Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 2 Maart 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenlan d. binnenland. Pry's per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. 76ste JAARGANG. - No. 10591. Dir. 1. J DE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. M. J. KOSTEN. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Verduistering op groote schaal. Naar het Poolsche ministerie van bin- nenlandsche zaken mededeelt, zijn in de Bank voor den Poolschen Koophandel effecten ter waarde van ongeveer 288 millioen Poolsche marken verduisterd. Het geheele bestuur, de directeuren en de procuratiehouders zijn gearresteerd. De Roemeensche schatkist. Een Havas-bericht uit Boekarest meldt, dat Duitschland zich bereid heeft ver klaard de tachtig millioen goud van de Roemeensche schatkist terug te geven, welke door de Duitsche legers in Walla- chije werden meegenomen. Treinbotsing in Amerika. Bij Porter, in den staat Indiana, zijn tweje treinen in het donker op elkaar ge- loopen. Er zijn dertig a veertig dooden en vele gewonden. De boeren kwamen van mijlen uit den omtrek toesnellen met lantaarns en deden wat zij konden ondanks het gevaar van de gloeiende stoomwolken, die ontsnapten om de dooden en gewonden uit de verbrijzelde rijtuigen te halen. Later werd de toestand nog ernstiger, toen de pvebblijfselen in brand vlogen. Het tractaat van Sèvres. De Daily Express meent reeds voor zeker te kunnen zeggen, dat het tractaat van Sèvres ten gunste van Turkije ge wijzigd zal worden. Griekenland verliest Smyrna en Thracië. Hongeroproeren te Petrograd en Moskou. De Deutsche Allgemeine Zeitung ver neemt uil helsingiors: Personen, aie uit Petrograd zijn aange komen verklaren, dat aaar een hevig hongeroproer onüer de arbeiders is uit- georoken, waaroij het garnizoen van Pe trograd zich aansloot. De soldaten had den reeds lang een heftige oppositie ge voerd tegen het geringe broodrantsoen. De Sovjet-regeering heeft eenige regi menten naar de vroegere Russische hoofdstad gezonden om üe ongeregeld heden te bedwingen. Andere berichten uit Petrograd maken melding, dat ook in (Moskou ongeregeld heden zijn uitgebroken. De intellectueelen uit Petrograd hebben zich in een oproep tot de beschaafde wereld gewend, met de bede om hjun en hun huisgezinnen van levensmiddelen te voorzien. Een deputa tie heeft zich tot de Sovjet-regeering gewend om te trachten de verleening van eventueelen buitenl. steun mogelijk te maken. De onlusten te Moskou zijn door drastische maatregelen van de bólsjewiki weer onderdrukt, zoodat er weder rust heerscht. Ernstige onlusten te Florence. Men meldt uit Milaan aan de Times: De ernstige onlusten te Florence tusschen de farcisten en de socialisten duren voort en leidden Maandagmiddag tot een volslagen oproer. Een troep farcisten hield eenige socialisten aan, waarop de geheele, dichtbevolkte wijk San Predi- ano te wapen liep en barricaden op wierp. Een troep militairen werd uitge zonden om de barricaden te bestormen, hetgeen eerst gelukte na drie uren van hevigen strijd, (waarbij door de socialisten van revolvers en handgranaten werd,ge bruik gemaakt. De autoriteiten hebben thans veldkanonnen doen plaatsen op de pleinen en bruggen. Zes personen wer den gedood en verscheidene gewond. Reizende vorstenzoon. De kroonprins van Japan zal 3 Maart a.s. Tokio verlaten en zich te Yokohama inschepen op een oorlogsschip. Hij zal Engelsche havens in Indië bezoeken en daarna de reis naar Londen voortzetten, waar hij tegen het eind van April ver wacht wordt. Daar zal hij de gast van den Koning zijn. Dan staan officiëele bezoeken aan Parijs, Brussel en Rome op het program en een incognito bezoek aan Zwitserland. De reis naar Amerika is tot later uitgesteld. Deze reis is een gebeurtenis: het is de eerste reis van een erfprins naar vreemde landen. Daar om is een deel der Japanners er maar matig mee ingenomen. BERGEN OP ZOOM. Zondag wa- ren in het hotel „William" te Ber gen op Zioom, op uitnoodigiiig van den heer Willem Smit aldaar, een 30-tal motorrijders bijeen, teneinde te komen lot oprichting eener mo tor club. Nadat de beer Smit den aanwezigen een hartelijk welkom bad toegesproken en net doel der vergadering had uiteengezet., waar bij .Wleek, dal de club zon omvatten de motorrijders van al' Goes tot Breda Zevenbergen Ktundext An na-Jacob a polder eiv het eiland Tholen en gebleken was dat allen voor oprichting eener vcreeniging waren, werd overgegaan tot verkie zing van hel definitief bestuur. Hel bestuur werd daarna samengesteld uit dè navolgende heeren: H. P, M. Verlinden, Bergen op Zoom, eere-voorzitter; Willem Smit, Ber gen op Zopm, voorzitter. -B. F. Bee- rents, Steenbergen, secretaris; G. Ribbens, Bergen op Zoom, penning meester; P. Nijssen, Bergen op Zoom; 1. Uiige, Sl.-Philipstand; J. C. Drogendijk. Stavenisse; J. F. Ha- zedonk, Rozendaal, commissarissen, üe vereeniging zal de naam dra gen: Motorclub „W. B. Z." Voor loopig werd reeds als garage en Clublokaal aangewezen hotel „Wil liam", Stationsstraat, Bergen ,op Zoom, en hotel ,,Hoek", Tnolien. De vereeniging, welke haar nieuw leven begint met 2 donateurs en 35 leden, wordt allo goeds tocgo- wenscht. DINTELOORD. De heer M. de V. had het ongeluk bij het laden van vlas uit de schuur te vallen bij den landbouwer J. B. Zwaar gekneusd werd 't slachtoffer per auto huiswaarts gebracht. De toe stand was ernstig. Luchtvaart. Op de internationale conferentie te Brussel van' de voornaamste luchtvaart maatschappijen werd o. a. besloten, dat van 14 Ap|ril a.s. af een vliegdienst Pa rijs—Brussel—Amsterdam zal worden in gesteld, die later uitgebreid zal worden tot Kopenhagen. Uit Stad en Provincie. ZIERIRZEE. De dames-afd. van „Volksweerbaarheid al'nier heeft een verbintenis bij den Vrijwj Land storm gesloten. Zij zal onder lei ding van dr. De Vrieze een cursus volgen in verbandleer. Kc-RKVVERVE. Vergadering van den ge meenteraad, gehouden op Zaïeraag z6 Febr. Afwezig met kennisgeving cle heer Viergever, oe voorzitter opem de ver gadering en doet voorlezing der notulen, welke na een opmerking van den heer Bije zullen worden gerectificeerd met het verslag van de bespreking over (de biz. schooi. Voor kennisgeving wordt o. a. aangenomen proces-veroaal van kasop name bij den Gem.-ontvanger met een ontvangst van f 18000,25 ejfc in uitgaaf van f 16761,451/2- Ret Waterleidingcomité verzocht deelname van de gemeente aan de op te richten N. V. De raad besluit daartoe, doch stelt de voorwaarde, dat de Verscheputsche en de Kooiweg mede in de hoofdleiding betrokken zullen wor den. De voorzitter doet nu eenige mede- deelingen betreffende de omvorming van den H. O. Deze zal van 1 Mei 1922 af worden geheven door middel van opcen ten op de hoofdsom der Rijksinkomsten belasting en op de vermogensbelasting. De benoeming van een oudercommissie van onderwijs wordt tot een volgende vergadering aangehouden. Daarna zitting met gesloten deuren voor de vaststelling van den H. O. BURGH. Openbare vergadering van den gemeenteraau, gehouden op Vrijdag 25 Febr. j.l. Aanwezig alle leden. Na ope ning door den voorzitter worden de no tulen gelezen en onveranderd goedge keurd. Voor kennisgeving worden aan genomen: le mededeeling van den heer D. Kosten, dat hij zijn benoeming als< lid der commissie tot wering van school verzuim aanneemt; 2e mededeeling der benoeming van voorzitter en secretaris van bovengenoemde commissie; 3e mede deeling der benoeming van den voorzitter van het burgerlijk armbestuur; 4e mede deeling omtrent de goedkeuring der hef fing van verhoogde opcenten op de grondbelasting. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten in zake de jaar wedde der ambtenaren v. d. burgerl. st. wordt besloten nogmaals aan Ged. St. te adviseeren de jaarwedde van den ambte naar te bepalen op f 125. Op ejm reclame van M. v. d. Klooster Jz. om verminde ring van zijn aanslag in den hoofdei, omslag over 1920, wordt afwijzend be schikt wegens overschrijding van den ter mijn van beroep. Aan Ged. Staten zal vrijstelling worden verzocht van de ver plichting tot het geven van onderwijs in lichamelijke oefening tot 1 Januari 1923. Er wordt bepaald, dat een oudercom missie in de gemeente werkzaam zal zijn; tevens wórdt vastgesteld een ver ordening in zake de commissie van plaat selijk toezicht op het lager onderwijs. Tot leden dezer commissie worden be noemd: mevr. J. Fokker en de heeren D. Kosten, A. v. Zuijen, J. Dalebout en J. Kloet. Vastgesteld wordt het kohier der hondenbelasting over 1921 en wordt een kleine wijziging gebracht in de ige- meentebegrootingen voor 1920 en 1921. Ten slotte wordt miet 5 tegen 2 \sjiem!men besloten mede te werken tot oprichting der N. V. Waterleiding-Mij. Schouwen— Duiveland, onder speciale voorwaarde, dat het buizennet worde uitgebreid t/m. de kommen der tot deze gemeente behoo- rende gehuchten Burghsluis en Westen- schouwen. RENESSE. Deze gemeente heeft niet alleen een nieuwen kantoorhouder, maar ook een nieuw post- en telephoonkan- toor door metamorphoseering van het oude gemeentehuis gekregen. Het kantoor binnentredende, komt men in een ruimè vestibule (3,75 bij 4,20 M.), waarin een in twee vakken verdeelden lessenaar, voor zien van schrijfbenoodigdheden en een rustbank voor de wachtenden zijn ge plaatst. De telephoonkamer, waarin even eens een lessenaar benevens een stoeltje zijn aangebracht, ligt in het verlengde der wachtkamer en is door een dikke spouwmuur daarvan gescheiden. Wat be treft de beschikbare ruimte voldoet het kantóor aan de eischen, die men er aan moet stellen. Het lokaal, waarin de post administratie wordt gehouden en ook! als sorteerkamer gebruikt wordt, is 4,75 bij 5,20 M„ en wordt door twee flinke ra men, van onder voorzien van gekleurd matglas, uitstekend verlicht. Een zeer ruim glazen loket scheidt dit lokaal van de wachtkamer. Ter weerszijden van het loket zijn eveneens gekleurde matglazen aangebracht. Het geheel maakt een aan- genamen indruk. Dit kantoor, waarop de Rene'ssenaar trotsch mag zijn, is zeker een der best ingerichte kantoren van Schouwen. BROUWERSHAVEN. Donder dagavond hield dc afdeeling Brou wershaven van het „Groene Kruis" een algemeene vergadering in tie openbare school. Na opening der vergadering, door den voorzitter en voorlezing en goedkeuring1 der notulen van de vo rige vergadering, leest de secreta ris ider afdeeling het jaarvers Lag voor. Hierna krijgen we een zeer uit gebreid verslag van Dr. Ittniann, als afgevaardigde naar de vergade ring der Provinciale Zeeuwsche Ver eeniging, welke vergadering in '20 le Middelburg is gehouden. Uil de rekening en «verantwoording van den penningmeester blijkt, dat de inkomsten over 1920 f 732,10:' on'de uitgaven 1" 524,28 hebben bedragen; een batig saldo dus van f 207,82ö. Men hooide hierbij evenwel in t oog, dat het salaris 'van de wijk verpleegster in 1920 slechts over 10 maanden is uitbetaald. De begroo ting over 1921 wordt in ontvang en uitgaaf vastgesteld op f 957,82s: Voor verplegingsmateriaal wordt f 100, voor tuberculose-bestrijding eveneens f 100, voor onvoorziene uitgaven f 50 uitgetrokken, enz. De minimum-contributie wordt vastge steld op f 1,25 per lid. De voorzit ter, de heer P. de Potter, deelt me de, dat de diaconie der Ned. llcrv. Kerk haar contributie van, 1' 10 ver hoogd heeft lol 1' 25. De heer W, den Boer wordt als bestuurs lid herkozen mei 59 van de 61 uil- gebrachte geldige stemmen, terwijl in de plaats van Ds. Tollenaar, die naar elders vertrekt, als bestuurs lid gekozen wordt de heer 1. Cals- man. Dr Ittmann geeft daarna een verslag van de werkzaamheden van de wijkverpleegster. Hieruit blijkt, dat deze verpleegster in 1920 le Brouwershaven 903 bezoeken heeft afgelegd; hel totale aantal bezoe ken (Brouwershaven, Zonnemaire, Noordgouwe) bedroeg 3000. Het voorstel van een gecombineerde vergadering, gehouden te Zonne maire, om het salaris van do wijk verpleegster op f 1500' te brengen en tevens te zorgen voor pension- neering,- ziekte- en ongevallen-ver zekering, wordt, aan de goedkeu ring Van de afdeeling! onderwor pen. Het zal de afdeeling, die mei het worstel volkomen accoord gaal, komen te staan op een meerdere uitgaaf van f 180. Op 55-jarigen leeftijd zal de wijkzuster een pen sioen kunnen genieten van f 500. Besloten wordt dat de afdeeling zich zal aansl uiten bij de Ned er 1. Ver. voor Tuberculose-bestrijklingt De benoeming van een afgevaardig de naar de vergadering van de Provin. Zeeuwsche ver. wordt aap het bestuur overgelaten. Deze ver gadering zal dit jaar le Goes wor den gehouden. Beproefd zal wor den te" Brouwershaven een cursus te krijgen in verbandleer en ccrslc hulp bij ongelukken. Een commissie zal trachten liet ledental, dat thans ongeveer 800 be draagt, uit te breiden en door per soonlijk bezoek de leden aansporen om hun contributie vrijwillig le. verhoogen. Vijf personen gaven zich staande de vergadering als lid op. Zaterdag hield liet ziekenfonds „D. E. L." alhier, de jaarlijksdhe algemeene vergadering in hotel „Ja cob Cats". Na opening door den voorzitter worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De rekening over het jaar 1920, wegens aansluiting bij den Provincialen Bond, loopen- de tot 1 Januari 1921, dus slechts over tien maanden, wordt door een commissie, bestaande uit de hee ren P. J. Dekker, J. v. Sluis Lz. en W. van Schelven onderzocht en in orde bevojiiden. Niettegenstaande twee groote uitkeerjngen aan zieke leden blijkt er in totaal een voor uitgang te zijn van pl.m. f 252. De penningmeester wordt voor zijn uitstekend beheer dank gebracht. In verband met dit groöt batig sal do besluit de vergadering dit jaar alleen subsidie aan de gemeente te vragen in geval van nood. De. af tredende bestuursleden; P. v. 't Hof Mz., P. Provoost en P. D. Bos, wor den bij acclamatie herkozen. Ver der stelt de vergadering vast*, dat alsnog ingezetenen van 36 tol 46 jaar lid kunnen worden legen be taling van een entreegeld van f 8. De gelegenheid daartoe zal tot 1 Mei 1921 opengesteld worden. Niets (meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Met ingang van 1 Maart is tot boekhouder der Coöp. Beetwortelsuiker- fabriek „Dinteloord" benoemd de heel- Andr. [Mol Mz:. NOORDGOUWE. De algemeene vergadering van het Toelaagfonds voor werklieden alhier, was door een 60-tal leden bezocht. De af tredende bestuursleden, de heeren .1. J. Geluk en A. de Graaf werden met groote meerderheid van stem men herkozen. Daar zoowel de reservekas, waar- uil de ziekenhuisverpleging bekos tigd wordt, als het vaste fonds in 1920 achteruitgegaan waren, moes ten middelen beraamd worden om v(ooral de reservekas meerdere in komsten le verschaffecn. Er werd bestolen weer hel geheele jaar door 15 cis. per week contributie le be talen en 1/4 van het totaalbedrag in de reservekas le storten. Verder zou weer 0111 de 4 weken de con tributie geïnd worden. Bij de rondvraag werden 7 per sonen als liid van hel fonds voor gedragen. NIEUWERKERK. In haar laatste jaar vergadering van het ziekenfonds (fonds voor uitkeering bij ziekte aan werklie den) deed de penningmeester, de heer J. den Boer, verslag van den toestand. Het aantal contribueerende leden bedroeg 9. Het goed slot was f 621,45. De wekelijk- sche uitkeering bij ziekte werd verhoogd tot acht gulden, terwijl de contributie werd bepaald op 10 cents per week. Dat zoo weinigen nog van deze nuttige instelling gebruik maken, is niet te be grijpen. Ieder werkman, die zijn belang begrijpt, moet onverwijld toetreden, zou den we zoo zeggen. BRUINiSSE. Zaterdagavond werd door de visschersvereeniging „Algemeen Schip pers- en Visschersoelangin 't Veerhuis een algemeene vergadering gehouden. In zijn openingswoord herinnerde de voor zitter, de heer M. Vijverberg, er aan, dat enkele weken gelecien naar aanleiding van een .rede van den heer Nouwens, toe sloten was de beide hier bestaande vis- schersvereenigingen ineen te smelten om zoo door eendrachtige samenwerking meer kracht te kunnen ontwikkelen. Een nieuwe vereeniging was gevormd met een voorloopig bestuur, waarin leden van de beide besturen hadden zitting genomen. Het doel der heden te houden vergade ring was dan ook het voorstel van hét bestuur te behandelen om de vereeniging „Algem. Schippers- en Visschersbelang te ontbinden. Alvorens daartoe over te gaan, werden na voorlezing en goedkeu ring der notulen door den penningm. rekening en verantwoording van zijn ge houden beheer gedaan. Daaruit bleek, dat de inkomsten hadden bedragen f 124,48 en de uitgaven f 112,91, zoodat er een goed slot was van f 11,57. Na onderzoek door een commissie, die de rekening in orde bevond, werd de penningmeester ge dechargeerd en hem dank gebracht voor zijn uitstekend beheer. Besloten werd de reddingsboot zoo mogelijk te geven aan den Rijnschippersbond. De boot zou in dat geval toch in deze gemeente blij ven. Wat het archief betrof, besloot men het aan het bestuur over te laten daar aan een bestemming te geven. Bij de bespreking wat met 't goed slot te doen, bleek dat er nog ongeveer f 10 te be talen iwas, zoodat het goed slot slonk tot f 1,49. Daar ook hiervan nog enkele kleine posten te 'betalen waren, werd besloten den penningmeester te mach tigen deze hiervan te kwijten. Alsnu bracht de voorzitter het voorstel tot ont binding in behandeling. Verschillende leden voerden hierover het woord, waar na met algem. stemmen besloten werd de vereeniging te ontbinden. De voorz. wenschte de vergadering geluk met dit kloek besluit en hoopte, dat er in de nieuw gestichte vereeniging eendrach tige samenwerking zou zijn, omdat er dan alleen heil van te verwachten was. Hij bracht ook hulde aan den voorzitter van den Bond van Mosselkweekers, die terstond bereid was geweest zijn man daat ter beschikking te stellen. Ten slotte nam de voorzitter, die? ook deel uitmaakt Van het voorloopig bestuur der nieuwe vereeniging, op zich' enkele voorstellen, waarvan de behandeling Zeer gewenscht was en die geen uitstel kunnen lijden, zooals de aanvrage om vermindering van pacht, hetzij in de bestuursvergadering of in een algemeene vergadering dezer vereeniging aan de orde te stellen. ANNA JACOBAPOLDER. Bij den arbeider W. KL alhier, is tusschen Zaterdagavond en Maandagmorgen, tijdens afwezigheid, in zijn woning ingebroken. Eenig geld en klceding- stukken worden vermist. Daar alle kleedingstukken uil de kast zijn ge haald en het kleinste doosje is opengemaakt, heeft de dief (of die ven) blijkbaar gezocht naar het geld van verkochte aardappelten, dat j.l*. Zaterdag was ontvangen. Dal geld was evenwel niet meer in 'huis. Hoewel het geheim wordt gehou den is bij een andere bewoner bij zijn afwezigheid ook Zaterdagavond wederrechtelijk bin nengedrongen, maar door de te vroege komst van den bewoner, moesten zij het ha zenpad kiezen, zonder iels te ont vreemden. Het is niet meer als voorheen: „een veilige polder', maar een plaats geworden van: „weest op je hoede". SCHERPEN1SSE. Onder zeer veel belangstelling is Maandag ter aarde besteld de oudste ingezetene dezer gemeente, dhr. C. M. Kleppe, oud- weth. en oud-voorz. van den dijkraad en sedert een 60-tal jaren ouder ling der oud-geref. kerk. Wat vooral de aandacht trok was, dat er on der de vele lijk gangers een 12-1 Ja! vrouwen waren. Aan dc groeve werd het woord gevoerd door ds. Fraanjc van Barneveld. Des avonds werd in de geref. kerk door genoem den pred. een lijkrede gehouden. Vergadering van den gemeente raad, gehouden op Maandag 28 Febr. Voorzitter de heer C. A. Geu ze. Afwezig de heer D. Keur we gens ziekte. Ingekomen stukken: Een dankbetuiging van den heer J. de Bruijne voor zijn benoeming als onderwijzer aan de o. 1. school; goedgekeurd besluit van 26 Jan. lot wijziging der begroot!ng van 1920; missive van Ged. Staten betreffende goedkeuring van de opcenten voor dc grondbelasting; id. goedkeuring kasge'ldlteening; id. betreffende cle verlenging van den termijn van de onbewoonbaar verklaarde woning van de wed. Gunst. De begrooting over '20 werd gewijzigd met ver meerdering in ontv. en uitg. van f 978,125. Besloten werd' een comm'. in te stellen ingevolge art. 20 van de l.-onderwijswet. Benoemd wer den in voornoemde comm., bedoeld in art. 176 van die wet, de heerey D. Duijnhouwer, J. llartog en J. Keur. Besloten werd om aan Ged. Staten vrijstelling le vragen voor den tijd van 2 jaar voor het onderwijs in lichamelijke oefenin gen aan de o.l schopt. Tot (ontvan ger van kaai- en havengelden, schoon houder van het gemeente huis en schalier van het vergun ningsrecht werd benoemd dc heer D, Brand, zulks in de plaats van den heer W. Suurland, die wegens hoo- gen leeftijd heeft bedankt. Eervol ontslag werd verleend aan den heer C. van Houdl, als onderwijzer aan de o.l school, wegens zijn benoe ming aan een bijzondere school le Rijssen. Besloten werd te aanvaar den dte voorwaarden waarop rijks voorschotten zullen worden ver leend aan de gemeenten, aandeel houders in de naamloozc vennoot schap Waterleidingmpij. Tholten. Door Biurg. en Wetli. is be noemd tot gemeentcböde de heer D. Brand' alhier. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 28 Febr. Door den kanton rechter zijn op 23 Febr. veroordeeld de navolgende personen, wegens: Overtre ding van de motor- en rijwielwet: P. V., 20 j., opperman, Ellemeet, bij verst., tot f 2 b„ s. 2 d. h.; A. B. van Z., 34 j„ arbeider, Bruinisse, tot f 1 s. 2 d. h.; M. van de V., 24 j„ broodbakker, Z.zee, tot f 0,50 b., s. 1 d. h.; G. A. K., 25 j landbouwersknecht, Z.zee, bij verst., tot *f 1 b., s. 1 d. h J P van s-v 23 j„ bakker, Z.zee, bij verst., tot f 3 b|.', s. 1 d. h.^4. C. B., 47 j„ broodbakker, Nieuwerkerk, bij verst., tot f 3 b., s. 3 d. h. Jachtover- treding: P. V., 20 j„ arbeider, Haamstede,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1