Pinze-Nez, Een Hofsteedje, LANDBOUWERS-INSPAN, Schoenen, B. M. v. STRIEN, Renault Auto. Zenuwen Twee OSJES, Een Woonhuis Engelsche Kinderwagens, Opvouwbare Wagens, Groote Ontbijtkoek, OPRUIMING P. Hoendervangers S Co., Firma A. C. DEMOOIjj WILT U een beslist GOED RIJWIEL? P. Hoendervangers A Cu. Motoren en Automobielen, P. Hoendervangers S Co. BISKWIES, Publieke Verkooping Openbare Verkooping Publieke Verkooping. Een éénpaarfe-inspan, Publieke Verkooping. Een Boerenwagen, benevens 4 Loopvarkens. 29 Meter nieuwe Goot Een best Varken, Een groote partij mooie goedgewortelde ELS van \l tot 2 M, 4 Wielen met nieuwe banden, assen en veeren. Bonte en De Wet Zetpoters, HOUTYERKOOPINCr. 24 stuks gerooide Iepen Stammen, 25 Hl EIGENHEIMER-LEGPOTERS. Een LEDIKANT, een OPVOUWWAGENTJE 5 H.L. blauwe Zetpoters Eenige aandeelen „DINTEl OORD". Een druk beklante WATERSTDKERIJ, Een Burgerwoonhuis met Tuin, 5 H.L. EIGENHEIMER-ZETPOTERS te bp. JJj-" per 1UU STUKS. Groote Gele Rynsburger 2,— Reuzen-sorteering nieuwste FR. W. PLAUM. Grossierderij. Kraak-Amandelen, Versch gebrande OLIENOTEN, A. A. W. DOLLEMAN as Bruidsuikers JL. I. CONSTAHDSE, Brouwershaven. J. QUAAK, Haamstede. Prima uitgewogen Margarine, 62 ct. pond. C. GAST, Melkmarkt. Eigenheimer-en Roode Ster Poot-Aardappelen. Mooie Kropslaplanten, alsmede reuzen-bloemige Violenpianten, Firma A. ROMFIJN. van allerlei soorten tegen veel verminderde prijzen. J. VAN MOORT, Goedkoopst adres voor Belangrijke prijsverlaging 1. W. GUDOE, Drogist, Zierikzee. Blanke schijfjes APPELEN, ABRIKOZEN, Blanke zoete stukjes Appelen, GEBRANDE OLIENOTEN, A. I. CONSTANDSE, Brouwershaven. H.H. Landbouwers 1 alle mogelijke Artikelen voor het Landbouwbedrijf verkrijgbaar zijn. Lister- en Reform-Motoren, BOEKHANDEL, B0EKBINDERI1. ALGEMEEN ADVERTENTIE-BUREAU. Plaatsing van Advertentiên Bezoekt ons magazijn en doet U een keus uit 15 verschillende merken. Steenbergen - Telef. 60. St.-Nicolaas, Kleingoed, Cocosmacronen, Cocoskoekjes. Balsempillen voor den prijs van f 6200. STOOMBAKKERIJ DE ZOETE INVAL komen tot rust door 't gebruik van MIJNhARDT5 Stoffen, Voerings en Engelschleer, J. B ROE RE, GROSSIERDERIJ FROU FROU, IIS- en MOCCA-WAFELTIES. Heels- en halve blikken. Levering tot fabrieksprijs. A. A. W.DOELEMAN. DUVENDIJKE. De Notaris F. J. H. JESPERS teRenesse zal, in de laatste helft van MA ART 1921, iu de herberg van den Heer J. Koomax te Scharendijke PUBLIEK VERKOOPEN te Duiven dyke aan den Hoogenweg, bestaande uit: WOONHUIS met nieuwe SCHUUR in steen, en circa 8V2 Gemeten daaromheen liggend meerendeels prima BOUW LAND. Alles dadelijk te aanvaarden, in gebriuk bij den Heer C. v. DOMMELE aldaar. Inmiddels uit de hand te koop. te St.-Maartensdijk. Notaris MEULENBERG zal, ten ver zoeke van den heer J. VAN VOSSEN, landbouwer te St.-Maartensdijk, op diens hoefje aan den Molenweg aldaar, op Woensdag 9 Maart 1921, 's voor middags 10 uur, in het OPENBAAR VERKOOPEN: ^4É| w. o. merriepaard, oud 7 jaar, veulendragend, drie koeien, T7 loopvarkens, 65 kippen, veerkar, 2 klikkarren, rol- slede, eegden, 2 eenpaardsploegen, rol- blok handwiedmachine windmolen zeelten, snijmachine, paardentuig, kook- fornuis, draad, melkgereedschap, stroo, mest- in den mestput en meer. Betaaldag 1 October 1921. N. C. TIMMERMAN te Zie- rikzee zal, op Maandag 7 Maart 1921, des voormiddags ten elf ure, ten overstaan van Deurwaarder W. TIMMERMAN te Zierikzee, op het Plein vóór het Café „Dekker" te Schuddebeurs, PUBLIEK VERKOOPEN De Deurwaarder J. DE REGT te Zie rikzee zal, op Dinsdag 8 Maart 1921, des namiddags half 2 aan de schuur en ten verzoeke van de Wed. T. VAN DER SCHELDE te Duivendijke, PUBLIEK VERKOOPEN: (in zeer goeden staat), cn in', bestaande uit: Drielingwagen, rolkaT, 1 vier- en vijf balks- en zigzagegge, r sleper, éénp. ploeg, snijmachine, moesmaker, hand rol blok, water- en voerbak, 2 mest planken draadzeeftdubb. zwing klaverzeis, paardentuig, kruislijD, grint- schop, vorken, rieken, schoppen, 4 loop varkens, een partijtje varkenB- én zet poters. Voorts Een Handzaaimachine, een Hekeldorschmachine, een Hooi- schudder, een vierw. Melkkar, een waschmachine, 2 p. waterlaarzen, kippen ren, sleekachel, 2 haai'deh'/f-'y».'Ledikant en 2 Damesrijwielen en' walmeer zal worden geveild. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, op Dinsdag 15 Maart 1921, des namiddags één uur, aan liet sterfhuis van wijlen Mejuffrouw S. J. GROENEVELD DE KATER, aan den Donkeren Weg onder Noordgouwe, PUBLIEK VERKOOPEN: Een netten en goed onderhouden als: Kolders (4 tot 12 Meter), Delen, Tobben, Schragen, Hangstoelen, Ladders, Profielen, Haken, enz. Voorts: een Drielingwagen, een Kruiwagen, een Handkar, een Tweescharploegeen Éénp -Balansploeg, Handzaaimachine, Tuinmansegge, een partijtje Strengen,- Wagenwielen, een As, Stouts-Dorschzeeft, Gereedschapskisten, Hooihark, 2 Maal- macbines, Waterlaarzen, 2 Heeren rijwielen, een Damesrijwiel, enz. enz., Te zien van 911. Onkosten 81/* °/o* contante be taling 3 korting. Betaaldag 1 November 1921. N. C. TIMMERMAN te Zie- rikzee zal, op M a a 11 dag 7 Maart 1921, des namiddags ten 2% ure, ten overstaan van den Deurwaarder W- TIMMERMAN te Zierikzee, op het ter rein by de Cichoreifabriek te Noord- gouwe, PI BLIEK VERKOOPEN: voor waterbak, zoo goed als nieuwe Douglaspomp, groote gierpomp, 9 Meter buis Voor Nortonpomp, 4 houten schop pen, een zakkenbrug, 3 M2. Hjn gaas. VoortsOngeveer 60 H.L. Cokes en 250 droge Mutserds. Te zien een uur voor den verkoop. Onkosten 8l/3 pCt.contante betaling 3 pCt. korting. Betaaldag 1 November 1921. uud 2 maanden, te koop bij GEBR.s VAN DAMME te Haamstede. TE KOOP: wegende ongeveer 125 K.G. Adres: J. C. HENDRIKSE, Padje, Zierikzee. TE KOOP: en mooie Canadaboomen, bij T. J. DE VIN, Oosterland. TE KOOP: Adres Bur. v. dit Blad. ^ÊTKOOP: goedgekeurd te velde door de Z. L. M., a f 9,- per 70 K.G., bij VAN LANGE- RAAD, Ouwerkerk. o. m. bestaande uit: een antiek noten wortel kruiskabinet en dito latafel niahonieh. linnenkast en chiffoniére, dito talels, dito kussenstoelen, canapé en fauteuils, penant-, pronk- en bloemen tafeltjes, uittrektafel, mabonieh. speel tafeltje, spiegels, schilderyen, vul- en petroleumkachel, haard, haardstander, koperen doofpot, kolenbakken, 3 hang lampen, pendule, barometer, eenp. yz. ledikant, dito kinderledikant, veeren bedden en eenkapokbedmettoebehooren, 2 ressors, dekens, bedspreien, tapijten, vloerkleeden, deur- en vloermatten, gang- en traplooper, raam- en over- gordynen, mahoniehouten waschljafel pet waschstel, dito zonder stel,. 2 nacht kastjes, gemakje, filter met stander, divers glas- en aardewerk, wasch-, schuur- en keukengerief, rieten tuin- ameublement, 2 tuinbanken, tuinbeeld, 2 kleerrekken, dubbele ladder en wat overigens zal worden geveild. Te bezichtigen op den dag van ver koop van des vóórmiddags 10—12 uur. Koopën tot en met één gulden contant. De Deurwaarder W. TIMMERMAN te Zierikzee zal, op Zaterdag den 5en Maart, des voormiddags te 10 uur, voor de GEMEENTE ZIERIKZEE. PUBLIEK VERKOOPEN: w.o. zeer zware, best werkhout, metende op borsthoogte tot 2,40 M omtrek, stamlengte 8,M1., een groote partij zeer zwaar TOPHOUT en dito MUT SERDS, alles liggende aan den Gracht- weg tegenover „Parklust". TE KOOP: afkomstig van Qüartel te Westmaas. Te velde gezien a f7 per K.G., franco Zype. Aanbevelend, K. GELUK te Bruinisse. TE KOOP: en een Keukenforniiiskacliel. Te bevragen Bureau van dit Blad. T E K O O P van mooi gewas, bij I. L. JONKER, Haamstede. TE KOOP: Te bevragen bij C. J. BEIJE, Zonnemaire. TER OVERNAME AANGEBODEN: met veel verkoop van Brandstoffen. Kruidenierswaren :- en aanverwante Artikelen. -: Brieven motto „Waterstokerij", Bur. van dit Blad. TE KOOP GEVRAAGD: centrum stad. Brieven met prijsopgaaf letter B, Boekh. S. OCHTMAN ZOON. TE KOOP: ook geschikt voor Winkel en een Pakhuis, bij A. UIL, St.-Doniusstraat. bij W. TEN HAAF, Sas, Zierikzee. Utr De gezamenlijke Winkeliers kunnen niet meer geven voor de Eieren dan Prima Bonte Zetpoters, vrij van krul en topboutper 70 K.G. f 8,50 Puike Roode Rozend. Maai- klaverp. pd. 1, N.-Brab. Roode Klaver0,90 Gewone Roode Klaver 0,80 Extra Rosekoppige Jaapjes, „0,46 Witte Groenkragen, 0,40 Excellent, uitnemende fabrieks wortel1, fft nnai 4Af) i Zeeuwsch Bruin Uienzaad, 1,50 Kienikracht, Zuiverheid en Soorteeht- heid door den teler gegarandeerd. Aanbevelend, van af 50 tot f 100, van af f 20. Beslist niet op afbetaling. Beste zachte 14 cent per ons. 8 cent per ons. Winkeliers rabat. ST.-ANN A LAND. 26,et. per stuk. CO ÜJ O ft Sucadekoek. Gemberkoek. Ontbijtkoek. Korstjes. Lange Beschuit. Ronde Beschuit. Speculaas. Theelicht. Nachtlicht. vau af 16 cent per ons. Aanbevelend, j Om dit jaar een keuze te doen uit de f enorme aanbiedingen, is moeilyk, wan- neer men niet weet, dat het pootgoed der L ..EUREKA" PROEFVELI)EX in Groninger Land, hier verleden jaar van Eigenheimers de hoogste opbrengst j gaf, n.l. 188 mud leverbare Aard- j appelen per gemot van 40 Are. Prijs f 10, Aanbevelend, VAN 'T HOF le Stavenisse. VOORHANDEN: 50 cent per honderd. 12.50 per honderd. Aanbevelend, Aanbevelend, in doublé en nikkel. Iedere bril wordt volgens dokter's voorschrift geleverd. Ruime keuze in kokers en étuFs. Veiligheids-Scheermessen van af f3,50. Aanzetriemen voor de mesjes f 3,75. Mesjes 10 cent. Scheerzeep in soorten. Scheerkwasten, Aluinsteentjes. van BREUKBANDEN niet en zonder veer. - BITIKGORDEL in voorraad, naar maat. 50 cent per pond. van af f 1, ROODE PEREN, per pond f 0,70. 80 ct. per pond. Pruimen, Pruimedanten, 35 ct. p. poiid - 8 cent p. ons. Wij maken er u op attent dat by ons Wat niet voorradig is, wordt binnen 1 of 2 dagen geleverd. In voorraad hebben wij Dorschmachines, dubbele en enkele reiniging. Verschillende soorten Eggen, Ploegen, Cultivators, enz. enz. Alle onderdeelen en toebehooren worden geleverd. Uiterst concurreerend. STEENBERGEN. Tel. 60. in alle Binnen- en Buitenlandsche Couranten zonder verhoogingen in prijs. PRIMA KWALITEIT. Beleefd aanbevelend, KORTE iST.-.JANSTRAAT. van H. VAN AKEN, - Apotheker te Selzaete, - oud-Leerling der Gasthuizen te Gentgenezen SLIJMHOEST HARDNEKKIGE VERKOUDHEID, AAMBORSTIGHEID. Van Aken's Balsempillen genezen Asthma en Bronchitis. Prijs per doos f 1,- Brochure wordt franco toegezonden door het Hoofddepöt voor Holland. bij N.V. f/h. 6.1. SCHULTE It. Co., Middelburg. Verder te Zierikzee bij J. W. GUDDE en P. C. v. d. VALK. Wij leveren uit voorraad verschillende merken w.o. de zoo gnnstig bekend staande Deze leveren wy gesloten met binnen- bestiu'ing geheel compleet met reserve wiel, binnen- en buitenband, STEEN BERG EN TEL. 60. Bitterkoekjes, Theebanket. OO F— Wellington.?. m =o co Cocosmacroontjes. v: Arnhemscke meisjes. Kletskopjes. Sint Nicolaas. co Allerhande. at LEVERING IN HALVE BLIKKEN. Uw £enuw-tabletten. Pen koken 7Sct bij Apoth -?n drogisten. Ondergeteekende maakt het W^W geachte publiek van Noord- gouwe, Zonnemaire, Dreischor en Kerk- wervr bekenddat hij heden ont vangen heeft een ruime sorteering en hoopt tevens door prima werk zich een ieders vertrouwen waardig te maken. Noordgouwe, 5 Maart 1921. Hoogachtend, Dames-Heereii-Kleermaker. ALLE SOORTEN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 3