Z.zeesche Nieuwsbode B IJ VOEGSEL beboerende bij de van MAANDAG 8 MAART 1920. no. 10439. BUITENLAND Hindenburg. De bladen melden, dat eerstdaags een aantal bekende ma .ten en vrouwen een oproep aan het Dnitsohe vo'k sollen pablioeoren om Hindenburg tot rijks president te verkiezen. 0e 0ostwnr(jk8oho fhenolèn. De fio&ccië 1 oom cd is ie heeft de Hu noiëele wet met de wijzigingen van Bauer, den rapporteur, goedgekeurd. Uit Bauer^s uitee tetiingen blijkt, dat de uitgaven voor het loopencte jaar tot 13.279 milj ei kronen aullen stijgen de inkomsten tot 4438 miljoen, zoodat het tekort m:t 8800 miljoen verhoogd zal worden. Schouwburgbrand in Antwerpin. Het Hippodroompaleis, de grootste schouwburg vr.n Antwerpen, is totaal uitgebrand. Alleen het tooneel, door het braudsoherm afgesloten, bleef be houden, alsook het voorgebouw met den foyer. Op dezelfde manier brandde deze •ohouwburg uit in 1914. Donderdag avond was er het 25 jarig jubileum van d8 ook in Nederland bekende mevrouw Bugeaie Krix gevierd geworden. De oorzaak wordt losgeschreven aan oen brandende sigaar, die door een der be zoekers moet z\jn weggeworpen, want in dit gebouw is rooken geoorloofd. De onDsteo in Portugal. Volgens de beriohten uit Spaanache grensplaatsen is de staking der spoor- wegfirbeiders in Portugal don len Maart uitgeroepen. De Kamer, dis zich op dat oogenblik bezig hield met het ver zoek der spoorwegmaatschappijen om de tarieven te mogea verhoogen, sprak haar vertrouwen uit, dat de regeeiing het gesohil zou weten bij te leggen. De toestand werd eohter verscherpt, doordat de post- en telegraaf bedienden eveneens de staking hadden uitgeroepen. Onder de laatst binnengekomen telegrammen is or een van den gouverneur van Ponte- vadrn, waarin meldiüg gemaakt wordt vau botsingen tussohen de troepsn en de stakers. Volgens een bericht uit Vigo aan de bladen is eeu trein met geweeisohoten en bommen bestookt en 1 moest teiugkeeren omdat de brug tus- j sohen Caminha en Viane af geneden wis Volgens de laatste berichten uit Portugal aan de blader, hal de Portu- geeBche rsgeericg aan de Kamer voor- gesteld de stakende ambtenaren van spoorwegen en posterijen te ontslaan. j De Kamer ver zette zioh hiertegen, hetgeen men niet van plan was de stskirg op te heffen, alvorens er wijziging van be- teekenis in de arbeidsvoorwaarden van het personeel was gekomen En thnr-a is de staking opgeheven, zo der dat ook roaar het gerir gete voor deel werd behaald. Het eenige resultaat ia» dat vele gezinnen 15 weken nog poo- verder bestaan hebben geleid, dan reeds bij de R T M. hijn was Knn hot tragiBolfsr? En komt elk reohtsobapen roerschYiiet io verzet bij de gedaohte, dat het hoofdbestuur der Ned. Ver. dezen treurigen »I op reeds heeft kunnen voorzien véór de staking werd geproclams6rd Terecht hebben de leiders der Cbr. organleatie er opgewczeD, dat van een kikvorsoh als de R T. M. geer. /eeren te plukken z\in. En een staking is allerminst een middel om de iukr m -ten der m?ateohapp\j te verhoogen Niettegenstaande deze wAarsohuwicg heeft de Ned Ver. tot den strjjd besloten Wij aarzelen daarom niet een 1 iding ala die van het hoofdbestuur der Ned Ver. als „misleidend te qualifioeoieu. Op verzoek der moderne organisatie heeft eenige wekeo geleden de burge meester van Zieriktee bij de directie der R. T. M. een bemiddelingspoging aangewend. Hierbii werd ever de eigen lijk» lhonactie nfat eens gerept Slechts werd over verkorting van dm arbeidstijd gesproken. Maar «?e bemiddelingspoging -had geen resultaat, o. m niet omdat de directie geen toezegging kon doen, dat het gaheele stakende personeel weder in dierst zal werden genomen. Door de staking waren immers vele plaatsen door andere arbeiders bezst. Deze zullen ook thans wel gehandhaafd blijven. De Ned. Ver. heeft door de opboflicg der stakirg haar leden geheel aan de genade of ongenade van de directie der R. T. M. overgeleverd. Naar verluidt heeft deie medegedeeld geen ranoune- maatregelen te zullen nemen. Maar dit hebben de arbeiders in geen geval aan de leiders hunner organisatie te donken". Tooh zullen er ongeveer nog 60 niet worden aangenomen. Suikerkaart. De minister van landbouw maakt be kend, dat in het tijdvak van Maandag 8 tot en met Zondag 14 dezer geldig zullen zjju bons no 22 en 23 der Rijks- suiker kaart. Da huisbrand-distributie. De Rijks-Kolendislrilmlie hééft de distributie- en ranlsoeneeringsregeien voor huisbrand en de prijsregeling voor liet nieuwe distributie jaar, het welk 1 April a.s. aanvangt, aan (ie Braiidstoffenoommissies doen toeko men. De regeling verschilt /.eer weinig van de thans geldende; enkele wijzi gingen worden hieronder genoemd. Bij de ranlsóeiicerihg worden drie hoofdgroepen onderscheiden, n.l. de t af«reden van de regeering tengevolge particuliere verbruikers (groep A) had. Br is een nieuw Kabinet gevormd met Bilva fis premier. De eerste daad van de nieuwe rtgeering was het in willigen van de eisohen der stakers Dit maakte een eind aan de staking. Br moet nog een minister van fiaanoiëa en van arbeid benoemd worden. Do griep onder de Eskimo's. Hei Eskimo dorp Okak (Labrador), waar, xooals vroeger is gemeld, de griep onder de inwoners vele slaohtoffars maakte, is. naar luid van eei nader perioht in het Zendiogeblad, nu geheel uitgestorveu. Om bij eën mogelijke nieuwe nederzetting van Eskimo's be- smeUing te voorkomen, hebben de zen delingen alle overblijfselen van 't dorp verbrand Engeland en Holland. Zaterdag vertrok een vliegtuig uit Folkestone met een bezending dames- kleeren naar Nederland. Het is de eerste vracht handelsgoederen dis uit Engeland met een vliegtnig naar Holland ging BI N N E N LAND. De steking in het transportbedrijf D9 bestuursraad van het N.V.V. heeft besloten a s. Woensdagmorgen te Am sterdam een huishoudelijk oongres te houden, dat des mtddsgs door een openbaar oongres zal worden gevolgd. Op dit congres zallen besluiten in ver band met de transport arbeidersstaking, welke op den be3tuursraad van gisterBn werden voorbereid, worden vostgeste'd. Vermoedelijk houden de gevoerde en nog te voeren besprekingen verband met eer. eau de stakingobeweging te verleenen uitbreiding met 't oog op de moge'ijk beid van een geruimen tij 1 voortduren van het col fl lot. Wlttebroodkazrt. De direoteur van het Rijksbureau voor de r'i tribut'e van Graan en Meel maakt bekend, dat als wittebroodkaart voor het 129ste tijdvak, hetwelk loopt van 8 Maart tot en met 16 Maart a.s, zal dienen de Kijksbroodkaart in de groene kleur op grijzen ondergrond. De R. T. M. staking De Rotterdammer (a.-r.) sohrijft over de opheffing van de staking bij de R. T. M. „De situatie moest in elk c-pzioht hopeloos worden geacht. En toco h>d de Ned. Ver. niet den moed openlijk er voor uit te komen dat de Btaklng verloren moest worden beschouwd, maar zette zij hpar misleidende en roskelooze tak tiek voort. Nog de vorig» week werd te Rotterdam een vergadering belegd waar op hoogen toon werd beweerd, dat groot© magazijnen, winkels, hólels c. J cl. (groep B); openbare gebouwen, I ziekenhuizen e. d. (groep C). i Hel rantsoen voor groep A is elf eenheden, indien in de betreffende woning gnsaansluiling aanwezig is, terwijl indien geen gasman sluiting aanwezig is, bovendien een zomer- rantsoen wordt verstrekt van len hoogste drie eenheden, j In de nu beslaande regeling was het zomerranlsoen ten hoogste vijf J eenheden. Waar petroleum en turf in voldoende hoeveelheden zijn te verkrijgen, kan worden aangenomen dal drie eenheden voldoende zijn. Het rantsoen voor grootc gezinnen is verhoogdgezinnen van 7 Lot en ifflcl 10 personen ontvangen extra 3 eenheden en gezinnen van meer dan 10 personen extra vier. Ouden van dagen (hoven 70 jaar) kunnen, indien blijkt dat zij extra- verwarming noodig hebben, een extra rantsoen bekomen. De regeling omtrent 'l extra-rant soen voor zieken, kraamvrouwen en pasgéborénen is dezelfde gebleven. De aanvullingsrantsocnru zijn in de nieuwe regeling vervallen. Wan neer 71c brandsloffenpositie zulks toe laat. zal1 echter volgens een nader bekend te maken regeling voor wo ningen met meer dan één haardstede, éen meerdere hoeveelheid brandstof worden, beschikbaar gesteld. Bij de prijsbepaling is evenals in liet thans bestaande (lislributiejaar. als beginsel aangenomen, dal de huis brand kolen worden afgeleverd legen de prijzen, welke de Limburgsche mijnen ontvangen. Aangezien tegen over hel vorig jaar een prijs verhoo ging van de Limburgsche kolen heeft plaats gehad, treedt ook eenige ver hooging in de detailprijzen in. Tegen over de thans beslaande prijzen zal de verhooging gemiddeld I 0,25 per eenheid bedragen en wel voor an- thraciet c.a. f 0,40 per eenheid. Voor eierbriketten c.a. fö,30 per eenheid, voor slukkolen c.a. I' 0.05 per een heid, terwijl de prijs der gascokes dezelfde blijf'l. Deze prijzen gelden voor alle personen- en alle instellin gen. welke onder de groepen A en vallen. Groep B, waarin ook de Centrale verwarmingen van particuliere hui zen zijn gerangschikt, betaalt den prijs der iiulus trie kolen, welke neer komt op f 2 per eenheid meer dan dié voor de andere groepen van liuis- br a i el verb r u i kers Voor onze lezers Ie Mierik zee ves tigen wij er de aandacht op. dal zij die nog hraiidsloffeneen heden te goed hebben udór den lOen Ma.irt f kwesl deze bij de Rrandsloffcnconimissie burg, moeten aanvragen. Mlnlstcrlérl b»zock aan Zvland Het bestuur der Yereeniging ter bevord. van hel Vreemdelingenver keer te Zierikzee, «endl ons een klacht, waarin gewezen wordt op (feil goeden indruk, dien de ministers van Binnenl. Zaken en Waterstaat zullen gekregen nebben, nu men zich van allen kunt beijverd had om de ver bindingen, die anders ..rammelen", prachtig kloppend Ie maken. „Met is noodig. schrijft hel bestuur, ..goed te doen uitkomen, dal wan neer alle diensten op tijd bediend en er extra auto's in gebruik geno men worden, speciale Inloten varen en zelfs een dienst van Calsche veer vervroegd wordt, het reizen in Zee land gelijk slaat met andere goed georganiseerde verkeersdiensten in Nederland of elders en dat het rei zend publiek dan geen reden tol klagen zóu hebben. ..Maar zouden beide excellenties niet een anderen indruk gekregen hebben, wanneer zij incognito gereisd hadden, als doodgewone reizigers? Dan tocli zou er geen speciale auto biét den directeur der Prov. boot als postillon, liet hoogc Ix'zoek aan liet station Ie Goes hebben opgewacht om 'liet vliegensvlug naar de boot Ie bren gen, die daarvoor een extra reis van Zierikzee gemaakt luid. Dan hadden de heeren in een benauw d-sl inkendc, vieze, oude omnibus naar de boot meelén 'hossen. „Of wanneer zij een reisje gemaakt, hadden van Zierikzee naar Goes, hij laag water en slecht weder, om daar j den trein le halen, dan had liet hun kunnen overkomen, dal de hooi in de haven aan den grond was geraakt op hoog water moest wachten om dan natuurlijk veel le laai le Goes aan te kómen. 1 ,.Of een reis van Rotterdam per •tram Van 'smorgens 10 uur; na aan- i komst le Zij po 1 5 2 uur wachten óp liet vertrek van de tram naar Zierikzee, om daar le 4 uur als de traan op lijd is (wal veelal niet. ge- beurP) aan le komen. Pen reis. die wanneer ministers in functie reizen, hoogstens 3 uur zou eischen. j „Of nog een paar andere reizen. die, om niet le langdradig te wor- den, slechts worden aangestipt', n.K 'smorgens om 5 uur van Ylissijngen haan Hulst en van Zierikzee per tram naar Roosendaal, i „Ter illustratie van een en ander nog hel volgende, dal Dinsdag j.l' voorviel. Twee heeren waren met den Irein tot Goes gekomen en hadden, volop lijd om wandelend naar liet Calsche veer tijdig de hooi te berei ken. Op ongeveer een kwartier af stand van het Calsche veer reed hen een auto voorbij, doch kwam terug en de chauffeur vroeg den heeren of zij wilden instappen, anders zouden zij de hooi niet meer. halen. Ze be grepen niet. waarom hun deze eer Ie beurt viel. doch slapten in. Binnen, i vonden zij den directeur der Prov. hooien, die hun vertelde, dal wegens hot booge bezoek de boot vroeger afvoer, omdat lii.j anders geen tijd j had om tijdig van Z.ierikzee terug te komen om de Ministers af le halen en dal hij met liet oog op hun be/nek een auto had gehuurd en vandaag deni omPilms in den stal gelaten. An dere, minder gelukkige stervelingen, dan beide heeren, liepen dus kans de boot vertrokken le vinden. s Middags circa I uur lag de boot, waarmede de Ministers weder wa ren teruggekomen, aan hel Catsclic veer le .wachten op den omnibus. Toen deze aankwam, werd haastig overgeladen, óm le voorkomen, dat de reizigers, die per particulieren aiitodiensl reisden, de boot zouden bereiken. Op ale boot hoorde men liet razend toeteren van de auto met passagiers. Maar de. loopplank werd binnen gebaald en. de boot vertrok, toen de auto op den steiger reed Hoogstens een minuut was voldoende geweest om alle auto-passagiers mede le nemen De teleurgestelde, reizigers moesten naar Goes terug om daar le overnachten en kwamen Wocns- dagmorgen om 11 uur officieel, d.w. 12 li. werkelijken tijd niet de boot le Zierikzee aan. „Bij dc beoordeeding van (lil staal tje van verkeersverbinrjing moet men in aanmerking nemen, (lal de. auto- dienst is een parliculrere onderne ming, die tegen den fVrov. Omnibus- dienst concurreert en daarom door dc boot genegeerd wordt. „•Mei grootc belangstelling zien dc Zeeuwen het verslag der Ministers over deze „inspectiereis" tegemoet. Zij hopen, dat hun bezoek een beter gevolg zal hebben, dan het onlangs door de Yereeniging van Burgemees- 'lers en. Wethouders gezonden re nin Gedep. Staten te Middel lat met niets zeggende uit vluchten werd lieant.woord". Uit Stad en Provinoie. DREI^CHOR. Vrijdagavond j 1. gaf Harmonie „Crescendo" hare jaariqksohe uitvoering. Het programma bastaande uit verschwdene muziek nummers, afge wisseld door voordraohten en het klucht spel: „De stem der Wijxen" werd seer verdienstelijk ten gehoure gebraoht. Het geheel getuigde van de ernstige studie der leden en de goede leiding van den heer Theeuwis, haren directeur. Na afloop dankte de president de aanweiigen voor hunne belangstelling, in 'tbijxonder de kunstminnende leden voor hun steun en vooral voor hun vrijwillige bedragen. Hij sprak hierbij den wensoh uit, dat „Crescendo" het aeisoon de inge zetenen weer vele aangename uren zal mogen versohaffen met hare oonoerten op de nieuwe muziektent. Zaterdagavond ter gelegenheid der volksvoorstelling mooht de vereeniging xioh ook weer in een gosde belangstelling verheugen. ZONNBMAIRE. Donderdagavond werd alhier iu 't hotel Van Splunter de algem vergtdering gehouden van de afdeeling Zonnemaira var de Ned. Ver. „Het Groene Kruis". Met het bestuur waren aanwezig 16 leden. In zijn openings woord heette de voorzitter, ds. Z. Hoek, de aanwezigen hartelijk welkom en deelde medo. dat de afdeeling redenen had veihaugd te xi|jn, waar zij in het bozit is gekomen van een wijkverpleeg Bter. Het is een stap in de goede riehling aangezien do gezinsverpleging bevorderd en zoodoende spoedigs over brenging naar het ziekenhuis te Noord- gonwe zal worden tegengegaan. Spreker vestigde er eohter de aandaoht op, .dat de wijkverpleegster alleen disponibel is op advies van den bshandelenden medi- ous (behoudens exoeptioneeie gevallen) en wel op werkdagea van 's morgens 9—12 en 's middags van 2— 6, dooh niet laDger dan 1 nur aohtereenvolgens bij één patiënt Haar verblijf is voorloopig ten huizs van den heer C. J. Hooke Koogenboom. De notulen en het jaarrsralag van dsn secretaris werden goedgekeurd. De rekening van den penningmeester werd door een oommissie met 't nazien belast acooord bevonden. De begrootiag voor 1920 werd in uitgaaf en ontvangst vast gesteld op f 683,89' Het periodiek af uedendo bestuurslid J. de Leur werd bij aoolamatie herkozen. Vervolgens png men over tot benoeming van een ,id voor de commissie van toezicht op de wijkverpleging. Als zoodanig werden gekozen de heeren H. J. Roalvink ala primus en W. van Nieuwenhuijxe als lecuudus. Ten slotte werd besloten aan le schaffen een windknssen, twee zeiltjes, tvee thermometers, etn kamersohut en esn oioset-emmer. De afdeeling besohikt over veel artikelen, waarvan dcor de leden bij ziekte gretig gebruik wordt gemiakt. OU WBRKKRK. Vrijdagavond was het de laatste bijeenkomst van „T.o g.i.d.o." Vorige jaren was het de gewoonte, dat de leden zelf dezen avond met voor draohten en andere bijdragen vulden. Manr daar het repertoire van veisoheiden leden uitgeput raakte, was de heer Ed. Flipse uit Rotterdam uitgenoodigd de g8Treesd8 hiiten aan te vullen. En het bleek noodig geweest te zijn. Wel kregen wij jeugdige pianisten en violisten te hooren en gaf één der geïntroduceerde dame» sen fijn pianostuk te hooren terwijl ook nog een tweetal heeren wat ten beate gaven, maar het grootste deel van den avond werd gevuld door ge noemden heer Flipse Zijn naam als buitengewoon begaafd pianist is op dit eiland reeds bekend. Waar de critici in zijn woonplaats zijn sohitterend spel toag roemen, behoeven wij hierover gaeu oordeel uit te spreken. Maar ook als zanger gaf deze jonge kunstenaar Tuimarhoot8 te genieten. Ernstige en luimige liedereu, waaronder vele van eigen compositie, werden op eenvou Ugo eu gevoelvolle wqze vertolkt. Het publek beloonde zijn kunst dan ook met een hartelijk applaus en stemde van harte in met het „tot weerziens", dat de voor zitter hem toeriep. Besturen van ver- eenigingen ala „T o.g.i d.o." kunnen v succes verzekerd z\jn, als zij genosmden heer tereid kunn?n vinden voor hsn op te treden, BRUINI8SB. Het Fanfarecorps „Nu met. Hope" gaf Vrijdagavond in het hotel Storm onder leiding van den heer M. Wilivmse een zsor goed geslaagde uit voering. De muziekstukkendie ten gehoore werden gebraoht, getuigden van den ijver, waamede de laden zioh op de beoefeciüg der muziek hadden toe gelegd en de bekwaamheid, waarmede de heer Willemse de oefeningen leidt, Bijzondere vermelding verdient de uit- voericg van een marsoh door dsn hoer Willemse geoomponeerd. Dit stuk werd met bfzonder genoegen aangehoord- De beide blijepelletjes, die werden opgevoerd, werden vlot gespeeld en gaven esne aangename afwisseling. Het talrijk opjekomen publiek had dan ook een genofcrollen avond, te meer daar dc ordo den geheelen avond niet het minst werd verstoord. 8TAVENISSR. In de Vrijdag alhier gehouden vergadering van den gemeente raad werd besloten gaen adhaesie te verleenen aan de moue-Smallingerland, daar men een partieele herziening der fioantioele verhouding tuaschen Rfjk en gemeente ongewensoht vindt Ook werd geen adhaesie verleend aan de motie- Pchagen, in zake aanbeveJiog burgemefs- tersohap. Besloten werd het maximum aantal vergunningen voor den verkoop van sterken drank, thans 8, in het vervolg te doen blijven 6 Afwijzend werd be- sohikt op een verzoek van de Arbeids beurs te Beigen-op-Zoom om eenebijdrage in de gemaakte koaten. Aan de afdeeling van het Groene Kruis alhier werd tot wederopzegging een jnarlijksohe subsidie van f 100 verteend, alsmede f20 aan de op te riohten politieschool te Hilversum. Overeenkomstig verzoek werd met ingang van 16 April a s. eervol ontslag verleend aan den neer J. van Oost als gemeente ontvanger en in zijn plaats met alge- meene stemmen als zoodanig benoemd de beer P. O. H. van Oost. Vóór de be noeming was de borgtocht geregeld tot e«m bedrag van f 8900. Als lid der oom missie tot wering van sohoolverzuim werd herbenoemd de heer J. Oudeslnijs, Gewijzigd werden de begrootingen voor 1919 en 1920 Besloten werd neg tot den bouw vau 10 gemeentelijke woningen, waarvan de aanbesteding binnen enkele dagon zal pla&ts hebben. In geheime zitting ging men daarna over tot het opmaken van 't kohier van den hoofde- lijken omslag. Onderwas. VGor de te Middelburg af te nemen examens L. O zijn tot deskundigen be noemd do heeren: voor Ned. taal en lezen H. dn Blouw. Middelburg; C. Weede, Middelburg; P. Landsman, Vlis- singen, en C do Kok, Ooaterland; voor rekenen K. Dekker en R. van der Welfe, beidon Middelburg; voor teekonen en sohrijven H. R Kastel, Zuiddorpe, en J. Vreeken, Middelburg; voor aardrijks kunde H. Koala ans, Terneuzen en K. Huizenga Middelburg; voor gesohiedenis mej. M. M. Jungius, Middelburg, en P. van der Have, Zierikzee; voor keDnis der r.aluurA de Smidt, CJ Haok, beiden Middelburg; F. Maijs, Goe?, en M. T. van Staalen, Dreischor; voor onderwijs on opvoeding J. G. Nijk Middelburg, C Juny, Vlissiogexjvoor zang A. Lysen, Middelburg, en G. ten Brink, Koudekerkevoor vrije- en ordeoefenin gen mej. A. 8. Beugel en W de Graaf, beiden Middelburg; voor nuttige hand werken de dames J. M. van der Harst, Goes, en M. J. de Haan, Middelburg. RBNES8E. Zaterdag hielden de leden van de sfdeeling van het N.O.G. eene vergadering waarin de oiroulaire van het Jb.B. inzake herziening salarisregoling werd besproken. De oiroulaire ontrett Plaatselijke keuze werd voor kenrisgering aange nomen. Verder leidde de heer J. de Keijzer van Duivendijke het onderwerp „Zingen" in, waarover eone aangename gedachten wisseling weid gehouden. Na de volgende vergadering bepaald te heb ben op 17 April e k. werd de vergadering gesloten. Kerknieuws. N#d. Herr. Kerk. BeroepenTe Zuilen (UW. ten Boom^te Made c.a Te Krimpen a. d. Lek, I. Kievit te Bensohop. Te Alblssserdam, L. D. Poot te Ncord- wijkerhout. Te Elspeet, K. J. van den Berg te Ermelo. Aangenomen: Naar Ocsthem e a., J. J. C Karres te Hazerswoude. Bedankt: Voor Thamen a. d Amstel, G. de Vries teötedum. VoorBlburg, J. O. Klomp ta Rijssen (O) Voor Vlaardingen, D. Plautinga te Berg ambacht. Voor Drogeham, A. G. Oosterhuis te Bt.-Annaland. ST.-PHILIPSLiND. Gekozen als nota- bele (vacature J. Kramer) de heer A O. Btoutjesdijk. Gerftf. Kerk. Beroepen Te Vreeswijk, E. vau Voorst te Numanedorp. Te Westbroek, F. Tollenaar te Brouwershaven. Te Bennekom, G. Wisse te Driebergen. Te Twijzel en te Sta Iskanaal-Pekolder- weg, J. van Herksen, osnd. te Zwolle. Te Breda, J. H. Dooner, em.-pred. te Breda. Te Arabt-Vollenhove (B.), Chr. Bruins te Winsohoten. ZIERIKZEE. Woensdag 10 Maart (Biddag). Vm. 10 en av. 6 ure, ds. Wielenga BRUINI88E. Woensdag 10 Maart (Bid lag). Vm. 9.30 en nm. 2 ure, ds. Horjus van Hendrik Ido-Ambacht. Geref. Gem. BRUINI88E Woensdag 10 Maart (Biddap) Vm. 9, nm. 2 en r.v. 5 30 nri, ds. Neerbos. Oud-Geref. Kerk. BRUINIBBB. Woensdag 10 Maart (Biddag) Vm. 9, nm. 2 en av. 5 ure, Leeskerk. Ttltiraluh Wnrks-ltltt, ttedegwiMld door het Kon. Nod. Meteor. Instituut U D» Bilt, naar waarnemingen verricht la ra» «•orjre?, van 8 Maart '-^20. Verwtohk tot xeo **ond van 9 Maart: Zwakke tot matige Westelijke tot Noor delijke windafwisselende bewolking, mogelijk nog enkele sneeuw- of-hagel buien, zelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1920 | | pagina 5