Dik vet Spek, Rookt het merk „De Landbouw", A. J. VAN AS. adres SOLIED SCHOENWERK Groote keuza KerkboBken ZIGZAG-EGGEN, iTl1T*yUirtzêéï I Valuta Belegging 8 millioen 750 duizend gulden. *sS - sjzsï?' NV Teerhandel. 2 SAANEGEITEN, LEGPOTERS. DRIE OLMEN, Een WOONHUIS, Da SCHUUR in dsn Hem, Luzern Klavers Esn vertrouwd Rijtuigpaard Een nieuwe MOTOR-LOCOMOBIEL, De bekends THEETUIN, Nog 10 Gom. Peeën disponibel Nog eenlgs zakksn Tonzaad Nog 27 Kilo Rijnsburg Ajuinzaad, 4000 K.GVWEIHOOI, 3 Gen. beste Lucemklaver ie koop, PRIMA SCHEEPSHOUT, HUIS met TUIN Hot Landhuisje „SORREFRIJ" COGOSBORSTELS a 30 sn 32 cent. C. GAST, Walk markt ZAADEGGEN, LANDROLLEN, D. PADMOS, Ziorikzee. Voor de Schoonmaak. WELTEVREDEN - Nieuws Haren. KEUKEN-FORNUIZEN, geëmailleerde en gegoten FORNUIZEN, D. PADMOS. bij C, v. d. HOEK, Karstsil. Eerste soort BAGGERBLOKJES en KORTE FRIESCHE TURF, N. L. BROUWER, KRUGER'S TONIC ZAAIGRANEN, Suikcrbistnnzaad Darruba, J, W, ROMEIJN, Ouwsrkork, BESTE KOFFIE, BESTEGROVETHEE, NUJ0L f 1,50 per flacon, r4 Oostenrijksche J Lotenleening 1920. f 4% Rentevergoeding Ori8honderdveertig milliovn Kronen TEGEN Purgeer- en Bloedzuiverende Dividrndbewijs no. 12 der Aandeslen is betaalbaar met twaalf guldan. De 5 pCts. Pandbrieven der Insulaire zijn verkrijgbaar tot den koers van 100 Minnebroerstraat B 230, Zierikzee. D. PADMOS - Ijzerhandel. Versche KROPSLA en BLOEMKOOL Drogistarij „Hst Cantrum", Dam. bij C. GAST, Melkmarkt. A.s. Lidmaten. Boekh. S. OCHTMAN ZOON. Voor Bruiloften m Partijsn. ZwarteWsllan Dames-en Klndsr- ksusen, alsook Heoransokkon on Manskousen, is bij H. HENNIN8, Gebr. KURVINK, bij C FONDSS, Burghaluis, Burgh Te velde go'dgek. Eigcmh. en Rood» St»rL«gpot»srs te koop, bij J. M. C. DE WILDE, „*lexv«.iderehpf", Nnmansdorp. TE K O O r omvang stam 1»/, M., boven den grond rfc 1,25 M., hoogte 7 a 8 M., sfin de Euidiijde ^an bet grasveld om de Ned. Herv. Xe k te 8t -Philipslsnd. Alle schaden. ontstaan bij het rooien of vervoeen, atjn voor rekening van den kooper. Iasohrijvingshriefjes vóór 13 Maart a s bjj den Prerident-Ke-kvoogd, den Hser BLANKERT aldaar. Te huur of te koop vrij van bnur. Inlichtingen te bekomen bij J. P UIJL, Zierikzee. TE HUUR: dadelijk te aanvaarden. Te bsvragen bij J P. UIJL, Zierikzee. t<? koop (jovaaad, door I. DE BR03KERT te Zierikaee. Te koop gevraagd: ook geschikt voor landbouwwerk, leef tijd 4—8 jaar. Aanbiedingen met opgaaf vaa leeftijd e<i prbs, worden ingewaoht door C. M. KOSTEN te Dreisobor. HEEREN LANDBOUWERS Te koop en direct leverbaar:* Colonia M. O. 126, 16 tot 151/, P.K fabrikaat Deuis, *eer gesohikt voor het drijven van eea marktsoboone Dorseh- machine met Stroopers, kan naar ver kiezing geste okt worden met petroleum, benzol of benzine. Voorts zeer solisde gebouwde liggende Motoren van 6 en 8 PK., ook gesohikt voor petroleum, benzol rf benzine en een gebruikte Victoria Btnzlne-Motor 5 P.K., in zeer goeden staat, bij P. PR0V008T, handel in Land bouw werktuigen, Brouwershaven Te huur of te koep te Renesae in z(Jn geheel of in peroeelen: hot TORENBOSOHJE. De kooper van het paroeil kan mijn Huis „Duinzioht" met Erf in huur krijgen. Tevens nog te koop ia zijn geheel of in peroeelen de GRONDEN, welke uitmaken het plan Renesse aan zee. Het grootste gedeelte der koopsommen kunn6n als hypotheek op de gronden gevestigd blijven. GOEMINNE, Renesse. TE KOOP: E«d zoo good al* nliuwe Driiliig- wags*, e«n Vijf balkt- ei een Zigzxg-tgge, beide eer paarde, bij JOH. DB RUIJTER, Kerkwerve. TE KOOP. 2 Saanegelten en 5 H L. Eigen heimers Zetpoters, by J. HAGK, Zierikzee. Zoolang da voorraad atrakti Bonis Zetpoters 18,50 per mud. Zwllndreohtsohe Ulanplaoten, 11,50 par 1000. Zeauwaoh bruin A|uinzaadt taalt 1918, 11,— per Kilo, bij A. v. d. BERQB, Bruinisaa. om te onderhouden, bij W. G. BOOT Jz Haamstede. Een gebruikt doch goed onder houden Heerenrijwiel, voor f 40,te koop aangeboden. Te bevr. bij den Boekh H. G. KROM. to koop, bij J. VBRWE9T, Scharendijke. E-n flinke partij ie Kwaliteit Sigaren aangeboden. Inlichtingen Bureau van dit Blad. TE KOOP: °/0 kifmkraoht f 10.,per Kilo K. GELUK, Bruiniss3. by 8. H, BTRUIfK. Noordwelle. bij V. GELUK, Nieuwerkerk. To koop aangeboden: wfiRvonder eiken Balken, 6 M. lang, DtkdseJen tot 7 M., zeer geschikt voor bouwerij, verder o®n groote partij VURENHOUT, zeer gesohikt voor Hekken en Mestputheiningen. Te bevr V-ij C LH'EUW, Brouwershaven. t© koop, wegens vertrek naar elders. Te zien na gey/aog l belet, Poststreat 92, Zierikiee. Voor de zaai te koop: Be«t« Brui»» Boonen, Goud Gerst en gggd gstortesrdc Bonte Zeipoters, bij J. N. BOUMAN, Nieuworkerk. 's Zomers aan Zee. To huur van 16 April tot 16 Juli on na 1 September: mat 6 kamera, in de nabijheid van Westensohouwen (gemeente Burgh) 5 minut9n yjn zso. To bevragen Oohterveltstraat 62, Rotterdam. VOOR DE SCHOONMAAK: Kalkborsteis 60 cent. SPONSEN en ZEEMEN, In den prijs van f 11,60, 11,90,12,60,13,90. Prima Dweilen a 38 en 43 ct. Aanbevelend. Gewone en zware 2- en 3-velds. Conourroeronde prijzen. Prima Zeemleer en Sponsen, nsar kwaliteit billyke prijzen. Dweilen, zeer sterk, 45, 55, 60 ct. bruine Werkborstels van af 23 oent. HandvegersTapijtborstcls Schoen- cn Kachelborstels, Zsemdoeken, Stofdoek», Raagbollen in soorten. Poetsmiddelen in groote kGUze, Kunst- kelk, 8ohuurlinnen. Extra hoogglsnzende Meubelwas in rood, wit, geeJ, 30 ot. p pot Linoleumwas in dooxen en potten. Drogisterij J. W. GUDDE. Prima 2 pers. Kapokbedstellen f 39, Zeegrasbedslellen18,50 2 persoons Stroomatrassen - 8,50 Prima Ja*akapok per pond. 1,30 bij 10 pord gelijk 1,25 SpriDgveer Spiraal en Kapokmatrassen tegen lage prijzen. BEDDENMAQAZIJN In wtchlllgnde maten, aan concurreerende prijzen. Eetaardappelen, Groenten en Fruit, Witte en Bruine Boontjes, Kookïrwten, Klompen, Thee. Koffie-, versche Eieren, Zuurkool, enz., Eau-de- Cologne goldoat voor winkeliers tot fabrieksprijs voorhanden bij R W. J. OCHTMAN. gr Papier- magazijn, 9NT" Appelmarkt. Gelieve verkoopsconditièn aan te vragen In lossing tot Woensdag: in pakhuis voorradig. Aanbevelend, TELEF. 82 - NIEUWE HAVEN, ZIERIKZEE. van H. VAN AKEN, Apothekar- Speofallit t« 8clzftitf, B<j|g<é. Versterkend G«ne?*middel veor Zenuwlijders. Prijs per flacon f 2,—. Hoofddepófc voor Hollaed N. V. v/h. C. A. SCHULTE Co Middelburg. Verkrëgbaar bij do bekende Depóthouders. VOOR DE AUTO'S. AUTO-SIOOL, pi aohtig olnnshouiiard koper poetemiddel. AUTO-SPONSEN. DROOISTSRIJ J. W. QUDDB. Aan mijne Magazijnen Nieuwe Haveti voorradig: Diverse op partij en te velde goedgekeurde alle extra getrieurd en gesorteerd. Rozsndaalsch Rood Klaverzaad v/h. zand, Brabanttch Roed Klaverzaad, Prov Lucerne, diverss Graszaden es Vosderhl#t#izad»n grootste opbrengst, hoogste suikergehalte Speciale aanleg tan Welland op alle gronden. 90 cent per pond. 100 cent per pond. radicaal middel togen v«stopping. Laxeerends Vijgensiroop f 1,25 p. tl Hoheerzeep in eoortan vbd »f 20 cent. Bronnley's Toiletzeepen. Goedkoopst adres. BEDSTOF voor KRAAMBEDDEN en WIEGEN. Drogisterij J. W. GUDDE. met vele belangrijke premlën, o.a 120 i Kr. 1000.000 60 500.000 60 250.000 60 loo.ooo 120 50.000 600 20 000 1380 10 000 eni. Totaal aan premiën Oeheele orig. lofïen 1000 Kronen elk. HoUantfsoh bedrag circa f 15. Vijfde orig. loten 200 Kronen elk, Hollandfich bedrag circa f3. Voor alle trekkingen geldig. Lsagete premie Kr. 1200. Geen Nieten. Inschrijvingen. worden uit?rl|jk tot 15 Maart a.s. aangenomen d#jr de „N V. Os Csrtificaat Bask", Nieuwe Haven 141, Rotterdam. Telef. 11441. Postrekening No 3865, alwaar uittreksel, prospectue en iLSohrijringabiljetten verkrijgbaar siju. ont.etekiDg. benauwdheid, maag pijn, slijmhoest, speen, migraine sinking, huiduitslag, bloedopdrang, jicht, rheumatiek, };ebruike men de pillen van H van Aken, Apoth. Speoialiat, te Selsaete Prijs 60 08at per doos. Hoof (depót bij C. A- 8DHULTR Co. te Middelburg. Verder te Zierikzöe bij J. W. Gudde; te Nieuwerkerk bij P. C. Verton; te Zonnemaiie bij A. v. Leeraum; te 8t-ADmalanct bij J. Th. Kur- uok. Ds Pasdbrlsve* tlsr Insulaire Hyptthsskbsak ts Zlerlkzse ko*«fl voor sp ds lijst van Feadses, walks In aaimorklig komta voor ds bslsgging der gilden van ds Rijksvsrzsksrlngbaik. Aan Pandbrieven In omloop veor ruim De Directie: i. J. COCK si H. J. K0BLVINKE, voor <jS! is in d» van ouds bsksnd© en vertrouwdste Sohoenwlnkel ,Aanb»vel»nd, JOH. MOELIKERx<^ 4. Maat- en reparatiewerk wordt IN, spoedig en net afgeleverd Bondsprijzen. Drogisterij „Het Centrum", Dam. Ammoni», Beniino. BrsndapirituB, Teipectijn, Fokjes Bod», Bunlichtieep, Ammoniakzeep, Bidol, Sirai-Sohuuipoeder, Boenwas, Linoleumws», Bohuurpapier en Sohunrlinuen, Zeemei, SpoDsen. Dweilen, Borstelwerk, - Doozen Goud- en ZiWerbrona, Pakjes Verf. met prima Banden. LICHTE QANQ. - LA9E PWIJS. EYSINK MORGEN (DINSDAGAVOND) Aanbevelend, L. D 0 U D E, „NOORDZEE", DAM. FORMAM1NT, Menthaform, - Menthol- eucalyptusbonbons, nis ontsmettingsmiddel voor mond en keel tegen griep. Voorradig H IJ J. J. MATTHIJSSE, Hoef- en Ploegsmederij, Zierikzee, Wieiploegen, nieuwe en gebruikte 2 paarde Staartploegen, Cooks en andere soorten enKenpa'.rdaploegjes- De Ploegen worden geleverd onder garantie van goede werking. - 2-deelige ijaeren Holblokken met Lamoen en Zitting tegen, verlaagde prijzen. Aanbevelend. a 85 oent per pond, bl] 5 pond 83 cpnt per pond, in verschillende banden, bij 1. Populaire liedjes. 2. De vreolflke foeatganfers. 3. Wie zingt er mee! 4. De komieke Zanger. DeStraatroualkaut. Inhoud: Lize, Tegen don Woeker en de Duurte,» Op den Dök, Kaatje met Fokker in b-en tliegmacliifio, Liefdestracen, AmiterdRia bo^ea al! llta-Vlieglied, Oe Doodensprong, fikkie hou »e ra*t, Bleeke Bet uit de j,)r^vxan, Aaa de Rol, Radgs-wali, Lie»je met P®reD, De verloren Zoon, etc., etc., te »ool fthe« te noemen. Wij ee» ,a daarbg nog: 10 voordracht- bs.kj«,Vu,.'1'»:,;-'0 'Bk g.word». Swok- bnlacr nf vlw O. W.or op de Bruiloft, Do b.graf.ni, ,aa vM»»k.e Ro.ruot, BzailotPj,"11' Hp"% l uU K. courant I«.t, Dronk^'1 Fir'! '?t.al Sn °.al Bedel.nd Pn.rljn, C. Bonr.n Vrongn, nto. otc |,(r„,u,d. •teller daarby oadosu Kaartlegatej ca 'Het groot algöt. p„0_. boek voor alle gelegeabed«a doot meeiter (75 pag.) Wy UverflB aller |k J! boekje») tezaraon voor f 1,10 franoo °1) oatvangit vau po«twisael. Boekh. „1XCKLSIOR", Van BeunicgeXplöi-** IS, Amsterdam. HET BESTE ADRES VOOR Melkmarkt. Tbvbbs ontvaagsB: Zwarte Bi Geblturdt Sajetlsn, Witte en Binte Klad*rschort«B, Getlkatatn op kaottea, LMter- lappan eaz. Beleefd aanbevelend. Tegin scherp concurreerende prljztn. Stokholmer Ie kwal., in vaatjes van af 30 liter. K o o 11 e e r. (geprepareerd), van af 50 kilo. Carbolineum (rijksbruin), van af 60 kilo. Betaling ooDtanfc, bij ST. ANNALAND. aan vellen en rollen, blauw en wit, voor' handen in het Papiermag azijn van R. W J. Ochtman §0" Appelmarkt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1920 | | pagina 3