Zierikzeesche Nieuwsbode Woensdag 5 Jan. 1921. czinikzeeschi courant). buitenland. b i n n e n l a n dt~ uli stad en provincie. Uit Geldarland's Hoofdstad. ABONNEMENT! Rr§s pey 8 jaeRndwa f 1.50. fr&noo per post 1,80. Voor het buitenland per jaw J 10,—, c-ffoaderlijke nummers 5 cent VsrBohijat Maandag, Woensdag 9* Vrijdag. AftVgifêYËNYlgNi ?aa J8 regels 60 ot*„ va* 4 regeid en daarboven 20 ote. pa; regel. Reclames 30 ota. p. rsg$'. Bö contract belangrijke kortüu. 76eis JAARGANG* Nö, 60567. Intending op den dig uis- Oir. A. j. DE LOOZE Jr, Ultg.-Rsdaot. M J K08TE». IftVÖ ▼óór 12 are. AMERIKA EN JAPAN. Naar aanleiding van de opmer kingen door Lord North cliff e te genover een Amerikaansch jour- 11alist gemaakt over de vJJootkwes tie, waarbij Ihij zeide, dat Engeland niet als gevolg van de alliantie met Japan verplicht zon zijn, Ja pan te hulp te komen in een oor log met Am., verklaarde de Japan- sclïe ambassadeur te Londen aan 'n vertegenwoordiger van de Times het volgendeIk beschouw de verkla ring van Lord Nortlicliffe als.een tijdige en verstandige waarschu wing voor Japan en Amerika. De grondgedachte der alliantie is ge meenschappelijke bescherming, van de territoriale rechten én bizondere belangen van Japan en Engelland in het Oosten van Azië en Indiö. Ook heeft Japan er nooit aan ge dacht legen Amerika oorlog te voe ren. Ten slotte wensch ik de on verantwoordelijke en sensationeele beweringen van de pers van Ame rika en andere landen tegen te spreken als zou.er een geheim ver drag tusschen Japan en Engeland bestaan. Daarom verzeker ik u mtet allen nadruk dat de alliantie niet 111 den weg zal staan aan een har telijke verstandhouding en vriend schappelijke betrekkingen tusschen Japan en Amerika. MOSKOU EN BOEDAPEST. Naar aanleiding van liet Russi sche dreigement dat bij de voltrek king van liet vjonnis der veroor deelde gewezen volkscommissaris sen, wraak genomen zou worden iop Hongoarsche krijgsgevangenen, heeft minister-president Teleki ver klaard, dal de Hongaarsche regee ring, ten einde deze Hongaarsche gevangenen te redden, aan de Scvjet-regeering onderhandelingen heeft aangeboden. Dit besluit is lot nog toe geheim gehouden, om op de uitspraak van de rechtbank geen invloed te oefenen. De Sovjet-re geering 'heeft zich bereid verklaard to t o nderhand elm. CONFERENTIE GEALLIEERDE MINISTERS. Thans wordt bericht, dat de con ferentie der geallieerde ministers zal worden gehouden te Parijs tegen het eind van deze maand. Zij zal zich bezig houden met de ontwape ning van Duitschland, en beslissen over de houding van de geallieer den tegenover Diiitschlahd. De Duil- sóhe schadeloosstelling en de toe stand in Griekenland zullen ook worden besproken. EEN ANGSTIG AVONTUUR. De passagiers, die vau Port Tal- bol naar Swansea in Wales gingen maakten in den nacht van Maandag op Dinsdag een ang stig avontuur mee. De spoor baan loopt langs de rand van de kust en de trein stoomde een hevige vloed tegemoet, die veroor zaakt werd door het hooge tij en de hevige regen. De machinist trachtte snel door de vloed heen te rijden, maar liet water was zoo hoog, dat het de vuren uitbluscbte. De trein stond twee uren lang stil .in de zwartste duisternis, terwijl het tij'(hees. Ten slotte kwam een ande re machine, die de trein redde en veilig naar Swansea bracht. D1NTELOORD. Een gehouüen collecte langs de huizen der ingezete nen voor d/e bedeeling van nieuw jaarsgiften bracht op de som van f 779,35. FUSIEPLANNEN. De Bond van Vrijzinnige Pro- paganda-Veiiee,nigingen in Neder land zal pp Zondag 23 Januari :a.s. 'in Den Haag eerae algcmeene vergade ring houden tot het bepalen zijner houding ten opzidhte Van de fusie plannen van verschillende vrijzinnige partijen. BEZUINIGING IN HET STAATS BEHEER). Door iden Minister van Binnenl. Zaken is Dinsdag de Staatscommissie geïnstalleerd, die een onderzoek zal instellen naar de werkwijze der re- geeringsdepartementen De heilige bureaucratie wondt ein delijk aan dritiek ondierworpen. Of het helpen zal, dient afgewacht. BRUINISSE. Alhier is een hieng- stenvereeniging opgericht m:et 't doel om voor gezamenlijke rekening een dekhengst te huren ter verbetering van liet paardenras in de gemeente Bruinisse en omstreken. Staande de vergadering traden 18 leden toe met 45 paarden. Gelegiemhieid tot toetre ding bestaiat nog tot jen met 8 Jan. a.s. bij den boekhouder W. J. Lem- som. De Nieuwjaarscplliecte heeft al hier f 261 opgebradhT ONDERWIJS. Bij de gehouden examens der ver- eeniging van Mode-Vakscholen te 's-Gravenhagé slaagden voor costu mier,e o. a. de dames D. A. Adriaatise en J. Vijverberg, van de mode-vak- school te Zierikzee. LANDBOUW EN VEETEELT. Men meldt ions!: De bietencam pagne aan de coöperatieve suikerfa briek „Zeeland" zal nog ongeveer 14 dagen na Nieuwjaar voortduren. VERK00PINGEN, ENZ. BRUINIS'SE, 4 Jan. Heden werden alhier ten verzoeke van den heer A. van Popering, ten overstaan van no taris Biermasz, publiek verkocht Paarden voor f 332 en f 965-; vaars voor f 246; op voor f 220. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen!: Te De Krim (O.), R. Dijkstra, dand. en hulppred. te Hem men (Bet.!) Bedankt: Voor Rijsoord, Mr. J. F. Dijkstra, dand. te Scheveilingen. Voor NieuWpoort, C. J. van der Graaf, caud. te Rotterdam. Voor Delft P. Kuylman te Houten. Vioor Utredht, B. Batelaan te Amers foort. ZONNEMAIRE. De opbrengst van de collecte voor de noodlijdende ker kert en penspne'n heeft opgebracht de som van f 8,66, terwijl die voor emeriti-predikanten, hunne weduwen en weeden 'Opbracht f 31,281/,. THOLEN. Zondag 30 Jan. a.s. hoopt D.V. ds. R. P. Datema, beroe pen pned. alhier in den namiddag- dienst intrede te doen, na dies voor- middags bevestigd te zijn door zijn vader, ds. Datema te Delftshaven. Gerieft Kerk. Bedankt: Voor Meliskerke, H. Brinkman te Westeriee. Voor Zuidlaron, M. Elzinga te Grootegast. Voor Kielwindewieer, D. Prins te Donkerbroek-. D1NTELOORD. Tot ouderlingen zijn herkozen de heeren L. Breure Az. en L. Korteweg en tot diaken herkozen de heer J. Stolk en geko zen A, Vain Bezooijen. Allen hebben hum benoeming aangenomen. Aan allen1, die dezen brief lezen, mijn heilgroet in den nieuwen jaar kring. Het is al een Jieele poos geleden, dat ik wat van me hootien liet. Wat daarvan de oorzaak was? Om een allendaagsche gemeen plaats te gebruiken, die in dit geval zeer dicht bij de waarlheid is, waren omstandighedenonafhankelijk van mijn wil, de reden v,an mijn la ing stilzwijgen. En nu de sombere dagen, die vóór en na Kerstmis gewoonlijk zijn waar te nemen, achter den rug zijn, ien allengs voor wat meer helder weer plaats miaken, ben ^k in ieen stemming om eens een opgewekt briefje naar Zierikzee te schrijven. Want Zierikzee en haar bevolking kan ik todli maar altijd niet vergeten. Het verheugt me steeds, als ik menschen uit Zierikzee of uit haar omgeving hier in de stad ontmoet. Zoo heb ik het genoegen gehad den voormaligen burgemeester van Noordgouwe, jhr. Van Citters, «enige malen te zien en te spreken- Zoo heb ik den heer Verton, die eigenaar is van de veelbezochte lunchroom „Zeelatnldia" in de St.- Janstraat, en den oud-Zierikzeeënaar, den heer Finank, die in de Ketelstraat, ook een hoofdstraat van Arnhem, een goud. en zilverwinkel heeft, een visite gebracht, en hun de groeten van Zie rikzee gedaan. Wat waren zij daarmede in hun schik! En in hun blijdschap wilde de heer Verton mij op een kop chocolade en de heer Frank mij op een fijne sigaar tracteeren. Gisteren liep .ik door de Oever straat, toen een politie-agent me staande hield. Eerst schrok ik hevig, en al mijn pekelzonden in mijn leven passeer den op dit oogenblik in mijn brein de revue, maar dra herstelde ik me, toen ik zag den lachenden en vrien delijken blik van den ordebewaarder. Hij zeide mij te kennen, en deelde me mede Van Kopten te heeten en uit Ouwerkerk afkomstig te zijn. Warm drukte ik hem de hand, want het deed ine inderdaad goed eens met iemand uit Schouwen en Duiveland te kunnen praten. En wat was ik opgetogen, toen ik in de Broerestraat een winkelraam met tal van artikelen uit de Zierikzee sche Conservenfabriek zjag uitgestald. Natuurlijk stapte ik onmiddellijk den winkel binnen, kocht een potje jam, en verraste thuiskomend mijn huisgenooten er mee. En tegenover een ieder, die ten mij nent kwpm, geurde ik met het fabri kaat uit Zierikzee. Dit .is niet te verwonderen. Wanneer men een-en-twintig jaar in een stad of streek gewoond heeft, met die bevolking heeft medegeleefd, en lief en leed met haar gedeeld heeft, dan wordt onwillekeurig een band gevlochten. Het is die band, die mijn gemoed met vreugde vervulde, toen ik in de „Nieuwsbode" las van de reuzen- ,gr.oote, welverdiende hulde, die aan den burgemeester van Oosterland, den heer J. C. van der Have, ter ge legenheid van zijn 25-jarig ambts jubileum is t en deel gevallen. Zou er in geheel Sdhouwien en Dui veland wel eeh man te vinden zijn, die populairder ds dan de huidige burgervader van Oosterland en Sir- jansland? Ik geloof het njet. Moge hij nog lang van 't schoone en goie|de, dat het leven biedt, genot hebbe'n „Freuet Euch des Liebens, Solang das Lampidhem glüht", zingt één der vele Germaansdie dichters. En zeer wie Utreditsdhe minnende paartjes, volkomen beamend deze poëtische gedachte, hebben haar op pakkende wijze in toepassing ge bracht. In grooten getale namelijk versche nen zij, als jde zon in het Westen was ondergegaan, gearmd op 't perron van het spoorwegstation der grijze bissdhopstad, en zoodra een trein was .aangekómen, of op het punt stond om fte vertrekken, staakten zij hun zoet gefluister, ein stelden zich minneko- 'zend voor de portieren van dje wag gons, het doeinide voorkomen, alsof een van! hen pas met den aan(geko- mten trein was meegekomen, of met den voor vertrek gereedstaanden trein zou afreizen. En dat mlinnespclletje duurde zoo den geheelen avond voort. De spoorwegautoriteiten bespeur den in den eersten tijd niets er van, ina'atr tpen avond op avond, als de stoomfluit haar schel geluid deed hooren, een zoeno,rchest in vie 1^ begre pen ziji', dat Ainor hier de dirigent was, en aangezien, prozaisch als zij aangelegd waren, zij! het perron voor deze s.ymphonje gieen geschikte plaats vonden, zoo hebben zij daaraan een einde gesmaakt door te bepalen, dat des avonds geen perronkaartjes meer ziouldien geldig wezen. Door diezien Idloeltreffenden maat regel iis het ge.k|0!mien, dat in 't avond uur geien minnende en kozende paar tjes op het Utneohtsche spoorweg station flaneeren en het neizenjd pu bliek op( een gratis zoenvoorstellimg ohthaleh:. Van voorstelling gesproken, ik heb er een. van een gehjeel anderen aard bijge\voon|d, en wel een, uitgaande van de afldeeting Arnhem van den Bond voor Stantspfensionneiering Het bestuur er van had namelijk 'n propaganda-avond georganiseerd. De voorzitter, de lieer Huberts, opende de bijeenkomst met een flinke, toepasselijke rede, waarin werd aangetoond, dal de regeering bet staatspensioen tot een langha men, maai? Se wissen dood had ver oordeeld, en waarin hij aanspoor de lop het adres te teekenen, het welk aan de regeering zal worden gezpnden, en waarin zal worden aangledrongen om bij een afzonder lijke wet het staatspensioen aan alle 65-jarige personen toe te ken nen. Gedurende de pauze werd van de gelegenheid genoemd adres te teekenen een druk gebruik gemaakt. Ik vertrouw, dat men in Schou- wen-Duivelancl het voltópetitionne- mient niet ijver heeft ter hancl ge nomen, en dat in 'hun >e" Igen be lang en in het waarachtig volksbe lang duizenden daarop geteekend Zullen hebben. Tot slot wensch ik nog op de volgende eigenaardigheid te wijzen. Bij de hiiidigle regeling van liet ten cloode gedoemde staatspensioen ontvangen man en vrouw, als zij met elkander gehuwd zijn en den 65-jarigen leeftijd bereikt hebben, samen vijf gulden per week staats pensioen; zijn zij1 echter niet met elkander getrouwd, maar leven zij met elkander in concubinaat, of zooals Heine het uitdrukt, „in wil der Ejhe", dan krijgen zij samen zes gulden per week. Op 'het concubinaat is dus van rijkswege een premie gesteld. Arnhem, 28 December 1920. BRINIO. VAN HEINDE EN VER. Op Oudejaarsavond is in de Kaertnerstrasse te Weenen voor vier milUoem Kronen aan bont gestolen. Uit Frankfort wordt aan de V.pssisóhe Zeitpng geseind, idat een vermogend Nederlander, die de hou ding van hiet Duitschc leger tijidenis den oorlog bewonderde, aam de offi- cienenvereeniging een gift van 20.000 g|utden hieeft doen toekomen. Dit be drag zal moeten worden besteieid om de noodlijdende gewezen officieren van het Duitsche leger te ondersteu nen. Op den Tweeden Kerstdag 'heerschte er te Melbourne (Austra lië )z [ulfk een drukkende hitte, dat vier persionen door zonnesteek wer den getroffen. Het aantal geredden van het Spaansche s.s. „Santa Isabel" dat op de kust van ViLllaigarcia verging, bedraagt thans 56. De verliezen der Italiaansc'he troepen tijdens de actie legen Fin- me bedragen 17 dooden en 120 ge wonden. De Fransc'he bark „Seine" van Antofogasta (Z.-Am.) naar Fal mouth, seint, dat de kapt. en 3 der opvarenden overboord zijn gesla gen en verdronken. De conferentie te Brussel voor 't bepalen der schadeloosstelling komt 15 clezer bijeen. Generaal Wrange! is ie Berlijn aangekomen. Ex-keizer Wilhelm heeft aan de familie 'van Bethmann Iiollwegi een telegram van deelneming ge zonden. In Engeland zal de particulie re luchtvaart 'met regeeringssubsi- clie gesteund worden. In den Am. senaat is door de Commissie voor buitenland sche aan gelegenheden een resolutie behan deld strekkende ten gunste van on derhandelingen tusschen de Ver. St. Engeland en Japan tot verminde ring van 'liet vlootprogram. TELEGRAMMEN. ROTTERDAM. (V.D.) Hedennacht is otp de Maas die sleepboot „Mier wede" bij jh^t .vastmeren van een zeil- schip gekanteld en gezonken. Kapt. De Bruin en de dekknecht Wijn- giaard zijn verdronken; de machinist is gereld. De lijken zijn nog, niet op gehaald. MARKTBERICHTEN. COOP. VEILING, ZIERIKZEE. Veiling van 31 Dec. Aardappelen (bonte en blauwe) 10 ct.Raapkool IV»2Va; Spruit- kool, le soort, 35 -38; id. 2e soort, 21—27 ct.; Uien 4—3 cL; Boeren kool 6V2 dt.Wortelen 3 ct., allie$ per kilpRooide kool 3—IOV2 ct.; Savoye kooi .0/2cl.; per stuk. Appelen: Rei nette Ananas 48—50 cl.; Rcinet- te Framcesse 4Q—51 ct. diverse zure appelón 3236 ct. per kilo. ROTTERDAM, 4 Jan. Ter vee markt waren bedien aangevoerd': 209 paarden, 7 veulens, 513 magere run deren, 65?" vlette runderen, 177 vette graskalvieren, 267 nuchtere kalveren, 73 schapen of lammienen, S2 over- loopers, 155 biggen len 7 bokken of geiten. Prijzen per i/2 kiliof: koerein en oss|en 60—87i/2—97 ct-, stieiren 67i/s771/0,s7i/2 ct., kalveren 100— 120140 ct. Prijken per stuk v)an ma ger vieef: melkkoeien f 350f 800, stieren f 300—if 700, pinken f 200 f 375, vaarzen f 300f 475, paar den f 500-f 700, biggen f 20—f 35, sladhtpaarden f 200—f 300, ovlerloo. pers f 60—f 80, hitten f 250—f 400, fok .nuchtere kalveren f 40—f 50, slacht nuchtere kalveren f 24—f 36, biggen1 per' week f 3f 4. Eieren. (N.V. R'd.amsche Cons.- Veiling, Weenaplein). Aanvoer 28000 stuks. Kippeneieren f 1921,50, klei ne kipeieren f 14—16. Zeeuwsc'be Ajuin. Aanvoer c.a. 5000 ILL., groot end eels in hel land gekocht. Er had eenige verkoop van gele ajuin plaats tot prijzen van c.a. tf 3,25 a f 3,40 per 60 K..G, naar ge lang van kwaliteit. Bruine werden verhandeld voor c.a. f 3,50 per 60 K.G. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Eien „begrafenis" met een staartje. Oudejaarsavond werd Watergraafsmeer, dat door Amster dam is geannexeerd, „begraven". Bij deze verfooniiig werden door eea ;r|aadslid vier brandwieerfakkels uit hun bewaarplaats gehaald, om te dienfen bij den „begrafenisstoet". Was en brand uitgebroken, dan hadden deze fakkels geen dienst kunnen doen. Men is overt dit raadslid slecht te Spraken'. Wenk too zen textielindus trie. De Minfister heeit zich bereid verklaard voor werkloozenondersteu- n|ng in die textiel-industrie 50 pCt. bij te dragen, als werkgevers en ge meente zich verbiiifdien resp, 40 pCt. en 10 pCt te betalen. 2 0 runderen verbrand. Op Nieuwjaarsochtend is tengevolge van kortsluiting brand ontstaan in de groote boerderij „Kapittelhof" van W. B(. té Kiejkerdom (Geld.) Men slaagde e|r in h,et woonhuis te behou den. Del omvangrijke; stallen brand den geheel af met vrijwel alles wat daarin Was. 22 stuks kostbaar slam- boekvele en een varteen kwamen in de vlammen 0111. Het verbrandde was verzekerd, doch onvoldoende. Eien gevecht met stroo per s. Toen die jachtopziener E. uit Goes zich' de: vorige week in Ooster- Zwake op s urvejUiancie bievon|d, ont moette hij twtee perslon|en in het bezit va'nt een lichtbak. Deze personen ble ken te zijn H. en K. uit 's-Graven- polder. E. wilde1 hum, wapenen en lichtbak afnemen, waarbij een ge vecht ontstond. Toen E. van zijn re volver gebruik wildJe maken, weiger de die, waarop H. een schot pp iE. vlijde irichrtte'm, dokh waarin hij door zijn kameraad verhinderd werd. Toen wilde H. detn jachtopziener een slag geven mlet den kolf van zijn geweer, doch tnof zijin kameraad. Onder Voortclureind vechten werden aan den jachtopziener revolver en zaklantaarn ontrukt. Hij wist ten slotte: aan zijn belagers te ontkomen. Een streng onderzoek zal worden ingesteld. D e E c o nc r i si i sDe, Aniers- faortsche Courant 'benevens de daar bij behoorendie drukkerij, is na 75 jaar te hebben bestaan, met 1 Jan. opgeheven. Te Kaatsheuvel 'bedraagt het ge tal werkloozen in de industrie 1000, te Tilburg 2000. Te Tilburg hebben werkloozen voor h'et Raadhuis ge demonstreerd. Een vieiehlouder in Friesland vroeg een jongen, gehuwden arbei der tegen een weekloon van 20 gul den en bovendien vrije woning. Bin nen drie idaglón hiaidiclen zich 240 lief hebbers aangiemeld. Fraude. Te Iloogezand is met Mei 1920 aan den directeur M. en vrouw van het Burgerlijk Armhuis eervol ont slag verleend na een volbrachten dienst tijd van 19 jaren. M. werd aangesteld als plantsoenwerker en onlangs werd aan hem en zijn vrouw pensioen ver leend. Thans is door den raad, op vermoeden van malversatiën het eervol ontslag ingetrokken en heeft de officier van justitie te Winschoten zich met de zaak bemoeid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1