Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 19 Jan. 1921. zierikzeesche courant. advertentien Kennisgeving. binnenland. Kennisgeving. Prijs per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per .jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel Reclames 30 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. 76ste JAARGANG. - No. 10573. Inzending op den dag van uit- Dir. A. J DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. M. J. KOSTEN save vó,:,r are- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zteiukzeb maken bekend,, dat het le supple toir kohier der belasting op de honden dier gemeente, over bet dienstjaar 1920, op den 14 Januari 1921, door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is gezonden, en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt; Voorts wordt in berinnering gebracht, dat binnen twee maanden na de goedkeuring van hot kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maanden na die uitreiking de aan geslagene» tegen hun aan slagbij den Raad bezwaren kunnen inbrengen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier: als mede dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de Verordening op de invordering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zikkikzee, 17 Januari 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd,; A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgen). P. F. WITTER MANS, Secretaris. sonon (gewond. Lcnin zei 1' bleef on gedeerd, doch de geneesheeren heb ben hem. absolute rust vaorgescluv ven, dinar z'ijn zenuwgestel ernstig geschokt is. Cuba republiek l De New-York II era Id onIving van z'ijn eor.rcspoindenl in Havana be richt, dial de zaken op Cuba er zeer eimtijg v>oor slaan. Volgens hem is hel departement van Buitenland sehe Zaken le Washington er van verwittigd, dal Cuba aan den voor avond 'staal van revolutie; die geor ganiseerd wordt door negers, wier voornemen is, daar een nieuwe re publiek op L richten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziekikzkk maken bekend, dat het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag dier gemeente, over het dienstjaar 1920. op den 14 Januari 1021, door-Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is gezonden, en van -lieden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt'; Voorts wordt in herinnering gebracht, dat binnen twee maanden, na de goedkeuring van lvet kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maanden n:ï die uitreiking de aangeslagenen tegen bun aan slag bij den Raad bezwaren knnnen inbrengen, bij verzoekschrift op on gezegeld papierals mede dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de Verordening op de invordering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. ZrEiiiKZKB, den 18 Januari 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Burgem. F. F. WITTERMANS, Secretaris. Bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUEERS der gemeente Zikrikzke maken bekend, dat bij Koninklijk Besluit van 9 December 192Ó, no. 57, met ingang van 1 Januari 1921 het maxim ii ni-aap. tal vergunningen voor den verkoop van sterken drank in het klein voor deze gemeente is vastgesteld op 22. ziertkzeb, den 18 Jan. 1921. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgeni. P. F. WITTERMANS. Secretaris. B U I TEN LAND. Do Icrscbe kwestie. In Cork heeft toen een groote menigte van het voetbalveld terugkeerdeeen verschrikkelijke schietpartij plaats gehad. Ben groep Iersche politiemannen die buiten de stad was aangevallen reed door dc straten der stad, steeds maar schietende. Drie personen werden ge dood en verscheidene gewond. Zaterdagnamiddag is in het hartje van Dublin stadsgedeelte ter grootte, van ongeveer een vierkante mijl, met ijzerdraad afgezetterwyl bewapende auto's en tanks aan de hoeken der straten geplaatst werden. Een huiszoeking op groote schaal werd door de militairen uitgevoerd. Niemand werd in het afgesloten ge deelte toegelaten. Alleen de melkbe zorgers werden onder geleide van sol daten toegelaten. De Westminster Gazette meldt, dat de huiszoekingen in Dublin ten doel hebben, het opsporen van de Valera en dc ge heime arsenalen, die in het centrum van Dublin gelegen zijn. Bolsjewistische plannen. Petljura verklaarde in een interview, dat de Oekrainsehe generale staf be richten heeft ontvangen, volgens welke de bolsjeiviki aanzienlijke massa's cava lerie voor een overval op Europa formeeren. liet gevaar voor een bolsje wistische invasie is veel grooter dan men gelooft. Wanneer geen grooter tegenstand bestaat, zullen de"bol9jewjki gemakkelyk tot in het hart van Europ: doordringen. De brug over liet. Suez-kanual. De tydens den oorlog gebouwde brug over het Suez-kanaal bij Kantara, welke Bgypte onmiddellijk met Palestina ver bond, is afgebroken. Tot deze afbraak had de Engelsche regeeriüg zich bij het begin van den oorlog tegenover de Suez-kanaal Mij verplicht. Ofschoon het passagiers- en goederenverkeer tusschen Egypte en Palestina hierdoor eenige moeilijkheden ondervindt, is de vertra ging niet al te groot. (Iet ligt in de bedoeling een hooge brug over het kanaal te leggen. Een bomaanslag op Lenin. Dc bladen vernemen uil Ilel singifórs, dal dc Isweslia bcycsLigl dat .Lcnin 'onlangs liet «lachtóffer is geweest van een bomaanval jop zijn aulo. -Kr werden daarbij negen per- Mr. Koek over de fusie. Een dertigtal politieke vrienden heeft, meldt liet Vadn Zaterdag avond den nieuwen gouverneur- generaal van Indiö en zijn naaste familie een afscheidsmaaltijd aange boden. In een tafelrede verklaarde mr. Hoek o. in., goede verwachtingen voor dc nieuwe fusie le hebben. De lol dusver bestaande scheiding is z. i. een groote dwaasheid geweest, waarvan het allerdwaaste wns, dut spr.' de meeste tegenwerking onder vond van mannen uil liet verdeelde liberate (bruis. Hij ondervond di.l ook als minister. Zijn wetsontwerp, door v.rij-hberalën (>n vrijzinnig-demoera- ten Verworpen, is door een rcchlscli ministerie ingevoerd. Hij verheugde zich (laai ook van harte in de fusi^ en verwacht van haar ailee.n red ding der vrijzinnige idee. D onder, tinge verdeeldheid nad steeds, vol gens den lieer Fock, wantrouwen tegen dc hcele vrijzinnige idee ge weld. Geen prijsverlaging. Onze goede slad en ook andere meer of 'minder goede steden - zien er de laatste dagen uit alsof w,aarlijk (hui eind aan de duurte is gelcomt'ii. De winkels vertonnen bil jetten/die bedoelen de goè-gemeente uit te Hokken tol koopen, door na drukkelijk 'te verzekeren, dal alles „uitverkocht' wordt ver „beneden normale prijzen en de goê-ge- m'eentc vliegt jer in, want 'l is alles lak. Er is geen sprake van prijsver mindering, noch behoudens cn- clè uitzonderingen van „koop jes". Een moer nlgenijeene uitzondering vormen 'misschien de dn.mcs-.eoiiI'c- tic-iarlikelcn en dergelijke, maar voor de rest zijn de „uilvcrkoopen" niet voel nicer dan een poging, om oude voorraden op te ruimen. Het allersterkst wel wordt do lak"' gedemonstreerd door de ma gazijnen van zoogenaamde „hecren- conleqlio". Men behoeft daar niet eens naar binnen le gaan, om te zien, wat or gaande is. 'De malaise en de opruiming. Dit slant in diVer.l verband met (ie oorzaken van deze „uitverkoop - woede. In lal van „branches" is reeds geruim en lijd niet meer ge kocht, omdiat (le prijzen le hoog waren on dc consumenten wacht ten op prijsverlaging die evenwel niet kwam. 'Daardoor raakten de winkeliers in die „branches" in de knoei, en vervolgens rn de noodza kelijkheid, om geld le maken, wat veelal niet aindcrs-anogelijk was dan door het arrangléuren van „uitveu- koopciv'. Kleinere 'ondernemingen zullen vaak de meer „courante'' en inder daad wel deugdelijke artikelen in den „uitverkoop" moeten brengen, zullen dan allicht l radii ten 't zekere uitverkoop-percentage af Le trekken van een hoojgercii dan den oor spro n kei ij kon prijs, en eerst als dal niet meer lukt, dan zal' misschien, in enkele gevallen, hel verdriet des winkeliers de vreugd (Lx keepers kunnen worden. QVfjaar'de kjans daarop is gering. Dit wat de „uilverkoopen" be treft. Hoe staat het nu m!el de ver wachte algienieene prijsdaling? Hel spijl mis Ie moeten zeggen, dal wij van deze prijsdaling niets verwachten. Zij komt voprloopig niel, schrijft l)e Cal. Wij behoeven daarover in Jiel minst niet quasi-cconomischc vcr- tooigen le hoiidcn. Wij hebben maar te rade le gaan bij de huisvrouw. Laat niemand bel wagen zijn vrouw minder huisgeid te geven, óJi.idat „de prijsdaling er lech is" li ij zal doodgeslagen worden met de meest overtuigende economische documenten. Te vergeefs zal bij be- loogen, dal volgens hel sT'agers- boekje het vleeseh een duhbellje per pond gUedk'ooper is geworden, dal de bakker twee cent heeft afgesla gen, dat in hel kruideniersbwekje enkele posten een éfenl of twee cen ten zijn verlaagd dc vrouw zajl komen me|. hel vernietigend over tuigende „huishoudboekje". En als de man tè lang betoogt, zal zij kómen met het doorslaand argu ment: „je mag praten zoo veel al's je wil, ik kan L niet helpen, inaar het geld gaat op en meer dan op, en ;al jou prijsdaling is larie. Inderdaad, 'I is „larie',. Luien wij Oppassen, dut de huisvrouwen dil niet lezen want zij hebben gelijk. Er is geen prijsdaling van beteeke- nis, er is geen ,wcrmi uitering van de levensduurte". Wij hebben berichten gehad uil Amerika en elders over liet goed- kooper worden van auto's en wij hebben ons stompzinnig verheugd. Alsof wij gebaat zijn doordat een auto, die wij niel koopen, 'n beetje go'üdkooper is Daar staal iels anders tegenover, dal lveel wat meer beleekenl. Wij nebben eenige uurtjes gesleten in kantoren van winkeliers in klke- dinigis,artikelen. Wij hebben daar ge zien de authentieke stukken, de fac turen van (ie fabrikanten, van klee- (iiiiigistofl'en, va'n ondergoed, van .al wal er in de winkel dier lveeren le koop was - en wij hebben gecon stateerd, dat dc fuetuurliedragü'ii vaninu, voor precies dezelfde zaken, in maar heel enkele gevallen eev ietsje lager, maar in de meeste ge vallen hooger waren dan die van enkele maanden geleden. Wij heb ben. gepraat als Brugman, wij heb ben gewezen op de lage wol prijzen, op de dalende tenrionz" - beware 1 'altijd waren er weer die factu ren met hoogcrc eenheidsprijzen waar niet legen le praten vait. De internationale.luchtvaartdienst. Naar het Hdbl. verneemt, zal in het a.s. voorjaar een groote Internationale Luchtvaartdienst worden geopend, welke de voornaamste hoofdsteden van Europa met elkaar zal verbinden. De Koninklyke Nederlandsche Luchtvaart-Maatschappij heeft in samenwerking met verschillende buitenlandsche luchtvaartondernemingen dezen dienst georganiseerd. Het ligt in de bedoeling diensten te openen tusschen Amsterdam—Londen, Amsterdam—Ham burg—Swinemttnde—Kopenhagen Am sterdam—Berlijn en Amsterdam—Brus selParijs. De verschillende diensten zullen in elkaar sluiten, zoodat zeer vlugge ver bindingen tot stand zullen worden ge bracht. De dienst, welke zoo mogelijk reeds op 1 Maart a.s. zal worden geopend, wordt onderhouden door Fokker-vlieg tuigen, plaats biedende voor zes passa giers. Voorloopig zal Amsterdam als centrum van dit Internationale Lucht vaart net dienst doen. Er zyn echter plannen aanhangig, om het centrum naar Rotterdam over te brengen, zoo gauw als daar ter 9tede de noodige terreinen in gereedheid zullen zijn gebracht. DINTELOOIH). De vorige week liield de voorzitter Ier Chr. Land arbeidersbond in Je 2e openbnrp school aan den Droogendijk een rede over Godsdienst on Politiek, naar aanleiding van Rich teren 5 Spreker wees er uitdrukkelijk O}} dat hel verschil tusschen werkgever en werkneiner le groei was. Dc heer M. Korte weg stelde sp; 'n 10-tal vragen, welke beantwoord werden. Het .gebouw was stampvol. morgen arriveerde in plaats van Dinsd agn a m iddng. Blijkens een in ons Maandag- nummer geplaatste advertentie, heefede heer J. Bicnclelt in de Korte St.-Jan- straat, zijn bakkerij enz. overgedaan, doch weer direct een nieuwe zaak in chocolade, suikerwerken enz. geopend op de Schuithaven, naast den heer A. Gudde. De eigenaar heeft moèite noch kosten gespaard om zijn nieuwe zaak te laten beantwoorden aan de eischen des tijds, waarin hy naar onze meening wel is geslaagd. Het geheel maakt een prettigen cn rein en indruk, waartoe de heer M. Bakker, mr. schilder alhier, het zijne heeft bij gedragen. j Het opgenomen stuk betreffende de waterleiding, berustte op een ver gissing. De bedoeling was alleen het als bericht te plaatsen. By Kon. Besluit van 15 dezer is aan J. Caljouw, eervol ontslagen opzie ner 1ste klasse der visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen te Zierikzee, bij bevordering toegekend de gouden eere medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. NOORDGOUWE. Wijlen Mej. S. J. Groeneveld de Kater, alhier 23 Novem ber 1920 overleden, legateerde aan de diaconie f 1000, aan de kerk 1" 1000 en aan het ziekenhuis f 500, alles vrij van successie. BRUINISSE. Dinsdagvoormiddag had hier aan de haven een aangrijpend on- •eval plaats. De hoogaars Ierseke 74, schipper v. d. Jacht, zou onder zeil gaan, waarom zyn knecht zich naar het achter dek begaf om het anker in te halen. Toen hij hem niet terug zag komeD, ging de schipper kyken en vond zijn kneebt dood neerliggen. De geneesheer, die er terstond bij geroepen werd, constateerde hartverlamming: OUD-VOSSEMEER. In de jaarvergade ring van de vereeniging het Groene Kruis alhier, werd rekening en verant woording gedaan door den heer Vermet als penningmeester der afdeeling. Het bleek, dat de totale ontvangst met inbegrip saldo over 1919 ad f 89,14, be droeg 1' 302,89, terwijl werd uitgegeven f 207,265, zoodat er een goed slot is van f-93,625. De begrooting werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 293. Aan de beurt van aftreding als bestuursleden werden de heeren J. J. Bevelander en A. J. Gelok herkozen, terwijl de heer M. Daane werd gekozenin de vacature Aeg. Heestermans werd gekozen de heer E. H. Verhees. Bij de rondvraag werd de aandacht gevestigd op een brancard en een verpleegster. De voorzitter, de heer Wiskerke, deelde daaromtrent uit voerig een en ander mede. Er zijn circa 390 leden by de vereeniging aangesloten. siabfo van f 3,87. Alls aft redende leden werden herkozen W. Fhk- weert Az. en Jan Kik Mz. Na een e.y ander van huishoudëlijken aan,' besproken le. hebben, terwijl nie mand meer het woord verlangde sloot ue voorzitter de vergadering. De malaise in de vlasindustrie. Op liet gebied der vlasindustrie doet de prijsdaling zich sterk ge voelen, gepaard gaande met veel moeilijkheden. Is men hel niet den prij's eens geworden, dan is bij de levering het gevaar niel uitgesloten om gekat (afgekeurd) te worden. Door den Ned. Vlassersbónd is dan ook aan de vlassers een circu laire gezonden, gevende het advies gedurende eenige. weken geen vlas op de Rotterdanisehe beurs van Koophandel ten verkoop aan le bie den. KERKNIEUWS. Uit Stad en Provincie. POST EN TELEORAPHIE. ST.-PHILIPSLAND. Met ingang van 22 dezer zal het hulppostkantoor alhier na halfvier n.m. niet meer geopend zijn. Voor den telefoondienst blijven dezelfde uren als voorheen. ST.-ANNALAND. Het zilveren ambts jubileum van den heer Koene is, zooals te verwachten was, niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van alle zijden ontving de jubilaris bewijzen yan belangstelling, inzonderheid van de collega's en de be stellers uit den kring Tholen, die hem o.a. een fraai inktstel en een met goud gemonteerden sigarenkoker aanboden. Hoewel wegens familieomstandigheden het muziekgezelschap den heer Koene geen serenade bracht, toch werd „Acce lerando" niet vergeten. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE. V;m liet Ivngelschc zeilschip „Dovereasth'", op reis vav Remagon mei een lading Apollimi risxyjater in flëssclieni, naar Londen besLe'md, is Dinsdagmorgen door den, hevigen storm dc ankerketting gebroken, en is genoemd schip tegleii den dijk nabij dc Val gedre ven. Door dc hooge. zeeën zijn de luiken weg geslagen en spoelt de lading gedeeltelijk uil hel ruim. Vermoedelijk is er een gal in liet schip en staat liet ruim vol water. Di: bcmonminjg is aan wal gebracht. Dit wiafs liet eerste schip van Duitschlalnd niet bronwater naar Engelaifid sinds 1911. Door den hevigen N.-W. wint is de Prov. stoomboot hedenmor gen 5.55 in. niel algevaren, terwijl dc boot op Rotterdam eer si heden- NIEUW-VOSMEER. Door notaris Ver hulst te Steenbergen is verkocht de hoeve van de kinderen Schoutens, groot 26.64.10 H.A., welke was ingezet op f 80120. De verkoop ging by perceelen en bracht op f 85060 en wel aan C. van Meel, koop 1, ad f 8710; koop 2, C. van Loenhout, I' 390koop 3, P. van Til- beurgh, f 395 koop 4, J. Heyboer Gz., f 300koopen 5—10, M. Perdaems, f 16825; koopen 11—25, L. C. Scho'utens te Halsteren, f 30800; koopen 26 34, C. P. Ooms, f 14020koopen 35—37, P. Kooien, f :'»670koopen 38 41, A. C. Schoutens, f 6780, en koop 41, C. van Boven, 1' 3170. De koopers wonen te Nieuw-Vosmeer, voor zoover geen nadere aanduiding. Ned. Herv. Kerk. Beroepen Te Westbrock en Achl- lienhoven, II. A. de Geus te Vcenen- daal. Te Schipluiden, J. II en ge veld te ZoeterwouJe. Te Oude- Tongè, T. Lekkerkerker ie IJssel- mfuïden. Te Kerkdriel, E. A. La- zonder le Tricht. Bed.airkl: Voor Kerk ra de, P. Nau- ta le Doeveren. HAAMSTEDE, liet was Zondag een bizonderen feestdag voor pnze gënïeentc. Bét'nieuwe kerkorgel, ge leverd door de firma Dekker te Goes, were ingewijd. Ons groot kerkgebouw was geheel gevuld, ook uit omliggende plaatsen waren ve len tegenwoordig, terwijl' o:ok eeni ge predikanten uil den ring aanwe zig waren. Het orgel werd voor deze gelegenheid bespeeld door ds. V,an Maanon, van Waarde bij Goes. Op voortreffelijke wijze wer den all'e psalmen en gezangen be geleid. De predikant ds. Japchen, gaf eerst een korte uitlegging en verkla ring van (ie taak en inrichting van het orgel, en wijdde daarna 't orgel aan den dienst van God. Daarop antwoordde hel orgel niet HiindeFs „Juich, dochter Sions, wees verheugd!" Vervolgens werd gesproken naar aanleiding van Ps. 150 6. Aan het eind werd een woord van dank ge sproken tol allen, die op (1e een of andere wijze aan de toL stand ko- minigi van liet orgel hadden meege werkt, terwijl ds. Vim Maanen ria- mens de gemeente een woord van diank richtte tot ds. Japchen. Be sloten werd met het zingen yan Ps. 72 11. CWc mogen zeggen, dat onze ge meente en omgeving een mooi iniuziek-inslrume.nl rijker is gewor den, waarvoor de firma A. S. J. Dekker alle eer toekomt. DINTELOORD. De wintercom- niissie der Ned. Herv. Kerk heeft een bedrag van ruim f 1000 gecol lecteerd. Geref. Kerk. Beroepen: Te S t ad-II arden berg, F. AV. H. Bramer te Iloogeveen. Aangenomen: Naar Den Haag, dr. D. II. Th. Vóllen hoven te Oosl- kapelle. Naar Meppcl (2de pr.pl.) D. J. Gouvée te Ridderkerk. Bedankt: Voor Fijn a art, J. L. v d. iWo 11' te Haastrecht. Gcrcf. Gem. Beroepen: Te Borssèlen, M. Hof man te Rijssen. Tc Sioux Center (Iowia, Noörd-Amerika),J. v. Vliet, voorg. le Boskoo]). LANDBOUW EN VEETEELT. Vrijdag hield der Ver. S. N. B. te Nieuwerkerk li,aar eerste vergade ring, l)e voorzitter opende de ver gadering en heette de aanwezigen wclko'm. Hij1 wees tevens op den toienemendcn bloei der vereeniging Zij' werd opgericht met 39 leder cn thans is het aantal gestegen tol 85. In 't eerste half jaar is er 23540 K.G. voeder aangekocht, voor dc som van f 5564,52i/o. Uit hel verslag van den penningmeester bleek, dal de i li komsten bedroegen f 119,25 ev de .uitgaven f 115,38, alzoo een batig VAN HEINDE EN VER. In Engeland heeft door 't bedanken van lord Milner een ministerwisseling plaats gehad. Wiston Churchill wordt minister van koloniën en lord Derby minister van oorlog. Het Engelsche parlementslid Ma- lone, die ter zake van het aansporen tot oproer werd veroordeeld tot 6 maan den gevangenisstraf, is tegen dit vonnis in hooger beroep gegaan. Dit beroep is echter verworpen. Bij een spoorwegongeluk tusschen Cette en Bordeaux (Fr.) zijn 6 reizigers gewond. De intergeallieerde conferentie zal 27 Januari te Parijs aanvangen. Blijkens een thans verschenen offi- cicele statistiek telt men in West-Vlaan- deren 216 militaire begraafplaatsen, waar 480,000 Britsche soldaten rusten. In de omstreken van Ieperen liggen 19,000 Franschen over 83 begraafplaatsen ver spreid en te Poelcapelle 1000 by de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1