Zierikzeesche Nieuwsbode Uit Gelderland's hoofdstad. B IJ VOEGSEL behoorende biy de van Vrijdag 25 Febr. 1921, no. 19589. BUITENLAND. Spaansch stoomschip vergaan. ker, werd rekening en verantwoor ding gedaan over het dienstjaar 1920, waarbiy bleek dat de ontvang- sten hebben bedragen f 23953,40Vs, de uitgaven i 23783,00Va, zoodat liet voordeelig saldo t' 169,74 bedraagt. De rekening nopens de dag- en avondschool sloot in ontvang en uitgaaf met f 0439.451/2. De begrooting voor 1922 wijst een bedrag aan van i' 37500, die voor de avondschool van f 7000. Het bestuur werd gemachtigd tot het op de lijnen, van de Westerschelde als op die van de Oosterschelde. Maandag vergaderde in de melk- salon van den heer Van Doeselaar het Comité van Actie voor Zeeland tegen den achturigen werkdag. [Meest alle vak organisaties waren vertegenwoordigd. Nadat de voorzitter, de heer J. J. Fran- <?oijs, de vergadering met een kort woord had geopend, bracht de secretaris, G. J. Hollestelle, verslag uit van de door .het comité verrichte werkzaamheden. Uit dat verslag bleék, dat op de bekende lijsten in bijna alle gemeenten van Zee- r ooesuiur weru gemaciiugu lol net ujsien in uijna aue geiirccw.cn »au ^.cc- Naar het Journal meldt, moet 't Spaan- uitvoeren van eenige administratie- i land geteekend is door 2320 patroons sche stoomschip ,\Yute", dat 3 maanden geleden met een equipage van 48 man uit de haven van Baltimore naar Duin kerken is vertrokken, als verloren wor den beschouwd.' Het schip werd den 16en November op 250 mijl van kaap May door een storm overvallen, en gaf het bekende draadlooze noodsignaal S. O. S. Verscheidene schepen hebben zich toen naar de aangeduide plaats begeven, doch geen enkel spoor van het schip gevon den. BINNENLAND."" Mr. J. W. H. M. van Idsinga f Te 's-Gravenhage is overleden in den ouderdom van 66 jaren nir. J W. H. M. van Idsinga, oud-lid va? de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal. In de Kamer stond de heer Van Idsinga al die jaren bekend, als ee? zeer scherpzinnig jurist, met groot? kennis van ons staatsreent. Hij was tevens gedurende lange jaren lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 23 Febr. P. Tm T.-begrooting. De motie Weitkamp (verlaging af- standsgeid Dij leiefoonaanieg) is zunder hoofdelijke stemming aangenomen. De moties-van Stapele (snelle vermindering van het getal hoogere postambtenaren; en Braat (met-afschaifing der postbestel ling op Zondag ten platte lande) zijn verworpen, respectievelijk met 47 tegen 17 en 3ti tegen 26 stemmen. Aan de orde was daarna de begrooting voor de artil lerie-inrichtingen. De heer Ter Hall dient een motie in, vragende om een onderzoek naar de toe standen aan de artillerie-inrichtingen door een deskundige en onpartijdige com missie. De heer Duijs verdedigt deu motie en v raagt om de voorbereiding door oeze commissie van de inrichting van het artilleriebedrijf tot vredesbedrijf, onder het departement van landbouw. Spr. dringt aan op de positieverbetering voor het personeel der artillerie-inrichting. De heer K. ter Laan wijst op slechte woningtoestanden voor arbeiders van dat bedrijf. De heer Kuiper bestrijdt de mo tie Kolthek, welke beoogt omzetting van de artillerie-inrichtingen in een vreaes- bedrijf onder beheer van de vakvereeni- gingen. Minister Pop heeft aan het onderzoek bjedoeld in de motie-Ter Hall geen öe hoef te. Vredesarbeid acht spr. mogelijk, doch deze moet met omzichtigheid wor den ingevoerd. Hoofdzaak moet zijn hel aanmaken van oorlogsmateriaal. De Mi nister heeft wijziging van het georgani seerd overleg ter hand genomen. Ten aan zien van de woningtoestanden is reeds veel verbeterd. De heer Ketelaar vraagt verlof tot een interpellatie over uitvoering van de mo tie betreffende de pensioenstorting van gepensionneerden en wachtgelders. Regeling der 'bezoldiging van het v militair personeel der landmacht. De heer Ter Hall vraagt hoogere be zoldiging voor de kapelmeesters. De heer Duymaer van Twist bestrijdt het toelagenstelsel. De heer Van Zadelhoff kondigt aan, dat de S. D. A. P. zal stemmen tegen de voorgestelde geldverspilling. De heer Van Rappard bepleit salaris verhooging voor enkele categoriën van militairen. De heer Wijk betoogt, dat de on Ier officieren niet ku.nnen rondkomen. De heer Schokking bespreekt de posi tie van de officieren van gezondheid. De heer Van Sas se van IJsselt bepleit salarisverbetering bij de maréchaussée. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. In de bestuurska mer der Ambachtsschool had Woensdagmiddag een algemeenc vergadering plaats van de vereeni- ging „Ambachtsschool". De voorzitter, de heer J. A. de Bruijne, opende de vergadering waarna de secretaris, dc heer P. v. d. Have, de notulen las, welke ongewijzigd werden vastgesteld. Daarop werd het verslag over 1920, het 38ste vereenigingsjaar, gelezen. Hieruit bleek o. a. dat de heer H. Slot, door vertrek naar el ders, aftrad en dat het ledental op 1 Jan. 1921, 111 toedroeg. De bode J. Landman, die de verceniging 32 jaar Irouw en eerlijk had gediend, is overleden; diens plaats werd in genomen door D. v d. Kreke. Door den penningmeester, mr. S. R. Bak- ve wijzigingen. Een voorstel van het bestuur inzake reglementswij- i ziging, luidende als volgt: In Art. 51 al. 1, „De leerlingen der Am bachtsschool' betalen een school geld van ten hoogste f 40,—; op de Avondschool1 van ten Hoogste f 10,— per cursus", dc getallen f 40,— eüi f 10,— resp. te verande ren in f 50,— en f 30,—, werd h. s. aangenomen. Daar de voorzitter vermoedelijk met September deze gemeente, gaal verlaten, treedt hij tiians af. Door t bestuur werden voorgedragen de lieeren C. v. Westen Pz. en L. Doe- leman. Na gehouden stemmen werd eerstgenoemde gekozen. Bij de rondvraag herinnerde de heer v. d. Have aan 't feit dat de voorzitter de heer J. A. de Bruijne ons binnen af zienbami tijd gaat verlaten. Spr. memoreerde wat de heer De Bruijne voor de Ambachtsschool is geweest en hoelang reeds de naam De Bruijne aan die inrich ting is verbonden. Van vpor de op richting der Ambachtsschool is de heer De Bruijne er aan werkzaam geweest. Groote belangstelling lieefl hij steeds getoond voor T Aiiibachls- onderwijs, terwijl zijn raadgevin gen op hoogen prijs werden ge steld. In 1894 werd de heer De Bruijne tot voorzitter der vereeni- ging gekozen; hij is als 't ware met de school meegegroeid, terwijl hij een dergenen was die in 1903 medewerkten tot reorganisatie der schooi. Spr. dankte hem namens het be stuur voor hetgeen hij voor de school is geweest, terwijl spr. als secretaris, hem persoonlijk dank zegde voor de aangename wijze van samenwerkings die reeds van 24 jaar terug dateert. De naam J. A, de Bruijne slaat in hardsteen gebei teld vooraan 't gebouw, maar met gouden letters geschreven in de annalen der Ambachtsschool. j^Ap plaus.) Dc heer De Bruijne dankte den heer Van der Have voor de har telijke woorden namens hemzelf en het bestuur gesproken. Den sec. dankte hij voor diens bizondere hulp en aangename samenwerking en den penningmeester voor diens beheer gedurende de jaren van zijn voorzitterschap. Spr. noopte dat de aangename wijze van samenwerking ook in de toekomst onder de bestuursleden zal blijven bestaan. Wanneer spr. eenmaal deze gemeente verlaat, hoopt hij Van uit den vreemde het groeien en bloeien der school te mogen gadeslaan. (Applaus.) De directeur der school, de heer v. d Ploeg, dankte den voorzitter namens het personeel voor wat hij voor de Ambachtsschool heeft gedaan, De vergadering werd hierop ge sloten. Door den Commissaris der Koningin is aan de burgemeesters medegedeeld, dat de inlijving der dienstplichtigen van de lichting 1921 zal plaats hebben te Middelburg, in het gymnastieklokaal aan de Nieuwe Haven, telkens des na middags te 2 uujr op de volgende dagen: Op 16 Maart, de eerste ploeg van de infanterie, wielrijders, ziekendragers, ziekenverplegers, pontonniers, onberede- nen der veld-artillerie, beredenen der veld-artillerie, vesting-artillerie en ge nie; op 16 Maart 1921, de eerste ploeg van do zeemilitie; op 1 April de eerste ploeg van de huzaren; op 1 Juni de tweede ploeg van de infanterie, wiel rijders, ziekendragers, ziekenverplegers, pontonniers, vesting-artillerie en genie; op 3 Augustus de tweede ploeg der on beredenen en beredenen der veld-artil lerie; op 9 Augustus de tweede ploeg der zeemilitie; op 5 October de derde ploeg der infanterie, wielrijders, zieken dragers, ziekenverplegers, pontonniers, vestingartillerie en genie, de telegrafis ten en telephonisten en de 2de ploeg der huzaren. De klein-nijverheidstentoonstelling te Middelburg, tot het houden waarvan ver leden wéék werd besloten, is nu door het comité definitief vastgesteld van Maandag 4 Juli tot en met Donderdag 14 Juli, met uitzondering van de Zon dag. Naar wij vernemen, zal op 5 April de vóór-oorlogsche dienstregeling we der normaal worden ingevoerd, zoowel ONDERWIJS. Nu het Fransch, te beginnen met het volgend schooljaar, niet meer mag wor den geëischt bij de toelating tot de hoo gere burgerscholen, heeft de minister van onderwijs den betrokken gemeentebestu ren verzocht te bevorderen? dat die eisch, ook wat de gymnasia aangaat, bij het toelatingsexamen voor 't schooljaar 1921/22 vervalle. Voor de Rijksnormaallessen te Vlis- singen heeft zich geen enkele nieuwe leerling aangemeld. en 1669 gezellen, totaal 3979. Genoemde lijsten zijn met een begeleidend schrijven i namens, het comité verzonden aan den Minister van Arbeid. Na bespreking over de verdere actie, besloot de vergadering om in een audiëntie bij den betrokken Minister onze belangen mondeling toe te lichten. Daarvoor werden benoemd de voorzitter en de secretaris. Tot dekking der onkosten werd met aller instem ming een fina'nciëele regeling getroffen, n.l. dat alle vakorganisaties een bedrag per lid zouden bijdragen. Dit bedrag werd vastgesteld op 60 cent. Ter voor koming van onnoodige correspondentie en om de onkosten zoo laag mogelijk te houden, verwacht de heer Hollestélle deze bedragen aan zijn adres, waarvoor de medewerking der organisaties wordt gevraagd. Nadat besloten was om na de audiëntie nogmaals te vergaderen, sprak de voorzitter in zijn slotwoord den wensch uit, dat ons pogen om tot vrijstelling van den. arbeidsduur te mo gen geraken, met gunstigen uitslag mo ge worden bekroond', daar allen, die werkzaamheden voor een ander verrich ten, gevaar loopen met den strafrechter kennis te maken. Hierbij dient te wor den opgemerkt, dat de Arbeidswet wat den duur betreft, in een onsocialen vorm gegoten is. Er zijn bedrijven, waarin de toepassing van artikel 24, voor de werk gevers, zooals in smederijen, wagenma kerijen en meer andere bedrijven, een ernstig ongerief te weeg brengt. Boven dien moeten de prijzen voor het werk hooger worden, wat in de naaste toe komst zal blijken van een ongunstig ge volg te zijn. Het Kon. Ned. Gymnasliek- Verbond, gewest Zeeland, is van plan in de maand Juli, waarschijn lijk den 22sten en -23sten, een ge westelijke gymnastiek-uitvoering te geven, waarbij als ontvangende ver- eenigingen zullen optreden de gvm- nastiekvereenigingen „Volharding" en „T. O. N. I. D. O." De aanleiding tot deze groolsche sportbetooging is het 30-jarig be staan der Gvrmiastiekvereeniging „Volharding" te Goes. Het is heden, Vrijdag, Marktdag in Arnhem. Dan heerscht er nier een gezel lige drukte en bedrijvigheid. Dan komen uit den geheeten oni- Itrek de 'boeren en boerinnen, in hun huifkarren gezeten, met hun land bouwproducten en pluimvee naar de stad, en voorzien ons van het noodige, van groenten, boomvruch ten, eieren, boter en kaas, en bieden ons ook hun hoenders te koop aan. Dan komen de kooplui met hun /enten en kramen en trachten hun waren aan den man te brengen, oude kleeren, boeken, meubels, ga- lanteriën, manufacturen, huishou de lij fee artikelen en allerlei eetwa ren en snoeperijen. Daar de markt in de nabijheid van mijn woning ligt, en ik haar zeer interessant vind, zoo bezoek ik haar af en toe. Dit deed ik ook heden. Zij was vol kooplustige menschen zoodat ik imc nu en dan met mijn schouders een doorlucht moest lm PREDIKBEURTEN. Zondag 27 Februari. Zlerikzee. Geret'. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chv. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. Evangelisatie Jeruël. 10 en 7 ure, Gewone dienst. Luth. Kerk. 10 ure, ds. j Hoevers van Den Haag. Evangelisatie Luth. i Kerk. Door omstandigheden kan ds. Beer- j nink van Charlois a.s. Zondag of Maandag j niet optreden. Kerkwerve. 9.30 ure, ds. Blankert. Serooskerke. 10 ure, ds. Van Meer. Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Renesse. 9.30 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 2 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 9.30 ure, ds. Japchen-en 6.30 ure, idem Bijbellezing in de consistorie. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Goedhuis. Oud-Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Eikerzee. 9.30, ds. Groeneweg van Doetin- chem, Bev. ds. Poort (Extra-collecte voor Kerkvoogdij), 2 ure, ds. Poort, Intrede (Extra collecte voor de Doetinchemsche inrichtingen). Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Tollenaar (Afscheids rede). Zonnemalre. 2 ure, ds. de Leur (Doopsbed.) Donderdagavond 6.30 ure. ds. de Leur. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Hoek. Noordgouwe. 9.30 ure, ds. de Leur. Dreischor. 9.30 ure, ds. v. d. Griend. Ouwerkerk. 2 ure, dr. Weeda. Nieuwerkerk. 9.30 en 2 ure, ds. v. d. Linden (Doopen). Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Dteesdienst. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5;B0 ure, Leesdienst. Oosterland. 9.30, dr. Weeda en 2 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 9.§0, ds. Wielinga van Anna-Jacobapolder (Bed. H. A.), 2 en 5.30 ure, idem. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Slr]ansland. 9,30 ure, ds. Waardenburg. Brulnlsse. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Geref. Gem.9.30, 2 en 5.30 ure, ds. Neerbos. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, Leeskerk. St,-FUipsland. 2 ure, ds. Los. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5.30 ure, ds. Boone. Tbolen. 9.30, ds. Los en 2 ure, ds. Datema. Geref. Kerk. 9.30 en 5.30 ure, ds. Bolwijn. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. St.-Maartensdl]k. 9.30, ds. Keiler (Bev. diaken) en 2 ure, idem. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 9.30 en 2 ure, ds. Van Griethuijzen. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Staal; 6 ure, Leeskerk. Poortvliet. 9.30 en 2 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 9.80, 2 en 6 ure, ds. Versluijs van Genderen (Bev. nieuwe lidmaten). Scherpenlase. 9.30 en 2 ure, ds. Lujjendjjk. Oud-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk, Stavenlase. 9-30, ds. Oosterhuis en 2 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Oosterhuis. Geref. Kerk. ure, Leeskerk. Ik zag groenten, die het jaarge tijde oplevert, stapelsgewijze lig gen en ook vele jonge groenten, in de broeikassen geteeld. Ook zag ik een boer uil groote manden appelen bij het gewicht verkoopen, waarvan een groot ge deelte aangestoken was of in rot ten toestand verkeerde. Vermoedelijk heeft hij het voor nemen gehad de appelen tot het voorjaar te bewaren, teneinde ze dan tegen een zeer hoogen prijs te kunnen verkoopen, maar de apL pel'en, niet bestand tegen liet zach te weer, gingen rotten, zoodal hij zich nu genoodzaakt zag ze voor een spotprijs van de hand te doen. Zoo ziet men, dat liet spreek woord, wie het onderste uit de kan wil hebben, dien valt net deksel op den neus, ook hier van toepas sing is. Had hij ze toch in het najaar ver kocht, dan had hij1 een voordeel'i- gen prijs genmakt, en nu lijdt hij ongetwijfeld schade. Over het algemeen echter is het geen door de boeren hier ter markt wordt aangevoerd, van uitstekende hoedanigheid, en beslist niet duur. Al' voortkuierend zag ik twee si garenmakers, hun in kistjes yer- pakt fabrikaat verre beneden den winkelprijs verkoopen. j Zij" scholden elkander de huid vol I tot groot vermaak van het om hen I heen verzameld publiek, dat met 1 open mond en gespitste ooren naar de liefelijkheden luisterde, waarop zij elkander onthaalden. Later vernam ik, dat die heele scheldpartij' een doorgestoken kaart j was, en slechts diende om vele menschen te lokken, j Verderop stond bij' een tafeltje 'een man fl'eschjes pepermuntolie te I verkoopen. Hij kruide zijn verkoop met het vertellen van allerlei mop- pen. Zoo verhaalde hij, dat op den hoek eener straat van zeker Geh dersch dorp een troepje mannen met elkander over het gedachten- lezen stond te praten. Een van hen beweerde gedachtenlezer te zijn. Als dat waar is, zei een ander, zal i ik je op een paar borrels traktec- i ren. Top, ga irjjaar met me mee, clan zal ik je. zeggen, in welke tap perij jij voornemens bent die hor- reis te geven. De gedachtenlezer nam, gevolgd door een groote, •steeds aangroeiende menigte, den j andere (bij de hand. Zij kwamen voorbij verschillende gelegenheden, i waar getapt Werd, maar de ge- I dachteniézer liep door, totdat hij voor een tapperij staan bleef i en op plechügen toon sprak: j „hier Is het". De andere gaf de 1 juistheid daarvan terstond toe. De j borrels werden- geschonken, en toen I zij leeggedronken waren, zei de ver- i liezer, „niu 'moet je me toch eens zeggen, hoe je dal wist". „Het is zeer eenvoudig", zei de gedachten lezer, „ik wi.il, dat dit de eenige kroeg in het dorp was, waar je gepoft krijgt. Burgers, boeren en buitenlui, ik .30, 2 en 5 gaf iniet, en geef ook geen bor rels, die schadelijk voor jullie ge zondheid zijn, maai* ik heb hier onvervalschte pepermimtolie, een onfeilbaar middel tegen hoofdpijn,» kiespijn, keelpijn, maagpijn, «- pijn, enz., en dat kost je geen... Baas". vr*. aen jonge die vlak bij de tafel stond, „is het ook goed voor zakpijn". (Luid gelach.) „Scheer je weg, aap", en deze, bevreesd voor de stevige knuisten van den koopman, maakte zich ijlings uit de voeten. Mijn weg vervolgend, merkte ik een volksgedrang op. Het bleek dat een hoer bekeurd werd, omdat hij voor zijn gnoer.- e-üiistiVlli ig een in een zak bonden kalf had liggen, waarvan de kop naar buiten hing. De beer (moest, al deed hij het ook schoor voetend, het kalf losmaken, waar op, de-imenigte, die deze dierenmis handeling scherp afkeurde, zich te vreden gesteld verspreidde. Met verklaarbare belangstelling volg ik al hetgeen in de mij on vergetelijke Scheldestad gebeurt Zoo ikwaim mij ter oore, dat de heer Heimbadli in zijn etalage een aardige nabootsing 'had van de zwemplaats „Het Stelletje". Ik hoop voor den heer Ileimhach, dat zijn lievelingsdenkbeeki, een behoorlijke, /Zierikzee waardige had- en zwem inrichting te verkrijgen, spoedig mo ge in vervulling konlen, zoodat aan den primitieven toestand, die trots de tot stand gekomene verbeterin gen aan h)et Stelletje nog altijd heerscht, een einde konie. Ook is hel een reden van groote verlfeügenis, dal het stadhuis met 2 schilderstukken van den bekende? Belgischen schilder Blonime ver rijkt zal' worden, en dat inzonder heid de huidige president der Ar- rondissements-Rechtbank, rar. Trie- zenl>ergs zich voor de verwezenlij king van het plan liet stadhuis met geschiedkundige wandschilderingen te tooien, veel moeite getroost. Mo ge zijn lofwaardig streven met een gunstig resultaat beloond worden. Wat me bovenal aangenaam heeft getroffen, is het feit. dat, evenals in,, tal (van streken van ons vader land, ook in Schouwen-Duiveliand druk geteekend wordt op het voliks- petitionnement, waarbij tot de re- geering het verzoek wordt gericht een wet tot invoering van een pre mie-vrij staatspensioen voor de ouden van dagen in het leven te roepen. Hel is voorzeker een betreurens waardig verschijnsel', dat na een 20- jarigen, vtaak feJUen strijd het nog noodig is ,eeii dergelijk volkspetLon- nement op touw te zetten. De schuld daarvan ligt aan hen, die door de aanneming der wetten- Aalberse het premievrij Staatspen sioen ten doode hebben opgeschre ven. Zij toch, die net premie-vrij Staatspensioen verworven hebben, zullen het natuurlijk behouden, maar zij:, die na 3 December 1919 den 65-jarigen leeftijd bereiken, zul len het niet meer verkrijgen. Tegen die niet recht en billijk heid indruischende onthouding ga met alüe wettelijke middelen, die ons ten dienste staan, ons recht matig verzet. Een van die middelen is het volkspetionnement. Dat daarop allen teekenen, die leden van den Bond zijn, en inder tijd mede zijn opgetrokken naar de door duizenden bezochte meetings te Zierikzee, Brouwershaven en Haamstede, spreekt van zelven. En dat daarop ook allen teeke nen, die geen teden van den Bond zijn, maar die tengevolge van de actie, welke dc strijders voor hel Staatspensioen jarenlang gevoerd hebben, thans wekelijks aan het postkantoor hun drie gulden innen, spreekt ook van zelven. Maar ook zij moeten teekenen, die het premievrij Staatspensioen o zOo gaarne zouden willen ver krijgen, (maar liet niet zullen erlan gen, als zij bij de pakken blijven zitten en geen vin verroeren. Teekent, dat is al hel minste wal gij' doen kunt. En ten slotte moeten allen tee kenen, die wars van dwang, de plakwet verfoeien, een wet, die al leen ten goede komt aan het leger van ambtenaren, hetwelk leeft van de premies, die in den vorm van plakzegels betaald worden. Wanneer allien in deze hun be lang goed begrijpen, en hun plicht betrachten, dan kan en mag de re geering het volkspetionnement niet als een vodje papier beschouwen, 'maar dan is zij gehouden aan de volksstem gehoor te geven. Arnhem, 25 Februari 1921. j I BRINIO,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1