pr i7PPQrhP in n piiwQhnrtP- abonnement: «a man advertentiën I v^agM andag Wocnsd s Maandag 14 Febr. 1921. zierikzeesche courant. £"..resactn2: Si i°.pudee.P dag Ya"uit" HINDERWET. HINDERWET. buitenland per jaar 10,-. I Ij I I llL|j|||)||l |lBu|l W V UUUUIj regel Reclames 30 ets. p. regel. Afzonderlijke nummers 5 cent. ~W w" oontraet belangrijke korting. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzbh brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. ROGGEBAND, Aannemer en Timmerman alhier, om VER GUNNING ±ot het plaatsen van een benzine motor van 6 P.K., tot het drijven van een cirkelzaag-machine in zijn werkplaats, ge legen in de Verrenieuwstraat, plaatselijk gemerkt B 2016, kadastraal bekend in sectie A, no. 2471. Op Woensdag 23 Februari a.s., des namid dags 2 uur, zal ten Stadhuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mon deling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór bet bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zijdie niet .overeenkomstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het Gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten Zierik7.ee, 9 Februari 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat de beslissing op het verzoek van H. KOTTER1NK, directeur der Zierikzeesche Brikettenfabriek alhier om op het terrein dier fabriek, kadastraal bekend in Sectie B, No. 2112, in een daarvoor te bouwen afgesloten machinekamer een Locomobiel van 40 paardekracht, voor liet drijven van verschillende machines, temogen plaatsendoor hen OPNIEUW IS VER. D AAGD tot den 10 April 1921, op grond dat bet bericht, bedoeld in artikel 1 ibis dei- Hinderwet, nog niet van den Uoofd-Inspecteur van den Arbeid in het 10e District der Arbeidsinspectie is ontvangen. Zierikzee, 14 Februari 1921. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretarii. BUITENLAND. Het geruischlooze Loiulen. Binnen eenige jaren belooft Londen een bijna geruischlooze stad te worden, ten minste wat het straatverkeer betreft. Men neemt op het oogenblik al proeven niet de vervanging van houten- en asplialt-bestrating door een rubberbe strating. De eerste proeven hebben goede resultaten opgeleverd volgens de Daily Chronicle. Wel zijn de kosten hooger dan bij een bestrating met houten blok ken, maar de rubber-„steenen" zijn des te duurzamer. Do werkloosheid in Frankrijk. De min van arbeid heeft in antwoord op een interpellatie over de werkloosheid gezegd, dat hij het aaütal werkloozen in Frankryk op 120,000 schatte. Als een der middelen om daarin verbeteriog te brengen heeft de minister gewezen op den terugkeer naar hun eigen land van de vreemde werkkrachten, die zich thans in Frankrijk ophouden. Do/ook aan IJsland on Groenland. De koning en de koningin van Dene marken zullen de Farüer en IJsland in Juni a.s. bezoeken. Het bezoek zou reeds het vorige jaar hebben plaats gehad, maar is uitgesteld wegens het lichte ongeval, dat de koning had bij zyn -be zoek aan Sleeswijk. Hunne majesteiten gaan dit jaar ook naar Groenland. Het programma van de reis is nog niet ge heel uitgewerkt, maar het bezoek aan Groenland zal samenvallen met de vie ring van de stichting van de eerste De.ensche kolonie op Groenland. KoniDg Christiaan IX, de vader, en koningin Alexandra bezochten zoowel de Faröer als IJsland in 1907, met de leden van den Ryksclagi maar de tegen woordige koning is de eerste Deensche koning, die Groenland zal bezoeken. Nieuw incident te Wladiwostock. Een troep onbekend gebleven mannen heeft te Wladiwostock geschoten op vijf Amerikaansche matrozen, van wien één gewond is. De Amerikanen hebben drie Russische officieren in hechtenis genomen. Men gelooft, dat de aanval de uitvoe ring was van een te voren opgezet plan, om stoornis te brengen in de Japansch- Amerikaansche betrekkingen. Harding en de ontwapening. De a.s. president van Amerika, Har ding, heeft zich voor het eerst sedert de verkiezing uitgesproken over de quaestie der ontwapening. Hij zeide, be reid te zijn om alles te doen ten einde de medewerking van de Ver. Staten te verzekeren voor elk plan tot ontwape ning over de geheele wereld. Hy voegde cr echter aan toe, dat hy niet bereid was om tot in bijzonderheden de stappen aan te geven die tot dat doel noodza kelijk waren. Hy zou echter op ondub belzinnige wijze het denkbeeld steunen van beperking der bewapeningen of van een internationale ontwapeuing, waar aan alle naties deelnemen. Doóden uit barmhartigheid. De autoriteiten van het krankzinnigen gesticht te Norwich in Connecticut in de Vereenigde Staten hebben aan de wetgevende macht voorgesteld het ter dood brengen van hopelooze krank zinnigen uit barmhartigheid te willen wettigen. Eenige senatoren, die het ge sticht onlangs bezochten, zijn op dit idee gekomen, doordat ze een krank zinnige zagen, die sinds vyf jaren aan een bed was gekluisterd, dat in een gewatteerde cel stond. Deze man was zoo woest en gevaarlyk, dat het nood zakelijk is hem tot aan zijn dood in dezen toestand te laten. Voorgesteld wordt daarom een rechtbank van des kundigen samen te stellen, die dergelijke gevallen te beoordeelen zal hebben en die, indien de wet het zal toestaan, het recht zal hebben om door vergift een eind aan het lyden van deze* ongeluk kigen te laten maken. Door oen wervelstorm geteisterd. Uit Macou, in den staat Georgië (V.S.) wordt gemeld, dat de streek by Ocoree. Donderdag door een wervelstorm is ge teisterd. Over een strook van 800 M. breed en 10 K.M. lang werden huizen en boomen omvergerukt. Er zijn tal van dooden, n.l. twe« blanken en dertig negers. Bovendien zyn er tusschen de 20 en 40 gewonden. Uit de dagen van Kapp. Voor het hof van gezworenen te Essen is het geding begonnen tegen vijftien voormalige roode gardisten, die verleden jaar bij de inneming van Essen door het roode leger van <le verdedigers van den watertoren elf man hebben ver moord, nadat deze verdedigers zich hadden overgegeven. Dadelijk na 't begin van d« zitting heeft een der verdedigers, zoowel de rechters als de gezworenen, niet onpar tijdig gewraakt, doch het hof heeft deze wraking van de hand gewezen. By het verhoor staken alle beklaagden wydloopige politieke beschouwingen af over den staatsgreep van Kapp, die hen had bewogen naar de wapens te grijpen. Het geding zal vermoedelijk meer dan twee weken duren. Er zijn n.l. een groot aantal getuigen gedagvaard. B I N N E N L A N D. Steunregeling Sigarenmakers. Naar het Éffi. mededeelt, blijft de steunregeling voor de „uitgetrokken" sigarenmakers voorloopig op den ouden voet gehandhaafd. Uitvoer van eieren gehandhaafd. Uit de meest betrouwbare bron ver neemt het N. v. d. D„ dat de minister van landbouw den uitvoer van eieren niet zal beperken. De prijzen zijn- weer dalende, de aanvoer neemt gestadig toe. Een nieuwe middeiistandsparty. Nu de Middenstandsparty zich met kleine meerderheid verklaard heeft voor de liberale fusie, heeft de afdeeling Utrecht van de Middenstandspartij (die te Amsterdam tegen de fusie stemde) het initiatief genomen om een nieuwe politieke Midden standspartij over het geheele land te stichten, genaamd „De Nederlandsche Middenstandspartij". Van deze nieuwe partij, schrijft de Msb., zal reeds dezer dagen te Amersfoort eene afdeeliDg Avorden gesticht, Avaarna men over het geheele land, Avaar dit mogelijk is, over zal gaan tot het stichten van afdeelingen. De belasting op gouden en zilveren werken. Bij de TAveede Kamer is ingediend een wetsontAverp strekkende tot ver hooging aran de belasting der gouden en zilveren werken en Avijziging der wet van 18 Sept. 1852. Met het oog op de dringende behoefte der schatkist, meeDt de minister onafhankelijk a-an een eventueel in te dienen aa'etsontAverp ten aanzien van den waarborg en de belasting op de gouden en zilveren Averken, eene Avijziging der thans gel dende Avet te moeten voorstellen, Araar- door zoo spoedig mogelijk althans eene verdubbeling van de belasting op gouden en zilveren Averken zal worden a-erkregen. Een petitionnoment betreffende Russische fondsen. De Bond van Nederlandsche Beleggers heeft een petitionnementsbeweging Ap touw gezet, met het doel de*Veg'eering te nopen haar afwachtende houding ten aanzien van de bezitters van geannu leerde Russische schuld te laten varen. In een adres aan de Koningin wordt de regeering verzocht een onderzoek te doen naar het aantal bezitters van Russische fondsen en te informeeren bij de Russi sche regeering naar de voorwaarden, waarop de tegenwoordige Russische re. geering haar annuleeringsdecreet ten pro- fijte van de Nederlandsche beleggers zou willen intrekken, dan wel naar de conditiën, waarop zij onze regeering of een half-officiëel Nederl, consortium be paalde belangen, concessies of monopo lies in Rusland zou kunnen toestaan, op dat de Nederl. regeering of het Nederl. oonsortium de verplichtingen tegenover de Nederl. geldgevers zouden kunnen overnemen. Voorgesteld wordt, over te gaan tot de oprichting van een RijkS-centraal-bureau voor Russische waarden, waar de Nederl. houders van Russische fondsen hun obli- gatiën kunnen deponeeren tegen afgifte van certificaten, waarop bij wijze van voorschot door de Nederl. regeering een jaarlijksche rente van U/2 pCt. van het nominaal-bedrag kan worden uitbetaald. Voorts wordt voorgesteld gelden be schikbaar te stellen om bij afgifte der certificaten 3 pCt. van het nominaal be drag uit te keeren, zijnde omstreeks het achtste gedeelte der niet uitgekeerde rente gedurende de annuleeringsperiode en maatregelen te nemen, opdat de cer tificaten, door zekerheidsstelling van de regeering, te allen tijde met 15 pCt. van het nominale bedrag kunnen worden be leend. Ttveede Kamer. Zitting van Donderdag 10 Febr. Suppl. begrooting veevoeder voorziening. Minister van IJsselstein erkent, dat de betrokkenen hebben gehandeld met te groot optimisme. Optimisme was in de moeilijke tijden evenwel onmisbaar en dc betrokkenen handelden geheel belangloos. Als de van Calcarfabrieken plotseling wa ren stopgezet, zou de regeering dooi de fabrikanten in gebreke zijn gesteld. De fabricage is daarom voortgezet tot liquidatie mogelijk is. Contracten betref fende vischmeelfabricage zijn nooit door den Minister geteekend, evenwel acht de Minister schadevergoeding voor de fabn kanten billijk. Dat het rapport der bizon- dere commissie vernietigend voor hem zou zijn, kan de Minister niet inzien. De Regeerings-Commissaris mr. lei ders betoogt nader op juridische gron den, dat de regeering niet anders had kunnen handelen dan dat zij deed. De heer Sannes dient een motie in, waarin het beleid des Ministers inzake de bereiding van veevoeder uit afvalpro ducten en de wijze waarop de Minister de Kamer inlichtte, worden afgekeurd. De heer Van Sasse van IJsselt meent, dat de Minister en diens voorgangers ge handeld hebben naar hun beste weten en dat de fouten, die gemaakt zijn vooral het gevolg zijn van den vorm van Staats bedrijf en moeilijkheid om geschikte ambtenaren te vinden. De heer Treub acht de motie oneerlijk. Voordat men oordeelt moet vaststaan, aat de Minister opzettelijk de Kamer verkeera heeft ingelicht en dat is niet gebleken. De motie wordt verworpen met 42 tegen 23 stemmen. De suppl. begrooting wordt aangenomen z. h. s. Aan de orde is de begrooting van Suri name. De heer Van Doorn dringt aan op toe passing van de groote techniek bij den landbouw in de kolonie. De heer De Jonge wijst op het gewicht van maatregelen in het belang van land bouw, onderwijs en gezondheid. De heer Lely ontwikkelt bezwaren tegen immigratie op groote schaal. De heer Scheurer dringt aan op 't doen van een ernstige poging tot verheffing der kolonie, ook al móet 't millioenen kosten. De Minister deelt de bezwaren tegen Immigratie op groote schaal. Hij verwacht veel van het bevorderen der vestiging van kapitaalkrachtige suikerondernemin gen. Hij zal zoo spoedig mogelijk komen met een plan als door den heer Scheurer werd bedoeld. De begrooting werd z. h'. s. aangenomen. Zitting van Vrijdag 11 Febr. Aan de orde is de interpellatie Van den Tempel betreffende de werkloosheid. De interpellant betoogt, dat de groote werkloosheid veroorzaakt wordt door het kapitalistische stelsel. Hij vraagt of de regeering geregeld nadere gegevens wil verstrekken aangaande den omvang der werkloosheid; of de regeering productieve werkverschaffing wil bevorderen en ter hand nemen, buitengewonen steun wil ver schaffen aan werkloozen-kassen; sigaren makers en diamantbewerkers wil behande len als de overige bedrijfsgroepen; maat regelen wil nemen om de werkgevers te verplichten, bij te dragen in de kosten van ondersteuning der werklooze arbeiders in overleg met de vakcentralen; en een alge- meene regeling wil treffen voor onder steuning van werklooze arbeiders die geen uitkeering ontvangen uit een werkloozen- kas. (Minister Aalberse deelt mede, dat maat regelen wórden getroffen om wekelijks den stand der arbeidersmarkt te kunnen publiceeren. Hij geeft een overzicht van den stand op het eind van December. In het algemeen ziet de Minister geen heil in hoogere invoerrechten om industrieën en arbeiders door den kwaden tijd heen te helpen. Het ergst is de werkloosheid in de leder-, diamant- en sigaren-industrie. In de andere bedrijven is de toestand niet onrustbarend. De regeering zal de werkloozenkassen in staat stellen de reglementaire uitkee- ringen te blijven doen. Slechts de helft van het daarvoor noodige bedrag kan a fonds perdu worden verstrekt. De gelden de regeling is voor de sigarenmakers en diamantbewerkers het meest voordeelig. De Minister is tot de overtuiging geko men, dat werkgevers en gemeenten een deel van de kosten der werkloosheidsver zekering moeten dragen. Met de vertegen woordigers van vakcentralen zal worden overlegd over steun aan niet verzekerde werkloozen. De heer Van der Tempel repliceert. Hij dient een motie in, vragende om steun voor werkloozenkassen a fonds perdu. De heer Schaper klaagt over de houding van sommige burgemeesters en gemeente besturen ten aanzien der werkloosheids voorziening. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Voor de afd. Zie rikzee van de S. D. A. P. trad Donderdagavond in de Concertzaal op de heer W. II. Vliegen, lid der Eerste Kamer. Nadat de afdelingsvoorzitter, de heer E. Bakker, den aanwezigen die in igrooten getale waren opgekomen, hel welkom had toegeroepen, ver kreeg de heer Vliegen het woord Dc laatste 40 jaren voor den oor log zijn, aMus begon spr., een tijd perk geweest Aran groolen econ. opbloei; hel scheen dat dc wereld rijk was en sterk, hoewel het beeld van de maatschappij' donkere vlek ken vertoonde. Een daarvan was het steeds sterker wordende mi-lit a- si'isme dat tenslotte Lot (een cata strophe leidde, welke de mensch- heid een heel eind achteruit heeft geduwd. De groote vraag die zich thans voordoet is deze: „welke be ginselen zulten nu geAAolgd worden?" De vroegere beginselen verwerpt spr., maar hij wenscht de macht te geven aan hen die 't best in slaat zullen zijn in de maatschappij dc kapitalistische mentaliteit af te schudden. De arbeidersklasse moet \rolgens den heer Vliegen, op dit oogenblik de leiding der zaken in de wereld nemen. Langs sociale ba nen en niet langs kap. banen acht hij dit mogelijk, wat hij uitvoerig uiteenzet. Hierna kreeg de prijsda ling een beurt. „Hoe moeten de la gere prijzen komen?" vraagt spr. zich af. Het kap. stelsel is bevreesd voor verliezen, daardoor wordt de productie tegengehouden, terwijl getracht wordt de voorraden zoo schaarsch mogelijk te doen zijn. De arbeiders zull'en tijden van cri sis en reusachtige werkloosheid moeten doormaken om weer tot normaler tijden te komen. Die weg kan gebaand worden zonder dat de arbeidende klasse achteruit wordt geduwd. Het lieele volk' moet volgens spr. deel hebben in de vruchten van de beschaving, doch dan moet de mpij. op andere grondslagen gebouwd worden. Iioe de heer Vliegen zich dat voorstelt deelde hij uitvoerig mede, waarbij de socialisatie als het middel werd aangevoerd. Door om vorming, niet door geweld, moet getracht worden uit deze mpij. te komen lot de socialistische. Onder applaus eindigde spr. zijn rede, waarna werd gepauseerd. Voor 't dqbat gaf ds. De Roode zich op, die van de socialisatie wel eens meer wilde weten. De debater achtte de mpij. daar voor alsnog niet rijlp, terwijl hij e\reneens beweerde dat het Aierwaar- lcozen van het gemoedsteven aan de arbeidende klasse groote schade heeft toegebracht. De heer Vliegen diende ds. De Roode van repliek op de door hem gestelde vragen of geuite meenin gen, waarin de heer V. 4k.l uitko men dat hij voor zich gektofde dat hel wezen \ran den godsdienst ook in de soc. mpijj.' zal \roortl|even. De 'heer Bakker wilde hierop de vergadering sluiten, doch sprak \roordien zijn teleurstelling uit over het feit. dat dhr. Van Duin, met wien hij een debat gewenscht had, zicli niet daarvopr had opgegeven. De heer v. Duin in de zaal aan wezig, gaf zich onmiddellijk op voor een debat. Deze was van ge dachten dat 't bij de vraag, of er debat gewenscht werd, dc bedoe ling was geweest allieeln met den heer Vliegen van gedachten te wis selen. Voor dhr. v. D. begon deelde hij mede, dat hij op ingezonden .stukken niet zal schrijfven, maar deze gelegenheid te baat neemt om 't een en ander over „godsdienst en socialisme" mede te deellen. Spr. ging de geschiedenis van het socialisme na, waarvan Marx de geestelijke vader is geweest daarbij besprekend niet aireen zijin maat schappelijk stel'sel1, maar ook diens wereldbeschouwing en godsdienst loosheid. Dat de godsdienst een pri vaatzaak moet zijn, pleittegen dc socialisten. Uit de Vorwarts citeert de heer v. D. een stuk van Bern stein, die zich blijkbaar 'niets van den godsdienst aantrekt, 1 e\renals meerdere door debater genoemde voormannen ,uit de sociale bewe ging. Vermoedelijk door 't vergevorderd uur breekt de heer v. Duin zijin rede af en beklimt <dc Aro,orzitler het spreekgestoelte om den debater van repliek te dienen. Het stuk van Bernstein in de Vorwarts is vol gens den voorzitter officieel weer sproken, terwijl hij de meening om trent het vijandig staan der soc. tegenover den godsdienst niet hul digt en bestrijdt. Nadat nog dc heer V. een kleine uiteenzetting had gegeven betreffen de liet ontwapenings-idée, naar aan leiding van een door iemand ge dane vraag of de |soc. bij een vij- andelijlken overval' hun land zou den verdedigen, sloot de lieer Bak ker deze heel langdurige i bijeen komst. i In de Zaterdag te Vlissingen gehouden vergadering van den Turnkring Walcheren van het Kon* Ned. Gymnastiekverbond werd be sloten zoo mogelijk behalve uit voeringen op Walcheren zelf ook weer daarbuiten op te treden even als verleden jaar te Aardenburg is geschied. Als daarvoor in aanmer king komende plaatsen werden ge noemd Oostburg en Zierikzee. i HAAMSTEDE. Zaterdagavond j.l. hield de Coöp. Stcenkolenverceni- ging „Eendracht maakt Macht", voor dc gemeenten Haamstede en Burgh eene algemeene ledenverga dering in T hotel Bom alhier. In deze, door bijna 100 leden bezoch te vergadering, werd de wenschelijk- lieid uitgesproken om, nu de brand- stoffendistributie geëndigd is, van wege de vereeniging weer over te gaan tot den gemeenschappeiijken aankoop van steenkolen. Een 3-tal aanbiedingen van verschillende leve ranciers waren ingekomen. Aan het bestuur werd overgelaten de beste en voordeeligste keuze te doen. Staande de vergadering werden dooi' de leden reeds enkele hon derden H.L. steenkolen opgegeA-en. NOORDGOUWE. Vrijdagavond hield de vereeniging van varkens houders „S. N. B." haar 10e jaar vergadering. Uit de rekening bleek, dat er een ontvangst was van 1' 130,54, een uilgaaf van 59,63, zoo dat er een goed slot was van f 70,91. De aftredende bestuursleden, de lieeren Jac. van Leeuwen en G. Da lebout, resp. voorzitter en secre taris, werden met algem. stem men herkozen. BRUINISSE. De Zangver. „Soli Deo Gloria", dir. de heer II. G. v. d. den Doel, gat' Donderdagavond in de openbare school een uitstekend geslaagde uit\'oering. De talrijke' aanwezigen genoten van den schoo- nen zang van het koor en der da mes solisten, De heer De Wolf, het hoofd der bij'zondere school, lelie de bijeenkomst had geopend, was dan ook, toen het laatste nummer van het programma ten gehoore was gebracht, de tolk van allen, toen hij' den directeur ,en de ver eeniging dank zegde voor het ge not, dat verschaft was. Hij hoop te dat de vereeniging nog vaak zulk een schoone uitvoering zou mogen geven. Dhr. Van den Doel dankte voor 4eze woorden; hij sprak ook een woord van dank voor het ge bruik der school. Wel betreurde hij het, dat er in deze gemeente eigen lijk geen lokaliteit is, waar een zanguitvoering tot haar recht komt. Gaarne zou hij' eene uitvoering ge ven in eene kerk, t is lc hopen dat men ook hier \eens van het vooroordeel zal genezen, alsof een uitvoering, zelfs van christelijke liederen, in een kerkgebouw, uit den booze is. Na het zingen van psl. 150, vers 1 en een dankgebed, uilgesproken door den heer De Wolf, zóngen allen, die aanwezig waren, op uil- noodiging van den directeur, staan de drie verzen van hel aloude „Wil helmus" en het „Zecuwsch Volks lied. Door de Nutsvereeniging „Elo- quentia" werd Vrijdagavond in liet hótel het Veerhuis, eene vergade ring gehouden, waarin optrad de lieer C. van den Grijp van 's Gra- venhagie. Deze wist door zijn schoo-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1