Arrow Boorden INDIAN Motorrijwielen, 5 P.K. INDIAN-MOTOR, scheloebank - zierikzee, OVERLAND AUTO's. Eerste Zierikzeesche Brood- en Beschuitbakkerij, Dessert B 616, „CESAR", A. ANKER, Zierikzee. Denkt om de lekkere vette Bolussen en de hoogfijne Cocosmacronen ALBERS' Fijnste Rosm-MPlange, ALBERS' A. C L. Margarine, ALBERS' Melange „Dordrecht's Ro*?m", ALBERS' „Vstina" Plantenvet, N.V. A, E.Holly&Co, Voadzaam smakelijk WITBROOD, TARWEBROOD dekgeld f21, veulengeld f20, C, STEENDIJK, Niauwerkerk. A. GUDPE, Schuithaven DE Motor vooralle wegen M. KOSTEN, Fonteine C 339. JET DESTORES". ZIERIKZEE-ROTTERDAM ADVERTENTIES HARLEY-DAVIDSON MOTORRIJWIELEN. AKKERDAAS, Noordgouwe» PUNT POORTVLIET. VERGADERING NUT - RENESSS. OPTREDEN Het lossen en vsnrser ven Brind en Steenslae voor hst jaar 1920, volgens bestek 496. H.H. Landbouwers! Max van Tholen", Os H&ngst zal wordnn rondgeleid door JOB HIJBOER. KALFKQE te koop, BAHK VOOR SCHOUWEN EN DUIVELAHD. met of zonder efectrisch licht. EFFECTEN, COUPONS, VREEMD GELD. WISSELS. BANKGARANTIE'S. CREDIETEN. REKENING-COURANT. - SPAARKASRENTE 3,80 DEPOSITO-RENTE; HALFVASTENMARKT. Da „Toran" op ds carton- Virpakkingan voorkomende, kan wordsn uitgek ipt! Laat uw kindsron aan dan winkslior vragen waarom! STOOMBOOTDIENST •a tutachengelegaa plaatsen. MAART 1120. Vaa Zieiik»2»t Vac Rottcwdau Dined. 9 Dond. 11 Vrjjd 12 Maand. If. Dinad, 9 1 Dond. 11 Vrjjd. 12 Maand. 15 Hiermede betuigeu wij onzen hartolljfeon dank, voor de zeer vela bewijzen ven deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mevr. ADRIAN A JACOBA BOLLE Rinehbe, 6 maart 1920. Uit aller naam, P. HOOGENBOOM Jz Voor de vele blijken van belar-g* j btelliog, bij hun huwelijk ondervonden, betuigen ondergeteekenden hierbij hurt 5 hertellijn dank, Bt -Maartensdijk, 6 Meart 1920. j J. VAN DEN HOEK, mr. Schilder j en Eohtgenoote. Voor de vele bibken van deel neming ondervonden bij de iiekte er na het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Zuster en Behuwd zuster, Mejuffrouw H. C. 8TOLB, be tuigen wij onsen hartelljkon dank. Dubbeldam, 6 Maart 1920. ~Uit aller n»am, A. J. v. NIKUWENHUIJZKN'. W. H. v. NIEUWENHUIJZEN. D ANKBETU IQINQ onder contröle van het met steun der Regeering opge richte station voor Maalderij en Bakkerij te Wagenlngen. Hiermede betuigen wij Mej. L J. BOOT te Noordwelle. Leeraren in het Cc stuum- Mantelvak, Kinderkleeding en Lingeriën. onze volte tevradanheid, voor de uitstekende leasen in bovengenoemde vakken genoten. E. W. POLS. v M. E. BOOT. J. J. BODBIJL. Gemeente Haamstede. Opneming van de Wegen en Voetpaden met de Kunstwerken te btglnnen 19 Maart 1920. Verkrijgbaar bij uw gereoelden Jererancier Imp. MAX BLOCH. Amsterdam. In versohlltende andere modellen. Alleen voor 8ohouw*n en Dulveland verkrijgbaar bij Oude Heven D 376, ZIERIKZEE. Ainglfta van nlsuwa L«nrl!itg«n voor de Chr. School m -at g> ichk* don bij hst Hoofd dor School, vóór of op Zaterdag 27 Maart Seen schoolgeld (voor on- of mlovormogtndeo) HET BESTUUR DER Soclstsit Landbouw «n Handel, op Donderdag 12 Maerl, den namid- dags één uur, in het „Huis van Nasbau". Het Bestuur, J. C. v. D HAVE, Voorzitter. F. HOCKK, Beor.-Peniiingmeester. TE KOOP: Eoo gebruikte, doch in gtedtn otaat zijnde 2-paardo Grasmaalmachlte, M o. Corm pril, f 200,—, MJ T. A PB VLIEGER, „Zatd ?liei", HobudJebjiifS. met zeer hoog gehalte aan droge stof, bizondere voedingswaarde, 40 cent per K.Ó. Men neme proef, lader afnemer heelt recht op gratis onderzoek van alle BROODSOORTEN en BESCHUIT. Aanbevelend, M. KOSTEN, FONTEINE C 339, ZIERIKZEE. van ddR bukenden declamator Mr. KAMP, op Donde?dsg 11 Maart, in de «aal van Wed. Kappbhs. Aanvang half aoht. Entrcé leden f I,—, nleMsdcn f 1,50. Aanbesteding. De Vereenigicg „8. N. B." te Noord- gouwe «al, op Oteadsg 16 Maart, trachten aan te besteden, de levering van: 1520 K.G. Maïs, 910 Gerst, 720 Erwten. Inlichting geeft de Secretaris G. DALE BOUT. AANBESTEDING. Da COMMI8SIE VAN GRINDWJBGBN ia Schouwen sal, op Donderdag 18 Masrt 1820, des namiddags te 1 ure, in 'a Laxdskamer te Zierikzee, in lut openbaar aattbsitedin Gegadigdeu worden v er zo oh t hunne biljetten zooveel mogelijk persoonlijk iu te leveren. Bestekken zqn vevkvijgbaar bq don Boekhandelaar H. G. KROM te Zie rikzee, tegen betaling van f 0,26 per exemplaar. De Oommissie voornoemd, A J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A G VAN DIJK. Beer .Penningen. - Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders» van Kllemeot zullen, op vrijdag 18 maart a s., 's voormidldsga HO uur, in het gemeentehuis aanbesteden: de bouw van da niewe schoei. Bestek en tekening x^jn verkrijgbaar bij ondergetekenden tegen betaling van 7,50, en worden bij de besteding tegen f6teruggenomen. Inlichtingen zijn bij ondergetekenden verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 maart, op elke werkdag vóór de besteding, 's voor- n iddags van 910 uur. Renesse, 4 mrt. 1920. Hooghnboom en Heulb, ftrohitekten. De aaubesteding is dus bepaald op 19 maart en niet op 12 maart, zoals in de advertensie van vrijdagavond stond. Ondorgefaekontie maakt be kend, dat zl]n 3-jengo Voa- hongst in het eiland Tholen zal worden ronda^'öid, teaen een dekgeld van f 31 en I 20 veulengeld. Aanbevelend, M I. ST0UTJESD1JK, Tholen Aanbevelend, Beschikbaar voor een bperkt aantal, de Hengst f 75 per Merrie. Het Bestuur der H. V. St.-Phillpsland- san da rekening, bij W. G. BOOT JzHaamstede Directeur: J. HOOOENBOOM Appelmarkt B 9. Gaitert Kapitaal f80000,-- Statutairs Rhwyi -40000,- DltMwt Rwtni plu. - 7200,- Effeoten, Coupons, Vreemd Geld en Wissels. - Rekening-Courant, Handels- en Landbouworedleten Safc-Inrlchtlng. - Administratie van vermogens. - Bankgaranties. DEPOSITO'S: 3 d»f,»n op«. J'/| pot., 1 m.cnil op*. 8 pCt. en 1 Jiwr op». 4 pl Olieverf- en Crayon portretten, naar iedere goede kleine foto, uit een Kunst atelier te Maastricht. Lijsten in alle afmetingen en houtsoorten voor foto's, sohilderijen. enz. Ver w a o h t een nieuwe zending. Sobildorstukkec van moderne meesters van af f 2,25 tot 80, Kunst-Aardewerk, Koper en Tm van verschillende fabiieken. Gelegenheids-Cs cioaux Een beste °XALFK0F, rekening half Maayt as, b§ A. RIJS7 TJÜNBIL, 'tVeer, Oud-VosBemeer. TE KOOP Tarwestroo, Boonstroo en een partij Tarwekaf, bij J. C. v. d. MAAS, Dijk, Ziorikzee. Te tfoop gdvraagdi STOOFPEREN, zoete en zure APPELEN, door W. VAN WESTBNBRDGGK Fju- teine, Zierikzee. Uit de> hand te koop: Een Hosfji met 400 roedsn Wsiland. Te bevr. Hulppostkantoor, Nieuwerkerk. TE KOOP. Een In goedon staat varkesranda KINDERWAGEN, Te bevr. Hulppostkantoor Bcherpenisse. TE KOOP Een Woonhuis mot Erf to Tholen, op den hoek Markt-Oude- Iand3ohestr&at. Te aanvaarden uiterlijk. 1 Mei os. Adres J. K. DALH BOUT, Tholen. TIMMERMANSZAAK te koop, op een welvarend dorp op Zuid-Bevtlend, een ruim bestaan opleverende. Een gedeelte der koopsom k*n als le Hypotheek op de zaak gevestigd blijven. Te bevragen ouder letters A B, bij den Boekh. P. A. H. PIETERMAN, Goes. UIT DE MAND TB KOOPi Een Boerensteilirtg, plus >/i H.A. LAND, gelegenheid om Weiland te huren en Bouwland te koopen. Te aanvaarden Mei a s Te bevragen bij A. BOENDE R, Schuring Numansdorp VOORHANDEN: 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 10-, 12- en 15-duims Draineerbulzen, Bfotirbu'z 1? var 15 cM dlamster tot I M Gscreoaeiasrds Palan van 1,60 M. tot 2,50 M., G»«chlld« daco^n Palen, nieuw Puntdraad, Klavarrultart, Telhouten. C. J. BSIJË, Zonnomaire. M. OTTE, Ooaterland Duitsche Legerwagens, 10 to koop, voor slle'doeleinden eeaohJkl. Te lien Donderdag, I.HUIS VAN NASSAU". ALBX DE CONIHCK. Groene Wilgen Staken Te koop, bij J. VAANK, HasnoBlede. VOORHANDEN: Roosendaalsch Rood KLAVERZAAD, Echt ProvMcar Luctrns-en andere Zaden, primo kwaliteit. Goed ee gendkoep VARKENSVOER. Aanbevelend, C J. BLIJE, Zonnrmaire. 7-9 P.K. met ert zonder electrisch licht Sterk gebouwd. Loopt zear stabiel. Vraagt inlichtingen bij den VERTEGENWOORDIGER P0ST8TRAAT B 29. Telsphoon 112. Direoteurs A. G. VAN DE VELDE, mat 8 dagon opzeggan 2°/o, 1 maand 8 voor 1 jaar vaat 3'/. met 1 opz. 4 Aanbevelend, Het behoeft U niet moeilijk te vallen, een keuze te doen uit het groote aantal merken Margarine en Pfantenvet, wanneer U weet, dat de verpakking» n „MET DEN TOREN" kwali teiten bevatten, die scheikundig zuiver zijn. zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers te Zierikzee en andere plaatsen op de eilanden Schouwen, Dulveland, Tholen en St.-PbiUpsIand.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1920 | | pagina 6