UITVOERING Bouwland, «4 ADVERTENT! EH Oproeping. De Verfkwast". Landbouwv. „Dreischor". VERGADERING Fanfarekorps „EENDRACHT" op VRIJDAO 12 MAART a.s NA AFLOOP GROOT BAL. Groote Repetitie Aanbesteding. 1317 M', Pruisischs Grint, Aanbesteding. Hat bouwen van tien Arbeiderswoningen. H.H. Paardenfokkers Vosstamboek-Hengst, PADMOS, Eikerzee. H.H. Landbouwers, Paardenfokkers „SAM TEN BREMPT", C. PADMOS, Eikerzee. Verkooping te St.-Annaland. Ean groote partij zwaar Eiken- en Grensn- Schesps- en Timmerhout, Publieke Verkooping. 1 zwart Ruinpaard, te rgd: Een éénjarig Paard Openbare vrijwillige Verkoeping. Da HOFSTEDE WEILAND, BOUWLAND, Een Woonhuis, Publieke Verkooping. Verpachting te Poortvliet. Bouw-en Weiland en Tuingrond Verkooping te Oud-VossomBer. Eene groote partij Meubilaire on anders Goederen, Openbare Verkooping Landbouwers-lnpan, PUBLIEKE VERKOOPING. Een groots partij BIELS, PUBLIEKF. VERKOOPING. Eenige natte Meubilaire en andere Goederen, Publieke Verpachting. Een best WERKPAARD, Gevraagd: Een Kostpaard, Een Vaarskalf te koop, Een Petroleum-Motor, BROEDEIEREN. 6EB0REN: T0N1S JACOBUS. Zoon van M. BEIJE en M. BEIJE—DEN BOER. Zie rik zee. 6 Maart 1920. A. PEUTE en S. II PEUTE BLOK geven kennis van de geboorte van hun Dochter, DIN A CORNELIA. ■Zierikzee, 7 Maart 1920. ONDERTROUWD: DIRK STRUIJK Az. en CORNELINA WILH. TROMPER Ad Zierikzee, 5 Maart 1920. Huwelijksvoltrekking 17 Maart a.s. Heden overleed, u» een lang durig dooh geduldig lijden, onze g.li.fdeJSohtgenoot, Vader.Behuwd- en Grootvader. JOHANNES KLIPPEL, in leven jaohtopziener, in den onder- dom van bijna 66 jaar. Stavbnissb, 5 Maart 1920. Wed. M KLIPPKL-Boggkband. N. J. MOERLANP-Kltppfl. MIRT. MOERLAND en Kinderen. Hiermede vervullen wy den treurigen plicht, U kennis te geven vaft het overlijden van onze geliefde Doohter, Zuster, Behuwdzuster en Tante, KRINA STOUTEN, ia den ouderdom van 45 jaar. Oosterland, 6 Maart 1920. CORNKLI8 STOtfTEN. 8ÜZAHNA 8T0UTBN—Bal Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen. Heden overleed, xacht en kalm, na een langdurig geduldig lijden, ia den ouderdom van 72 jaar en 6 maanden, ome lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder. Wed. J SUURLAND, gtb. VAN IWAAROEN. Stavinissb, 0 Haart 1920 Uit aller naam, O. BUURLAND. Op 28 Februari 1820, overleed te Scherpmiaieonze geliefde nicht Mejuffrouw LENA L.BBEAS, in den ouderdom van ruim 70 jaar. St-Maartbnsdijk, Maart 1920. Uit aller naam, J. O. WESTERWEBL Eenige tn algemeen* kennisgeving. Heden trof ons opoieuw een ge7oelige slag, door het plotseling overlijden van omen geliefden en xorgxamen Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, JAN BOM, in den ouderdom van 81 jaar en 11 maanden. Haamstede Zeeland Wed. P. BOM—Van der Kloobtjcr Bergen N.'H O FIJN—Bom. H G. FIJN en Kinderen. Leerdam J. O. BOM. E J. O. BOM—Kuipbr en Kinderen Haamstede. Zeeland A. BOM. K. J BOMDn Fïitkr. Haamstrdb, 7 Maart 1920. „Hotel Bom" Hartelijk (lank v.oor do vele bewij zen van belangstelling, zoo van hier als van elders, ontvangen ter gelegenheid onzer 10-jarige liehlvcr- eeniging. Stave nisse. JOH. VAN T VEER en Familie. De LEDEN der Kerkelijke Kics- .vereeniging „STEUNENDE OP DEN [BIJBEL" alhier, worden bij deze op geroepen voor eene alge me ene ver gadering op morgen (DINSDAG), des avonds 8 uurin I lokaal' Vischslop Bespreking; Vergadering op Vrij dag a.s., in de Kleine Kerk. Ook niet-ïeden (dames en heeren) zijn weikon;. HET BESTUUR. Als U ten pak Kunetkefk koopt, vraagt d*n Uw winkelier om het merk SS Opname Orlnt rn Keislag tot Zaterdag 13 Maart De Seoretaris, VAN DONGF. D E B Afd. Dulveland vau hut C«utr. Guu voor Kladsrhtrttelllegi- en Vacautie-kolonios, op Vrijdag 12 Maart, 's avonds 7 uur, bjj dsn Heer J. C. Bhije, Oosterland. BET BESTUUR (Muziek en Tooneel) TB GEVKN DOOR HIT tn STAVBNISSB, ondsr l.ldlng van d.nH»rJ W.0LIESLA6ER8. Ir hut Hotel „VAN K00TEN". op DONDEBDAO tl MAABT. HET BE3TUUR Hel BESTUUR van het Water schap Poortvliet zal, op Vrijdag 26 Maart 1920, reohten nan te besteden: de levering vry voor dea wel van 1100 M3. Biggels van 1—3 c.M. en 217 M3. biggels van 3—7 c.M., op de na volgende losplaatsen Strijenham 387 M3. biggels van 1—3 M.; Scherpenisse 543 M3. biggels van 1—3 c.M.: idem 59 Ms. biggels van 3—7 c.M.; St.-Annaland 170 M3. biggels van 1—3 c.M.; idem 158 M3. biggels van 3—7 c.M. Alleen Strijenham is vrij van havengeld. Te leveren van 15 April lot 1 Augustus 1920. Inschrijvinsbiljetten in te leveren vóór 26 Maart 1920, bij den Dijk graaf. Inlichtingen verkrijgbaar by den Waterbouwkundigen Ambtenaar, W. A. VAN DE VELDE, bij wien de voorwaarden verkrijgbaar zijn a 1. Tevens worden inscnrij vingen inge wacht wegens het vervonr vau bevunutasud* grint. Poortvliet, 6 Maart 1920. E. GEUZE- Dijkgraaf. W. DRONKERS, Ontv.-Grifficr. Het GEMEENTEBESTUUR van Slavenisse zal, op Vrijdag 19 Maart a.s., les voormiddags 11 ure, in het Ge meentehuis aldaar, publiek trachten :iun 1e besteden: Bestek met tcekening liggen van at 10 dezer ter inzage in het Gemeente huis. dagelijks van 9 tot 12 en van 2 tol.' 4 uur, en zijn op franco aanvraag verkrijgbaar ad ,f 4,50 per slot, bij den Gemeente-Opzichter, hij wien levens nadere inlichtingen zijn te bekomen. Aanwijzing op hel bouwterrein op Dinsdag 16 dezer, des namiddags 2 uur. Het Gemeentebestuur voornoemd, A. F. HANSSENS, Burgemeester C. BROODMAN, Wethouder. Polder Ooftler en Sirjaeslaod vrargt inschrijving Hot BESTUUR voor het Lossen van 700 M\ Orlnt en 200 ton Basalt Steenslag, te Viane en De Staart. IosobrijvicgsbüjeUen te «enden aan den Wirt Dykgraaf, vóór of op 20 Maart a.a. Het Bestuur voornoemd, L D® RIJKE Wrd. Dijkgraaf. A v d, HOUTEN J.Jz, Ontv. Griffiar. Aan bula to ontbieden een Hekgeld f £6, Veulengeld f 26. Een meer dan vyftig, maar voor gcede opvolging zal worden zorg gedragen. A.a. Donderdag 12 uur te lien voor Juliana.". Beleefd aanbevelend Beschikbaar da uit België Ingevoerde driejarige Vosbles bengal ingeschreven In Stemboek B en zal worden rondgeleid. Dekgeld f 26, veulengeld f 25. Aanbevelend, Notaris TIMMERMAN te St -Annaland zul aldaar, aan de Hven, op Vrijdag 26 Maart 1620, des voormiddags 10 uurvoor don heer W. HOEK te Bruiniise, PUBLIEK VENKOOPEN: afkomstig vaneen gesloopten logger, en eene partij Brandhout. De Notaris J. 8. L. KORTEWKG te Zierikiee zal, Dinsdag 23 Maarf 1620, 's róórmiddags half JL1 ure. op de hofstede van Mej. de Wed W. VAN DER WEEL®Boot, onder Sirjansland, publiek vsrkoopeni 2 Koeien, waarvan 1 pas gekalfd heeft en 1 bij de rekening ie; 2 Hokkellcg^n van 10 maanden, 1 Stierkalf, 30 Kippen, 2 Hanen, Boerenwagen. 3 Drielicg- wagene, Kipkar, Rolkar, Wanmolen voor één paard met Hekeldorsohmachine, Rolblok, Balaneploeg, Eggen, Sleper, Moesmaker, Wanmolen, Voerkist, Bas cule en gewiohton, Graanmaat, Karn, Riiken, Vorken, Sohoppeo, Manden, Gareel, Draagzaal met broek, Vleoht- en Af heining sdraud, Mestput, Boonstroo, ingekuilde Bietenblaren, enz. Het EESTUUR der Onder- linge Veeverz. M.ij „Noord- Beveland" zal, op Donderdag II dozer, voorm. te 10 [uur, in „De Stadswijn- kelder" te Kortgene, bij iDSohrjjving troohten te verkoopen: rGLJmL van den heer VAN ARENT- HALS, hofstede „Zeldenruet" te Kats. Insohryvicgen in te zenden vóór of op gemeld uur, bij den Administrateur TH. WOLSE te Kortgene. De Notaris J. S. L KORT®WEG te Zierikzee zal, Vrijdag 12 Meert 1620, 's vóórmiddags half 11 ure, in het Dorps huis te Oosterland, publiek verkoopen: I. Voor den Heer a. KIK Az.: „OIJKZIQT", aan den Ramportsohendijk. groot 8 97.53 H.A (22 Gem. 741/* Roeden). De 3.49.60 H.A. (8 Gem. 200 RoedeD) in de Hooge Msire. Met uitzondering van drie stukken met tarwe bezet alles dadelijk te aanvaarden. II. Voor zijn Prinoipaal: 61.80 Aren (1 Gemet 1591/, Roeden) ten Noorden van den F oterhoekschen- weg onder Ouwerkerk, verpaoht aan den Heer F. van dk Stolpb Az. tot rooven oogst 1922. Bene peroectebefohrijving is bij den De Notaris F. J. H. JFS PER8 te Re nes se zal, op VrIJdeg 12 Maart 1620, c!es namiddags 3 uur, ten verzoeke vao dea Heer JOHs. BIJKERK te Burgh, in de herberg van L. van Graafkiland aldaar, in het OPENBAAR VERKOOPENi bestaande uit Woorkamer, Keuken. Gang en ruime zolder, met E>f in de kom van het dojp Burgh, laatst be woond geweest door den heer J b den Bobb Dadelijk i» aanvaarden. De Notaris F T. H JE5PERS te Renesee zal, Vrijdag 12 Maart 1620, te Burgh. dadelijk na de verkoopin; van het Woonhuis van den heer BIJKERK®, bewoond geweest door den heer Jac dm Boer publiek verkoopan Voor afbraak. De SCHUUR, staande achter het Woonhuis van den heer A. Oroenleer. TE KOOP: 50 60 H.L. Friesche Blauwe ZETPOTERS, één jaar verbouwd, bjj IZ. DE WILDE Gz., St-Maartensdijk. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van bet Bestuur van de Weezen-Armen te Poortvliet, op Vrijdag 16 Maart 1620, 's «oonnid- dags 10 uur preoies. in de herberg van P. J. van dhr Slikkb, in bet openbaar verpachten voor 7 Jear, ingaande oogst 1620: 78 peroeelen te Poortvliet. Inlichtingen zullen worden gegeten door den heer W. J. BOOG A ART, Secretaris Rentmeester, op Woensdag 16 Maart a.a, tussoher. 11 en 12 uur en van 2 tot 3 uur, in genoemde herberg Netaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal. ten verzoeke van den Heer P. MOL. Landbouwer te Tholen op Woensdag 24 Maart 1620, 's namid dags 3 uur, in de herberg van M. M. Rampaabt, en 's avonds 6 unr, in de herberg van M J. Ampt, in het openbaar verkocpsn: 8 Heot. 68 Aran 36 Centiaren (22 Gemeten 89 Roeden) te Ona-VoEsemeer, gelegen tussohen den Duivekeetsohen weg en den Molendijk. ^In kleine peioeelen (per stuk) en massa. Dadelijk te aanvaarden. De Deurwaarder W TIM MERMAN te Zierikzee zal, op Woensdag den tienden Maart 1620, des voormiddags ten 9'/i ure, in de Concertzaal te Zierikzee, publiek verkoopen: waaronder: Linnenkasten, eiken Chiffonnières, Kasten, rBiiW Kastjes, Hangkast, Hoek- kastje, 2 antieke Bureaux, Mah. SohrIJfbureeu, Eiken Mahonie en andere Tafels, Uit- treklafels, aotlek Tafeltje, Speeltafel, Theetafels. Bloemtafels, diverse Stoelen, Canapé, Spiegels, Sohilderijen, ijzeren en bouten 1- en 2 persoons Ledikanten, Kinderledikacten WiegenPluim- Kapok- en andere Bedden, Springveeren en andere Matrassen, Dekens, rol Mat ten, Karpetten, Kleedingstukken, Manu- faoturen, Rol- en andere Gordynen, Kin dar wagens, Vouwwagens, Sportkar, Kinderstoelen, Waschtafels, Wnsohstel- len, Nachtkastje, Portemantdaux, Lam pen, Schemerlamp, Étagère, antieke Klok. Friesche Klok, Regulateur, staand Klokje, Wekkers, Pendule, Trap- en andere Naaimaohines, Projectiel&titaarn, Filters, Wasohtobben en Tonnen, Trap leer, Vogelkooien, Prikslede, Harmonioa, Studieviool, Muzieklessenaar, echte Edisons Pbonograaf met rollen, Tennis- raoket, Copiëerpe.s, Sohoorsteenbak, Haardstel. Huishoudmangel, Tarenne- Vulkaohel Keukenfornuiïen,81eekaohels, Petroleumkachels, 8trijkkachel, Haardje, Petroleumstellen, Glas en Aardewerk, Hohuurgerief een partijtje Boeken, w. o. Roxhorn's Krooyk v&n Zeeland, Milner's Kerkgeschiedenis, Kok's Vaderlandsohe Woordenboek, 10 opvolgende jaargangen arde en Hare Volken, Doré's Staten bijbel, enz. enz. Voorts Dames- en Heerenrijwiel, Handkar, Kruiwagen, Zonnezeil, zinken Schoorsteenpijp, Tuingereedschap, Tim- merm&nsgereedschap, A andrijfmaohine, Horen enz. enz. Koopan tot en met f 1 oontant. Te zien Dinsdag 9 Maart 1920 van 2 De Notaris H. J. VAN KOU BUYS te Zierikzee zal, Woensdag 10 Maart, des voormiddaga te 10 uie te Zonr.e- maire, ten verzoeke van den Heer ADRI- AAN GEELHOED aan do sohuur van den Heer WILLEM GEELHOED, openbaar vorkoopon: o. 7-jarig Merriepaard met veulen. 7 Melkkoeien, waar van 2 op kalven staarde en 2 pke gekalfd2 jaarling Vaarzen jaarling Stier, Nonparei! Zaai- nïaohiae, éénpaards Treemclec, 2 Wiel- ploegen en Moorploeg, Waterbak, vier Eggen, Sleper, Rolblok, 3 Boerenwagens, Bakslede, Cultivator, Bascule, Karn met Karnmaobiüe en «rereedschap, Vorkfn, RiekenMatenTon, Pambfk, Krui wagen, Tarwo- en Gerstzeeft, env. enz. Voorts Eet Mestput ves pl. m. 60 voer. Geen stalling. Bergplaats voor rijwielen. De Deurwaarder J. DE RKGTte Zierikzee zal, op Vrijdag 12 Mnort 1620, des voormiddagB 10 uur, atn het Trametation Ie ïïllemeet, oor de hfleren Dekker en Moerland te Brouwershaven, publiek vorkoopen: zeer gesohlkt voor Mestputpalen en Af heiningen. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikïee zal, op Oinadeg den 16 Maart 1620, des namiddags ten ha!f twee ure, in dj Zaal van het Café „Juliana", aan de Lange Nobelstraat te Zierikzee, publiek verkoopen: behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer J. J. SCHROOT LETTINK, w. o Eiken Buffet met snywerk, Maho-, nieh. Commode-Kastje, Antiek Penant- tafelije, ronde Tafel met kleed, 6 Kussen- stoelen, 2 Leunstoelen, Spiegel, Baro meter, staacd Klokje, div. Schilaeryen, 2 Schaakspelen met Schaakbord, divers Glas- en Aardewerk, eenige Poroe 1. Kopjes en Schoteltjes, 6 dito Kommen, Pronkjes, eenige Mars-Bovenkleeren en Ondergoederen. Voorts: eenige Qou- don- on Ztlvoron Voorwepen, w. o. 1 Gouden Heeren- en 2 Gouden Dames- Horloges, Gouden Bril, Kerkbijbel met Gouden Slot, Gcuden Medaillon, 2 Zilr. Heeren Horlogeé, Sla-Lepel en Vork met- Zilv. Hef*, 2 dito Vleesohrorkjea, 4 Zilv. Lepels en Vorken, (wegende 470 gram) eenig met zilver gemonteerd Glaswerk en meer andere voorwerpen en wat overigens zal worden geveild Ko >pen ber ede.i één gulden oontant. Te zien op den dag yan verkoop, van des vóórmiddags 10 - tot 12 uur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ktrkwerve zullen, op Maandag don 22 Maart o.k., des voormiddags 10 ure, ten Gemeentehnize, publiek b\j opbod vorpaohtoni De grasetting van de Zijkanten der Wegen dezer gemeente. Paobters moeten met hunne borgen het opgemaakte piocei-verbaal van ver- paohting onderteekenen. Kibkwertk, 6 Maart 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. J. BOOGBRD, Burgemeester. H VIERGEVER, Wethouder. mak bij alles, zeer geschikt om alleen werken en 6000 K.O. Voeder bieten, bij P. BAL, Oosterland. tegen nader overeen te komen voor waarden, door J. SA MAN, Ouwerkerk. by JOH. v. d. WEKKEN DsZierikïee. aan de rekening, bij R. STEUR, Burgh. TE KOOP: 18 k 20 paardekraoht, 2 Koppelsteeuen, 15 duims, met Maalstoelcn, alles com- ileet, Motor ook afzonderlek, bij J. K, KRIJGER, Poortvliet. Te koop: BROEDEIEREN, van Leg- ho;n-Kippen Haan (koekoek) „Domini- oaner", prijs 28 oentper stuk. Verzending geschiedt fracoo onder rembours. Adres A M. VAN BURG, Dreisohor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1920 | | pagina 2