Zierikzeesche Nieuwsbode mi KOHSCHULTE'S jr Witte Goederen speciale aanbiedingen. abonnement: Maandag 21 Febr. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: heeft in Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. - Oir. 1. J. OE LOOZE Jr. Uitg.-Redai No. 10587. I. M. J. KOSTEN van 1—3 regels 60 ct9., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel, by contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. BUITENLAND. Het lot der Zeppelins. Volgens Duitsche opgaven zijn in den oorlog 83 Zeppelins aan het werk" ge weest, waarvan 66 een tragisch,uiteinde hebben gehad. De Geallieerden schoten er 34 neer, 2 werden ontredderd bij het gaan naar of vertrek uit loodsen, 13 werden het slachtoffer van brand. 10 vernield bij het landen, 4 dreven af ten gevolge van een motor-defect, 1 werd door den bliksem getroffen1 brak van zijn kabels los en verdween en een ander ten slotte viel in de Noordzee. 411 herbergen gesloten. De Antwerpsche correspondent van de ,,Msb meldt: Het wordt ernst met het verbod om alcohol te verkoopen in de drankhuizen. De vorige week werden niet minder dan 411 herbergen, de meeste voor een achttal dagen, gesloten. De betrokken minister heeft bovendien als antwoord op een tot hem gericht protest verklaarddat voortaan met nog grooter gestrengheid zal worden opgetreden. Lynch-party in Amerika. De stad Athens in Georgia schijnt de specialiteit van het lynchen te hebben. Onlangs is er een neger levend verbrand en nu wéér een. De man werd beschul digd, een blanke vermoord te hebben. De menigte, die den neger uit de gevangenis haalde, maakte daarbij van steekvlammen gebruik om de sloten in de ijzeren deuren te openen. Onrustig Ierland. Te Dublin zijn nieuwe maatregelen genomen met het oog op verwachte uitspattingen. Eon groot deel van het Noordelijk gedeelte der stad is door troepen met pantser-auto's bezet. Zaterdagavond werd de stad met zoek lichten belicht. Prikkeldraad-versper ringen zijn op verschillende punten der stad aangebracht. President Wilson. President Wilson heeft de laatste dagen het hoofdbureau op 't Witte Huis bezocht. Hij heeft geleund op een stok, een afstand van 300 M afgelegd. Het is nu 17 maanden geleden, sedert de president persoonlijk in het bureau van het Witte Huis geweest is. Toeschouwers, die hem gadesloegen, vonden, dat hij zeer verouderd was. Zijn liguur, eens zoo slank, is nu ge broken, als die van een ouden man. Het congres heeft in de laatste dagen nog veel critiek uitgeoefend op de per soonlijke uitgaven van den president tijdens de vredesconferentie te Parijs. De uitlevering van den Ex-keizer. Een draadloos b-legram meldt uit Londen, dat Lloyd George in een ver klaring over de Duitsche oorlogsmis dadigers o.a. heefc gezegd„De uitlevering van den ex-Keizer is noch Engeland, noch Frankrijk het risico waard van een vijandelijke actie tegen Nederland". BINNENLAND. De verhoogde posttarieven. Volgens de „Maasb." zullen de ver hoogde posttarieven hoogstwaarschijnlijk op 1 April in werking treden. De kaasuitvoer. Deelden wij mede, dat algeheele dis pensatie van het kaasuitvoerverbod 15 Maart of 6 Maart zal verleend worden thans meldt de „Tel." dat dit reeds 1 Maart a.s. zal geschieden. De Volkstelling. Aan de gemeentebesturen is bericht, dat de mededeeling van den uitslag van de volkstelling wat het voorloopig be volkingscijfer betreft, niet later dan 20 Februari mag geschieden. Eerste Kamer. Zitting van donderdag 17 Febr. Voortgezet wordt de behandeling van de verhooging der posttarieven. De Minister van Binnenlandsche Zaken deelt mede, dat in afwachting van een nadere regeling van de financiëele ver houding tusschen rijk en gemeenten, het rijk bereid is de afkoopsom van het port voor de gemeenten voor zijn rekening te nemen. Voor provincie en waterschappen geldt dit niet, omdat er geen financiëele Verhouding bestaat tusschen het rijk en die lichamen. Op een vraag van den heer Van Em'b- den verklaart de ^Minister van Water staat, dat de afschaffing van portvrij dom niet in werking zal treden vóór de toezegging van de regeering wettelijk is bekrachtigd. Het ontwerp wordt z. h. st. aangeno men. Voortgegaan wordt met de behandeling der huurwetten. De heer Van dér Feltz betoogt, dat de in de woningnoodwet opgenomen rege ling van onteigening ongrondwettig is. Zij behoort thuis in de onteigeningswet. De heer Polak betoogt, dat afschaffing der huurwetten een sociale ramp zou be- teekeneri en komt op tegen den wenseh van den heer Van'der Hoeven om den woningbouw weer te gaan overlaten aan eigenbouwers. Minister Heemskerk wijst er op, dat de voornaamste bedoeling der ontwerpen is den bouw' van meer woningen te bevor deren. Wanneer de huurwetten zullen kunnen verdwijnen,, is niet te voorspellen: Ofver de werking der huurcommissies valt n ét te klagen. De heer Van Embden dringt ei' op aan, dat de wet zoodanig zal worden gewij zigd, dat ook de' winkels, kantoren en pakhuizen onder de huurwetbepalingen zullen vallen. Minister Aalberse merkt op, dat dank zij de samenwerking van Rijk; gemeente en bouwvereenigingen in ons land meer woningen worden gebouwd dan in eenig ander land. De premiebouw heeft ter bevordering van den particulieren bouw de verwach tingen overtroffen. In twee maanden is 7 ton aan premies betaald. Voor alcoof- bouw zal geen Rijkssubsidie worden ver leend. Zitting van Vrijdag 1<S' Februari. Na aanneming van de Huurwetten worden eveneens zonder hoofdelijke stemming aangenomen eenige kleine wetsontwerpen, waaronder de suppletoire begrooting voor kosten der beschikbaar stelling van schoenen. Daarna is de Kamer uiteengegaan tot Dinsdagavond 1 Maart. NIEUW-VQSMEER. Bij Kon, besluit van 17 dezer is opnieuw tot burgemeester dezer gemeente benoemd de heer B. Aj. v. d. Wielen, secretaris der gemeente. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Voor een vrij goed bezette Concertzaal trad Vrijdagavond voor het Nut alhier de heer D. J. van der Ven uit Arnhem op met een lezing over „Neer- lanjs Volksleven in Neerlands Openlucht museum, toegelicht door een groot aan tal lichtbeelden. Daar de heer v. d. Ven deze zelfde lezing Donderdag te Renesse hield, waarvan Vrijdag een verslag in de Nieuwsbode werd opgenomen, zullen we niet herhalen, wat deze spr. ons op onderhoudende wijze mededeelde. De opwekking om lid te worden van het Ned. Openluchtmuseum bij Arnhem heeft eenig resultaat opgeleverd. Enkele personen teekenden de lijst om daardoop blijk te geven, dat ook hier menschen worden gevonden, die belangstelling blij ken te bezitten voor een reusachtig volks- gedenkteeken, waardoor hetgeen eertijds was in levendige en dankbare herinne ring zal blijven. Aan het einde der rede zou de film vertoond worden van het Vaderlandsch historisch volksfeest te Arnhem, dat zoo schitterend is geslaagd. Jammer genoeg kon door een defect aan 't bioscoop- apparaat de film niet loopen, zoodat velen, wat dit laatste betreft, onvoldaan huiswaarts keerden, v De voorzitter, de heer Prakke, dankte den heer v. d Ven voor zijn interessante lezing. RENESSE. Uit het verslag van den boekhouder der fairbank bleek, dat aan aandeelhouders 6 pCt; dividend kan wor den uitgekeerd. DREI,SCHOR. Vrijdagavond j.l. gaf de rederijkerskamer „Bellamy" alhier bij den heer Aarnoudse hare gewone jaarlijksche uitvcering. Opgevoerd werd „Mijnheer de Senator blijspel in 3 bedrijven, gevolgd door één acter De pianostemmer". Mocht Vrijdag de zaal goed gevuld zijn, met de volksvoorstelling op Zaterdagavond was c'e belangstelling nog grooter. Beide avonden werden met een geanimeerd bal 'besloten. ST.-FILIPSLAND. In de Donderdag ge houden ledenvergadering van 't „Groene Kruis" werd tot bestuurslid gekozen de heer C. Ketel te A.-J.-Polder. Uit 't jaar verslag bleek, dat de nog zeer jonge afdeeling er gunstig voorstaat. Zelfs wordt er al over gedacht een wijkver pleegster te nemen. Daar dit echtei' groote financiëele offers zal vragen, wekte de voorzitter de aanwezigen op om' leden te Werven en zoo mogelijk de contributie te verhoogen. Als overgangs maatregel werd met bijna algemeene stemmen een voorstel aangenomen, om van! wege de afdeeling kostelooze hulp te verschaffen aan -huisgezinnen, waar die door ziekte of onigeval onontbeerlijk is, dit ter beoordeel ng van het bestuur, in- zop lerheid van den geneesheer. STAVENISSE. In de 11. Vrijdag alhier gehouden gemeenteraadszitting werd be sloten tot het instellen eener onder-com- miss.e en een commissie van toezicht op het lager onderwijs. Als leden daarvan werden gekozen de heeren J. Oudesluijs en» mej. K. Suurland, J. Gaakeer en Abr. v. d. Slikke (uit de ouders) en daarbui ten) staande dr. Bernhardi. Besloten Werd aan!, Ged. Staten voor den tijd van twee jaren ontheffing te vragen van de ver plichting tot het geven van onderwijs in de lichaamsoefeningen. Toegestaan werd voor dit jaar weder een subsidie van f 100 aani de afdeeling Stavenisse van het Groene Kruis en een van f 25 aan de Burgerwacht. De belooning voor het be zorgen van telegrammen buiten den kos- teloozen bestellingskring (voor rekening der gemeente komende) werd verhoogd tot f 50. Benoemd werden als lid der Schattingscommissie voor 's Rijks Ink.-be lastingen de heeren P. van Iwaarden Cz Anth. Stoutjesdijk, L. C. Potappel en Abr. van. Prooijen. Besloten werd nog tot een vernieuwde heffing van de haven- en kadegelden, daar de thans loopende ein- diigt met 1 Juli a.s. Vrijdagavond 11. vergaderde al hier de afdeeling van Schuttevaer. Uit het jaarverslag, dat nogal, naar aanlei ding van het 10-jarig bestaan, uitgebreid, door den secretaris was opgemaakt, bleek dat de afdeeling thans 89 leden telt en dat op bijna alle in 1920 gedane verzoe ken door de verschillende besturen wel willend was beschikt. De rekening en verantw. wees aan: inkomsten f 175,95'. uitgaven f 78,63, góed slot f 97,32\ Het schoolfonds wees aan: inkomsten en uit gaven f 33,90. Als bestuursleden werden herbenoemd de heeren Buijze en M. C. Wielaard en als afgevaardigden naar de algemeene vergadering de heeren A. G. van IJseldijk en L. Hage. Besloten werd de volgpnde verzoeken te richten: Het opn'euw doen leggen van de gasboei bij St.-Annaland; een betere verlichting van het haventerrein Te St-.Maartensdijk; meer openen van de Dordsche brug en ver mindering van het tarief watervoorzie- n:ng te Rotterdam. Het bodeloon werd verhoogd tot f 10. Den opgekomenen werden aardige sur prise; en een tractatie gegeven. OUD-VOSMEER. Openbare verga dering van den genieeiileraad, 'ge houden op Woensdag 10 Ecbr. j.l. Voorzitter de burgemeester. Aan wezig all'e leden. Na opening der vergadering spreekl de voorzitter in dez-e eerste vergadering in dit jaar ide ilioop uil dal liet den Raads lieden en hunne gezinnen en de ge meente naar wenscli moge gaan, en dat de geest welke in de ver gaderingen tol uiting zal1 komen, moge strekken, lol heil1 van de ge meente. Hierop worden de notulen gele zen en vastgesteld. Medegedeeld wordl dat de beslis sing over de gemeente-bogrooting is verdaagd lot 1 April a.s. en dat de opcenten helling op gebouwd en ongebouwd is goedgekeurd. TUfetns worden artikelsgewijs be- 'haiulckl de voorwaarden waaron der door den Staal aan de gemeen ten, betrokken hij de N.V. Water- leiding-Mpij eiland Tholen, voor schotten uit 's Rijkskas zullen wor den verleend voor de gemeente Oud-Vossemeer, .tót.een bedrag van f 1(51.000. Bij1 de arlikeisgewijze-be- handeling niémand bezwaren heb bende worden de voorwaarden met algemeene stemmen aangenomen. De lieer Ooms vestigt de aan dacht er op dat hij gaamd zou zien dat te bevoegden plaatse voor al! dc nadruk er op gelegd zou wor den om te zorgen voor aankoop Van le kwaliteit buizen en tevens trachten de richting der buisleiding zoodanig te doen wijzigen, dat ook de bewoners van Botshoofd zou den kunnen aansluiten. De voor zitler vei+zekerde dal de secretaris als gemachtigde voor de gemeente hieraan zeker zal voldoen. Ter tafel komt liet voorstel van B. en W. om voor liet hoofd der jschool geen vrije woning meer be schikbaar te stellen doch de wo ning te verhuren aan het hoofd poor f 3001 's ja ars. Toegelicht wordt .(lal vóór 1019 ingevolge de wet een vrije woning beschikbaar gesteld moest worden, jzoo mlogelijk met tuin, of een ver goeding van ten minste f 150 's jaars. Over 1919 mocht het hoofd kiezen tusschen 10 o/o van zijn jaarwedde, of de huurwaarde der woning, welke door den raad was bepaald op f 300. De lieer Van den Ende ging in beroep hij Gcd. Staten, omdat f 300 naar zijn mec- ning te veel was, het beroep werd ongegrond verklaard, waarom de heer Van den Ende f -300 koos. Thans is er keus tusschen 15 <y0' van de jaarwedde of de huurwaar de volgens den personeele belasting. Van een ambtswoning is evenwei geen sprake meer volgens de nieu we regeling Voor het platteland is de huur waarde volgens de personeele belas ting lager dan in de sleden, do huurwaarde is hier slechts f 240, en daarvan verliest de gem'eenle f 00 's jaars, waarvan geen vrije wo ning meer beschikbaar gesteld wordt, doch èen huurwoning tegen f 300 's jaars. De heer Verniet zegt dat 25 jaar geleden het hoofd is aangesteld en toen bepaald is dat hij vrije wo ning zou genieten, hij aélit de daar in aan te brengen wijziging een soort van contractbreuk en is er daarom tegen. Na eenige discussie wordt liet voorstel van B. en NV.. aangenomen. In verband met de werkloosheid vestigt de heer Ooms de aandacht op de schorren hij den Hollaere- polclër, en vraagt of niet bewerkt kan worden dat deze worden in gedijkt. I)e heer Den Engelsman zegt dat er nog al veel woningen 'gebouwd worden door menschen die rente nieren, de arbeiders zijn niet ka pitaalkrachtig, daarom vraagt hij gan B. en W., om een onderzoek in te stellen naar het te kort aan woningen voor arbeiders in cle ge meente om iii een volgende verga dering de resultaten van dit on derzoek mede te dcelen met moge lijke voorstellen om in een eventu eel tekort le voorzien. Niemand meer hel woord verlan gende, wordt de vergadering ge sloten. De heer B. J. van Bczooijcn. thans schrijver bij de politic te 's Gravenhage, is benoemd lol admini strateur-klerk bij de politic te 's Hertogenbosch e TIIOLEN. Vrijdag had de jaar vergadering plaats der weegbrug „Vooruit ga n g". Vertegen w o irdigd waren 23 aandeelhouders. Nadat door den secretaris NV. Klompe dc notulen gelezen waren, volgde l verslag van den penningmeester. Daaruit bleek dat dit jaar wegen.1; dringende reparation gedurende liet najaar een nadeelig saldo- was over 1920. Besloten werd met algemeene stemmen de tlians bestaande brug niet meer te bestendigen, doch óeiie nieuwe met afdrukapparaat aan le koopen met een maximumgewicht van 10.000 K.G. Ook werd besloten alle ten dienste staande middelen aan te wenden om liet zeewater uit de brug Le houden, waardoor deze steeds gedurig veel te lijden liad. Betreffende de benoodigde gel den kwam men met groote meer derheid van stemmen overeen, elk aandeel thans op f 50 te bepalen en dit direct vol te storten De al tredende bestuursleden werden her kozen, n L de. heeren NV. Klompe en C. Quist Janz. Besloten werd de thans nog over zijnde aandeden te .plaatsen, daar deze wegens af- \yezigheid der eigenaars geen divi dend opbrachten. Besloten werd teen oproep te doen voor de betrek king Van weger en de benoem inig er \vian aan het bestuur over te Walen. VERKOOPINGEN, ENZ. BRUINISSE, 19 Febr. Heden wer den alhier ten overstaan van nota ris Biermasz, publiek verkocht: 2 Tuinen aan den Molenweg, samen groot 11 A. 10 c.A. voor f 735; een Tuin aldaar, groot 5 A. 40 c.A. voor f 325. ONDERWIJS. STAVENISSE. Zaterdag j1. vergaderde te Seherpenipse de afd. Tholen van het N. O. G. Uit het .jaarverslag bleek, dat de afd. thans 20 leden telt. De rekening en verantwoording wees aan inkomsten f 194,33, uitgaven f 132,546, goed slot f 61,786. Aan het te bouwen „Noorder- huis" werd een gift van f 10 geschonken en aan de vereenigingen „Herstellings oord", „Weezenkas" en „Tuberculose lijders" ieder f 5 en ten behoeve van de electrificatie „Lunteren" f2,50. De contributie voor dit jaar werd bepaald op 1/j pCt. van den pensioensgrondslag De eerstvolgende vergadering zal wor den gehouden in April a.s. en alsdan zal een afgevaardigde naar de Algem. Verg. tc Vlissingen gekozen worden. RECHTZAKEN. Bij 't dezer dagen gehouden examen voor de akte nuttige handwerken te 's-Gravenhage, slaagden o.a. de dames J. C. Ribbens te '/.ierikzee, M. de Korte, J. Dearloo en B. Waardenburg te Bruinisse. Ingetrokken is het besluit, waarbij de benoemde onderwijzer der le klasse bij het openb. Europ. onderwijs, de heer N. J. G. A. Elenbaas, vroeger te Brui nisse, is overgeplaatst van de openb, Holl. Chin, school te Grisee naar de gelijksoortige school te Gorontalo en is hij overgeplaatst bij het openb, Europ. lager onderwijs. Eon laffe roofmoord. In 1910 werd op den 5 Dec. in een boschje onder Haskerhorne (Fr;) het lijk gevonden van den 71-jarigen koop man Tj. de Jong. Het bleek dat f 125 aan papier hetwelk de man bij zich droeg verdwenen was. Destijds werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. Voldoende aanwijzingen wer den echter niet gevonden. Voor eenige weken werd echter de 45-jarige arbeider J. v. d. W. te Oude- haske tot bekentenis gebracht. Hij had den ouden man aangegrepen en dood geslagen. Er werden voor de rechtbank te Heerenveen 10 getuigen gehoord. Het O. M eischte 8 jaar gevang. MARINE EN LEGER. Op aanstichting van de inspecteurs van den Vrijwilligen Landstorm en de Burgerwachten zal in den loop van dit jaar een nationale schietwedstrijd ge houden worden, open voor allen, die zich bij deze beide lichamen hebbeii aangesloten. Da voor elk afzonderlijk te houden plaatselijke voorwedstrijden, later te volgen in districts- en provinciale, zullen in April beginnen. De gezamen lijke eindstrijd zal plaats hebben te 's-Gravenhage in September. Er zal geschoten worden op 100 M. geweer '95, op 15 M. voor marga, op schijf Burgerwacht. LANDBOUW EN VEETEELT. In de Vrijdag gehouden vergadering van de Vereen iging ter verbetering van het Rundvee in Zeeland deed de heer C. Zwagerman, rjjkszuivelconsulent te Middelburg, eenige uiededeelingen. Te betreuren is, dat verschillende contröle- vereenigingen moesten worden opge heven. De oude stieren, die ter keuring komen, vragen aan prijzen belangrijke bedragen, en dit jaar zal aan premies een bedrag van f 3000 noodig zijn. De keuringen zullen dit jaar met het oog op de tentoonstelling te Vlissingen in Mei worden gehouden. Besloten werd aan de landbouw tentoonstelling een subsidie van f 500 te verleenen, voor f 500 deel te nemen in het waarborgfonds en 1 250 bij te dragen in de vervoerkosten van het vee. Dit jaar zullen, behalve te Oostburg, geen fokveedagen worden gehouden. De heer H. Wibbens te 's-Gravenhage gaf een uiteenzetting van „De werk zaamheid van de N.V. Vee-Export en Handelsvcreeniging van het N. R. S. en bespreking van den invoer van stieren in Zeeland". Teneinde betere fokstieren te verkrijgen, zal door de Prov. Com missie de volgende proef worden ge nomen: Op de keurigen van vrouwelijk rundvee zullen de 50 beste koeien worden uitgezocht en aan de eigenaars zal worden gevraagd om de stierkalveren uit die koeien op te fokken onder toe zicht. Hierdoor hoopt men per jaar een 25 30 prima stieren te kweeken. POST EN TELEGRAPHIE. ZIERIKZEE. Aangesloten aan het rijkslocaal-telefoonnet onder No. 157 J. Hogerheijde, Varremarkt. 158 G. D. Kosters, KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. BeroepenTe Benthuizep, G. A. Pott te Oud-Beijerland. Tc Sommelsdijk G. van Montfrans te Ouderkerk a. d. IJssel. Te Geertruidenberg (toez.) dr. P. Proost te Brouwershaven Aangenomen: Naar Kortgene K. H. Miskotte, cand. te Utrecht. Naar Kedichem A. Landstra, cand. te Leiden. Bedankt: Voor Delfshaven G. Bolke- stein te Katwijk aan Zee. Voor Kam pen J. J. Timmer te Montfoort. Voor Oudemirdum P. Kruyt te Staphorst. Voor Nieuw- en St.-Joosland J. C. V. Meischke, em.-pred. te Den Haag. VoorJBenningbroek F. W. Boers te Graft. RENESSE. In eene vergadering van stemgerechtigden is door stemming uit gemaakt, Jdat het beroepen van predi kanten, evenals de vorige 10 jaar, door het kiescollege zal geschieden. NOORDWELLE. Met algemeene stem men *is besloten, dat h^t beroepen van predikanten, evenals de vorige 10jaren, door het kiescollege zal geschieden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1