..Indigene" Een perceeltje Tuingrond LANOBOUWERS-IMSPAN, LOWE- SHAWYER EN VAN WAVEREN, HANSE, Noordwelle. Een zoo goed als nieuwe Breimachine, voor de zaai, Publieke Verkooping. Te pachten voor den tijd van zeven jaar1 Bouwland, Schoenmaker, H. H. Bieten-Agenten, Oosferlands Kolenfonds. VERGADERING H. H. Paardenfokkers! Garibaldi de Westdorpe B 758. L. Joh. Kooman, Bruineboonstroo, Openbare Verkooping. Diens geheelen Solide Utrechtsche Wagen BOUWLAND, BOUWLAND, Ongeveer II Gemeten WEILAND, Publieke Verkooping. Huis met Tuin en Bouwland, PUBLIEKE VERKOOPING. best Scheepshout, Publieke Verkooping-. WOONHUIS en ERF, Openbare Verkooping. BOUWLAND Het Woonhuis en Erf Het Woonhuis en Tuin, Publieke Verkooping. LOWE- SHAWYER EN VAN WAVEREN. Bloembollen Maatschappij Het Woonhuis, Schuur, Wagenhuis en Erf, De 03.06 Aren [Iff U TUIN, Publieke Verkooping. Landbouwers-Inspan, Een PUBLIEKE VERKOOPING^ Een TUIN, Blauwe Zetpoters, V00RL0QPIG BERICHT. Een Hofstede BOUWLAND, Voorloopig Bericht. Landbouwers-Inspan. Publieke Verkooping BOUW- en WEILAND, Best Weihooi te koop, Publieke Verkooping. Houten Bollenschuur, Steenen Bollenschuur, 8ouWf. en Weilanden. Tuin- en Boüengrond, WAGENHUIS met VARKENSHOKKEN. Publieke Verkooping, VAARZEN, SM ADVERTENTIËN. ONDERTROUWD P. VAN BEVEREN en N. BIJ DE VAATE. Zierikzee, 3 Maart 1921. is beschikbaar tegen en f 30 veulengeld. Aanbevelend, f 21 dekgeld Op Zaterdag 5 Maart hopen onze geliefde Oom en Tante, J P. L. DE WILDE Az. 5 L. DE POUW Md., J hunne 25 jarige Echtvereeniging te herdenken. te koop. Adres Bureau van dit Blad. TE KOOP: by M. PANNEKOEK, A 5006. Scheep8timmerdijk bij B. TE KOOP: G. MOERMOND, Noordwelle. St.-Maaütensdijk, 5 Maart 1921. Hun dankbare Neef en Nicht en Kinderen. 3 Hectaren 23 Aren 90 Centiaren (7 Giemet 232 Roeden) Heden overleed, na een smarte lijk lijden, onze geliefde Zuster, JOHANNA DE WITTE, Wed. W. de Vrieze. in den ouderdom van 62 jaar en negen maanden. Zierikzee, 3 Maart 1921. Uit aller naam, -»♦ W. DE WJLDE-De Witte. C. DE WILDE. Strekkende deze tot een algemeene Heden overleed onze Zuster, Johanna de Witte, Wed. W. DE VRIEZE, in den ouderdom van 62 jaar en 9 maanden. Zierikzee, 3 Maart 1921. JANNETJE VAN DEN BOS— De Witte. JAN VAN DEN BOS Cz. I Heden overleed te Zierikzee, na een zeer smartelyk lijden, onze geliefde pleegmoeder en Tante, de Wed. W. de Vrieze—de Witte, in den ouderdom van 62 jaar en 9 maanden. Renesse, 3 Maart 1921. A. CAPELLE en Echtgenoote. MMflii»uw immnm rvnr awmmsjaas.-;mm Heden overleed, in den ouder dom van 73 jaar en 5 maanden, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, ADRIANA PIETERNELLA DUIJNHOUWER, Wed. van wijlen W. M. SLAGER. Sohkrpenisse, 3 Maart 1921. Uit aller naam, J. E. SLAGER. Voor de vele en tredende bewijzen van deelneming, ontvangen na het over lijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, be tuigen wij onzen innigen dank. Kerkwerve, 4 Maart 1921. Uit aller naam, H. BONGAARDS. De ondergeteekende maakt het geachte publiek van Serooskerke en Noordwelle bekend, dat hy zich heeft gevestigd als tusschen Noordwelle en Serooskerke, by den Molen. Hopende door een nette be diening zich een ieders vertrouwen waardig te maken. Beleefd aanbevelend, G. VAN DE SCHELDE. werkzaam voor de Centrale Suiker-M.py op het eiland Tholen, worden dringend verzocht a.s. Woensdag II uur, in Hotel Groen ewege te Scherpenisse, ter VERGADERING te kome&X Bespreking Loonsverbetering. IF Opkomst DRINGEND verzocht. EENIGE AGENTEN. a.s. Maandagavond 7 ure in do t'oii- ferentlckamer. HKT BESTUUR. Van heden af beschikbaar: De 5-jarige Hengst Aanbevelend, Zierikzae, „De Miere". TE KOOP: by L. DORREMAN Mz. te Renesse. gelegén aan den Boomdyk Blokweg te Zierikzee. Inschryfbiljetten kunnen worden in geleverd vóór of op 11 Maart a.s., bij den Administrateur A. C. VAN DER VLIET. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, j Dinsdag 22 Maart a.s., des voormiddags ten elf ure, in de „Meebaal" te Nieu- f werkerk, ten verzoeke van den heer j J. BOM Szoon aldaar, wegens vertrek naar elders, PUBLIEK VERKOOPEN: Gemeente Nieu werkerk: hoek i Het op 15 Mei a.s. in gebruik te j aanvaarden Woonhuis met Schuur, stal en erf, ter grootte van 1 Are 34 f i Centiaren. i De Notaris H. J. VAN NOUHUYS te Zierikzee zal, Woensdag 23 Maart, te 10 ure, ten verzoeke van den Heer C. L. VERJAALop de Hofstede aan den Langeweg te Zonnemaire, OPENBAAR VERKOOPEN: Arffe. als 12-jarige zwarte merrie, 10-jarige bruine merrie, 6-ja- v ff V rige vosmerrie, 5-jarige vos- »utii' merrio, 14 stuks hoornvee, waaronder een kall'vaars, party kippen. Voorts 2 TUINEN, een groot 3 A. 53 c.A. (26 V4 Roed.) en een groot 2 A. 80 c.A. (21 Roed.) 43 Aren 50 Centiaren (1 Gem. 231/s R-) BOUWLAND, aan den Lagenweg. 73 Aren 30 Centiaren (1 Gem. 225% R.) BOUWLAND, genaamd „Doolhof", in 2 perceelen. Te pachten voor 7 jaren, ingaande dadelijk 8.06.35 H.A. (4 Gamoten 386 Hoeden) j in het Gouweveer, Hoeve". genaamd .De Oude 1.66.20 H.A. (3 Gem. 296% R.) aldaar, genaamd „Leensblok". aan den Achterweg onder Ouwerkerk, genaamd „Brouwersweidje". Inschryvingsbiljetten, met vermelding op Collings patentassen met portieren» tilbury, 3 boerenwagens, rolkar, Smiths Nonpareil zaaimachine, nieuwe Deering j grasmaaierOsborne hooihark negen- scharige grubber, Stouts tweepaards treemolen, Stouts dorschtafel met schud- j dend zeef, express rechtstroo dorsch- 11 tafel met rollend zeef, Bakers wanmolen, eenpaards rosmolen met stangen, Ben- thai stroosnijder C D D, peemolen, moes- 5 maker, Chilibreker, verschillende ploegen j van 2 gegoede borgen, worden vóór eggen, slepers, baksleden, ploeg- j 5 Maart 1921, ingewacht ten kantore zwingen, handwiedinachine, zakopheffer, van Notaris J. S. L. KORTE WEG te 2 slypsteenen, kleppertuig, rytoom met i Zierikzee. toebehoorendraagzadel, borsttuigen, jj kruis- en ploeglynen, mestplanken, pon- gerboomen, pongerlynen met blokkenj waterbakken met goten en schepemmers, De Notaris graan- en aardappelzeeften, kuikenren, Zierikzee zal, dorsch- en stalgereedschap, roomtonnen, j bascule en gewichten, trechters, maten, dekzeilen kruiwagen graanzakken luchtpomp, trekzaag, heerenrywiel, lad- ders, paardendekens, trappen, wagenwip, landhekken, vorken, rieken, schoppen, bakkersbuil, zeis, hooi- en mestgraal', kapbak, hakmes, klaverruiters, tolhouten, 'j grondboor, party droog brandhout, eenig huisraad enz. enz. Bergplaats voor rywielen, geen ge- legenheid tot stalling. J. S. L. KORTEWEG te De verkoop van het vee en de paar den heeft plaats te 1 ure. PUBLIEK VERKOOPEN: Voor de Erven van wijlen Mejuffr. S. J. GROENEVELD DE KATER c.s. Dinsdag 15 Maart 1921, 's voor middags half 11 ure, in het „Café Coomans" te Noordgouwe: Het door de overledene bewoond geweest zijnde Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Zaterdag 5 Maart a.s., des voor- middags ten 10 ure, op het Plateau te Brouwershaven, ten verzoeke van de Heeren J. ADRIAANSEN en J. FREEKE, PUBLIEK VERROOPEN EENE BELANGRIJKE PARTIJ alseiken-, grenen- en vuren Platen en Planken, Brugleggers, Ribben, alles van verschillende lengten en breedten, eene party BRANDHOUT, enz. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Dinsdag 8 Maart 1921, des voormid dags ten elf ure, in de Sociëteit van den Heer O. Verwer te Zierikzee, voor den Heer C. W. MARTENS aldaar, PUBLIEK VERKOOPEN: Het bij den verkooper in gebruik geweest zijnde aan de Poststraat, wyk B no. 23, te Zierikzee, groot 57 Centiaren. Terstond te aanvaarden en te be zichtigen op aanvraag by den Heer Wansink, Dam. aan den Donkeren weg, onder Noord- gouwe groot 1.96.90 H.A.in per ceelen en massa's. 's voor- „Hötel De Notaris H. J. VAN NOUHUIJS te Zierikzee zal, DINSDAG 8 MAART, te 1 ure in de Dorpsherberg te Ooster- land, voor de Erven van den heer JOH. DE VIN Ez., in perceelen, OPENBAAR VERKOOPEN: 1 H.A. 87 Aren (I Gem. 190 R.) aldaar, aan den ouden Dyk. Terstond te aanvaarden. II. Woensdag 16 Maart 1921, I middags 11 ure, in het Juliana" te Zierikzee in de Lange Nobelstraat te Zierik zee, groot 01.79 Aren, bewoond door den Heer D. Mulder en met 1 No vember 1921 te aanvaarden. B. Voor den Heer W. C. MONNA in de Nieuwe Boogerdstraat te Zierikzee, groot 02.02 Aren, om dadelijk te aanvaarden. Te bezichtigen Het Huis te Noord- gouwe op Vrydag 11- en Zaterdag 12 Maart, telkens van 10 12 en van 24 urehet Huis in de Nobelstraat te Zierikzee op Vrydag 11- en Maandag 14 Maart, 's namiddags van 3—5 uur, op vertoon van een toegangsbewys ver krijgbaar bij den Notaris; het Huis in de Nieuwstraat te Zierikzee na aanvrage by den Notaris. Als het verkoopboekje gereed is, wordt dit bekend gemaakt. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Woensdag 30 Maart 1921, 's voormiddags half 11 ure, in „De Meebaal" te Nieuwerkerk, voor den i Heer L. KOOIJMAN, j PUBLIEK VERKOOPEN: By akte verleden voor den Notaris FRANCOIS JEAN HENRI JESPERS te Renesse 19 Januari 1921, is opgericht de Naamlooze Vennootschap gevestigd te HAAMSTEDE (Schouwen en Duiveland), tusschen de Heeren i H. S. VAN WAVEREN te Haamstede en PETER CRICHTON KAY en HENRY HAYWOOD STEPHENS, als vormende de Directie van „Lowe and Shawyer" te Uxbridge, Middlesex, Engeland. Tot Directeur is benoemd de Heer H. S. VAN WAVEREN voornoemd. Het maatschappelijk kapitaal is f 500,000. Id de Vennootschap zijn ingebracht de kweekerijen „Nooit Gedacht" te Breezand, „Anna-Polownaen „Zomerzorg" te Haamstede. De acte is in haar geheel opgenomen in het by voegsel Nederl. Staatscourant van 24 Februari 1921, No. 39. Alle werkzaamheden door den Directeur sedert 1 April 1920 verricht inzake het kweeken van - en den handel in bloembollen, planten, zaden en dergelyke artikelen worden door de vennootschap gehonoreerd. aan den Achterweg te Nieuwerkerk, wijk A no. 48, groot 02.60 Aren, in perceelen en massa. aldaar, uitbanende aan den Achterweg. De Notaris .T. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Vrijdag 18 Maart 1921, 's voormiddags half 11 ure. voor den heer A. A. VISSERop zijne hofstede te Vianen (Ouwerkerk), PUBLIEK VERKOOPEN: Diens geheelen bestaande uit: Stamboek B n. 544, een veulendragende 10-jarige Merrie, een anderhalfj. Vaars, twee éénjarige Vaarzen, een éénjarige Os, 3 Kalvers, Kippen, solide Gclder- sche wagen2 boerenwagensrolkar met rekken, 2 vijfbalkseggen, 1 vijfb. éénpaardsegge zigzagegge gierkar wielploeg, balansploeg, aanaardploeg, slepers, windmolen, bietensnyder, moes maker, snijmachine, slijpsteen, hand- wiedmachine tolhouten ruiters, pee- rieken spekstander, aardappelzeeften, paardentuig, kleppertuig, 2 pongerboo- men, pongertouwen met blokjes; rijtoom met singel, waterbakker, zeefcen, wan, borsttuig, kruislijnen, ploeglynen. maai- machine, hooihark, gazo n-grasmaai- machine, een party hooi en stroo, een mestput, melkbussen, stalgereedschap enz. Onkosten S1/* procent. Betaaldag 1 November 1921. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, vrijdag 11 maart 1921, 's vóórmiddags half elf ure, in het Café Ringelbergte Brouwershaven voor den Heer H. M. BEIJE, PUBLIEK VERKOOPEN: aan de Sleepstraat te Brouwershaven, groot 02.21 Aren (16 Roeden), om "da delijk te aanvaarden. Toebeding voor Kippenhok f 25,—. Inmiddels uit de hand te koop. TE KOOP: eenmaal verbouwd. 189, Zierikzee. Adres Venkelstraat De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, in het laatst van April 1921, voor den Heer L. DE VLIEGER, in het „Huis van Nassau" te Zierikzee, PUBLIEK VERKOOPEN: met Arbeidershuis en 5.93.72 H.A. (14 Gem. 74'/, R.) Erf, Boomgaard, Bouw en Weiland, aan den Donkerenweg onder Noordgouwe. 12.65.10 H.A. (30 Gem. 107V* R.) aan den Schouwschendijk en den Gooï- kens-Nieuwlandschendijk. Alles verpacht tot 1922 aan den Heer J.b Klompe Pz. de Gebouwen tot 1 November; het Bouwland tot het rooven van den oogst en de Weiden tot 11 Nov. INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, in April 1921, voor Mej. de Wed. M. VAN DAMME—Hagemax te Serooskerke, PUBLIEK VERKOOPEN: Haar geheelen KERKWERVE. Notaris JESPERS te Renesse zal, MAART/APRIL 1021, PUBLIEK VERKOOPEN: I 3 H.A. 87 A. 70 c.A. (6 Gem. 371 15.) aan den Arkelweg onder Kerkwerve, j in pacht tot Nov. 1921 bij den Heer Gillis Hanse aldaar, in perceelen en in massa. by H, M. KRABBE, Nieuwerkerk. BURGH —^HAAMSTEDE. Notaris F. J. H. JESPERS te Renesse zal, Dinsdag 5 April 1921, des voor- middags llVs uur, in HGtel „Bom" te Haamstede, PUBLIEK VERKOOPEN: Gemeen te HA A MS TEDE. a. Het nieuwgebouwde Burger-Woonhuis, met voor- en achtertuin, aan den straatweg van Burgh naar Haamstede, bewoond -door den Heer II. Bekker b. Op daarnaast staande groote met of zonder de stellingen; c. De daarachter gelegen groote met o'f zonder de stellingen. 4 BOUWTERREINEN, aan voormelden straatweg en aan het Duinweegje, te zamen ongeveer 180 R. te zamen groot 3,05,50 Hectaren 7 Gem. 90 aan den Zandweg en Piertjes- wekken, tegen de kom der gemeente Haamstede. Gemeente BURGH. Circa 18 Gem. 120 R. genaamd „Boeije'sbosch", voor elke cultuur geschikt, liggende tegen de kom van Burgh, met daarop staande Bollenschuur en Woning. benevens het recht van den erfverpacliter op circa 22 Roeden Grond aan 't Duinweegje. Voorts voor afbraak: Te aanvaarden: Bouw- en Weilanden aan den ZaBdweg (ladelyk. Het Woonhuis is te aanvaarden 1 Oct. 1921 of bij eerdere ontruiming. Overige perceelen 15 Sept. 1921 of bjj eerdere ontruiming. HAAMSTEDE. De Notaris F. J. H. JESPERS te Renesse zal, Woensdag 6 April 1921, des voormiddags 10% ure, op de kwee- kerij „Haemstede" te Haamstede. PUBLIEK VERKOOPEN: ffiü Stamboekpaarden, Marie, Vosmerrie met veulen, Staalboek A 3424, oud 9 jaar; Sophie, bruine. Merrie met veulen, Stamboek A 6748, oud 8 jaarNora, jaarling.Merrie, Veulen- boek 17671; Nellv, Merrie met veulen, oud 5 jaar. 2 Boerenwagens, Kistenwagen, Driewielkar met Varkens- rekken, Wielploeg, Landploeg, Sleeper, 2 Schaarploeg, Bakslede, groote houten Eg, 2 Vierbalkseggen, kleine houten Eg, Zigzag, Cultivator, Moorploeg, Rosmolen met stangen, Sny machine, Moesmaker, Mestplanken, Mesthaak, 3 Seizen, cemen- tenWaterbak, Kromstroo-Dorschmachine, 5 Schuurwagens, Bascules, Stallantaarns Snoeimes, Wanmolen, Mestvorken, Slijp steen en bak, Chalonstokken, rollen Gaasdraad, Godin-Vulkachel, Paarden dekens, Ondergareel, 4 losse Gareelen, 21-Sportsladder met schraag, 2 Tien- sportsladdérs. dubbele en enkele Zwingen, Draagzaal, Jachtgeweer, Houwea, Voerbakken, Massey Harris Maaimachine en een groote partij Planken en 10 Binten van 6 Meter. 21 anderhalfjarige 8 Loopvarkens, Zeug met Biggen, 17 jonge Kippen en Haan, los houten Varkenshok, Kippenhok en loop. Mestput van 50 en 25 voer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 2