Zierikzeesche öH Nieuwsbode Wollen Dames Stoffen abonnement: Maandag 7 Febr. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: ontvangen: zierikzee. buitenland. binnenland. Prijs per 3 maanden f L50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Af zonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en VrQdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10581. Inzending op den dag van uit- Oir. A. J DE LOOZE Jr. Uitg.-Reiact. M. J. KOSTEN. gave vóór 11 ure. zwart en gekleurd. Prima kwaliteiten. Voordeelige prijzen. Aanbevelend, Lloyd George aan het woord. Lloyd George hcefl liet eorc-bur gerschap van Birmingham' aanvaard en van de gelegenheid gebruik ge maakt 0111 een belangrijke verkla ring af te leggen nopens Duitsch- 1 abels scliadcvergoeding. Engeland's eerste minister zei, dat Duitschland zedelijk verplicht was te betalen voor dc schade, die liet moedwillig aangericht heeft, maar men kan van een schuldenaar niet halten, wat hij niet bezit. Ech ter, aan Duitschland mocht niet vergund worden te betalen, op een Wijze, welke onrechtvaardig zijn zou jegens het Luid, dat de betaling ontvangt, bv. door de levering van goedkoopte goederen. Vervolgens gat Lloyd George Duitschland den raad dc rekening le aanvaarden, zich niet door zijn hartstocht te laten meeslepen en de dwaasheden van het verleden niet te herhalen. Hij wees er op, dat Duitschland zich nog niel zulke zware belastingen opgelegd had als Engeland of Frankrijk. Het was m- duldbaar, dal het volk, dat den oor. log ontketend had en aan de oor logsschade ontsnapt was, nog een lichter last le dragen zou krijgen dan zijn slachtoffers. Niet slechts dc Duilsche autocraten hebben den oorlog ontketend, maar het hoe Ie volk heeft achter hen gestaan, zells dc socialisten, en had Duitschland gewonnen, dan zouden zij mei graagte hun aandeel in den buil_ aangenomen hebben. De-last, die Duitschland opgelegd is, is niel overdreven zwaar. De eerste twee jaar is het nog niet gelijk aan de pensioenen, die Engeland en Frank rijk' moeten betalen. Er is geen sprake van het opleggen van een economische slavernij op de Duil sche werklieden, maar als er iemand boeten moest voor de ver woesting van Frankrijk, was het niel dc heldhaftige Eransche werk man, die getracht heeft deze te toe liet ten. Von Simons is gerechtigd om zijjn tegenvoorstellen in te dienen, doch als zij niets anders zouden zijn dan een poging 0111 aan de be taling le ontkomen, zouden dc ge allicerden ze niet dulden. By0011 komst der Duitsche ministers. Zaterdag heeft officieel, onder voorzitterschap van den Rijkskanse lier, de bespreking plaats geluid van de staats- en minister-presidenten met liet Rijkskabinet over den door de nota van 29 Januari veroorzaak teil" politicken toestand. Simons, de minister van buiten landsche zaken, heeft tot inleiding een overzicht gegeven jver den in houd en de betreken is van de eischen Uier En lento,. <'11 over de houding en de ventere bedoelingen van het Rijkskabinet. De rijksmi nister voor economische zaken heeft deze verklaringen aangevuld van economisch standpunt uil. De rijksminister van binncnlnndsch zaken zette de te nemen (binnen landsche maatregelen uiteen. Alle aanwezigen verklaarden, dal zij hel principieel eens zijn mei de hou ding van het Rijkskabinel, zo'ais dit blijkt uil de redevoering 'van den minister van bui tent andschte zaken in den Rijksdag op 1 I'ebï Maritieme ontwapening. Admiraal Sims hcefl verklaard dat de Ver. St. thans', 1111 Duilscl land machteloos is gemaakt, kun nen volstaan met een vloot, half zoo groot als de bestaande. Dit met dc. vooropstelling:, dat dc Ameri- kaanschc vloot enkel voor de ver dediging dient. Alle mogelijke vij anden zijn immers duizenden mij len van de Unie verwijderd. De hongersnood in China. Gedurende de laatste weken, al dus wordt uil Peking aan etc Ti-, mes gemeld', zijn groole vorderin gen gemaakt ten aanzien van de organisatie der hulpverleening in de door hongersnood geteisterde Gliineesche provincies. Brieven uil de geteisterde streken geven aangrijpende verhalen van den lieer.schenden nood. Duizenden vallen bij den weg neer, 'uitgeput van honger, en {luizenden anderen wachten stil en gelaten hun lot af. Weer anderen verkoopen havte en goed', om daarna liet rampzalige oord te verlaten. Het behoeft geen betoog dat er lieden zijn, die van deze droevige omstandigheden mis bruik m'aken en het le koop ge bod ene voor een appel en een ei overnemen. De. ellende te Petrograd. Uit Riga wordt gemeld dat vol gens aldaar uit Petrograd ontvangen berichten, er in die stad tegenwoor dig een vrceselijkc koude heerschl. Daarbij ontbreken de brandstoffen zoo goed nis geheel, zoodat de sov- l-auloriteilen ten zeerste veronl ust zijn. Dezer dagen zijn le Mocr- mansk 10.000 ton steenkolen aan gekomen, welke voor Petrograd be tond zijn, maar het is lol nu toe niet mogelijk geweest, -deze brand- tof te vervoeren, daar liet .spoor wegverkeer geheet is ontwricht. in Nederland met 450 legen 150 stemmen uitgewezen heeft dat dc vereeniging niet verder men zal doen aan de salarisactic, althans voor zoover daarbïj als punt van actie de boycot van een stad of provincie zal worden toegepast. De kindertoeslag gehandhaafd. Ofschoon door de commissie van georganiseerd overleg in ambtc- naarszaken aan de regeering werd geadviseerd {ten kiiuicrtoegliag te doen vervallen^ heeft, naar „Het Volk" meldt, de regeering besloten den kindertoeslag le handhaven. Duitsche 'boekon. Dc Duitsche bockhandel heelt de prijzen van de Duitsche boeken in liet buitenland arm merkelij k ver laagd. Van 1 FebiHiari af worden voor Nederland 100 mark berekend op 16 gulden. bal besloot den gezelligen De ramp van de K 5. Volgens een le New-York verschij nend Sinn F'ein-orgaan, zou.de Brit- sche onderzeeër K 5„ die - zoo als men weel!, twee weken geleden in het EngelscJie Kanaal is veronge lukt, tot zjnken zijn gebracht door een elec-trisch projectiel waarvan de uilvinder een Iersch ingenieur zou zijn. - Engeland en Rusland. Volgens het Russische blad Iswestia zijn de Engelsch-Russische economische onderhandelingen afgebrokenomdat Engeland van Rusland eischte, dat het Indië, Klein-Azië, Perzië en Afghanistan zou erkennen als Engelsche sferen- van invloed en het staken van de Bolsjewis tische propaganda ia die landen eischte. De Ainerikaansche spoorwegen. Naar de Washington sche correspon dent van de Times verneemt, worden de Amerikaan sche spoorwegen met een crisis bedreigd. De maatschappyen willen de loonen verlagen, ten einde, zoo wordt verklaard, een bankroet te ontgaan. De leiders der spoorwegarbeiders heb ben evenwel verklaard, dat zy in dat geval een werkstaking niet zullen tegen gaan. Het is geen geheim, zegt de corres pondent, dat de regeering bereid is de spoorwegen over te nemen, als 't natio nale vervoer zou worden bedreigd, doch zy geeft de voorkeur aan deze taak aan Harding's regeering over te laten. De vrijzinnige fusie. Dezer dagen heeft een vergadering plaats gehad van gedelegeerden dei- Unie Lib., Vrije Lib. en Eeon. Bond, waarin volledige overeenstemming ten aanzien van verschillende programpunten is bereikt. Eerlang zullen in verband hiermede de betrokken partyen het definitieve program te behandelen kry- gen, teneinde de eindbeslissing te kunnen nemen. Spoorweg vrachttarieven Aan een verlaging vair de vracht prijzen voor het vervoer van goederen per spoor kan voorloopig niet gedacht worden. Een kaaswet. Naar het N. v. d. D. verneemt, is by de regeering een ontwerp-kaaswet voorbereiding, waarin wordt voorgesteld een absoluut verbod van uitvoer van ongemerkte kaas. Alleen gecontroleerde dat is gemerkte kaas, waaróp het vet gehalte in de droge stof is aangegeven zou mogen worden uitgevoerd. Eclipsen in 1921. Er zullen in dit jaar 4 eclipsen plaats hebben en wel twee van de zon en tw van de maan. De eerste is een riDg vormige zonsverduistering op 7 April met het midden te 22 uur ongeveer April 10 uur v.m die hier als partiëele te zien zal zyn. De tweede, een totale maan-eclips, 21 April, is voor Nederland onzichtbaar. De hoofden van scholen en de boycot. Hel Ilbhl. verneemt, dut het re ferendum, gehouden in de „Ver eeniging van hoofden van Scholen Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Voor de eerste maal gaf Vrijdagavond in de Concertzaal de gym- nastiekvereeniging „Rust Roest", onder afd. van Volksweerbaarheid, een uit voering, die naar wy meenen, schitterend is geslaagd. De voorzitter, de heer W. ten Haaf, riep de talryke aanwezigen het welkom toe, terwyl hy er tevens op wees hoe de vereeniging nog maar een jaar geleden opgericht, reeds bloeit onder de bekwame leiding van haar directeur den heer Visser. Het rijk voorziene programma bevatte niet alleen gymnastiekoefeningen, maar ook enkele liederen, gezongen door de dames E. A. O. Hendrikse, J. Padmos en B. de Bie, welke een woord van lof toekomen voor bnn bydrage tot het schoone geheel. Mej. Hendrikse werd ha 't beëindigen van het lied „Kinder- smart", dat keurig door haar werd ten gehoore gebracht, namens de vereeniging een fraai bouquet aangeboden. De clou van 't programma vormde echter de verschillende gymnastische oefeningen door de leden en adspirant- leden. Met een vuur en yver, die be wondering afdwong, deden leden en adspirantleden hun best om de vaak lastige oefening-en s-orU motreliik uit te voeren. Het was een lust voor ae oogen de vaak nog heel jeugdige knapen in hiin keurige witte kleedij, [de borst versierd met een rood wapenveld, waarop de initialen van „Rust Roest" gebor duurd, te zien turnen of vrije en orde oefeningen te zien maken. Wat de z. g. werkende leden praesteerden was ver rassend en dan ncemen we in de eerste plaats brug- en rekturnen, waarbij het voorbeeld van hun energieken leeraar den leden tot navolging dwong. De standen, uitgevoerd door de ge- heele club, wekten aller bewondering. Maar het hoogtepunt bereikten de toe juichingen toen de heer J. M. Uyl, voorz. van Volksweerbaarheid, den heer Visser een fraaien lauwerkrans aanbood, als bewijs hoe diens bezielende leiding door de vereeniging op prijs wordt geBteld. In een oogwenk zat de beminde leeraar op de schouders van enkele stoere jon gens en met een „lang zal hy leven" werd hy door de enthousiaste gymnasten rondgedragen. Aan 't slot dankte de heer W. ten Haaf allen die tot dezen zoo schitterend geslaagden feestavond hadden medege werkt, niet in 't minst het strijkorkest, dat de oefeningen had begeleid en het publiek eenige aangename oogenblikken had bezorgd. Wij verwijzen onzen lezers naar de advertentie van de S. D. A. P. betreffende ëen openbare vergadering in de Con certzaal, waai zal spreken de party voorzitter W. II. Vliegen, lid van de Eerste Kamer en oud-Wethouder van Amsterdam, met het onderwerp „Geen overdaad voor weinigen, door de ellende van velen". animeerd avond. NIEUWEUKERK. Donderdagavond gaf de Christclyke Zangvereeniging „Looft den Heer" onder leiding van den heer v. d. Doel in het gebouw der.Ned. Herv. Kerk alhier een zanguitvoering. Ds. v. d. Linden opende met gebed en een toespraak, waarna de talryke aanwezigen te znmen zongen Ps. 150 vers 1. Een 20-tal nummers werdén ten ge hoor e gebracht, die over 't algemeen goed voldeden. Bijzondere vermelding verdienen No. 5: Oom Tom en Evangeline, gezongen door Jan Kik Jz. en Jannetje Wandel en No. 8 „het Zandmannetje" door Jan netje Wandel. Jammer, dat de le soliste in No. 7 niet voldoende op dreef wa9, zoodat deze solo in het water viel. De aanwezigen hebben zeker genoten en de hulde, die Ds. v. d. Linden den heer v. d. Doel en zyn vereeniging bracht in zijn slotwoord, was dan ook wel verdiend. ST.-M AA R T E NS DIJ K. Bij liet te 's Gravenliage gehouden examen voor coupeuse slaagde o.m. mej. A. J. Bazen alhier. Een sanatorium voor Zeeland. In hel gebouw van den .Raad van Arbeid te Middelburg werd Donderdag j.l. bestelen tot oprich ting van een vereeniging lot stich ting van een sanatorium voor Zee land. Het maken van propaganda werd opgedragen aan een voorloo pig bestuur. Do Belgische loodsen te Vlissingen. De Vinglième Siècle beweert, dal de voorzitter en de secretaris van de federatie der Belgische loodsen te Vlissingen aan een harer redac teuren verzekerden,, dat de berich ten, onlangs in sommige bladen .ver schenen, bel»*effende de verhoudin gen van de Belgen ei\ de Nederlan ders te Vlissingen overdreven wa- en, maar dat de Belgische loodsen locli wenschenk 11 arar Zeebrügge te worden overgeplailst In zijn requisitoir legt de officier van justitie hier dan ooks den nadruk op. Het kind mocht geen vijf minuten bij haar vader zijn. Ook mocht er aan tafel niet gesproken worden als het meisje) er was. Uit brie ven blijkt, dat het wijf een hart van steen had voor dit kind.'Een laatste scène met haar man over het kind noodzaakte deze tot esn echtscheidingsbesluit. Tegenover een der getuigen heeft ze verklaard, dat ze vreesde, dat hef kind in de liefde van haar man haar plaata zou gaan innemen. De officier wees verder op de tegen spraak in de verklaringen van de beschul digde en hoe zijl alleen thuis bleef toen heel het dorp om het kind zocht. Ter sluiks heeft ze de dienstbode begluurd, toen deze bij den put kwam. Het wijf moet in blinde woede er op los gesla gen hebben, toen het kind in den put werd gestort. 1 Levenslange gevangenisstraf kan mis schien een punt van overweging bij de rechtbank uitmaken, de officier acht deze straf te zwaar, omdat de vrouw nog jong is en dei daad misschien heeft ge pleegd, om de liefde van haar man te behouden. Geëischt wordt 20 jaar gevangenisstraf, welke eisch applaus op de publieke tri bune verwekt. Het wijf hoorde vrij kalm dien eiseh aan. Uitspraak 10 Febr. a.s.. LANDBOUW EN VEETEELT. Zaterdagmiddag ontstond, -ver moedelijk door l vuur vatten van roei in den schoorsteen, een kleine binnenbrand len huize van den heer P. op 'de Nieuwe Iïaven. Door de daadwerkelijke hulp van den lieer M. werd erger voorko men, terwijl brandmeesters en poli tie spoedig ter plaatse verschenen. 0111 iederen voortgang van het vuur te keeren. De. schade wordt door verzekering gedekt. Aan den Scheepstimmerdijk il jiicr is een aanvang gemaakt met den bouw van- een villa in gewa pend beton, de eerste van zoodanige constructie op ons eiland. ÖURGH. Vrijdagavond j.l. hield de Zangvereeniging „Nu met Hope" alhier een uitvoering in de zaal van den heer Lt van Graafeiland. Ten gehoore werden gebracht een 12-tal zangnummers, 2 blijspelen en enkele voordrachten. Het herhaald applaus bewees, dat een en ander zeer in den smaak viel van het vrij talryk opgekomen publiek. Een ge- RECHTZAKEN. De kindermoord te Volendam. ie naariem üitfnue vuu. de geruchtmakende zaak van den kin dermoord te Volendam. Terecht stond E. A. Lassalle, geboren te Hauthem (Duitschland), oud 29 jaar, die 10 October van het vorig jaar na' kalm overleg haar 5-jarig stiefkind Do rothea Hering heeft aangegrepen en haar in een waterput heeft geduwd, tengevolge waarvan het arme kind is gestikt. Ook heeft deze monster-moeder de kleine Do rothea met een scherp voorwerp bewerkt waardoor het hoofd van het kind bloe dend werd verwond. In deze zaak waren 30 getuigen ge dagvaard. Een der getuigen verklaarde, dat het wijf jaloersch was op het kind. Zondagnamiddag om 4 uur, toen deze getuige met haar man zat thee te drin ken, kwam de moordenaar gejaagd, met de armen zwaaiend, voorbij locpen. Een andere getuige, de dienstbode van 't afschuwelijke wijf, verklaarde, dat haar vrouw des middags om 6 uur zeer zenuw achtig Was. Ze had dadelijk gezegd, dat Dota weg was. Des morgens om half 12 had zij water uit den put geschept en daarna de deuren boven/ den put geslo ten. Des Maandagsmorgens, toen zij ei w,eer kwam, zag zij; dat het speelemmer- tje bij den waterput stond. Haar vrouw had toen gezegd, toen de dienstbode van het emmertje vertelde: Dan ligt Dota in den bak". Het kind, kwam nooit bij dien put. Tijdens het verhoor van deze ge tuige trachtte de verdediger de dienst bode te becritiseeren in haar verklarin gen. De deskundigen verklaarden eenstem* mig, dat de wonden aan 't kinderlichaam zijn toegebracht met een scheermes, voordat het meisje in den put is gewor pen, hoewel de dood door verdrinking is geschied. Andere getuigen, die het lijkje met een schippershaak hadden opgehaald, merkten op, dat het emmertje zoo bij de put stond, dat het daar niet kan gestaan hebben, toen het kind'in den put terecht kwam. Het moest daar later zijn neer gezet. De vróuw is er dikwijls over onder houden, dat zij haar stiefkind slecht ge reinigd als een schooier liet rondloopen. Heel Volendam hield van het kind, omdat het zoo lief was en slecht behandeld werd. Het kind wa9 aanhalig en blij met elke vriendelijkheid. Weer andere getuigen hadden in ge sprek met de vrouw, toen ze opmerkten, dat het kind zoo, lief was, van deze tot antwoord gekregen: „Voor mij is het een kreng. Het staat mijd geluk in den weg". Toen deze getuige tegen haar zeide, dat ze 's nachts bleeff zoeken om 't kind, antwoordde het wijf: ,,Nou, ik ga om 10 uur naar bed". Het Wijf kon niet ontkennen, dat er wel eens onaangenaamheden tusschen haar man en haar voorvielen naar a.in leiding van hét kind. NIEUWERKERK. Donderdag avond hiekl de Gei len fok ver. „Ons Belang" alhier, in het café „pc Wereld" een1 goed bezochte jaar vergadering. Uit) liet verslag van den secretaris bleek!, dat de geiten- stapel eenigszins was teruggegaan. Inplaats van wijlen den heer Joh. Lemsön werd als bestuurslid geko zen de heer W. Boni. Nadat de huishoudelijke zaken waren afgedaan, hield de heer Sie- tem'a. assisteiit-zuivelconsulent le Middelburg, een lezin g over gei ten teelt. Vooral werd hierin aange toond het nut der plaatselijke keu ringen. Hierdoor leert men de beste dieren beter kennen, en kun nen hiervan de lammeren worden opgekweekt. Tot slot werden eenige derl\vercPn,m,?ir'98£l'' afcidrft W' volgd en viel zeer in den smaak. YISSCHERIJBERICHTEN. BRUINISSE. De oesterschelpen, die tot nu toe weinig waarde hadden, worden nu, daar er een goede prijs voor besteed wordt, ter verzending naar Engeland ver kocht. Een jacht brengt een lading naar Rotterdam, terwijl van daar de schelpen per stoomboot naar de bestemming wor den vervoerd. AANBESTEDINGEN. NOORDGOUWE. Bü de aanbesteding door de Landbouwvereeniging alhier, is de levering van 15000 K G. Chilisalpeter voor f 22,74 de 100 K.G., gegund aan de lirma Ribbens te Zierikzee en 20000 K.G. Superfosfaat 4 14 pCt. voor f 6,06 de 100 K.G., aan de Zeeuwsche Vee voeder- en Kunstmesthandel aldaar. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Benningbroek en Nibbix- woud (N.-H.). F. W. Boers te Graft. Te Asperen, J. Vermeulen te Mijnsheeren- land. Te Ierseke, T. Jonker te Bieze- linge. Te Maria Hoorebeke (Belgis), G. C. Postma te Grootegast. Te Ben schop, J. G. Dekking te Putten (G.) Te foederoyen, S. C, Groeneveld te Znilichem. Te Wyckel (Fr.), Jac. Eringa te Woerden. Aangenomen naar Vuren en Dalem (toez.), R. C. W. J. Hoek, cand. te Onde- water. Bedankt voor Westbroek en Achttien hoven en voor Kesteren, H. A. de Geus te Veenendaal. Voor Oostkapelle, J. Kooij te Nieuwkoop (Z.-H.) Voor N(jkerk, J. H. Koster te Wouterswoude. BRUINISSE. Bü de gehouden her stemming voor notabele, werden uitge bracht 47 st. Hiervan verkreeg de heer Jan de Ronde-Otte 30 st. en de heer Joh. M. Otte 17 st., zoodat eerstgenoemde is verkozen. Geref. Kerk. Bedankt voor Hardenberg, F. W. H. Bramer te Hoogeveen. Voor Renkum, G. Elshove te Rotterdam. Voor Arn hem, H. S. Bouma te Leeuwarden. Chr. Geref. Kerk. Bedankt voor Aalsmeer, J. Ph. Vreug- denhil te Sliedrecht. Geref. Gem. Bedankt voor Nieuw-Befjerland, R. Kok te Aagtekerke. Oud-Geref. Kerk. ZIERIKZEE. Ds. Boone is verhinderd Dinsdagavond alhier or te treden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1