MAISON KEflSTEL, DAM - ZIERIKZEE. !ijn m u»s- n Motorrijwielen: Harley-Davidson. NATIONALE BANKVEREENIGING Agent: P. OE HAAN, Zierikzee. bij D. PADMOS, I S. VAN DEN HEUVEL, Modiste, Magazijn „De Onderneming". Alluminium Huishoudelijke Artikelen, Station voor Maalderij en Bakkerij te Wagenirgen. de Heer M. KOSTEN, Zijden Voorjaarshoeden en Aanneemhoeden. A. GUPDE, Schuithaven. 1. m Kapitaal en Reserven 7.500.000,— CREDIETEN. COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. Ook alle andere merken op bestelling leverbaar. VLECHTWERK, PUNTDRAAD, Afheiningsdraad en Krammen, Mooie zending Eiken SCHRIJF-BUREAUX en SCHRIJFTAFELS, C. HEUSEVËLDT -Melkmarkt B 99, Gegoten en Geëmailleerde Fornuizen in ruime voorraad. Atni.viitnd, f VERKAART, Lange Nobelstraat. Onderheud Uw LEERWERK. F.aG. J. KORSTEM, Kraanplain SEIZOENS OPENING. ixrosini HOHIIIOIUIY Kantoor ZIERIKZEE. Directeuren C. M. BAL en E. J. GELDERMAN. Do aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnen- landsche Credietbrieven. waardoor in ruim 90 plaatsen In Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. Ondar RIJKSTOEZICHT. De DIRECTEUR van het Station voor Maalderl] en Bakkerij te Wagenlngen, brengt ter kennis van belanghebbenden, dsf Bakkerij te ZIERIKZEE, Fontein C 339, den verkoop van zijne producten onder contrftle van het Station heeft gesteld. Afnemers hebben recht op gratis onderzoek van monsters BROOD en BESCHUIT. Aan belanghebbenden worden dienaangaande gaarne iniloh- tlngen verstrekt. De Directeur voornoemd, WAQENINGSN, 1 Maart 1920. BOONSTRA. Scurfy'fte bos/ten, Pottpapier, Smei fltMhju Inkt, Pt bij wer h. y. er PapurmOfOMijn, WT adres mor wederverkoop*™ Groote voorraad In IJZERWAREN ZIERIKZEE. HEDEN ONTVANGEN: van af f 75,—. Eiken BUFFETTEN en SALONTAFELS, zeer billijke prezen. Aanbtvelend, Maubslmagazijnen WELTEVREDEN, NIEUWE HAVEN. HAVENPLEIN, bericht U d« nitvanget e>n«r groote collectie Beleefd aanbevelend. HIBOHHHppppHI bericht de ontvangst van een groote sorteering MATTEN, slsi Fijne Bruine-, Japaneoh»., Blokjes., Biezen- en Deurmatten. Prima kwaiit.lt ZEEMLEDER, a vmI verminderden p-ijn. - Aanbevelend, Ale bovtn Bsrlcht dor ootvaogot vao eeo zeodlog bestaande uit verschillende modellen Pannen, ook Koek pannen, Omeletpannen, Soep-, Groente-, Eetlepels en Suikerlepetjes, Stensvorken. Weer een groote voorraad glftvrij Geëmailleerde Huishoudelijke Aartlkelen. Een partij goedkoope Geëmailleerde Emmers, Gegal vaniseerde Tellen en een groote partij Emmers èt f 1,50. Zeer groote prijsvermindering van Behangselpapier, Vloerzeil en Linoleum, Was- en Lerr- doek, Gutta-percba Tafelkleedeo, Kastwasdoek enz. HARMON IE. vTiTigd: J n Een HENGSTENLEIDER, IvlUZlBK VOOr doll Dsns door de HeDgetenvereeoiglog Tholen". on Donderdeg II Meert, bil de Wed. Zich een te melden met opgeef ven FSIJBN I.KUNis. V.IJ entree. verlengt eelerle bij Hen Vooriitter Her 's Avetds 7 uur Bal. E.tré. 25 ct. Sm8'"8 WEUJK• VOORRADIG Prima LOOIERS-TRAAN. LEDERSMEER an LEDEROLIE. Mat 1 Mi as. eea Boftrendlenst- motd bunood gi. bij J. H. HAGK, Sch^rpsr.is^e, Wfstkerke. Wegers huwelijk der tegenwoordige een flinks Dagdienstbodo gevraagd, n;et bereden de 17 jaar, bij J. M. DEKKER, St.-Dcmmstraat. In een gezin bij Go83 gevraagd, tegen 1 Mei a.#, of later, een Weduw® met Dochter of tw®e Zusters, voor keuken en binnenwerk. Hoog loon en vrije kamer ter hunner beschikking Brieven franco letter H, Boekhandel P. A. H. PIETERMAN, Goes Met Mei gevraagd een netta Q lenst- bod®, bij a. KRIJGER, Sohilder en Drogist, Willemstad. Een nette dienstbode gevraagd, liefst van buiten, goede behandeling, hulp voör het ruwe werk. Blieven letter E, Bureau van dit Blad. Mevrouw BEUMEE, Postk. Zierikzee, vraagt met Mei een nette Dienstbode», voor dag of dag ea naoht. Met Mei een Dienstbode benoodigd, bij Mevrouw VAN DER LINDEN—Van dek Havh, Oude Haven, en terstond een Sohoonrasakster. Terstond een Dienstbode bonoodigd, bij M. C. v. d. LINDE, Kerkwerve. Mej PLA.ATING, Dam, vraagt tegen 1 Mei een flinke Dagdienstbode Gevraagd tegen 1 Mei a s een Dienst bode, op 't Huis „Grol" te Benesae. Terstond gevraagd een fatsoenlijke Dienstbode, bij J. DE LaTER, Oud- Vossemeer Movrouw VAN CLEEFF, Mathenea- seriaar 248, Botterdam, vraagt tegen 1 Mei een net tweede Meisje, zelf standig kunnende werken, atiqken on stoppen 8n eenigszins op de hoogte met tafeldienen. Zon dor goede getuigen on- noodig zioh aan te melden. Tegen 1 April gevraagd een nutte Huishoudster, 1. v. m. b. leeftijd, door een Weduwr. met 2 kinderen, 3 en 5 jaar oud en annex winkeltje, bij H. BAKKER, Sohilder, Kamperland. Ken nette Weduwe, in de 60 jaar, van fatsoenlijke familie, zoekt plaatsing als Huishoudster, bij een net heer of burgerman, goed kunnende naaien en stoppen, Geref. Br. letter Q, Bur. v. d. Blad. Een net Dagmeisje gevraagd en een Waaohvrouw om een wasoh aan huis te nemen. Adres Boekh. A. O. DE MOOI J. Een Werkvrouw gevraagd, bfj Wed. DIKNÏFELT—VooTLAiB, Korte Groendal.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1920 | | pagina 4