Zierikzeesche Él Nieuwsbode abonnement: Maandag 24 Jan. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: buitenland. Pry's per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangryke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10575. Inzending op den dag van uit- Dir. J. DE LOOZE Jr. Uitg.-Redact. M. J. KOSTEN. gave vóór 11 ure. DuitvSclilund en de schadevergoeding. De Times meldt, dat het Duitsche antwoord op de 41 vragen, die te Brussel aan de Duitsche financieele deskundigen gesteld zijn, ontvangen is. Over het algemeen, zegt het blad, acht men het antwoord als bevredigend in zoover het de kwestie van herstel uit het rijk van de theorie in dat van de harde feiten overbrengt. De antwoorden op die 41 vragen bieden een grondslag, waarop mén een schikking kan maken van de belastingcapaciteit van Duitsch- land en van de bereidwilligheid van de Duitsche regeering om de bepalingen van het tractaat uit te voeren. BINNENLAND. Gouverneur-Generaal Fock. Mr. D. Fock, gouverneur-generaal van~ Ned.-Indië, zal 3 Febr. met gevolg met den trein van 9.04 des morgens uit Den Haag vertrekken over Rotterdam en Roosendaal, om via Straatsbrug zyn bestemming te bereiken. I)e Rijksmiddelen. De rekening is opgemaakt over 't vorig jaar. D. w. z. wat de ontvangsten be treft. De opbrengst dér rijksmiddelen, die over Dec. ongeveer negen millioen hooger was dan over Dec. 1919, beliep over 't geheele jaar 1920 niet minder dan 439.6 millioen tegen 328.9 millioen over 1919. De ramiBg over 1920 had bedragen 309.6 millioen, zoodat maar eventjes 130 millioen meer binnen kwam dan geraamd was. We geven hier nog enkele van de meest opvallende cyfers. Zoo was voor de inkomstenbelasting de opbrengst over 1920 byna 84 millioen tegen 48.8 mil lioen over 1919 en een raming van 63 millioendividend- en tantièmebelasting opbrengst 1920 25V° millioen, in 1919 11.6 millioen, raming 10 millioen ge distilleerd-accijns opbrengst 1920 52 millioen, 1919 38 millioen, raming 33 millioenregistratierechten 1920 55 millioen, 1919 39 millioen, raming 30 millioen invoerrechten 1920 46 millioen, 1919 29 millioen, raming 23 millioen. Voorts hebben in 1920 de O.W. en de verdedigingsbclastingen 215.4 mil lioen opgebracht, terwijl ten bate van hét „Leeningsfonds" -1914 nog ruim 57 miirioen binnenkwam. In totaal is dus aan directe en indirecte belastingen het vorig jaar niet minder dan 712 millioen in de schatkist gevloeid. Maar we weten 't al lang, dat die geen bodem heeft en dat hoe ruim ook de inkomsten waren, de uitgaven in „ruimheid" er niet voor onder deden, integendeel ze zelfs nog overtroffen. Zoodat een tekort het noodwendig ge volg zal zijn, al is dit dan misschien tengevolge van de hooge opbrengst en een wat al te voorzichtige raming niet zoo groot als 't zich aanvankelijk liet aanzien.' De regels voor den weg. Ter voldoening aan een beleefd verzoek nemen we onderstaand versje uit de Scliager Cowhnt over: I. Voor rijder en voor wandelaar Geldt deze wet het heele jaar Wèitr gij ook zijt, onthoudt het slechts. Ga op de wegen altijd RECHTS; En wilt ge iemand soms voorbij, Doe dit dan aan diens LINKERZIJ. II. Moet je voor wat komt op zijde, Ga dan rechts te allen tijde; Karrevoerders, weet dit mee En geleiders voor uw vee. Al wat uitwijkt öf wat gaat, Rechts! op pad en weg en straat. III. Wie in een weg-bocht ooit passeert, Doet wat niet mag en dus verkeerd. Men mag voorby een ander gaan, Uitsluitend op een rechte baan. IV. Moet je rechts een weg inslaan, Houd dan rechts by 't binnengaan Niemand kom je ooit dan tegen, Die de wet kent onzer wegen. Moet je links een weg inslaan, Maak een boog bij 't binnen gaan, Zóó, dat j' op den rechterkant Van den linksehen weg belandt. V. Moet j' om plein of om plantsoen, Wil dat altijd rechts om doen Wat er komt van d' and're zij Heeft den linkerkant dan vrij. Werkloosheidscrisis. Naar de Nieuwe Crt. verneemt heeft de minister van (arbeid de leiders uit de vakbeweging1 telegra fisch uitgeiioodigd tot een bespre Icing! inzake de werkloosheidscrisis, welke zal worden gehouden op Dinsdagmiddag 25 dezer. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Donderdagiiamiddag hield, in de sociëteit „Ons Genoe- geii" de Federatie „Schpuwen-Dui- veland" van den Bond voor Slaats- peiisioimeering hare algemeene ver gadering1, die goed bezocht was. Na opening floor den voorzitter, den lieer .1. Fokker, las de secretaris, de heer J. A. v. d. Valk, die hol uien en bracht daarna liet jaarverslag uit. Hieruit bleek o.a., dat het le dental der aangesloten afdeel in,gen vooruitgaand is, zoodat hel bij na 1500 bedraagt. De toestand der geld middelen is eveneens gunstig. De rekening, gecontroleerd door de lieieren C. J. Koolnan en A. P. v, d. Weijde, werd, niet dank aan den accuraten penningmeester, den heer G. Yerseput, goedgekeurd. De perio diok aftredende leden-vnrt fret Da- gclij'ksch Bestuur, de heeren L. Bou- ter, J. 'J. de Vips en A. P. der We- duweh, werden met groole meer ei erlieid herkozen. In de plaats van liet vierde altredende lid, den heer ■W. H. Ittmann, die zich niet her kiesbaar stelde, werd gekozen dhr. A. P. v. d. Weijde. Bij de nu vol gende bespreking over het Petition nement werd allereerst warme hul de gebracht aan den afgetreden hoofdredacteur van dit blad, den heer Frankel, die steeds door woord en geschrift de Bondsidéc zoo krachtig heeft gepropageerd. Mede gedeeld werd, dal enkele afdee- lingen reeds flink met de lijsten hebben gewerkt. Ouwerkerk b.v. le verde 300 namien! Door zeer velen, ook politiek rechts staande perso nen, werd igeteckend. Verder was berichL ingekomen, dat in T begin van Februari het Hoofdbestuurslid, jihr. de (Mural t te Zierikzee over het Petionnemenl zal komen spre ken. Besloten werd, dat op plaat sen waar geen of lauwe af deelin gen zijn, de Federatie de actie zal voeren. Met een krachtige opwek king om 't Petitionnement te doen slagen, slöot de voorzitter de ver gadering. Talrijke leden der anti-revohi- tionnaire partij of geestverwanten, benevens enkelen van andere poli- Zieke richting, hadden gehoor gege- geven aan den oproep om Zaterdag middag in de Concertzaal den oud- minister H. Co lijn te hooren spre ken over „het Millioen". Nadat op verzoek van den lieer D. Mulder de aanwezigen psalm 89 7 hadden gezongen, ging hij voor in gebed. Hij, heette daarna de aanwezigen welkom, in 't bizoijder den lieer Colijn, welke hij dank bracht voor zijn bereidwil ligheid om hier te komen spre ken. Voor deze hel woord verkreeg werd a(an de pers verzocht alleen te vermelden de propaganda van den spr. voor het millioehplan, en niet diens politieke rede die aan het eigenlijke doel voorafging. We willen hieraan voldoen door ter loops nog even te vermelden dat de groote lijnen der A.R. politiek doior den spr. werden uitgestip peld en de erfenis van hun groo- ten lcz'der, dr. A. Knijper, zoo vruchtdragend mogelijk diende te worden gemaakt. De lezers zullen over 't ,al- gemieen wel "al iels gehoord of ge lezen hebben van „'liet milliloen". Voorhen die 't niet weten zij hier vermeld dat de A.B. partij1 een millioen gulden blij elkaar tracht te krijgen om! van de rente van dat kapitaal de politieke actie te kunnen voeren. We meenen te mogen constatee- ren 'dat 'het den [lieer Colïjjn ge lukt is zijn geestverwanten le over tuigen van de noodzakelijkheid om dat millioen bijeen le brengen. Met liet zingen v)a>n pjsl. 89 8 en dankgebed werd deze drukbezochte vergadering gesloten, nadal de lieer Mulder den spreker den dank der aanwezigen had gebracht, die in de gelegenheid waren gesteld een hunner leiders te hooren. De lading apollinariswater in flessChen van liet ex-Eng. zeilschip „Dovercastle" wordt in een tjalk overgeladen. Genoemd schip zal na reparatie de lading weder innemen en dezelve naar haar bestemming brengen. Met ingang van 1 Februari c.k. is benoemd tol Rijksklerk der Directe Belastingen anz., ter inspec tie Zierikzee, de heer A. Grootjans, thans werkzaam len onlvangkanlore Nicuwcsluis. Voor 'de op a.s. Dinsdag te openen wedstrijd op het carambole Wljfart bij dhr. P. D. Verstrak', zijn fifaaie prijzen arm gekocht, o.a. een rjijwiel, pendule, schilderijen, enz. CjlZ. Was de bovenzaal van T I-Iuis van Nassau Zondagavond slechts matig bezet, hel mag den leden van dc tooneclvereeniging „SI.-Lieven" tot tevredenheid stemmen dat zij vorderingen gemaakt hebben sinds den laatsten keer dat zij voor 't Voetlicht kwamen. (Naar ons ter oore kwam' wordt Dinsdag 1 Febr. hetzelfde stuk nog tens opgevoerd, maar dan in de Concertzaal.) Het drama „Liefde en Wraak", heeft de toehoorefers van 't begin lot het einde geboeid door zijn vlugge handelingen en vip tic dialo gen. Menige moeilijke passage werd door de uitsluitend mannelijke exe cutanten aardig 'gespeeld. Wanneer zij' ïich nog eens ertra toeleggen op 't uitspreken der Nederl. taal, dan zijn ze opj weg om een flinke ver- eeniging te worden. Alle medespelers hebben in de resp. rollen, die ze te vervullen had den, hun best gedaan om de pet sonen uil te beelden, die zij moes ten voorstellen, al slaagde de een daarin ook beter dan de ander. De hoofdrollen van bankier en boek houder werden goed vertolkt, niet minder die van „Caleb", die zijn., zij 't dan ook bescheiden rol, uit nemend speelde. De 'heer H. van Doorn komt een woord van lof toe voor 't uitstekend grimeeren der verschillende typen, terwijl de heer Jongmans met zijn ijverige violisten de pauzes aangenaam heeft aange vuld. Vrijdagmiddag hebben in een der lokalen van de sociëteit „SL- Joris" te Middelburg gehouden bij eenkomst een veertigtal vertegen woordigers van verschillende bestu ren, nijverheid, handel enz. in Zee land zich geconstitueerd als com missie, met de hedoajmg1 den heer inK II. J. Dijckmeesler hij zijn af treden als commissaris der Konin gin in Zeeland op 1 Mei 1921 een Priovinciaal huldeblijk aan te bie den. Binnenkort zal de gelegenheid tot deelneming voor alie Zeeuwen worden opengesteld. Van af 1 Febbr. a.s. wordt aan het publiek de gelegenheid geboden, stukken voor Indië bbestemid, per drijvende scheepsbrandkast te verzanden. Voor dat doel worden aan de postkantoren zegels verkrijgbaar gesteld om brieven of doos jes met geldswaarde, postpakketten met aangegeven waarde daarmede te voor zien, die dan in de drijvende brandkast aan boord onzer mailstoomers worden ge- Sloten ter meerdere beveiliging. De algemeene vergadering van de vereenig. ng „Het Ziekenhuis voor Schou wen en Duiveland" te Noordgouwe be sloot: 1°. De inrichting zoo spoedig mogelijk te voorzien van een hoogtezon, Röntgen- apparaat en electrische verlichting. Daar toe zal benoodigd zijn een som van pl.m. f 16000. Besloten werd, de effecten der vereeniging, die vn werkelijke waarde van pl. m. f 10.000 vertegenwoordigen, te gelde te maken en de dan nog ontbrekende f 6000 als hypotheek op de bezittingen der vereeniging te nemen. 2°. Wanneer met deze uitbreiding het ziekenhuis gebracht zal zijn op de hoogte •van zijn tijd, zal de inrichting met alles wat er bij behoort, worden aangeboden aan de gezamenlijke gemeentebesturen van het eiland. De bestaande vereeniging zal dan ontbonden worden en een nieu we, met de gezamenlijke gemeenten als exploitanten, opgericht. Dit althans is het streven. De wenschelijkheid werd uitge sproken, dat de chirurg van het zieken huis, dr. J, F. O. Huese, in de onder scheidene gemeenten het nut en belang onzer inrichting nog eens zal komen be spreken, opdat naast de officiëele per sonen, ook zoexveel mogelijk hehmdividm worde warm gemaakt voor de goede zaak. De heer Huese stelde zich voor deze taak gaarne beschikbaar. De risico voor de gemeenten met de inrichting voor haar rekening te nemen, wordt aanmerkelijk minder door de om standigheid, dat de gansche reorganisa tie is op touw gezet met het oog op het in werking treden der Ziektewet. Kiest dan 't Rijk ons ziekenhuis, geheel op de hoogte van zijn tijd als het dan zijn zal, voor zijn patiënten, waaraan bezwaarlijk getwijfeld kan worden, dan wordt de inrichting natuurlijk met flinke Rijks subsidie gesteund. Bij den aanvang der vergadering werd medegedeeld, dat de heeren C. J. Boogerd en A. Timmerman hun benoeming tot lid van het dagel. be stuur hadden aangenomen, terwijl als lid van de financiëele commissie, onvoltallig geworden door de benoeming van den heer J. J. Klompe als administrateur, werd gekozen de heer J. Padmos, die de benoeming aannam. Benoemd tot inspecteur aan de gas fabriek te Leiden de heer S. van Trigt, opzichter aan de gem.-gasfabriek alhier. BURGH. De afdeeling Burgh der S. D. A. P. hield Vrijdagavond in de zaal van den heer Graafeiland en Za terdagavond in Hotel Bom te Haamstede goed geslaagde lichtbeel den avon denover de S. D. A. P. in woord en beeld. Beide avonden was de zaal goed gevuld. ELLEMEET. De Zang ver. „V. Z. O. S" van Renesse, gaf Vrijdagavond onder leiding van dea heer L. Oosterling, in de zaal van den heer J. de Roo, voor een vry talryk opgekomen publiek, eene uitvoering. Het geheele programma, met keur van liederen en voordrachten, werd op zeer verdienstelijke wyze ten gehoore gebracht. Een welverdiend applaus ver wierven de mooie zangnummers: „De Starrenhemel" en „Eendracht maakt Macht", welke liederen met inachtne ming van de vele figuren en teekens, op uitstekende wyze werden gezongen. Meer opgewekt en levendig klonk „Vroolyk leven". Het bleek vooral uit het „Lied van Jeane'dat de leden onder goede leiding van den dirigent allen yverige studie gemaakt hadden om op goede degelijke wijze den inhoud en het karakter van het mooie zang nummer te vertolken, ten woord van dank mag niet onthouden worden aan de leden, die door hun aardige voor* drachten „Tot heil van het Vaderland", „Strandydille" en het blijspel „Erfge namen van Neeltje Pater", waarin de pretendenten voor de erfenis zich uit stekend hebben gekweten van hunne moeielyke taak. De Vereeniging „V. Z. O. S." heeft 't publiek een zeer genoeg lijken avond verschaft. BROUWERSHAVEN. Vergadering van den gemeenteraad op Woensdag 19 Jan, Aanwezig 6 leden; een vacature. De voor zitter opent de vergadering. De notulen van de vorige vergadering worden ge lezen en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter zegt, dat het besluit, dat ter vernietiging aan de Kroon zou worden voorgedragen, verzonden is; er is even wel' nog geen bericht op ontvangen. Ver volgens deelt de vo;orzitter mede, dat het oude wapenstempel thans teruggevon den is door den heer C. Botbijl Sr. Vele, tot oordeelen bevoegde personen, zijn het stempel wezen bekijken en allen hebben verklaard, dat stempel is het stempel. De heer N. van Sluis vraagt, of er voor het vinden van het stempel indertijd niet een belooning is uitgeloofd. Mocht dit niet het geval zijn, dan stelt hij voor, dat de raad besluite den vinder alsnog een be looning te geven De voorzitter verklaart, .dat de raad nimmer een belooning op het vinden van het stempel heeft gesteld. Wel schijnt een belooning uitgeloofd te zijn door wijlen den heer J. Lopse Hocke. Volgens den voorzitter wijzen de notulep ook, uit, dat bij het bewuste stempel nim mer een oorkonde geweest is. Intusschen is de voorzitter het volkomen met den heer Van Sluis eens, dat den vinder een belooning toekomt. Van Ged. Staten is bericht ontvangen, dat zij hunne beslis sing inzake inkomsten en uitgaven dezer gemeente hebben uitgesteld tot 1 April. Een commissie heeft de boeken en verdere bescheiden van den directeur van het le.vensmiddelenbedrijf, den heer Beije, onderzocht en bij monde van den heer C. W. den Boer verklaart deze commis- siè'alles in de beste orde te hebben be vonden. 't Levensmiddelenbedriji wordt nu op voorstel van den burgemeester op geheven met ingang van 1 Januari 1921. In de begrooting 1921 zullen eenige wij zigingen van administratieven aard moe ten worden aangebracht. Ingekomen zijn: ct. een schrijven van den heer C. Smits, houdende dankbetuiging, dat de raad hem (Smits) vergunning heeft willen verlee- nen om' de betrekking van havenmeester nog twee maanden na zijns vader's dood waar te nemen. Deze dankbetuiging ge schiedde méde namens zijn moeder. Tij dens de bietencampagne is f 3410,55 aan kaaigeld ontvangen. Gedurende deze cam pagne hebben 86 schepen een ligplaats in de haven gevonden. Voor noodzakelijk levensonderhoud zal voortaan voor het hoofd van een gezin f 600 mogen worden afgetrokken bij den H. O., voor een zelf standig inwonend persoon f 300, en voor elk kind beneden den zestienjarigen leef tijd, dat geen eigen inkomen heeft, f 50. b. Een schrijven van het Burgerlijk Arm bestuur (met toelichting). De leden van dit bestuur deelen den raad mede, dat ze boeken, kas, enz. van den eervol ontsla gen secretaris-penningmeester, den heer Beije, hebben onderzocht en dat alles in orde is bevonden. De administratie, ver bonden aan het legaat van wijlen den héér L;. Viergever, aan het legaat van wijlen den heer Lopse Hocke, aan de stichting van wijlen den heer Hubrecht Carst, en de stichting van wijlen den heer Cornelis. Claesse de Rije, behoorde ook tot de werkzaamheden van den secretaris- penningmeester. De dankbetuiging die den gewezen titularis van den voorzitter in ontvangst had te nemen, was zeker wel verdiend. Zoo spoedig mogelijk zullen sollicitanten voor deze betrekking wor den opgeroepen; c. een schrijven van me vrouw wed. Sevenhuijsen te Haarlem. In dit schrijven verzoekt zij den raad haar pensioen en dat van hare beidé minder jarige kinderen met 40 pCt. te verhoogen, zooals dat ook geschied is voor weduwen van rijks-ambtenaren. Dit verzoek is nog niet behandeld in een vergadering van B. en W. Toch besluit men dit zaakje maar onmiddellijk oy te knappen. Be doelde pensioenverhooging zou de ge meente f 295 kosten. Dat is te veel, te kras, de begrooting is nu al niet klop pend te maken, enz., waren de uitdruk kingen, die we opvingen. Het verzoek Wordt van de Wand gewezen, d. een ver zoek van mevr. de wed. Boogerd—Gast. In den Hoofdelijken Omslag dezer ge meente is ze geplaatst in de 22ste klasse. Volgens haar schrijven heeft ze maa,r f 1400 inkomen. Zij verzoekt terugge bracht te worden van de 22ste naar de 16e klasse. Voor een commissie zal deze dame haar bezwaren tegen den aanslag nader kunnen toelichten, e. de geloofs brieven van het nieuwe lid, Job v. Don gen, opvolger van P. D. Bos, worden in h'anden gesteld van een commissie van onderzoek. Deze commissie adviseert tot toelating van den heer Van Dongen j een schrijven van het Waterleiding-Comité. Ook Brouwershaven zal zijn medewerking verleenen door deelneming in het kapi taal der op te richten vennootschap. De aandeelen bedragen thans f 750, vroeger f 1000. Brouwershaven zal er 160 moeten nemen. Men verontruste zich echter niet: de deelneming der gemeenten in 't maat schappelijk kapitaal zal geenerlei finan ciëele offers vereischen. Dit alles werd door den voorzitter behoorlijk toegelicht. Het Rijksbureau heeft de gemeente uitge- noodigd f 145,53 te zenden voor reeds gemaakte onkosten, enz. enz. Aan dilf ver zoek' zal worden voldaan, zoodra de be grooting 1921 is goedgekeurd. Aan de orde is nu de benoeming van een secre taris-penningmeester-ambtenaar van den burgerlijken stand. Van 3 heeren waren de stukken niet in orde. Van de nogi over blijvende sollicitanten bevelen B. en W. aan: Z. Cornelis en Van Riet. De stemmin gen leverden geen ander resultaat dan dat de heeren Cornelis en J. de Bruijne ieder telkens 3 stemmen verkregen. Het lot besliste Hoen ten gunste van den heer J. de Bruijne, thans te Buiksloot woon achtig. Bij de rondvraag vraagt de heer C. den Boer Kz. of het waar is, dat de onderwijzers van de bizondere school hun duurtetoeslag over 1920 reeds hebben ont vangen en zoo ja, of dit met de openbare onderwijzers ook! het geval is. De voorz. meent, dat de onderwijzers alles ontvan gen hebben, waarop zij recht hadden. (Waarschijnlijk heeft de heer C. den Boer dit bedoeld: Hebben de openbare onderwijzers ook het restant daar jaar wedde 1920 reeds ontvangen? Bij de on derwijzers van de bizondere school is dit wel het geval. Corresp.) De heer C. W. den Boer brengt nog even de straatver lichting aan de orde. Ze is niet te best, maar er is niet veel aan te doen. Alles is duur en de gemeente slecht bij kas. Hierna sluiting Alhier is opgericht een nieuwe Zangvereenigiog „EuphoDia" genaamd, met byna zeventig leden. DREISCUOR. Vrydagavond sprak al« hier als propagandist voor den „Ned. Bond van Land-, Tuin- en Arbeiders in het Zuivelbedrijf," inplaats van den heer Arnoldussen, de heer Koning over het onderwerp „Waarom juist nu georga niseerd". In een uitvoerig betoog hield spreker de talryke aanwezige arbeiders de weldra dalende loonen voor oogen, ondanks dezen duren tyd. Daartegen over stelde hij de organisatie, als middel zich een menschwaardig bestaan te verzekeren. Met een opwekkend woord om weer een afdeeling op te richten, gedachtig de hier reeds vroeger bestaande organisatie, die (volgens spreker) door toedoen van eenige werkgevers is ont bonden moeten worden, besloot spreker zyn rede. Geen der aanwezigen gaf zich als lid op. STAVENISSE. L.l. Vrijdagavond hield de geitenvereeniging „De Geit" alhier haar jaarvèrgadering, De vereeniging telt thans 60 leden. Na leziDg der notulen werd er rekening en verantwoording gedaan, waaruit bleek, dat er over 1920 een tekort was van f 10,84, maar na het betalen der contributie was er een saldo van f 54,61. Door het vertrek van C. de Wilde werd als bestuurslid gekozen G. Boogert cn verder C. Smits en J. Polderman, en P. van Iwaarden als vice-voorzitter. De bokhouder M. L. Stoutjesdijk had eerst bedankt, maar op aandrang bleef hij weer, op een loon van f 100. Besloten werd 8 Februari a.s. een lezing met lichtbeelden te doen houden door den heer Sietema. Als afge vaardigde naar de kringvergadering te Goes werd benoemd de secretaris J. Hage en als plaatsvervanger P. van Iwaarden. THOLEN. Op 2 Febr. zal de nieuwe burgemeester, de heer J. G. Diepenhorst, in een openbare zitting van den ge meenteraad geïnstalleerd worden. Voor de installatiedag wordt reeds zeer veel ge laan. Er is een feestcomité gevormd, dat thans zich vertakt heeft in verschil lende subcomité's. Ook zullen hier en daar cerepoorteu worden opgericht, ter wijl volksspelen worden gehoudeD. Gar den zullen den burgemeester aan de grens opwachten en zoo naar het raad huis geleiden. In den optocht zullen ver schillende vercenigingen, benevens alle schoolkinderen meeloopen. Na de in stallatie zullen de volksfeesten een aan vang nemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1