Zierikzeesche mNieuwsbode Maandag 8 Maart 1920. <zierikzeesche courant). 2?,USES!hwJt*KSS%i iSTSS «vJas rsn nlt' Aaiigiftsbiljetten HoofdalijkenOmslag ABONNEMENT! Prijs per 3 maandi n f i 50. franco per post ƒ1,80 Voor het buitenland per jaar 10,—, Afzonderlijke nu aimers 6 cent, Versohijnt Maandag, Woensd en Vrijdag. ADVERTENTIËN: van 73 regela 80 ot»., van 4 regels en daarboven 20 ofce. psr regel. Reclames 30 ots. p. regel, -w* «e iiiDPiur u Bij oontraot belangrijke korting. Oit nummsr bestaat uit 2 blad:'. ÉÉRSTE BLAD. Inzending Adverte^tiëo. Men wordt er nogm ah aan herinnerd, dat nd 12 uur op den dag van uitgave geen Advertentiën me r kuniièi worden aangenomen. DE DIRECTEUR. Halfvastenmarkt. BURGEMEISTKR er WETHOUDERS rao Zïxrtkzbs inaten bfknoc', dat de jnoria ksoo- HALFVASTENMARKT op Donderdag 11 Maart e.k. alhier zal gehouden worden. Zikbikzbz, 8 Maart 1920. Borgeiaeeater eu Wethouder» roornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYISTEYN VAN RINGEB8KÏRS», Borg-ta. P. F. WITTIRMANS, Secret.v BURGEMEISTER en WETHOUDERS van ZllBlKlBi; Verzoeken dugocen, wier aangifte-biljftien voor den Hoofcle'ijken Omslag oog nii-t tor Gemrente-Secrstario zjja ingeleverd, dit als nog ten spoedigste te doen. ZtBBiKzvE, 8 Maart 1920. Bnrgemeeater en Wothoudori van Zierihzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTHYN VAN RENGERRKïRKE, Burgemeester. P F. W1TTERMANS, Secretaris.' BURGEMEE8TEP. en WIT- HOUDERS van Ziirikzvi maken bekend dat doo» den Baad dier gemc* ;o, in ijj e vergadering vAn 16 Februari 1920, no. ?a, is vastgesteld het volgeade besluit; De Raad der gemeente Zieiibzoe; Gelet op de bepalingen dec Kits ret; Besluit: onder intrekking vac de" bestaande veror dening, vast te stellen de volgende VERORDENING, houdende verde ling der gosooente Ziorikzeo in steasdistricten voor de verkiezin? van loden van den Gemeenteraad Senig artikel. Voor de verkiezing vanledou don Raad' der gemeeste Zierikzue wordt din gemeect?- vorwende één kiesdistrict, verdeeld :n vier steaadistriotev, en wel het eerste steaxdistrict, omvattende wjjk A benevens van wgk C de haiscn, genammo.d van 1 tot en met 125 bet tweede stendistrict, omvattende wpV B; het derde atemdiitriot, omvattende wijk C van uomner 126 tot het einde; het vierde stemdistriot, omvattonda wgk D. Aides vastgesteld ter openbare Raadsver gadering vau den 16 Februari 1920, no Fa A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RFNGERSSERKE, Voorzitter P. F. WITTERMANP, Secretaris. BURGEMEESTER en WET HOUDERS vsu ZitRJKZEE sjako» bekend dat door den Raad dier meent-, in rijen vergadering van 16 Februari 1920, no. 3b, is vastgesteld hoi volgend» besluit j De Raad dei gemeente Zieriksee; Gelet op de bep&Utgon dr-r Kieswet; Besluit; onder intrekking van de beslaande reror- 'dosing, va») te stellen de volgende VERORDENING, sanwijr.ee de de stemlokalen voor de stewdistricten iu de gemeente Zierikzeo. Eenig artikel. "Voor het eerste stemdistriot der gemeente Zierikxee. omvattende wijk A, benevens vai wjjk C do hnizoa genummerd van 2 tot en met 125, wordt als stemlokaal aangewezen de raadzaal in hot raadhuis dier gemeente; voor het tweede stsmdistrict, omvattende wjjk B, do kamer in dat gebouw, thans ge bruikt wordende voor bnrcau van den S. ore- tam dier gemeente; --oor bot de^do stern- district, omvattende wyk C *an noaiuier 126 tot het einde, do kamer in dat gebouw, bestemd voor bureau van dsn Gewer-nte- bouwmeester, ou voor hf t vier !o stemdistriot, omvattende wjjk I). hot ariinfelokaal v»n de opaabare oohoivco- Iagor on neer uitgebreid lager ondeiwjj -■ in. da. Nioawe BoogenMraat. Aldus vastgesteld ter openb';.Readsver gadering van den 16 Februari !920, ro. 2 b. A. J. F. FOKKER VAN (IRAYESTEYN VAN RENGEB8KERKE. Voorzitter. P. F. WITTIRMANS, Sooretaris. BUITENLAND. De praktjjk van hit Solsjewicme. M.- xim Gciki heeft ia Hot tijdschrift Demokrat een artikel geschreven, waarin hij zijn diepe teleur.- tell'ng over do praktijk van het bolsjewisme uit. De Helsicgfoxvche corr "pocdent tke Stock» holms Tidningen ortleent er den vol genden p?sbup /an: Dg revolutie ia niet ga roJgd door een geestelijke herleving en is nifci in uiaat gebleken de metechen oeriijker te maken. De naacnen. die :hana het ge zag in handen hebben, zijn r.iets beter dan bun voetganger-1 zij veti-n en- veel burgers achter slot e cr<ndsl, als hut oude régime. Da bolsjewistische lei IS evn dv v ee-zn.ht nrmer> "'S c i r op h t <>Jk en v>. r-*»l f>p r*a a*h'irie skh'S^. E-Ti »*lf4IW'*' fp'drml* Bcrichlcu uil Wceiicn melden een nieuwe vreeselijke epidemisciie ziek- ie tnel een hoog slei-liecijfer. .'500 ge- vellen zijn 1111 onder behandeling te Weeiieu en de epidemie verbreidl zich over heel Oostenrijk. De ziekte wordt hersengriep ge- ii'iemd. Er is tot nog toe geen liclian- deling met succes gevonden kunnen worden. De geneesiiecren denken, dat de ziekte verwant is met de lethargische encephalitis (een snor* van slaapziekte). Sto ro in Amar'ka De hevigste storm, welke dezen winter gewopd heelt, is uit de bergen in Öo'slelijke riohling losgebroken. N'olgtenis tic voorspellingen van de meteorologische bureaux zal deze siorm zich siiiel naar liet Oosten en Zuiden voortplanten. Men verwacht ecu sterke daling van de lempera- tuuu* mfet veel regen cn sneeuw. BINNENLAND Eer?ts Kam«r Dij de Vrijdagmiddag in de Eerste Kamer gehouden debatten over den Volkenbond heeft mr. Fokker daar over dè volgende rede gehouden: I K lieer Fokker meent, dat de con- clusir dergencn, clic de gedachten- wisselingen over onze toetreding heb ben gehoord, er eene moet wezen van volmaakte onvoldaanheid. We staan hier voor een experiment, dat nog niet tie gunstige gevolgen behoeft te hebbe.11 van een ander experiment, dat te Washington. De besprekingen aan de overzijde unalyseerende, meent spreker, dat zélfs de Minister iu zijn redejiecfl getoond, onvokla.au Ie wezen. De Minister vond de neu- Iraiii- itsbeperking belangrijk, maar acht een later loetreden minder -gj- wenschl. Doch waarom is een luier lidmaatschap inimler gewenscht dan het zijn van niembrc original? Zal men' nu vergeyensgezind staan tegen óver de Centrale Mogend lieden Spr. twijfelt hieraan en eveneens acht hij hel een groot nadeel, dat de Ver, Stalen zich afzijdig houden. Als een zóó groot land zich afzijdig houdt, is er zooveel te meer reden voor een klein land. liet verbod van oncler- handschen oorlog is zeer fraai op papier, maar de vraag is, wat er in de praclijk zal terecht komen. Bij een aanval op. ons laud bijvoorbeeld, moet do council zicli heraden wat te doen, maar wanneer bij klaar is met dat beraad, zijn wij al verloren! Juist voor een klein land met ecu geografische ligging als nel onze is .de (loortochLsvcrplichtiiig zoo gevaar lijk. Bij toetreding worden we stellig getroffen door den doortocht. En bij iiiet-toetreding kunnen we er door gei roll en worden, als, allen volken- rrchtclijkeii gebruiken ten spijt, onze neutraliteit geschonden wordt. De meeste neutralen hadden wei nig op met den Bond, omdat hij een oorlogscrealie is. De neutralen heb ben samen maar één vertegenwoordi ger, in den Coiiseil, die de feitelijke macht van den Bond heeft. Welke invloed kan Nederland dan in dien Coiiseij, hébben? Spreker zou dan ook alleen voor toetreding zijn, wanneer een reserve gemaakt werd, zooals Zwitserland' deed. TerwijH deze bond wordt opgebouwd, zijn in de gaiische wereld smeulende oorlogshaarden te vinden bij volkeren, aan wie onrecht is aangedaan door de vredestichters. Om'trenl de toetreding van de Ccntralen weten we niels. Als zij het vredesverdrag niet nakomen, en zij' kunnen hel niet, worden zij nog niet toegelaten. Dc heer Staal: „Het vredesverdrag kan worden veranderd". De heer Fokker: Dat kan, maar we wctenler niets van. En als wij lid zijn geworden, kunnen wc als operatie basis gebruikt worden tegenover de „weerspannige" Centralen, als zij niet aan liet vredesverdrag voldoen. Spreker ziet een gevaar in die straf- plegingcn van den Bond, die ook oor log zijn. En spreker will 011s land voor een oorlog bewaren, die liet Ver schrikkelijkste is, wal er op de we reld kan zijij. De heer Staal: ,',Er is nog iels ver schrik kelijkers, namelijk dal een volk niet wil'oplreden voor zijn rechten!" Dc heer Fokker: „Omdat ik ons land njet wil blootstellen aan ope raties legen derden, wil ik het vrij]- waren voor hel deelnemen aan ge- nveonei acties in den bond! Wij zullen dqarom onze neutraliteit móeten handhaven". Aansluiting bij den Volkenbond De Eerste Kamer heeft met 31 legen 2 stemmen hel wetsontwerp tot aansluiting bij den Volkenbond aangenomen. T.-ek&nfln dei tijds Er zijn, zoo schrijft Dc Tijdmon- schen, die dc advertentiën in de cou rant niet lezen, omdat zij ze niet van belang achten. Zij doen ver keerd, want het gebeurt zelden, dal men er niets uit leert. Zoo kwam ons een dorpsoouranljc in handen met een advertentie yan een schildersbaas ka die op zijn wijze mededeelde, dal hij het gebruik van knechts had afgeschaft om er niet langer den last van te hebben, lljj adverteert „Door de drukkende lijdsom- sUindighcden, bet drijven der vak organisaties, de zegel- cn ongeval lenwetten, geen knechts kunnende bekómeni oi geen genoegzame huis vesting voor dezclven en de boo ge loonen. waardoor ik genoodzaakt zou zijn i' 5.75 a i'8,05- per dag en per knecht mijn cliöntcele te moeien aanrekenen, hebben mij ge noopt, noodgedwongen mijn bedrijf als schilder, glazenmaker en be llanger stop te zetten". De oude baas lievcelt zich aan voor de levering van verfwaren, glas en behangsel en voorts voor schilder werk aan liuis cn zal zeker ook wel tot schilderen cn behangen gaan bij de dorpslui. maar dan zonder knechts. Toevallig bevat het. Dagblad van Noord-Brabant een artikel over het zelfde onderwerp. Daarin wordt ver meld, dat te Breda 00 procent der werklieden in het kleinbedrijf werk zaam zijn en sommige patroons huw volwassen personeel hebben gedaan gegeven en niet nrcer arbeid aan nemen, dan zij zelf kunnen verrich ten, soms door een zoon geholpen. ..Dien weg", zegt de schrijver, zal liet in de" allernaaste toekomst op gaan. De kleine patroons zullen hun onbetaalbaar geworden personeel ontslaan en zelf dc gereedschapsbak, de troffel op schouder nemen en schilderskiel' of sloof voordoen. De arbeiders kunpen dan trachten bij een grooten aannemer geplaatst te worden. Maar groole werken wordcij niet eiken dag aanbesteed en niet overal uitgevoerd. Dit bctrcll niet alleen de bouwvakken, maar alle be drijven." Zoo keert de oude, kleine baas weer terug cn zoo zal hij ook' terug- keeren in andere vakken.... Uit Stad Provlnc?». NIE U W E H KI'! R KZ ale r d ag 11 a m i d - dag geraakte een auto, die per spoor boot uit Goes was gekomen en be stemd voor oen inwoner van Nieu- werkerk, op den weg lusschen Ku- pelle en deze gemeente in brand. I)e iwec inzittenden konden nog zon der letsel het voertuig verlaten cn wisten niet beter te doen dan het inleen sloot te laten loopen. Later heeft men met veel moeite de uitgebrande auto op den kant getrokken en naar het dorp gebracht. ST.-FILIPSLAND. Heden is in de buurt van de üitwaleringsluis van den Ouden Polder een schuitje smok- kcilvolen in beslag genomen. Onderwas, Benoemd tot lid der 2e commissie Ixelasl met het afnemen der examens II. B. S. in Zuid-Holland, de heer A. clcL'ooze, dir. der 11. II. 15. S. Ie Briellë, vroeger leeraar R. II. B. S. Ie Zicrikzee. ST.-MAARTENSDIJK. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openb. lagere school in deze gemeente hebben zich I) sollicitanten aangemeld. VerkoopJngcn. DU1VENDIJKE, 5 Maart. Ten over slaan van notaris Korteweg werden heden alhier, voorden lieer Jan van der Wekken, publick verkocht: paar den voor f 1325, f 1245, f695 eu f530; koeien voor f 102, 1' 164, f 440, f 440, 1' 171, f 125; vaarzen eu ossen voor I ISO, I 180, f 183, f 354, f220, f 115, f 100, f 100, f 75, f 115, f 111, 1' 125, f151, f114, f82, f71; slier voor f 352, kalf voor f 26 Post cn Telegrafie. De directeur generaal maakt bekend, dat van 10 tot en met 23 dezer op de post- en btjpostkantoren. Dgen betaling van 5 oent per stuk, verkrijgbaar zullen zijn z g. Vrede8poati8gels, welke worden uitgege ven door een int ern ation aal comit De netto-opbrengft van den verkoop zal dienen als bijdrage tot den wederopbouw van de Kathedraal te Reiraa Bfd elde zegels hebben geen waarde voor fran keering Verschillende Berichten. Traglsoh. De Lembdrgsohe bladen vertellen van een griezeligen mcord Een jonge man, afkomstig utt een dorp aan de OekraiDSohe greas. keerde na drie jaar krijgsgevangenschap in zijn geborrte plaats terug. Bij hoorde daar van de^ herbergier dat zijn ouders hem dood waandea en baeloot hen te vurresnen door zioh als vreemdeling voor te deen 1 en onderdak bij hen te vragen. Eerst weigerden de oude menechen hem op te nemen, maar toen hij hen rolletjes bankpapier liet zien, om te bewijzen dat bij zijn logies konbelalen, werd hij binnengelaten, eobtsr niet uit gastvrijheidt dooh om hem te ermoorden in to berooven. De oude man miste echter den moed t voor den moord en besloot m*t een flinke hoeveelhsid wodka zijn geweterp beswaren op zij te zetten. Toen bij bjj den herbergier kwsm. wensohte dsz« hem geluk met de terugkomst van zün zoon. De vader snelde op dit bericht terug naar buis, waar zijn vrouw hem al met een bebloed mes tegemoet kwam. Zij had wel gedurfd. Valsohe suiker kaarten. Ker.igen tijd ge leden werd door het Suikerkantoor ge waw8ohuwd tpgen valscbe suikertaarten, welke in grooten getale ia omloop bleke 1 te zijn, overal in het land Al zoekend en speurend kwam men met versohillerde opkoopers in aanraking en al spoedig werd de dader, een „oude bekende" gearresteerd. Hij h;f ld er in zijn woning een klein diukkerijtje op na, vanwaar al heel wat valeche distributiekaarten in omloop zijn gebrrcht Toen bet Suikerkantoor voor de aan wijzing van den maker der valpohe kaarten een beloonirg van duizondguide-* had uitgeloofd, kwamen o a. twee weger s oneerlijkheid op de drukkerij van de firma Morks en Geuze te Dordrecht ontelngen werklieden opdagen, die ver klaarden, dat zij op aandrang v*n twee personen nit Amsterdam e»n bij bet ver vaardig m van de rffioieele brood- k'arten gebruikte oliché hadden ent. vreemd. Ea ook dit keer voerde de weg, dien dit gestolen voorwerp had bewan deld. naar denielfden drukker. Ook lidTe Kaatsheuvel doet zich het geval voo-, dat door 't vertrek van een der w*oaJe vaderen een analphabe?t lid v?n den gemeenteraad is geworden. Daar de man lez'n noch aohrijven kan, komen z'tln ntemfciiefjss steeds blarco in en blijft hij dus strikt onpartijdig. Woonhuis van Vondal In veiling Maan dagavond zijn <e Amsterdam de peroselen j PriDseogracht 455, 457, 459 en het perceel Beerenetraat 7 "gecombineerd in veling gebraoht Het bod bedroeg f 34,500, dcch de verkoop werd opge houden. Dese veiling is vermei f en* waardig omdat h*t perceel Prinpeng'acht 459, dat een oppervlakte heeft van 57 c A, het wotrhuis was van Joost van drn Vondel, di9 daar van 1653 tet 1668 gewoond het ft. Kindermoord. Van Nieuwkocp, zjjnxia verhoor door den burgemeester, naar Utrecht overgebricht de 63-jarige smid J van der G. en zijn ongehuwde doohter, ter zake van woord op een, den 22sten Fabruari door dezs doohter gebaard kind. Oe vader heeft reeds bekend. Hij had het kind in ean varkenstrog gelegd, met de bedoeling dat het door de varkens 30U worden opgegeter, Vijf jsar geleden heeft hij ook e»n kind vau dexe doohter om het levan gebraoht. Valsohe munter. Te Deventer is ga- arreetui-rd J O G. L, wegens uhgifte ran valeche bankbiljetten. De zaak werd ottifkt, doordat te Nijmegen een valsoh Jriljet van 100 guldnu in beslag werd genomen, dat door L was uitgrge-en. De verdachte heeft volledig bekend. Ia een kelder is ee^ "o)ledige werk plaats voor de vervaardiging van valsoh bankpapier met oliolé'n en negatieven van biljetten van 100, 300 en 10 gulden gevonden. Ook in het huis van den verdachte word bewijxm*t«rjAal gevon den Hij maakte de biljetten zelf en halrstte zioh met de uhgave. Of hij medeplichtigen heeft, is neg onbekend. Treurig ongeval. Donderdagmorgen was dp heer Y. J. Telsma in zijn drukker^ te Go# s. aan het werk aan de papier- snijmachine. Hij wilde een stapel papier doorsneden en ging daartoe met zijn heeh lichaamsgewicht aan den hefboom hangen. Plotseling brak de hefboom af en de heer Talsma sloeg achtero*8r. Hij kwam daarbij zoo ongelukkig met het achterhof fd op een pars terecht, dathtj in bewustelocz:n toestand werd opge- nom n en eenige uren later den gfest gaf. Verdronken. Vrijdagmiddag heeft bjj het Keizeraveer de motorschuit Avenoe uit Raamsdonkveer, een roeiboot, waarin zeven personen zaten overvaren. Twee hiervan, afkomstig uit de gemeente Pu.-sen, zijn verdronken. 0e eohat In ne doodkist. In een goederen wagen. die te Hamburg klaar stond cm naar Denemarken getrar sporteerd te worden, stond een groote doodkist Een man, in het zwart gekleed, een hoogen hoed op. hield de waoht. Hjj keek met een biddersgezioht en iedereen die hem zag had medelijden met hem. Hij, die zoo leed, mo*Pt wel veel gehouden heb ben van den doode Een »e kman, die de kist had helpen dragen, deelde aan de douane-ambtenaren mede, det-hij de vraoht erff zwaar bad gevonden, verdacht zwaar. Da kist werd, n e teger staands het protest van den trture de, open gemaakt. En men vond er gotn doode in, doch goud en zilver. 0e melkprijs. Naar het Bbl verneemt, zal iu Friesland de prijs der no eik nog meer da'en. wijl aau de fabrieken door de noeren tegenwoordig maar 10 cent per liter kan worden bedongen. Os eerste aardbslen Op de veiling te Kwintshenl (We3tland) zijn Maar.dsg- middag de eerste aardbeien v*n dit jaar aangeboden. Ze glDgen voor 29 oent per stuk van de hand. TELEGRAMMEN. DEN HAAG. Alhier is op 76-jarigeu Joel lijd overleden, dc oud-gouverneur generaal van Ncd.-Indic, tie heer W. Roosenlxjbm'. BERLIJN. Drie leden van tie Frnn- sche| militaire missie zÜj'n in een voor naam restaurant ernstig mishandeld door eenige gasten, w. o. Prins Joa chim Albreclil van Pruisen. Op l>e- vel van den minister van Dc tens ie, Noskc, is dc prins gearresteerd. Hel voorval zal1 zoowel diplomatieke, als gerechlelijke gevolgen hebben. Burgerlijke Stand. Over de maand Februari. DR8I9CHOR. Geb.2, Willemlna Adri- ana, d. v. M. J. d9 Waal en J. de Wit; 17, Marinus Jaoobus, z. v. J. Klompe en J. J. v. As; 27, Dingenes Antho» y z. v. G. de Bil en S. Telle. BRUINI8SB. Geb. 1, Adriaan O ,me is, z. v.D. Labeur eu L. de Ruiter; 9, Jacob, z. v. Iz. de Jonge en N. E. de Waal; 13, WilhelmiQff, d. v. Joh. v. d. Bijl en L.a Evertse. Orerleden. 12, Pieternella Bal, oud 7 mnd. d. v. Hubr. Bal en T. v. Popering 12, Jan de Ronde, oud 75 j. fchtgenoot v. L.a Beekman; 39, Paulina de Jonge, cud 7 jaar, d. v. Jac. de Jonge en A. E. 't Hart. Gehuwd. 6, Adriaan Leendert Kardol, oud 27 j. j.m. en Jacoba ötoutjeedijk oud 24 j.j 13. Adriaan Leend«rt v. d. Have, oud 41 j en Adriana IJzelenberg, ond 27 j. j.d. MARKTBERICHT. ROTTERDAM, S Maart. (iKANKX. Buitenl. kalm. Meel stil. Mais f 11(11. Haver 1' 21. Binnenl. tarwe i .'lil a f 31. Rogac f 23 a 1 21,50. Gerst 121 1'22. Chevalier f 22 a 1 23. Haver f 21 1' 22,75. Bruine ixionen I 15 a f 25,75. Erwten f 23,50 a f 25. Sehok- kers f 24,50 a f 26. Groene 121 a l' 26. Karwijzaad 1' 32 a f 35. Moslerdzaad (bruin) 1100 5 1105, geel 180 5 f90. AardappelenZceuwsöhe Eigenliri- mcrsi t' 7 a f 7,20. Bravo's 1' .S a 1 8.50. Spuissclie Eigenheimers 1 7 5 17,50. Red Star f ,6 ik f 6,50. Eieren 1 8 ii f 11. Vlas. Aanvoer 3300 si. blauw, f 1 il f 7,50; 2170 sl. Groninger I 2 ;V I 8,50; 1660 si. geel I 6 a 1 8,50; 1660 sl. wit 1 I ik f5,50; 880 steen 'damvrood 1 I. VEE Aanvoer 721 run deren lc kw. f 1,75 5 I' 1.95, 2c I 1.65 5 1' 1,75, 3e, f 1,15 a 1 1,55; 131 kal veren, le kw. 1 2,80 a l 3. 2e f 2,40 a r 2,60, 3c 1' 2 ii 1' 2,20; 224 schapen of lammeren le kw. f 1,50 a f 1,60, 2e f 1,30 a 1 1,40, 3e f 1,10 a f 1,20; 520 varkens, le kw. I' 1.60 ;i 1" 1,65, 2e f 1,45 5 1 1,58. 2e f 1,30 ik f 1,40, lichte 1 1. Canti'Ms v&lling Z's-tkz Veiling van Zaterdag 6 Maart. Appels: Iluismanszoct 10— 12, zoete Bellefleur lc soort 11—13, 2e soort 10, Grauwzoet 9—13, zoele Campagne 11—14, F.rmgaard 10 12, Goudn i- niel 15—17, zoele Hollaar 13, Courl- pciulu 13—15. Peren: Klcipere'n 10 13. Spruiten 12—14, Uien 4'i- Sja lotten 4 cent, alles per Iv.G Selderij 61- 7 eenl per Ihis. Aardappelon: Roode Slar 7 7'/a et. per K.G.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1920 | | pagina 1