Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 12 Jan. 1921. zierikzeesche courant. advertentiën: OOSTERLAND. buitenland. binnenland. Pry's per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 76ste JAARGANG. - No. 10570. Dir. I J. DE LOOZE Jr. Ultg.-Redact. M. J. KOSTEN. van 13 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Èy contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Gevonden op den openbaren weg: 'Een paar dameskousentwee leer boeken; een rozenkrans; handschoe nen. Inlichtingen te bekomen aan 't Bureau van Politie te Zierikzee, van des mor gens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en van 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. In bovengenoemde Gemeente wordt voor ons Blad een Correspondent gevraagd. Zich aan te melden bij De Redactie. Hulp aan Oostenrijk. De Engelscbe arbeiders leiders Hen derson en Mac. Donald en de Belg Ka'miel Huysmans worden over een tweetal weken te Ween en verwacht. Volgens de Telegraphen Union zul len zij ter plaatse na gaan of er nog mogelijkheid bestaat om Oostenrijk met hulp van buiten la ndsdhe credie- ten als zelfstandige staat in 't leven te houden. Een duur stadhuis. Bij Westminster Bridge te Londen is in aanbouw het nieuwe gebouw voor den Londen County Council, dat men het „stadhuis" voor Grooter Londen zou (kunnen noemen. Met (den bouw werd reeds begonnen in 1908 en had gehoopt, dat het gebouw in 1916 in gebruik zou worden geno men. Toen kwam de oorlog en de bouw werd voor eenige jaren ge staakt. Aanvankelijk waren de kosten geraamd op 870-000 p.st.; verleden jaar is de begrooting echter nog met 750.000 p.st. verhoogd en voor het gebouw over een paar jaar door Lon- den's vroede mannen betrokken zal kunnen worden, zullen de totaal-kos ten zeker wel tot twee millioen pond sterling gerezen zijn. l)e verjaardag van den Volkenbond. Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van den Volkenbond heeft de Engelsche unie voor den volkenbond een telegram ontvangen van Lloyd George, waarin deze o. a. verklaarde, dat de Raad en de verga dering van den Volkenbond voordeel hebben bij den hoogen standaard van verdraagzaamheid, eerlijkheid en goe de trouw, idien zij instellen, en het ge zag bezitten om internationale aan gelegenheden afdoende te behande len. Asquith, de ex-premier, verklaarde in een telegramDe voornaamste hoop voor het herstel van onze be schaving ligt in de vermeerdering van de macht van den bond en zijn bruik baarheid. De bond alleen kan, door aan de openbare meening in de we reld uiting te geven, ons redden van de heersdhappij van het geweld. Vorstelijke huwelijken. Thans is officiéél vastgesteld, dat liet huwelijk tusschen kroonprins Ge orge van Griekenland en prinses Eli sabeth van Roemenië den -25en Jan. te Boekarest en idat tusschen kroon prins Carol van Roemenië en prin ses Helena van Griekenland op den zelfden datum in Athene zal worden gesloten. De beide huwelijksplechtigheden zullen precies op hetzelfde uur in de beide hoofdsteden plaats hebben. De werkeloosheid. Naar Het Volk meldt, bestaat in de kring-en der sociaal-democratisdie Ka merfractie het voornemen 'bij het we- der-bijeenkomen der Tweede Kamer aanstonds een interpellatie aan te vragen omtrent (de houding der regee ring ten aanzien van het werkloozen- vraagstuk. De in ter neer ingskosteii. Naar aanleiding van een in ieen Bel gisch dagblad verschenen bericht als zou de Nederl. regeering haar vorde ringen in zake de op de interneering van Belgische militairen gevallen kos ten, ondanks het aanbod van België tot nu toe hebben laten rusten, doch thans tot een bedrag van 250 milli oen gulden, vermeerderd met 6 pCt. intrest ingediend hebben, verneemt liet Haagsche Corr. Bur. dat de Ned. rcgieering in Juni 1920 een desbetref- lende rekening aan de Belgische re geering heeft aangeboden. Ter voorkoming van misverstand l\\ in herinnering gebracht, dat de Nederlregeering niet voornemens is de ruim 45 millioen gulden, welke Nederland ten behoeve van de bur- gerj. Belgische uitgewekenen heeft uitgegeven, terug te vorderen. Do bruin broodvoorziening. De bruiribroodvoorziening zal, zoo als de minister van landbouw in de Kamer reeds heeft medegedeeld, met 1 April ophouden. Dezer dagen zal een crediet van 1 millioen gulden worden aangevraagd, ten einde dc bruinbroodvoorziening tot dien datum te kunnen doen strekken. .Luchtpost I'nrys— Amsterdam. De Parijsche correspondent van het Hdbl. verneemt, dat een dagelijksche 1 lichtdienst, die post en passagiers za! vervoeren, te beginnen met 1 April a.s. zal worden ingevoerd tus schen Parijs en Amsterdam. Daarvoor zullen Fraiisdhe, Nederl. en Belgische^vliegtuigen worden ge bruikt. Op de heem- en terugreis zal Brussel worden aangedaan. Eerste Kamer. Zitting van Dinsdag Januari. De Kamer heeft besloten onmiddellijk een aantal wetsontwerpen in de afdee- 1 in gen te onderzoeken. Donderdag a.s. te 2 uur zal een aan vang gemaakt worden met de openbare behandeling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Wij herinneren onzen lezers aan de vergadering van de afd. Z.zee S. D. A. P. op morgen (Don derdag), in het „Huis van Nassau", waar de heer v. Zadelhof (zal optreden met het onderwerp: „In revolution - naire tijden". Het in grooten getale Dinsdagr avond in dc Concertzaal opgekomen publiek was wel het beste bewijs, dat men mej- Ant. van Dijk uit Amster dam, die voor het Nut optrad, nog niet vergeten was. Nadat de voorz. de heer H. H. Prakke, de aanwezi gen en de gevierde spreekster het welkom had toegeroepen, begpn mej. Van Dijk hare toehoorders te ont halen op verschillende middeleeuw- sche zangen etc., die 'beschouwd in de mystiek-religieuse atmosfeer dier tijden, gerangschikt mogen worden onder de besten, welke zij dien avond met luit-begeleiding en gekleed in middeleeuwschen snit aan haar audi torium heeft geschonken. Niet min der mooi waren de meer opgewekte en geestige zangen uit den bloeitijd van ons volksbestaan, n.l. de welva rende 17é eeuw. Door eenige liede ren van deii volksdichter O. A. Bre- dero voor te dragen, kregen we een echt stukje 17e eeuwsche volkskunst. Met een fragment uit „Moortje" be haalde mej. Van Dijk een welver diend succes door haar typeering eii voordracht. De ma de pauze met pia nobegeleiding voorgedragen „levens liedjes" vielen bij het publiek, zooals uit het herhaald applaus 'bleek, heel goed in den smaak, terwijl de liede renschat van de aangename spreek ster schijnbaar onuitputtelijk bleek. Ernst en luim wisselden elkaar af. Hollandsche en Zuid-Afrikaansche klanken zweefden om beurten door de zaal. De* heer Prakke wist zich de tolk der talrijke aanwezigen, toen hij mej. Van Dijk een hartelijk „tot weerziens" toeriep. Tot commissarissen der Nuts- spaarbank zijn gekozen de heeren H. H. Prakke en mr. A. v. Dullemen. Het dezer dagen in de groote dagbladen gepubliceerde bericht, het welk ook door ons werd overgeno men, betreffende het ontslag van een aantal arbeiders aan de N.V. Meel fabrieken der Ned. Bakkerij te Mid delburg tegen 22 Januari a.s., is in zoover onjuist, dat dit ontslag niet het gevolg is van verminderde or ders, doch van hooge looneischen dier arbeiders. In de Maandag alhier gehouden vergadering van burgemeesters en secre tarissen zijn besprekingen gehouden, in verband met de ziektewet, over het Zie kenhuis te Noordgouwe, waarbij ook de heer Iluese, chirurg aldaar uitgenoodigd was. Naar wy van bevoegde zijde ver nemen zullen plannen beraamd worden om van het Ziekenhuis niet te maken een philantropische inrichting, maar het Ziekenhuis van het eiland. Wy vestigen de aandacht van de uitgenoodigde personen op de demon stratielezing op Zaterdag a.s. van de Vereeniging „Algemeene Ontwikkeling" alhier, te geven door den heer v. Sta veren, dir. der gemeentelijke bioscoop te 's Gravenhage, welke een causerie zal houden over bioscoop, onderwijs en ontwikkeling. KERKWERVE. Gemeenteraadsver gadering op Zaterdag' 8 Januari. Afwezig met kennisgeving de heer Van der Sluis. De burgemeester opent de vergadering ejn heet alle leden op deze eerste vergadering van dit jaar wêjkom en wenscht hun e|ti hunne gezinnen het beste toe. De notulen worcfen daarna voorgelezen en onge wijzigd goedgekeurd. Voor kennisge ving wordt aangenomen eem schrijven van dein (heer Elfejrimg, die zich aan beveelt voor e|en deskundig onder zoek van de boeken en bescheiden van liet levensmiddelen bedrijf. Aan die orde is wijziging begrooting 1920- Verschillende vefhoogingen o.a. een bijdrage aan het waterl'eidingcomité voor de voorbereidende werkzaam heden, groot f 92,49, en voor de aan schaffing van een ligfent voor het Groene Kruis tot een bedrag van f 425, worden door het dag. bestuur voorgesteld. Daar fleze meerdere uit gaven ruim worden gedekt door meerdere inkomsten v(an het haven bedrijf, wohdt z. h. s. besloten deze verhoogingen goed te keuren- Inge komen is een brief van Ged. St. met een adres van den burgemeester, over uitwoniiig als zoodanig te Zierikzee. Besloten wordt aan Ged. Staten voor te stellen, bedoeld verzoek toe te staan. Daarna Wordt de Hondeiiver- ordening met een artikel verrijkt, waardoor houders van des nachts losloopende honden strafbaar zullen zijn. Het bestuur van de Ghr. Ver. „De School met den Bijbel" alhier, verzoekt den raad der gemeente financiële medewerking- Daar 't ver zoek te laat is ingekomen om op de agenda geplaatst te worden, heeft ook de voorzitter den tijd ontbroken, zich van voldoende gegevens te voorzien, dus wordt slechts in beginsel besloten de vereeniging 'steun te verkenen. Bij de rondvraag oppert de heer Vier gever het voorstel om 6 a 7 iepen- li oomen op Schutje publiek te verkoo- pen. Na eenige 'besprekingen wordt daartoe besloten. Dc heer Beije be spreekt den desolaten toestand van den weg te Flaauwers. De voorzitter zegt verbetering toe. Hierna sluiting. DRE1SCHOR. De gemeente-veld wachter en een ambtenaar der Rijks belasting hebben hier Maandag -j.I. ongeveer 80 Liter gedistilleerd in be slag genomen, hetwelk niet gedekt was door een geleidebiljet en waar van de verhoogde accijns nog niet was betaald. BRUINISSE. De heer J. J. Ypey, kommies 2e klasse der directe belas tingen enz. alhier is met ingang van 16 dezer verplaatst naar Amsterdam- STAVENISSE. Bij Kon. besluit van 4 dezer is tot dijkgraaf van het waterschap Stavenisse benoemd, de heer A. H. v. d. Slikke alhier. POST EN TELEGRAPHIE. De Minister van Waterstaat, de heer Konjg, heeft in een der zalen van het gebouw van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie geïnstal leerd de commissie van advies betref fende aangelegenheden van 't staats bedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 1 RECHTZAKEN. ZIERIKZEE, 11 Jan. Ter openbare civiele terechtzitting der arrondisse- ments-rechtbank van heden, is de heer C. W. Snijder, burgemeester der ge meente Oud-Vossemeer, geïnstalleerd als kantonrechter-plaatsvervanger in het Kanton Tjholein. Een oester.-quaestie. In cassatie behandelde de Hooge Raad in die eerste plaats het beroep van den officier van justitie te Mid delburg tegen een vonnis der recht bank aldaar, waarbij J. v. d. V., oes- terkvveeker te Ierseke, wegens afle vering van oesters zonder voorzien te zijn van een verklaring, dat de aflevering geschiedde door. 't Centraal Oesterbureau, is ontslagen van alle rechtsvervolging, evenals in eersten aanleg was geschied bij een vonnis van den kantonrechter te Goes. Mr. Wolterbeek Muller bestreed, namens den gerequireerde het cassa tieberoep van den officier van justi tie. In een uitvoerige conclusie 'betoog de de advocaat-generaal mr. Tak, dat dc minister van landbouw bij zijn algemeenen maatregel van bestuur, vervat in genoemd Kon. besluit, een economisch belang bevorderde niet alleen, maar ook een bindende bepa ling daarbij heeft vastgesteld. Mits dien concludeerde hij tot vernietiging van het vonnis van de rechtbank en veroordeeling van den gerequireerde tot 2 maal f 10 boete of 2 maal 10 dagen hechtenis. Uitspraak 21 Febr. ONDERWIJS. Voor 'tprop. ex. aan de Veeartsenijk. lloogeschool te Utrecht slaagde dezer dagen o. a. de heer J. Unger, geb. te Zierikzee. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 12 Jan. Heden werd alhier, ten verzoeke van den heer J. J. P. de Oude, ten overstaan van notaris Biermasz, publiek verkocht Eén woonhuis en erf, aan de Sint- Domusstraat, wijk B no. 127 voor f 1925. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Bedankt: Voor Langerak bez. de Lek, C. J. van de Graaf, cand. te Rotterdam. Hfet aantal vacatures in de Ned. Herv. Kerk bedroeg 1 Jan. j.I. 235, éen getal, dat in 20 jaar niet is be reikt- Verdeeld over de verschillende provinciën bedroeg het voor Gelder land 24, Z.-Holland 52, N.-Holland 48, Zeeland 16, Utrecht 14, Friesland 26, Overijsel 12, Groningen 17, N. Brabant 12, Limburg 5 en Drente 9- Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Stadskanaal, P- Bos te Winsum (Gr.) Bedankt: Voor 's-Gravendeel, G- Verrij te Hellevdetsluis. Voor Wil- dervank, S. Doornbos te 's-Hertogen- bösch. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Aalsmeer, J. P. Vreugdenhil te Slieidredit. Geref. Gem. Beroepen te Opheusden M- Hofman te Rijssen. Financieel Nieuws. Beurs van Amsterdam. 11 Januari. STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. L.K. H.K. N. W. S. obl. 1918 f 100 5 887/lfl N. W. S. obl. 1918 - 500 5 87'5/16 N. W. S. obl. 1918 - 1000 5 847lfl N. W. S. obl. 1919 - 100 5 9116/i« N. W. S. obl. 1919 - 500 5 917/, N. W. S. obl. 1919 - 1000 5 91 '/a N. W. S. obl. 1916 - 100 4VS 827> N. W. S. obl. 1916 - 500 4VS 837/„ N. W. S. obl. 1916 - 1000 4»/9 84 V« N.W.S. obl. 1917 - 100 41/, 80 N. W. S. obl. 1917 - 500 4 72 8016/16 N. W. S. obl. 1917 - 1000 4V> 767/s N. W. S. obl. 1916 - 100 4 771J16 N. W. S. obl. 1916 - 500 4 761/, N. W. S. obl. 1916 - 1000 4 75 N. W. S. obl. - 1000 3 53V4 N. W. S. eert. - 1000 3 53 V8 53l/4 N. W. S. eert. - 1000 2»/« 45 45>/8 BULGARIJE. Hypoth. Leen 1892 6 29B/8 Tabaksleening 1902 5 28J/i# Zegelleening 1904 5 281/4 Bel. vr. goud-obl. 1907 41/2 206/* OOSTENRIJK. Obl. in papier 5 zilver 5 B. vr. Kr. Jan ./Juli 4 37/1(1 Bel. vr. Mei/Nov. 4 PETR.-ONDERNEM1NGEN. L.K. Kon. Ned. Petr. f 1000 A. 616 632- Kon. Ned. Petr. R. v. A. 620 627 Kon. Petr. t 100 O. A. 631 Kon. Ned. Petr. R. v. O. A. 629 Dollars (bank) f 3,f 3,08 Marken (gr.) f 4,30—f 4,45; id. (rood) f 4,35-f 4,50; Kronen (1000) f 0,40—f 0,60; Eng. bank papier f 11,35f 11,45; Fransch bank papier f 18,— f 18,90; Belg. bankpapier f 19,55—f 19,85. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een drama aan Portugal's strand. Aan de Portugeesche kust, dicht bij de monding van de Taag is een ontzettend tragisch ongeluk voor gevallen. Volgens de buitenlandsche berichten vertoefde, daar een 18-jarige Hollander, J. P. van O., uit Arnhem, die zich op een vacantiereis bevond. Hy logeerde te Lissabon, van waar hy in den morgen van 1 Januari was vertrokken naar Cascaes, een badplaats. Zyn plan was, na de wandeling Portugal te verlaten, tot welk doeleinde hij zijn paspoort reeds had laten viêeeren. By genoemde badplaats bevindt zich een rotsachtig gedeelte, waarin zich een soort poort bevindt, waardoor het zee water met een donderend geraas binnen- druischt. Deze poort wordt de poort der hel genoemd. De 18-jarige jongeling daalde de eerste treden van den ingehouwen steenen trap af, die naar de poort leidt, en zette zich daar neer, om een boek te gaan lezen. Zijn overjas droeg hij over zijn schouder. Toen hij daar ongeveer drie minuten gezeten had, kwam een enorme golf aan, die zich tegen de rotsblokken wierp en zelfs de hoogste rotsblokken, die de poort omringen, bereikte. Alle aanwezigen wisten zich te redden, doch de jongeling was weggerukt en worstelde om zich te bevrijden uit de telkens terugkeerende golven. De over jas had hij verloren, maar hy klemde met alle kracht het boek vast en deed als het mogelijke om zich te redden. De ongelukkige werd, aan het eind van zijn krachten, meegesleept door de gol ven in de richting van den vuurtoren. Twintig minuten later zagen de op de kust aanwezigen heel in de verte het hoofd van den drenkeling, dat spoedig daarna weer verdween; het boek en de overjas bleven drijven. Alle pogingen tot redding waren vruchteloos. Een krankzinnige in de kerk. Zondagochtend werd de gods dienstoefening in de Geref. Kerk te Dordrecht, ten zeerste ontsticht. Een der aanwezigen werd namelijk plotseling krankzinnig en ging zich voor den kansel van zijn kleeding ontdoen. Nadat de kerkgangers van hun ontsteldheid waren bekomen, werd de ongelukkige uit het kerkgebouw verwijderd. Een zelfde ge val deed zich dezer dagen voor in de roomsch-kath. kerk te Schiedam. De politie bracht den krankzinnige per rijtuig ter voorloopige opneming in het zieken huis. Onheil voorkomen. Te Vught legde een 16-jarige jongen een blok hardsteen op de spoorrails, even voor de personentrein uit Boxtel zou langs komen, om dien te doen derailleeren. Een wissel wachter bemerkte dit en ver wijderde het steenblok, waardoor onheil werd voorkomen. De boosdoener, die door de Vughtsche politie in arrest werd gesteld, legde een volledige bekentenis af. Een merkwaardig auto-ongeval. Een correspondent van de Daily Mail meldt uit Christiania, dat tydens een hevigen storm in een bergstreek van Noorwegen een auto, waarin zes menschen waren gezeten in een afgrond reed. De auto viel 30 meter naar beneden, kantelde daarby om en kwam ten slotte weer op zijn wielen terecht. Toen een reddings brigade hulp kwam brengen, waren vyf van de inzittenden bewusteloos. Geen van hen was echter ernstig gewond. Ondernemersgeest. Thans wor den er op 't eiland Wieringen reeds huizen gekocht met 't oog op 't feit, dat Wieringen over 30 jaren, na de drooglegging der Zuiderzee, een druk punt van internationaal (Rotterdam- Hamburg) en van nationaal verkeer zal worden (verbinding HollandFriesland). Lieve gade. Zondagavond heeft de vrouw van J. B. te Purmerend ge tracht haar man, na hem een slaapmiddel te hebben ingegeven, met een mes den hals af te snijden, wat evenwel mislukte. De man is niet ernstig gewond, terwijl de vrouw in arrest is gesteld. De d o o d s djr a a d. Bij het verplaat sen van een heimachine naby 't Centraal station te Amsterdam brak een kabel waarop een sterke electrische stroom stond. Deze viel op de heimachine met het gevolg dat één arbeider door den stroom werd gedood en twee anderen gewond- Goedkooper vleesch. De Anister damsche slagers vereeniging „De Voor zorg" heeft van Maandag j.I. haar vleëschpryzen wederom met 20 cent per K.G. verlaagd. Kachel-ontploffing. In oen woning aan den Witte Vrouwensingel te Utrecht sprong Zaterdagavond, terwijl de bewoners zich in de kamer bevonden, de kachel met een hevigen knal uiteen. De bewoners kwamen er met den schrik en een schadepost af. Fabrieksbrand. Zondagavond is de sigarenfabriek van de firma Heijnen Co. te Eindhoven in vlammen opge gaan. 300 balen tabak, benevens eenige millioenen sigaren zijn verbrand. Massa-ontslag. Naar de Tel. verneemt is het geheele personeel der firma Van Houten Co. te Weesp tegen 1 Maart ontslag aangezegd. Ruim een millioen verschil. De boerenhofstede „De Hooge Boomen" aan den Amstelveenschenweg onder Amsterdam, 26 April 1920 in veiling opgehouden voor f 1.594.000, is thans verkocht voor f 460,302. De burgerwacht in het ge weer. Te Batenburg (Geld.) is een nachtelyke diefstal gepleegd. Naar aan leiding daarvan wordt het stadje nu 's nachts bewaakt door burgerwachten, gewapend met geweren en scherpe patronen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1