Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 4 Maart 1921. zierikzeesche courant. advertentiën EERSTE BLAD. Algemeen Overzicht. Ingezonden mededeelingen I—PM5CH PUDDING Ei UITNEMENDHEID binnenland. Pry s per 3 maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. 76ste JAARGANG. - No. 10592. Dir. t. J DE LOOZE Jr. Uifg.-Redacl. H. J. KOSTEN van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Gevonden voorwerpen Handschoenen, een portemonnaie met geld, een jongensdas, een passer, drie zilverbons, een baaizakje en een heeren rijwiel. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. De [Miidejisclie conferentie, di~ deze week-begon, neiooll een der belangrijkste bijeenkomsten te wor den die na de opstelling van T Verdrag van Versailles tusschen de geallieerden én Duitscliland gehou den zijn. Het ga,'-d Llians' om de kwestie liofeveel Duitschland betalen kan. De geallieerden verlangen 226 milliard gouden marken, te vol doen in 42 jaarlijksche stortingen en 121/2 pCt. «van de waarde van den Duitsclien uitvoer gedurende diezelfde periode van 42 jaar, wat naar schatting ongeveer de 300 mil liard gouden marken zou opleve ren. De Duitschers bieden 50 mil liard gouden marken in 30 jaar aan, waarvan gerekend worden reeds 20 milliard al' te zijn gegaan door alles wat zij aan materiaal, schepen en koloniën hebben uit geleverd, zoodal er nog 30 milli ard le voldoen over zouden blijven. Deze aanbieding door dr. Simon's* den Duitschen woordvoerder^ uiteen gezet, is in geallieerde kringen met verontwaardiging en hoon ontvan gen. terwijl de Duitsiche pers una niem de meening is toegedaan daj liet gedane aanbod het maximum is wal Duitschland kan aanbieden. Bijna alle bladen becijferen, dat de voorstellen eigenlijk niet eens zoo heel veel van de Entente- eischen afwijken, omdat immers de door Duitschland aangeboden 50 milliard mark in goud niets an ders zijn dan de tegenwoordige waaide, de kapitaliseering van de 42 annuïteiten ten bedrage, van 226 milliard, die de geallieerden van Duitschland vorderen. De verlangens der confereerende partijen loopen te veel uiteen om een spoedige oplossing te mogen verwachten. In tusschen hebben de geallieerden een ultimatum gesteld, althans een besluit, dal daar mede groole overeenstemming ver toont, nadat over dit besluit lang durig was. beraadslaagd. Lloyd George heeft op de aan bieding van Duitsche zijde geant woord, dat hij de tegenvoorstellen bespottelijk vond. Hij hield vol dat Duitschland voor de oorlogsverkla ring verantwoordelijk was, doch verzekerde tevens dat de geallieer den niet het plan hebben Duitscli land 'te vernietigen. De Duitsche reg. had volgens den Engelschen premier reeds nalatigheid beloond in '1 nakomen van de bij het ver drag van Versailles opgelegde ver plichtingen, waarbij de geallieer den. echter geduld hadden gebruikt. De lhans ingediende voorstellen hebben de geallieerden lol 'de over tuiging gebracht dat de Duitsche re'geerilig niet voornemens schijnt, zijn verdragsplichten na te komen. Onder deze omstandigheden heb ben zij bestolen, da,l als de Ditil- sellers niet binnen een termijn, die Maandagmiddag om 12 uur ten einde loopt, de grondslagen van de overeenkomst van Parijs ten op zichte van de schadevergoeding aannemen, onmiddellijk zal wor den overgegaan lol de volgende maatregelen Je. Bezetting door de geallieerde troepen van Duisburg, Ruhrort en DusseJdorp* 2e. een heffing op den verkoopsprijs van Duitsche koop waren in de landen der geallieer den, zoo hoog als deze landen ge- wenscht zullen achten; 3e. het in stellen van een douanegrens langs den Rij'n, onder toezicht van de ge allieerden. Bovendien is den Duit schers duidelijk te verslaan gege ten, dat wijzigingen welke aange bracht kunnenwonden in de Pa- rijsche voorwaarden, alleen kunnen slaan op de wijze van betaling, zooalls bijvoorbeeld op een terug brengen van het aantal annuïteiten van 42 op 30. Dr. Simons hoopte in de gelegen heid te zijn vóór Maandagmiddag ,tgewijzigde tegenvoorstellen1 over te leggen, welke de noodzakelijk heid van de toepassing van die straf maatregelen zouden uitsluiten. Het gevaar dat de onderhandelingen zouden worden .afgebroken is hier mede van de baan. Uit de debatten ter conferentie gehouden blijkt dat de Engelsche staatslieden alles in 't werk stellen om1 tot eaa bevredi gend einde te komen. Weïiopen hel, opdat het oorlogsrumoer niet op nieuw hel half uitgeputte Europa in den poel van1 jammer en ellende zat storten. Na een regeering van 8 jaar heeft Woödrow Wilson hel presi dentschap van de Ver. St. neer gelegd. In de laatste kabinetszit ting die hij presideerde nam hij van allen hartelijk afscheid en wan delde daarna nog eens door al de regeeringsb'ureaux om alles in den geest vaarwel te zeggen. Er ligt iels tragisch in het heengaan van dezen ontegenzeglijk grooten staats man, wiens wereld-idealen te grootsch en onuitvoerbaar schenen voor de wereldstaatslieden met wie hij aan de verwezenlijking dier plannen moest arbeiden. Zijn gezondheid heeft hij opge offerd om le trachten de wereld in betere banen le leiden. Vol ide alen is bij naar Europa overgeko men; hoe ontnuchterd is hij terug gekeerd, niet opgewassen tegen de diplomalen van Engeland en Frankrijk, welke niet veel vertrou wen stelden in de idealistische be schouwingen van den Amerikaan- schen president. De geschiedenis zal zijn werken eenmaal beoordee- len voor hetgeen hij voor den we reldvrede deed, vèroordcelcn zal ze hem zeker niet. BUITENLAND. Do onlusten in Rusland. Hel Russische persagentschap geeft bijzonderheden over de ge beurtenissen, die zich van 21 Febr. lot 1 Maart te Pelrograd hebben afgespeeld en zegt, dat vooral in den nacht van 27 op 28 Februari de troepen, die trouw waren ge bleven aan de sovjet-regeering, er na hevigen strijd in slaagden, de opstandelingen te verspreiden. De ze laats ten hadden toen meer dan 150 dooden en een groot aantal gewonden. Volgens een telegram uit Rig; bombardeert de bolsjewistische ar tillerie de stad Moskou. Hel vuur wordt voornamelijk op de arbeids weken gericht en de sciiade. moet aanzienlijk zijn. Hét aantal slacht offers loopt in de honderden. Alle trouwe' communistische eenheden worden door de sovjet-autoriteiten naar Moskou en Petrograd gediri geerd. Volgens de jongste berichten hebben communistische troepen en een rood regiment den opstandelin gen te Moskou na em hardnekkig gevechl in de straten een bloedige nederlaag toegebracht. De sovjet troepen hebben de wijken, welke door de opstandelingen te Moskou waren bezet, hernomen. In de ge- heele stad vinden Huiszoekingen plaats, waarbij talrijke personen), voorail uil arbeiderskringen, gear resteerd worden. Van kajuitsjongen tot inillionair. Te Hull is een groot reeder overleden, die een fortuin van circa drie-en-een half millioen heeft nagelaten en die zijn loopbaan als kajuitsjongen was begon nen Toen hij stierf was hij eigenaar van een der grootste treiler-vloten van Enge land. De overledene heeft een legaat van li 10.000 pond sterling vermaakt aan zijn vaderstad Huil, wier belastingambtenaren der tot grooten welstand gekomen bur ger toch blijkbaar niet zoo hebben ge plukt, dat de genegenheid voor zijn ge b" ^rtestad er door verstikt werd, piattelande, tegen het ontwerp in brachten. Met het oog op deze be zwaren berichten Ged. Staten thans dat zij geen verandering in de be staande regeling zullen brengen. Voor de betrokken ambtenaren is dit natuurlijk een groote teleurstel1- ling. Vereeniging van Gemeenten. De vereeniging van burgemees ters en secretarissen in het 4e dis trict van Zeeland, heeft zich een parig verklaard tegen de vereeni ging van gemeenten in Zeeuwsch- Vta anderen. Het keizerlijk echtpaar. In alle stilte is de 40-jarige echt- vereeniging van het keizerlijk paar te Doorn herdacht, daar de krachten van de keizerin langzaam afnemen. Haar dochter, prins Eilel Fricil- rich en de kroonprinses kwamen hun ouders geluk wenscnen. Zon dag werden veel bloemen bezorgd en mbet ook een félici tatieregister zijn neergelegd'. De dochter des keizers en de kroonprins zijn weer, vertrokken. Prins Eilel Friedrich is nog geble ven. Wyziging invaliditeits- on ouderdoms wet. Aan de memorie van Antwoord op het voorloopig Verslag der Eerste Kamer in zake de Arbeidsbegrooting is o. a. het volgende ontleend: Het in overweging gegeven denkbeeld om het plakzegelsysteem af te schaffen, verdraagt zich niet met het. stelsel der invaliditeitswet. De Minister kan geens zins toegeven, dat de invaliditeitswet bij werkgevers en arbeiders beiden impopu lair zou zijn. De ^Minister stemt toe, dat de populari teit der wet mede zal worden bevorderd door een zoo eenvoudig en vlot mogelijke uitvoering der wet en hij zegt dan ook gaane zijn medewerking toe om, waar mogelijk, in de organisatie der ver zekering de voor diê gewenschte uitvoe ring noodige verbetering aan te brengen.' Voorts zal de voorgenomen verhooging der loongrenzen en de uitbreiding der loonklassen een nieuwe indeeling in loon- klassen noodzakelijk maken. Voor zooveel betreft de wijziging der Ouderdomswet 1919 ligt het in het voor nemen van den Minister voor te stellen de beslissing over de toelating tot de ver zekering over te brengen naar de Raden van Arbeid. Voorts zal het ontwerp de gelegenheid openen tot het sluiten van een verzekering tot een hooger bedrag dan f 6 per week. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 3 Maart. Voortgegaan word! imet de be handeling van het wetsontwerp in zake de electriciteitsvoorziening van het land. De minister, de heer König, zet zijn afgebroken rede voort. Spr, behandelt eerst uitvoerig eenigc technische punten. Hij verwacht v;an een centralisatie groole be sparing. De militaire bezwaren te gen de concentratie zijn ongegrond gebleken, de bedrijfszekerheid be hoeft onder de concentratie niet le lijden. Concentratie van het electrici- teitsbedrijf zal van groote betee- kenis zijn bij' de te verwachten electrificatie der spoorwegen. Ten aanzien van de vertegen woordiging der arbeiders in de be drijfsleiding wenscht spr. geen in? cidenteele beslissing. De miotie-Van Beresteijn, vragen de om nadere overweging van het ontwerp wordt door den minister ontraden. Een andere regeling dan de voorgestelde acht hij niet mo gelijk en uitstel is hoogst onige- vvenschl. Hierna wordt gerepliceerd. De lieer Van der Waerden dient een motie in waarin vertegenwoor diging der iarbeiders in den raad van commissarissen der op te rich ten naamiiooze vennnotschap wordt gevraagd. een vrijwillige Landstorm. Er was veel 'belangstelling. De heer Laernoes van Vlissingen besprak de bedoeling dezer vrijwillige Landstorm. LANDBOUW EN VEETEELT. ZIERIKZEE. De Coöperatieve Boerenleenbank alhier, hield Maan dag j.l. de jaarvergadering onder leiding viati clen voorzitter den lieer P. M. Panny. Uit de rekening ovèr 192U bleek dat aan spaargelden was ontvangen 1' 88404,38, aan terugbe taalde voorschotten f 17350, van de Centrale Bank f 91027,10 en van de medeleden f 41043.14 Terugbetaald werd aan spaargel den f 95826,29, aan gegeven voor schotten f 18250, aan de Centrale B;ank 1' 86920 en aan de medeleden f 34915,23. De rentevergoeding werd ge- brachf op 4 o/0 en de le berekenen rente voor schuldbekentenissen, hy potheken enz. werd op 5y2 °/o ge steld. Het lid van het bestuur, de heer P. M. Panny en het lid van den Raad van Toezicht, de heer W. den Boer, werden met bijna algemeenc stemmen herkozen. De plaatsver vangende bestuursleden, de Iveerei? J. van Schelven en W. ten Haaf Jac.z. weiden met groole meerder heid herbenoemd. De arbeidsdag voor land- en tuinbouw. Hel wetsontwerp tol wettelijke regeling van den arbeidsdag voor tand- en tuinbouw is zoo goed als gereed. Plantenziekten in kleine tuinen. Den wensch vervullende van vele be zitters van villa- en stadstuinen, welke reikte naar een handleiding, waarin het belangrijkste zou te vinden zijn over de bestrijding van parasieten in kleine tuinen, publiceert de Phytopathologische Dienst te Wageningen onder haar versla gen, en mededeelingen een „Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen". De uitgebreidheid der te behandelen stof maakte het noodig deze over twee „Mede deelingen" te verdeelen. De eerste van deze bevat aanwijzingen over maatrege len te nemen in den wintertijd, dus als de blad- en bloemknoppen nog gesloten zijn. De tweede zal behandelen wat in den groeitijd moet Worden gedaan. De gebruiker van het thans verschenen deeltje vindt achterin een lijst met pa gina-aanwijzing van de namen der be handelde gewassen en ook een van de behandelde ziekten en van schadelijke en nuttige dieren, die tersprake zijn ge bracht. Een drietal platen met in hoofd zaak photografische afbeeldingen strek- kén mede tot inlichting bij de bestrijding der plantenparasieten. Uit Stad en Provincie. Ambtenaren Biirgelijken Stand. In November 1920 zonden Ged. Staten van Zeeland een ontwerp regeling i.z. de wedden van de ambtenaren van. den Burgerlijken Stand aan de gemeenteraden om advies. Deze regeling bracht een beduidende verbetering in de be staande en was veel gunstiger dan die in andere provinciën. Talrijk Waren echter de bezwaren die vele gemeenteradeninzonderheid ten ZIERIKZEE., Blijkens een in dit num mer voorkomende advertentie zal Zon dag- en Maandagavond door de Haag- sche Auto-bioscoop-onderneming een 2 tal bioscoop-avonden gegeven worden, Gezien het succes, dat de ondernemer op meerdere plaatsen in ons land be haalde, mag men verwachten, dat hij ook hier ter stede veler belangstelling zal weten te trekken. Een en ander is goed verzorgd; een rustige projectie; een oordeelkundige samenstelling van het programma en een fraai hoofdnummer. OUD-VOSSBMEER. Alhier is een ver gadering gehouden voor oprichting van VAN HEINDE EN VER, Een gedeelte van het garnizoen te Moskou is aan 't muiten geslagen. 20.000 arbeiders hebben zich bij de muiters aan gesloten. Trotzky heeft Moskou verlaten. In Luxemburg hebben de arbeiders van een fabriek te Differdange besloten de exploitatie zelf in handen te nemen. De regeering van de Kirghiezenrepu- bliek heeft een decreet uitgevaardigd, waarin tot afschaffing van de veelwijverij in dezen staat wordt besloten, daar veel wijverij de Kirghiezische vrouw zou ver lagen. De eerste Duitsche stad is failliet, namelijk Löbejün bij Halle. De overheid staakte alle betalingen, ook de loonen der arbeiders en ambtenaren. Het tekort be draagt 200.000 mark. De communistische meerderheid in den raad heeft geweigerd, dit tekort door belastingen te doen aan vullen. Maandagavond heeft te New-York een groote protestmeeting plaats gevon den tegen het gebruik van Fransche kleurlingentroepen aan den Rijn. - De jongste presidentsverkiezing in Amerika heeft ongeveer 10,5 millioen dol lar gekost, naar een Senaatscommissie BMtt vastgesteld - Te Dusseldorf is een uit twaalf per sonen bestaande bende valsche munters opgepakt, die sedert drie jaar valsch Duitsch en buitenlandsch bankpapier, ter waarde van verscheidene millioenen in omloop bracht. - De Belgische commissie voor de grondwetsherziening heeft alle voorstel len tot opneming in de grondwet van het beginsel van een referendum verworpen. Volgens een bericht uit Madrid is te Ferrol (Spaansche havenplaats) 'n groote plezierboot omgeslagen. Twaalf personen verdronken. Te Hamburg staakt 60 pCt. van de havenarbeiders. In het Eng. parlement is mede gedeeld, dat tot 31 Dec. 1.1. 112 Britsche officieren en soldaten van het 'bezettings leger aan den Rijn met Duitsche vrou wen in het huwelijk waren getreden. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 2 Maart. Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden al hier voor den heer C. van der Wekken Dz. publiek verkocht; paarden voor f 1200 en f 1125. 3 Maart. Ten overstaan van notaris Korteweg werden heden alhier publiek verkochtKoeien voor f 705, f 500, f 832, f 740; kalfvaarzen voor f530, f 490, ossen voor f 345, f 280, f 225; vaarzen voor f 301, f 290, f 240, f 205, f 188, f 178; stiertjes voor f 267, f 127stierkalveren voor f 46 en f 38. KE RKN IE UW S. Ned. Herv. Kerk. Beroepen; Te O. L. Vrouwe Parochie, P N. Tonssbeek te Kiel-Windeweer. Te Maria-Hoorebeeke (België), A. Goedhart te Borne. Aangenomen: Naar Daarle (toez.), E. van Asch te Babyloniënbroek. Naar 't Zand, J. J. P. Heeringa te Loppersum DINTELOORD. Bij de gehouden stem ming voor kerkeraad of kiescollege wer den uitgebracht 16 stemimen, 'waarvan 14 voor kiescollege en 2 voor kerkeraad, zoodat het beroepen van predikanten en benoeming van ouderlingen en diaken de eerstvolgende 10 jaar weer aan het kiescollege is opgedragen. Geref. Kerk. Beroepen; Te Echten (Fr.), G. Laar man, cand. te Den Haag. Bedankt; Voor Jutrijp-Hommerts, W. F. Geerds te Veenwoudsterwal. BROUWERSHAVEN. Ds. F. Tollenaar nam Zondag in den namiddagdienst af scheid van zijn gemeente. De naar Pernis vertrekkende leeraar bepaalde zijn gehoor bij de woorden van Hand. 20 32. Aan het slot werd Z.Eerw. op zeer waardeerende wijze toegesproken door br. B. van Beve- ren namens den kerkeraad en door br. I. A. Catsman als hoofd der Chr. School. Beiden dankten den scheidenden herder voor al den trouwen arbeid met zooveel liefde verricht. Hem werden toegezongen Ps. 121 4 en Ps. 134 3. Velen woonden de plechtigheid bij, zoodat het kerkgebouw de van heinde en verre opgekomen schare nauwelijks kon bevatten. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een geslepen wijf. Een vrouw uit Enschedé, te Almelo in hechtenis als verdacht van zedenmisdrijf, kreeg ver lof haar Zieken zoon te bezoeken. Aan den baar begeleidenden veldwachter ver zocht ze, gebruik' te mogen maken van de W.C., wat werd toegestaan. Toen het be zoek wat lang duurde, werd een onder zoek ingesteld en bleek zij' te zijn ont vlucht. Men heeft haar tot heden nog niet opgespoord. Burgerlijke Stand van Geboren: 25 Febr. Leendert, zoon van Janna de Ronde. 1 Maart. Cornelis Anthonie, zoon van Mari- nus van Beveren en Cornelia de Lange. 1 Ester Adriana, dochter van Jan Schot en Janna Hendrina Stoel. Gehuwd: 2 Maart. J. van der Weele, j.m., 24 j. en Maatje Overdulve, j.d., 22 j. 2 P. J- van der Linde, j.m., 21 j. en Pieternella Neelt.je Beu/.enberg, j-d., 21 j 2 Hendrik Douw, j.m., 27 j. en Tanna van Burgh, j.d., 28 j. Overleden: 27 Febr. Jacobus Johannes Trouw, 71 j., ongeh. 3 Maart. Johanna de Witte, 61 j., weduwe van Willem de Vrieze. MARKTBERICHTEN. I ZIERIKZEE, 3 Maart. Granen geen han del. Aardappelen: bonte f 6,80, Eigenhei mers f 5,50; uien (kleine) f 3; (groote) f 2,60. Coöperatieve Velling Zierikzee. Veiling van 3 Maart. Uien, stroogele f 5,30 per 100 K.G. GROOTE VEILING. KIPEIEREN f 10,50. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 10,— k f 11,— EENDEIEREN f 10,50 k f 11,— GANZENEIEREN t 28,30. alles per 100 stuks. BOTER f 1,65 k f 1,75.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1