Zierikzeesctie Nieuwsbotte Heerenbaai en Maryland K. en F. F. advertentiën: Vrijdag 4 Febr. 1921. zierikzeesche courant. .ms®®- inzedding op dcn dag van uit" EERSTE BLAD. BAKKERSNACHTARBEID. Algemeen Overzicht. SST* Zij" wr^"den binnenland. ZT '7S1 ,iS' ';k' '>remiên tol den hu,Men cent den rer-e- kerden ten yoedc 'komen. Ingezonden Mededeelingen munten uit in kwaliteit en zijn het LAAGST in prijs! Aanbevolen merken: ABONNEMENT: Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,— Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 2 bladen De BURGEMEESTER van Zikkik/.kr maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een aanvraag van PIETER DUSON, om VERGUNNING tot liet verrichten van bakkevsarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 u-ur des voormiddags in liet perceel Hoofdpoort-straat C 296. O)) Zaterdag 5 Maart a.s., des namiddags twee unr, zal in het Raadhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van den Burge meester bezwaren tegen de aanvraag in te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling en schriftelijk te verklaren. Zoowel dc aanvrager als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Ziertk'/.ek, 3 Februari. 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Dé' (uitingen der groole pcrsor: ganen in de landen, betrokken bij dc schiuleloosstellingskwestie zijn drieëcrlci. De Fransche pers juicht over de behaalde overwinning, de Kngelsche daarentegen is eenigszinx sceptisch gjestemd, jterwijl de Duil sche hladicn niel verhelen- dat het némen van dergelijke beslissingen het Duilsche volk in de armen der bolsjewieken drijft. De Ilal. Corr. delta Sera schrijft, dal hetgeen thans in Parijs besloten is, geen wereldvrede, maar een veroordee ling van hel Duitsclie volk tot een 42-jarigen dwangarbeid beteekent. Dc Rijksdagzilting van Woensdag' sprak unaniem, uitgezonderd de communisten, welke iedere gunstige gelegenheid aangrijpen om in troe bel water te visschen, als haar mee ning uil, dal de enlenle oischen on- annnemehjk zijn. De Amerikanen kunnen zich even min met de te Parijs genomen be sluiten vereenigen. 1 der leden van den Am. Senaat moet bel plan heb ben opgevat een motie in te die nen, waarin hij er op aandringt dal de Amerikaansche regeering de Enlenle zal overtuigen om de Duil sche schadevergoeding tol 3 milli ard pond sterling of ongeveer een vierde der tegenwoordige vordering te verminderen. De Duilsche regie ring zal dit bericht als een straaltje van hoop opvangen, omdal de En- lente hij Amerika geducht in 't kV ijl staal en daardoor wel éenlgszins naar de groole republiek aan de overzijde van den Oceaan zal moe ten luisteren. De Entente zal dit be richt onaangenaam in de ooren klinken, te meer daar in die mo tie nog gespnooken -wordt, over de schadeloosstelling, die zou kunnen verkregen worden door l verkoo- pen van de vroegere Duitsch-Afri- kaansche koloniën en kabels aan de Vereenigde Staten. Over deze laatste zaken spreekt dc Entente niet graag; ze wil daarover maar 't liefst zwijgen en nu komt Ame rika roet in 't eten gooien^ die den smaak van het schadeloosslcl- lingsgerecht nog meer bederft. BUIT EHL AND. De oorlogsmisdadigers. Het Duilsche rijksgerecht heeft in 11 der door dc Entente aangebrach te zaken van oorlogsmisdrijven hek voordoopig (Onderzoek geëindigd. 1 de.r elf zijn in staat van beschuhlb ging gesteld. Verbreking van een trouwbelofte. Tegen tien zoon van een milli- onair l-e Ncw-York, zekeren Kin.g- ton Gould, is een eisch lol schade vergoeding ingediend, wegens liet verbreken van een trouwbelofte. Do cischeres grondt baar aanklacht óp het feit, dat Kingdon Gould haar beloofd had le zullen huwen, zoo dra zij van haar man gescheiden .zou zijn. Hij zelle dan ook detec tives aan het werk met de optb arnT •een echtscheiding mogelijk te ma ken. Wellicht dal deze tc lang uil- bleef, 'misschien dat zijn liefde be koelde. hij verbrak zijn verhouding tot de vrouw, aan wie Ivij beloofd hady 'haar als zijn gade in milli on ai rskvingen te zuilen binnen lei den en trouwde spoedig daarna met een New-Yorkschc jonge dame. t Thans eischt zijn vroegere gelief de ruim oen millioen gulden scha devergoeding van hem He sterfdag van Napoleon. dood van Napoleon I pl/chtig vfe Jien. Di. ceremonie zal ecnvoudi» il,(,.rukveklm,id zijn dien d™ "dgenoodigd dien dag een sUXle hulde le brem lhtnnar 1Ct gral van llc" ke'rrr Uitnoiodigingen om zich bïi do plechtigheid officieel le dnoh ver naai ac geallieerde Inaden en ve,-- sclreidenc stalen, die lijdens de„ ooi log neutraal gebleven zijn. Do donkern kunt (lor dagzegels. Als een belangrijke verbetering is door vele werkgevers, maar ook door tul vail werknemers dc in voering der dagzegels lot lieUlim» van de premie voor de verplichte verzekering begroel. Inderdaad heeft de invoering daarvan aan enkele onbillijkheden en lastigheden een einde gemaakt. Als dc werknemers, de arbeiders pu maar niet denken, dat zij er wol J spinnen, want dan zijn zo er geheel naast. Jn het algemeen kan gezegd, dal dc losse arbeiders de werksters en de naaisters, die'bo ven de 35 jaar zijn, zich meer zorg zullen moeien getroosten 0111 la ter recht op ouderdomsrente te krij gen, dan de vaste werknemers voor wie geregeld rentezegels {weekpre mies) geplakt worden. En dan spre ken wij hier nog niet eens van hel bedrag der reide, waarop in valide verzekerden of de weduwen en weezen recht krijgen. Bijvoorbeeld; A. is werkster, 50 jaar oud, zij gaal slechts 1 dag per week uil werken, onlvangt dan f dagzegel van 121/., cent. Als zij het Inerhij laai, zal zij op 65-jarigen I eet lijd., behalve do 50 week premies die lot heden voor haar gestort worden (aangenomen dal sedert 3 December 1919 vrij re»el- malig weekzejgels voor haar gepfaki we.rdcji) nog 7,SO dagzegels in reke ning kunnen brengen. Dat is onvol doende, want dc Wet bepaalt, dal voor ouderdomsrente van ouderen dan 35 jaar, ddrfpremièn als I weet. premie upnoemerkt wordm zoodal die dagzegels dus samen gcl- ileji voor 195 weekpremies. In 't geheet heeft zij dus 245 (50 4- 195) weekpremies opgespaard. Om recht op ouderdomsrente te verkrijgen, moeien arbeiders, die thans boven de 35 jaar zijn, tus schen hun 35sle cn 60ste jaar min stens 1/ weekpremies per jaar cn tusschen hun 60ste cn 65ste jaar minstens 39 weekpremies per jaar 111 rekening kunnen brengen. Dus de arbeidster, die we 'hier op liet oog hebben moet in crc heel /.)2 weekpremies in rekening kunnen brengen. Met 1 (lagzcgei per week zal men er dus niet komen. Kr zil niets anders op dan zelf mj tc plakken als men minder dan dagzegcls per kalenderweck ont- yaiigl. Krijgt men er maar 1 laat men cr dan 3 bijplakken, krijgt men er 2, laai men er dan no<» 2 njplakken, enz. Desnoods dagze gels van 7"/, of 10 cenf. Daardoor uoidl de ouderdomsrente van f 'j per week verzekerd. Doch (onthoudt dit voor de "ïvnliditeitsreiüc Cn dc wednwen- en weezen'rcnle geldt: hoe hoooer de waarde der promiêen, des le honger dc uitkeeringeii zullen zijn Hoe meer 'men door middel van zegels op dc renfekaart spaarl, het zij de werkgever of de werknemer ze betalen, «les [c meer men krijgt als men invalide is- des tc meer de weezen en de weduwen krijgen als de verzekerden overleden 'zijn. wwhti" renleknin'' vo'geplakl men wachtte geen dag met die kaarl op te sturen aan den Raad van Arbeid,.die omgaand vooreen nieu we zorgt. De vraag is (gerezen hoe liet gaal as voor een losse arbeider naai ster ot werkster 5 of 6 dagzcgeU pet week geplakt Kvorden, dus lol een waarde van .62% of 75 cent bezwaar, er komen ook wei eens weken dat er minder geplakt Oir- J OE LOOZE Jr. Uitg Redact, M. J. KOSTEN. 6aV6 v6ór are. Vleesehkeuringswot. Naar liet Ned. Corr. bureau meldt, is de inwerkingtreding van de nieuwe Vlecsch kou ri rigs we t in de allernaaste toekomst niet te ver wachten, aangezien nog eenige uit voeringsmaatregelen in voorberei ding zijn en het bovendien in cie bedoeling ligt aan de gemeen le-ne. sturen ccnige maanden tijd te la ten 0111 hun verordeningen le doen aansluiten aan de men wc l>e- palingen. Vertrok van gouv.-gen. Fock. Donderdagmorgen heeft de nieuw-benéenide goiiv._geii'. van Ned.-Indië, 'mr. D. Fock, de resi dentie verlaten om' zich over en kele weken tc Napels in te schepen naar Indiê ter aanvaarding van zijn am'bl. Tal van hooge autoriteiten wa ren bij dit afscheid aanwezig, w.o. bijna alle ministers. Het nieuwe Kamergebouw. Naar dc N. R. Ct. vertieemt, zal in den loop van de volgende maand een tentoonstelling worden gehou den van de zeven ontwerpen voor een nieuw gebouw van de Tweede Kamer. Uit Stad en Provincie. ZIERIK£EE. Benoemd tot hoofd-iuge- nieur by het Technisch-Economisch- Adviesliureau by het Departement van Gouvernementsb'edryven te Bandoeng, de heer A. de Mooy A.Cz., geboren alhier, direQtenr der gemeentewerken te Soèrabaya. De Engelsche barge „Dover Qastlé', die door den storm, bij de Val tegen den zeedijk werd geslagen, is na gelost te zijn, daarvan afgesleept en, naar de werf in de haven gebracht om gerepareerd te worden. BROUWERSHAVEN. De alhier be% staande kolenboud, die door de tijds omstandigheden gedwongen was enkele jaren werkeloos te blijven, zal zijn taak thans weer hervatten. De heer W. J. van Braband is benoemd tot secretaris van genoemden bond. DRElSCHOR. Onder belangstelling van een 60-tal harer leden vergaderde Don derdagavond j.l onze Groene Kruisver- eeniging. Na voorlezing en goedkeuring der notulen van twee vorige vergaderin gen, deed de secretaris-penn ngmeester verslag, Waarbij bleek, dat de financiëele toestand der kas niet ongunstig is. Daar na las voornoemd bestuurslid het jaar verslag. Do,or de ruime opname der ren- telooze voorschotten, heeft men o. a een ligterit aangeschaft, een ledikant met toe- behooren en verder klein verpleg ngs- materiaal aanzienlijk uitgebre d, terwijl de zuster bij 25 patiënten 600 bezoeken bracht in 34 verpleegdagen. De cijfers pleiten wel voldoende voor den ijver der zuster. Van den'heer H. C. Berrevoet en mej. G. P. H. van Staalen als aftre dende bestuursleden, werd eerstgenoem de bij acclamatie herkozen, terwijl laatst genoemde niet meer in aanmerking weifschte te komen. In haar plaats werd gekozen mej. J. Eijke Verder werd mee gedeeld, dat zuster Strobosch tegen 20. Maart als vroedvrouw-verpleegster haar ontslag 'heeft gevraagd. Het bestuur is van meening met het oog op onzen dok ter, dat de behoefte aan een vroedvrouw wel is vervallen, zoodat we met een ver pleegsters wel zouden kunnen volstaan. Maar de financiëele draagkracht der ver- eeniging laat zulks niet toe. De gemeente geeft wel f 200 subsidie, maar geeft geen f 600 meer voor een vroedvrouw. Men zal trachten i n gemeenschap met Het Groene Kruis'' te Nieuwerkerk ge zamenlijk een verpleegster aan te stellen. Voor den cursus Eerste hulp bij onge lukken" hebben zich 21 heeren en 22 dames aangemeld. Waarschijnlijk gaan de volgende week reeds de lessen begin nen. Woensdagavond hield de heer Sie- tema ook hier voon een groot aantal be langstellenden, o. w. vele vrouwen, een lez ng met lichtbeelden over het geiten ras. Daar deze lezingen op versch llende plaatsen in ons eiland zijn gehoudei en waarvan reeds meenig verslag in ons blad is geplaatst, volstaan wij met deze mededeeling. OOSTERLAND. Woensdagavond ti a 1 in het café Van Meurs, voor den Bond van Land-, Tuin- en Zuivelarbeiders, als spreker op de heer De Koning van Rotterdam. Spr. begon met zyn leedwezen te betuigen, dat hy door omstandigheden was verhinderd zyn komst eerder te melden, wat wel de reden zal zyn dat deze vergadering zoo schaars bezocht is. In een gloedvolle réde zette spr. uiteen, de noodzakelijkheid voor den arbeider op het platteland zich aaneen tè sluiten, onverschillig tot welke richting men behoort, ten einde op deze manier in betere levenspositie te geraken Spr. voerde o. m. aaD, dat niet de schuld by den werkgever gezocht moet wordeD, maar grootendccls by den werknemer, omdat maar al te veel de vrees bestaat, wanneer bij den werkgever aangeklopt moet worden, de een voor de ander zich terngtrekt, wegens ongerustheid schade er by te lyden. Spr. acht in dezen tyd niet het gezegde meer van toepassing, wat hy op een vergadering eens van een toehoorder te hooren kreeg. „Och Mijnheer, 't is altijd zoo geweest, 't zal' wel zoo blyven die toestand", maar dit is een gezegde van ouden stempel. Werkgever en werknemer moeten samen werken, teneinde den landarbeider, die toch voor den landbouwer onmisbaar materieel is, een bestaan te verzekeren. Met een woord van opwekkiDg ook te Oosterland met een afdeeling zich by de Organisatie aan te sluiten, besloot spr. zijn rede. ST.- A N N AL A N DDin sd a ga von cl werd de jaarvergadering gehouden van de vereeniging „Onderlinge Hulp" hij verliezon van var kens. Van de 85 leden waren er 46 in „In den Handel" aanwezig. Na opening volgden notulen en ver slag, die beide werden goedgekeurd. In 1920 waren de verliezen zoo groot als ooit te Voren, er waren 16 yarkens gestorven (geen enkel aan de vlekziekte) ter waarde vin 1395,75. Toch werd de vergoeding op 80 bepaalt^ zijnde 1' 1116,6U Daar dc rekening met een nadeclig saldo van f 30'lj,30 sluit (inkomsten 1 1083,47 en uitgaven f 1387,77) moei hét reservefonds aangesproken wor den, waardoor dit daalt tot f 7S1,38. De bestuursfuncties blijven in de zelfde handen, commissaris Gocde- gebuure krijgt een vast loon van 1' 50, dat van den bode wordt ook tot f 50 verhoogd. Wat de inenting dér varkens betreft, Wordt gewe zen op liet verschil in tarief lus- schen dc veeartsen, liet bestuur wil beproeven tot vermindering te ko men. Het voorstel-Moerland om dc premie per week te verhoogen van 10 op 15 ct. wordt met 28 legen 18 stemmen verworpen. Naar we vernemen gaat no taris Timmerman met Mei a.s. on ze gemeente verlaten en ligt dit ook in bet voornemen van de vroedvrouw, "mej. Van Flsackcr— Sleketee. THOLEN. Aan de Technische Hooge- school te Delft is geslaagd voor het candidaatsexamen voor werktuigkundig ingenieur, de lieer C. Wagtho alhier. SCHERPENISSE. Op de circulaire, die het gemeentebestuur van den minister van oorlog ontving .ter verstrekking van militaire dekens, werden er 100 besteld, doch slechts 26 wollen dekens werden er gezonden, de overige, molton dekens, waren niet. meer voorradig, zoo lat de bestellers daarvan teleurgesteld.moesten worden. VERK00PINGEN, ENZ. POORTVLIET. Woensdagavond werd, ten overstaan van den notaris Meulen- berg van St.-Maartensdijk, ten verzoeke van de erven mej. wed. De Wachter, géb. De Graaff, publiek verkocht, een woon huis met erf, voor f 2825, aan den heer M. W. Kesteloo, alhier. RECHTZAKEN. ZIEIilKZEEt, 4 Febr. Door de arr.-rechtbank is tegen Ph. B., 30 jaar,, varensgezel, wonende te Brui- nrsse,.thans gedetineerd in het Huis van Bewaring alhier, beklaagd >-.-<11 diefstal van rijwielen, gepleegd in de gemeente St.-Philipsland, rechts ingang verleend met last tot in structie en bevel tot gevangenhou ding. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Kortgene, K. H. Miskotte, cand. te Utrecht. Te Rijsoord (toez.) J. G. L. Brouwer, cand. te Den Haag. Geref. Kerk. Beroepen: Te Bunschoten en Spaken burg (A), J. F. van Hulsteijn te Middel- stum. Te IJlst, J. van der Meulen te Schoonoord. Te Nieuwerkerk a/d. IJs- sel, A. J. Fanoy te Oosterzee. YAN HEINDE EN YER. Men vreest nieuwe troebelen in Britsch-Indië, voornamelijk in 'l district Rae Bareli. Troepen zijn tot herstel der orde daarheen ge zonden. Een door de regeeringen van Italië en Zwitserland ingestelde commissie pleegt overleg over den aanleg van een waterweg door de Alpen, waardoor de Adriatische zee met Midden-Europa zou wor den verbonden. In Amerika heliben zich; voor zoover is 11a te gaan, in 192U 6171 personen van 't leven beroofd, het geen 1000 meer is dan in 1919 De jongste zelfmoordenaar is 5, de oudste 103 jaar. - Bij het Amerikaansche Con gres is een wetsontwerp in behan deling, dat strekt tot invoering van het metrieke stelsel. Wordt het ontwerp aangenomen, dan zou een termijn van 10 jaar worden gela len voor de geleidelijke invoering van het stelsel' in handel, industrie en wetenschap. De vroegere min .-president van Hongarije, Stefan Friedrich, wordt in staat van beschuldiging gesteld wegens aanstichting tol moord op graaf Tisza. De Duitsche M inister-Presidenten zullen a.s. Zondag te Berlijn bijeenkomen om over den door de Entente-nota's ge schapen toestand te spreken. De vlektyphus-epidemie te Weenen breidt zich uit. Te Limoges (Fr.) zijn twee trei nen op elkaar geloopen. Tot nu toe zijn 47 gewonden en 3 dooden geteld. Men vermoedt, dat nog verscheidene lijken onder de verbrijzelde wagens liggen. Volgens een te Londen ontvangen bericht, zouden de bolsjewiki in de buurt van Bokhara een aantal tempels geplunderd en de autoriteiten en ver schillende vooraanstaande burgers ver moord hebben. De zwarte troepen keeren weer uit Z.-Frankrijk naar de Rijnprovincies terug De Paus heeft besloten Eupèn en Malmedy tot een nifeuw bisdom te maken. De Russische kroonjuweelen zouden zich in Stockholm bevinden. Bij het binnengaan der kaligroeven te Ilberstedt (Anhalt-D.) is een werpploeg door giftige gassen overvallen. Zestig man raakten bewusteloos. 4 dooden zijn reeds uit de mijn gehaald; 9 man bevin den zich nog onder den grond. De eerste Amerikaansche melkkoeien zullen eindelijk dezer dagen in Djitsch- land aankomen. Voor de verdeeling van het vee schijnt ook reeds te zijn gezorgd, want de bladen van Leipzig deelen mede, dat deze stad een heele koe zal krijgen! VERSCHILLENDE BERICHTEN. Droef verschijnsel. De va der van het protestantsch Bestede- lingenhuis te Arnhem is ontslagen, wegens niet nader te noemen han delingen buiten liet iiuis gepleegd. Een gelukkige. Er zullen niet veel gemeenten zijn, die over 1920 een batig saldo boekten. West woud (N.-H.) heeft echter een voor- deelig slot Van f 207.65. O o r 1 o g s-s n ij b o o n e n. Dins dag is eindelijk le Gron. een defini tieve stap gedaan tot opruiming van de 2000 vaten snijboonen, die tot grioote ergernis van velen, al een paar jaren vlak bij de Natte Brug liggen, hieldt het N. v. d. N. Ze zijn publiek verkocht. We vroe gen een deskundige, op welken prijs hij de vaten met inhoud schat te vóór den verkoop. Hij meende, dat vat en inhoud en rente van hei daarin gestoken kapitaal samen den prijs van zulk een yat boonen haast wei tol r;l gulden moest brengen, val liet in den oor log ook meer dan grif zou hebben opgebracht, als het toen maar uit gevoerd had mogen worden. Maar dan is de opbrengst thans wel erg tegengevallen. Dé 2000 vol le vaten hebben eiken vat en in houd saam bij publieke veiling opgebracht f 2833,50. Dat is pl.ni. f 1,40 per vat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1