, in alle maten. VERKRIJGBAAR BIJ II. van den Bos, Kerkwerve; A. van Alnienkerk, Noordgouwe; S. Zoeter, „Automaat", Zierikzee; A. J. Beye. Serooskerke0. Groenleer. BurghU. van der Maas, Noordwelle. Degene, welke een Jongens jekker in den winkel heeft laten liggen, kan dezelve tegen betaling der adver tentie-kosten terug bekomen bij Gebr LOKKER. Verloren: Een mat-gouden Broche met Parels. De eerlijke vinder wordt beleefd ver zocht deze tegen goede belooning terug te bezorgen. Adres Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd een bekwaam Metselaar, bij H. KAMP, Strijen. Wordt gevraagd een Bakkersleer ling, byCHR. VAN WANROOIJ, Lammermarkt. door Gebr. GUDDE. Terstond of met Mei een Knecht gevraagd, door Gebr. KOOPMAN, Kapelle by Zierikzee. Wordt gevraagd tegen 1 Mei a.s., een bekwame Boerendienstbode, bij A. E. v. d. SLIKKE, „Kroonwarde", St.-Maartensdyk. Met Mei a.s. een Dienstbode ge vraagd, door J. DE RIJKE Fz., Ooster- land. Mevrouw HOOGSTRA, vraagt met 1 Mei een flinke Dienstbode. Met Mei gevraagd een Dienstbode. Adres J. FLOHIL, Scharcndijke. Terstond gevraagd een nette Dienst bode, niet beneden de 16 jaar. Adres Bureau van dit Blad. Met 1 Mei een Burgerdienstbode gevraagd, by J. STEUR Mz Noordwelle. Mevrouw BIERMASZ vraagt met 1 Mei een flinke Dienstbode of een tweede Meisje. Mevrouw BOUTER, Meelstraat, vraagt een Meisje voor heele of halve dagen. Gevraagd voor halve dagen een Meisje, niet beneden de 16 jaar. Adres S. OCHTMAN ZOON. Met Mei een Meid-Huishoudster gevraagd, middelbaren leeftyd, bij man alleen. Adres M. MELIESTE, Burghsluis. Mevrouw de Wed. P. F. VAN DER VLIET, Kerkplein, vraagt een Werk vrouw voor de* schoonmaak en daarna voor een dag in de week. Een Werkvrouw gevraagd, door Mej. WILKENS, Nieuwstraat. Een flinke Werkvrouw voor twee dagen per week gevraagd. Adres Boekh. S. OCHTMAN ZOON.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 4