Zierikzeescne BROUWERSHAVEN. ftfêQNNEMlIlHTg BUITENLAND. FT^R pey 8 maanden 1 1.60. franco per poot 1.80. Voor het buitenland per jaw J 10» /coriderlijVo nummers 5 cent Yersobijnt Ms&ndag, Woensdag «s Vrijdag, BS i AS^ftflNTlSlti T*a 1—3 regels 60 ets., raa 4 t93ols en da&rbGven 30 ots. per regel. .Reclames 30 ota.p. regel, Bj contract belangrijke korting. Zaterdag 1 Jan. 1921. IS?ANTJ. BIr. A. J. DE LOOZE Jr. UltMatat M J KOSTER. *66» «Z ai,. Olt ii'Jitimsr bestaat uit 3 Diaaen EERSTE BLAD. Wegens den Nieuwjaarsdag zal de Nieuwsbode van Maaiidag- Dinsdagavond worden ultgegever. H.H. Adverteerders en Cor- resposdonten gelieven hier mede rekening te houden. De Directeur. In bovengenoemde gemeente wordt voor ons blad een Correspondent ge vraagd. Zich aan te melden bij de Redactie. DE AARDBEVING IN Z.-AMER1KA. Uit Buenps-Ayres wordt gemeld, dat (de gevolgen der aardbeving, welke de Argentijnsdhe provincie Mendoza heeft geteisterd, alle be schrijving té boven gaan. Er zijn duizenden slachtoffers en tienduizen den gewonden. De bevolking heeft de steden verlaten en doolt thans door een panisdhen schrik bevangen in de omstreken rond. In de dalen zijn kolossale steen blokken van het gebergte losge scheurd, welke diepe gaten hebben gevormd, uit welke thans kokend wa ter en vergiftige gassen opstijgen. Talrijke dorpen en gehuchten zijn weggevaagd en van vele weet men niet, wat van hen is geworden- Men maakt thans gebruik van vliegmachi nes, om nadere inlichtingen in te winnen en om levensmiddelen en ver- bandmateriaal te verspreiden. De uitgestrekte vChileensche pro vincie Aconcagua heeft eveneens veel te verduren gehad. Ook daar werden vele dorpen geheel vernietigd. Vijf rustende vulkanen zijn weer actief geworden, terwijl de rivieren Fra- eura en Turbene buiten hare oevers zijn getreden en het land overstroo- men, waardoor eveneens onbeschrijf lijke schalde is aangericht. Volgens de laatste berichten uit Buenos-Ay res zijn in de provincie Mendoza 6000 menschen gedood. De materiëele schade wordt geschat op 50 milli- oen peseta's. DE ROLLENDE ROEBEL. De Frèiheit herinnert er aan, dal Sinoyjéf op den partijdag in H-ille heeft verklaard, dat de Russische bolsjewiki ook in staat zijn de Duit- sc'hc communisten materieel tv hel pen. Moskou heeft deze belofte ge houden. Volgens het nnafhalikehP*c- klad ról'l de Russisch'1 ^oóbe! in Duitschland faei^fÊelijk. Alleen in |ie|; cpnirafhlureiau z'ijh dertig bc- .rtudigde ambtenaren aan liet werk. En in de voornaamste centra in de provincie is er aan bezoldigde func tionarissên ook geen gebrek, noch aan goed betaalde propagandisten. BINNENLAND. DE ECONOMISCHE CRilSIS. Te Bussum is de fabriek van olie goederen van de firma N. Kijl Zn. stopgezet. Een 30-tal arbeiders zijn ontslagen. v De zoutfabriek van de firma Dammun te Zwolle is gesloten. Alle arbeiders zijn ontslagen. Door stopzetting van het bedrijf hebben 100 arbeiders aan de aard appelmeelfabriek ,,De Twee Provii» ciën" te Stadskanaal, hun ontslag ge kregen. i De sigarenfabriek -der firma Heesterbeek Co. te Valkenswaard (ty-Br.) is wegeng. slapte gesloten, waardoor het aantal werkloozen in de sigarenindustrie ter plaatse tot 450 persioinen is gestegen. Er zijn op Van Deventer's Glas fabrieken te Delft wederom honderd arbeiders Ontslagen, zoodat nog slechts een derde gedeelte werkt van het aantal, dat ('aanvankelijk daarin werk had gevonden. Het aantal werkloozen te Eind hoven is thans tot 1038 gestegen waaronder 954 sigarenmakers. Volgens het N. v. d. D. is, be houdens eenige uitzonderingen, aan liet personeel van alle schoenfabrie ken te Kaatsheuvel ontslag aange zegd. DE VISITEKAARTJES... De visitekaartjes zullen binnen kort verdwijnen, beweert een ver tegenwoordiger van liet Petit Jour nal, die in deze kwestie zijn licht heeft opgestoken bij1 de post cn het bekende drukkers en vervaardigers van visitekaartjes. Reecis de oorlog had een aanzienlijke vermindering in het 'gebruik er van gebracht, en thans valt dagelijks te constateerèn, dat het gebruik afneemt. I)it is niet te wijten, beweert de journalist aan de nieuwe belasting van 0.25 frs. Wal is dan echter wel de reden: Zuinigheid, een afwennen van oude gcwioonten? Men weet het niet, maar een feit is 'het, dat er dit jaar in Frankrijk weer vrij'wat minder vi sitekaartjes gedrukt worden clan an dere jaren. Bij' de post ïs men met deze verandering ten zeerste inge nomen. Andere jaren was er een leger tijdelijke beambten noodig, om de visitekaartenpost" te behan delen, en dit jaar heeft men zich sleecis nog met eigen personeel kun nen redden. Daarbij worden met het 'huidige tarief de kaartjes, clie alleen maar den naam van den af zender dragen, als drukwerk be schouwd, de andere, waarop de een of ancfere 'heilwensch is geschreven, worden gelijkgesteld 'met brieven en eischen een porto van 0.25 frs., en de menschen geven er bij dat tarief de voorkeur aan te schrijven. Wan neer zal ons land van den kaartjes zegen worden verlost? HU Stad «k Provlncl® 3 ZIERIKZEE. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie zal Zaterdag 8 Jan. in {hotel „Juliana" een Soirée-Musicale gegeven worden door 't Z.zieesdh Strijkorkest,, dat de zen zomer is samengesteld uit 13 leden, Onder directie van den heef P. A. Jjongmans. Het programma be vat een aantal fraaie muzieknummers en eenige cabaretzangen. De mede werking van den heer H. de Vrieze is een aanwinst vioor 't orkest, dat gaarne ziijn aantal donateurs wenscht vergroot te zien, opdat het in de ge legenheid wprdt gesteld haar muzi- cale gaven naar vpren te brengen. In een advertentie elders in dit blacl opgenomlen maakt de direc te,ur der G;elm'. Gasfabriek bekend dat van af de meberopname per 1 Jan. 1921 de gasprijs zal zijn, voor gewoon gas 15 cent pen* M3., vo% nitintgas 1G cent per M3. Het gas verbruik zal .evenwel' moeten toe nemen willen deze prijzen Gehand haafd blijvfen. DREISCHOK. Onder leiding van yep wtr J. W. van Bloois gaf de zang.vereeniging „Thalia" Woensdag avond j.l. hare gewone jaarl. uit voering. Onder de, verschil lende koor- nummers dient in de eerste plaats ge noemd de cantate van A. Lyssen: Leiden's Strijd en Zegepraal, terwijl die heer Eld'. Flipse uit Rotterdam, ons wieer toonde zijn meesterlijke gave op de piano, en daarna een drietal levensliedjes zong, ontroerend.) door eenvoud en diep gevoel. Ter af wisseling onderscheidene voordrach ten en tot slot een tooneelstukje met zangf: „Een kleine vergissing", door het groot aantal aanwezigen met Veel bijval begroet. KERKNIEUWS. Ned. Herv Kerk. OUD-VOSSEMEER. Bij de stem ming gehouden om uit te maken of cló Kerk'er.aad het beroepingswerk enz. zal blijven uitoefenen, dan wel of een kiescollege daarvoor in de plaats zoude 'kómen, is met groote meerderheid besloten den toestand He Gontiiiueehen en alzoo aan den Kerkeraad een en ander op te dra gen. Donderdag werd alhier ge stemd voor notabele in de vacature C. Weslmaas. Uitgebracht werden 85 stemmen, waarvan op den heer J. W. Ilage 43 stemmen, zoodat deze verkozen is. Het kerkbestuur alhier besloot het tractement van den predikant te verhooigcn vail f 2500 op 1 3200. ST..MAARTENSDIJK. Bij de Don derdag gehouden verkiezing voor 2 leaen van het kiescollege werden uitgebracht 286 geldige stemmen. Hiervan verkregen de lieeren A. v. Nieuwenhuyze 108, J. Tazcktar 100, M. Langejan 120 en C. Priem Jz. 93 stemmen, zoodat 'binnenkort een herstemming moet plaats hebben. Gerei. Kerk. Bea*oepen: Tc Den Haag (6de pr. plaats) dtr. S. O. Los, tijdelijk te Den Haag en "dr. D. II. Th. Voilenhoven te Oio stkap elite. - Te Nijverdal (als 2de miss. pred. voor West.Soemba), W. van Dijk te Campen (Oost-Fries land, Duitschland). Bedankt: Voor Melissant (als loe rend ouderling) J. Versteegt, I. o. te Ouddorp. NIEUWERKERK. Zondag 2 Jan. 9.30 en 2 ure, ds. Wielengaj 5.30 ure leeskerk. Oud-Geref. Kerk. NIEUWERKERK. Zondag 2 Jan. 9,2 en 5,30 lcc^kerk. VAN HEADE EN VER. De Saksische regeering heeft het eerst Meissiier porccleinen geld uitgegeven. De eerste levering is door kooplieden mjel üooigte premie opgekocht. Groote bedragen zijn naar Amerikaansche verzamelaars gegaan! Het vertrek vlan een internatio naal contingent naar Wilna is uitge steld. d'Aiinunzio heeft in een procla matie verklaard, dat het onder de gegeven omstandigheden niet de moeite waard is om voor Italië te stenen. Hij overweegt |de vlucht per vliegmachine. Op de Rumeensch-Russische grenzen staan twaalf divisiën bols jewisten. 1 Te Kaapstad is een passagiers vliegtuig" brandend omlaag gevallen, waardoor 4 personen werden gedood. Volgens de Poolsdhe blaiden heerscht er in Krakau hongersnood. Men vreest ernstige troebelen. VERSCHI LT EN DE RERICHTENT B e g i n sje 1 v e r 1 o o c h e n i n g Te Nottingham was een vrijgezellen club opgericht, om in dit schrikkel jaar weierstand te bieden aan de la gen en listen van het vrouwelijk ge slacht. Met Kerstmis heeft men den toestand opgenomen en toen bleek er maar één enkel lid aan het be ginsel trouw gebleven te zijn. Al de anderen waren verloofd. De oprich ter van de nu ontbonden club: was de eerste overtreder. Doodgedrukt: '-ó cV» ftrina S. B. zou mei»** •-Gravenhage een piano op «en. wagen zetten Het in- gtrin^rïf glipte uit en een besteller van Vain Ge,nd ten Loos raakte er onder, zoodat hij doodgedrukt werd. OnKveer. Boven Berlijn brak clezer dagen -een' zwaar onweer los, Het ejigenaairdijge was, dat de tem peratuur zjoo zoel was al\s op een warmen lehtedag. De zeldzaamheid van een zomerscih onweer om Kerst tijd maakt het verschijnsel tot een on derwerp van wetenschappelijk be lang. Officiéél Marktbericht TELEGRAMMEN. DEN HAAG. In verband met een lichte ongesteldheid van H. M. de Koningin zal de ontvangst van hoo gtere autoriteiten en leden der hof houding ter gelegenheid van den Nieuwjaarsdag niet plaats hebben. MARKTBERICHTEN. ZIERUKZEE, 30 Dec. Aardappelen bonte f 7 a f 7,25; Eigenheimers f 5 per 70 K.G. Uien (kleine) per ,50 K.G. f 4 ;f4(groote) f 2,25 a f 2,50. Burgerlijke Stand vai^Zierikzee. Geboren: 28 Dec. Aclriaan, zoon van Leonardus Keu ters eii ;Janna Kornelia cle Munnik. 24 Pieternella, dochter van Pieter de Graaf en Maria de Graaf. 24 Bertha Hendrika Madelaine, dochter van Alhorta van Geesbergen. 27 Willemina Maria, dochter van Pieter van Maanen en Neeltje Missel. Gehuwd: 29 Dec. Izaak Marinus van der Ploeg. 26 j., j.m.. en Robina Beije, 26 j j.d. 80 Cornelis de Rot, 82 j., jm. en Lydia Cornelia van Ballegooijen, 27 j., j.d. Overleden: 29 Dec. Abraham Anthonie Houdkamp, lij. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 31 Dec. Verwacht tot den avond vsni Jan.: matige tot krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige zuidelijke tot zuidweste lijke wind, betrokken met regen, later pjdelyk opklarend, zelfde temperatuur. KIPiSIBRKN f i8 60 f 19,— KL¥ISU£ KIPEIEBKN f 14,— f w,50; fcllaa par 100 stuks. 7!Tir*TKs:iSF. 30 1920. De Yoilittgrs-eester, J J. VAN DFN BOUT. VelHrgsbericht Boter. GOTXR f 1 «2 a f I 6Ï par 'n piafit* ven 0W0FRTR0UWD: B. M. VAN STRIEN Jz. en P. M. VAN DE VELDE .Ttl. Zierikzee, 31 Dcc. 1920. II uwelijksvo ft rek k i ng 14 Januari a.s. In yen Ut -.e-itvü-». OMOERTHOUWD: II. II. J. VAN OPBERGEN en V. ERMEN. •29 Dec. 1920. G. A. Veenzaii^ Zierikzee, II u welfij ks'v(oltrc kk ing 11 Jan. 1921. kannlegevlrg ONDERTROUWD: l C. KLUIT en K. T. KOOMAN. Ellemetet, 29 Dec. 1920. Huwcl'ijksvoltrekking 12 .lammri c.k. GYTROUWO: C. DE JDNOE en J|. DE GRAAF, die, namens wederzijdséhe Familie, hun' hartelijhen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling' bij hun huwelijk ondervonden- Scharendijke, 29 Dec. 1^20. oei o u w o C. DE ROT en LYDIA C. VAN BALLEGOOIJEN, die tevens, namens de wederzijdsche Familie, datik zeggen voor de be langstelling. Zierikzee, 30 December 1920. Reden ovsrleed, tot onzs dieps droefhi-h-'. een lasgduii^ deoh 25«iu:dig lijder', ouïb iu?iggeliefde flohtgsnooT, V,**.def, Bahuvrd- en }*n Sijstenbll Jz,, fn dsn ouderdom ?an ruim 75 jfrar. Fchesps^iss"?, '28 Beo. 19^0. Wed. JAN "USTENBlL-r- Labooij, J M. 7AN na VÏÏLDA:— KlJSTkNBTL, J VAN DiS VXLÜB. M. M. KLOSTBTJSTEKBIL. A KLOET. Heden oveH?.ed, na esn geduldig l^den, ons eecigsfc g*lisfd Zoordja ea TJroerlje Abraham Anthoni-, in den j -ugdigen lo$f va-i :lf jaar eu tien irmanden. Zibbiezïïk, 20 Dao. 1920. W-4. F. HOUDKAMP -Gjlok A LETT A J. ROU0KAMP JOHANNA O. HOUDKAMP. NTHOINBTTE K. HOUDK A P. Volstrekt es/ige en algcmeese kannisgovitg. ,-iamiMJLJfmmK.ss^ss^aKii aaaa I Heden ovarleed, na os*a gedul dig lijden, oji3 geliefd Kleinaconlje en Neefje Abrahom Anthontf, in den jeugdigen leeftijd vsr* elf p jaar en tier, mpancien. ZiBBiKina, 29 Dec. 1920. S A. HOUTKAMP, a A. HOUTKAM POrn 6 4. i O. B. BIH1NEFSLT—Houtkamp 8 1). BIKN1FELT. Heden o?erhed, tot ocza diepe droefheid, ense geliefde Echtge noot, Vader, Behuwd- en Groot- ader, C0RNEUS TA!(, i i den ousüerdom yen 68 jaar en ruim 3 maanden. Or steel and, 39 Deo 3920. Uit aller naam. Wed. O. TiK—KïMPrNKKBs Hed*n overleed, tot or ze tl epo dro'c-fheid, na een kortston- ig t dnld'g Jijden, onze innig gelief Moe-lor, Bahuwd en Groot- mooder en Zuster, Mejuffrouw CORNELIA VAN DER JA6T, Wxd. van wijlen d"n H«»r J. GELEIJN8E, in dan ouderdom vaa 6"? jaar. RvTrë-PDAM 26 Deoember 1920. v nn der Pilststraat 10b. N«.t ar i? de Familie, J nBLKIJNSK 12 G?1LKIJN9Fï-o^ndkssloot. F; GBLBIJtïBB t-n Verloofde J J. i^LOM—Gslhtjnsk, P. W. BLOM. T. GEI.EIJó E en Verloofde en Kleinkinderen. Voor 'de vele blijken van deel neming, ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onzJe ge- liefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Verloofde, JiOHANNA v. d. HOEK, betuigen wij en verdere Familie onzen harielijken dank. Zierikzee, 31 Dec. 1920. Uit aller naam, G. v. d. HOEK- W. J den Boer Paarden» éa Ve<handelaar. Kevkwerve. p. f. Aan familie, -menden eu bekesdea. esn gelukkig Nieuwjaar J. J. STEUR ea Bohlgenoote. Ke?kwer7e, 1 Jan. 1921. p f. P. G. VAN DIJK. A. H. VAN DIJKFLUIJT. Kerkwerve P- f. Bij de intrede van het r ieuwe jaar werschen wij orzen vrienden en be gunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. HBNDRIK8E en Eobtgenoote. Kerkwerve, 1 Jan. 1921 ÖTbrJ VAN BURO Kerkwer»e, 1 Jan. 1921. p. f. h. mmmKSt Wsgonmaker, Kerkwerve P- f- Otze beste weasohen aisn faaBilie, en vrienden in het nieuwe jaar A. VAN DBIHL en Familie. Werkandarr5, 1 Jan. 1924. De beste wenBohen aan vrienaen en begunstigers bij de wissel ling des jaais. Miasaam arnbevelend, P. J. BOSSAÜ3RT, Schoenmaker. Kerkwer?e. ^an feilicgezetenop van Noor.iweile en Seronsk8rke (8), mflue beste wen- soheu den aauv&ug des jaa^B. J. 80HOOFF, Burgemeester. Renrsae, 1 Jan. 1921. Familie vrienden en bekenden ©en gelukkig nien^jaar to€g-»weneoht. An p.a- Jaoubap o' der. A. VAN HOEV55 en Familie. L. B v. NIBUWSNHUIJ^BN. M. A. v. NiaUWERHÜIJéBN— v. Nieuwenhuijsen. Hells 3 a nt, 1 Jan. 1921. g.w. A,* v. d. CINGSL, Haamstede we soht Familie, vrieadsn en klan ten een gelukkig Nieuwjaar, Machinale Zakkenstoppsrij. J van Spiundrr Wz. Kor iski. Mareohauêsee. Aerdenburg. p.f. Jic. van Splunder Wz. Zoanemaira Pf. Fans. Wed. W. van Splunder. Zonriemahe. p.f, C. A, van der Werf R. van der Werf-Brandt Zonnemaii'e. P.f. J, A. VAN ZniSKN. K. W. VAN ZUIJBN—Soot. EU&imteie, 1 Jau. 3921. pft A»q Fsnsillc, Ttiesden en bekenden een gelukkig Nienwjear. M P. DE K08TES en Familie. Haameteda. Familie, Trie den en begna BiigeïB, een gelukkig Nieuwjaar to'geweatobt Ee F. miÜJ EEIJE, Hond- en Varkenselagerg, Haamstede. A. BLOM Haamstede. pf.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1