ABDIJSIROOP Groole Rozijnen Veemarkt Manjefiek. Stüiverszeep Ronde en Lange Beschuit. Zangersfeest te Schuddebeurs Ruime voorraad Sproeiers als afbeelding. IS °l I ^l/a Pandbrieven a 98 |S 0 5 Pandbrieven a 101 Voor dejnmaak. P O 6 t S t Sohoenen LISTER MOTOREN, Machinehandel van F. L. TIMMERMAN Az., EPH. ZEVENBOOM ZOON, Vraagt BIENEFELT's is herkenbaar rooden opdruk i Binnen 2 3 dagen een zending gewone Rugsproeiers voor Aardappelbesproeiing. Machïnehandel F. L. TIMMERMAN, Verkrijgbaar bij alle Commissionnairs in Effecten. op Woensdag 19 Juli, lemt NIEU WE Abrikozen, Pruimedanten, Krenten, Sucade. Jenever, Brandewijn, Kandijgruis, Klontjes Suiker, Vanille Suiker, Stokjes Vanille, Pijpkaneel, enz. J. UJVGER, Poststraat. te St.-Maartensdijk, op Donderdag 20 Juli 1916. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen brandgevaar De Haarlemsche Brandverzekering-Maatschappij Wed. Ifeijer L. Wolff, Meppol. „Weltevreden", E. A. "van Hofwegen. i 5AFFIERA W. B0GAARDS Wz„ fl,H, Winkeliers! Hoofdagentschap .Zierikzee. Ruime voorraad]^ RECHTSTROO-DORSCHMACHINES met rollend Zeeft, met schuddend Onderzeeft, voor Rosmolen, voor Treemolen en voor Motorbedrijf. Havenpark 413—437. Onze Ameublementen zijn steeds de nieuwste. Onze Ameublementen duren jaren. Onze Ameublementen zijn nooit oudbakken, want we stoffeeren ze zelf, wat de kwaliteit en duurzaamheid verhoogt. Bezoekt onze Magazijnen en oordeel zelf wie steeds het nieuwste en soliedste werk levert, tegen zeer scherp concurreerende prijzen. Dagelijks verseh. op ieder pakje. Aanbevelend, Oude Haven. Z1EIÜKZEE. te GRONINGEN geeft uit: in den Tuin van den Heer DEKKER. Aanvang 1,30 ure n.m. Entrée I 0,25. Optreden van 12 gemengde zangkoren, benevens één mannen koor, met muziekgezelschap ter opluistering. N.B. 'sAvonds na afloop van den Zang: DANSMUZIEK. Haalt gjj moeilijk adem? Zijt gij benauwd tot stikkeos toe? Slaapt gü 's nachts niet Leeft gij U zeiven in deu weg Gelooft gjj aan géén genezing meer, omdat gjj reeds zoovele middelen zonder baat gebruikte dan nog eens de ABDIJSIROOP, het veelzijdig huismiddel, dat de oude, taaie vastzittende slijm gemakkelijk los doet komen en daardoor de borst verruimt. De geeft dan ook in de meeste gevallen een spoedige en heerlijke ver lichting en wordt door velen geroemd bjj asthma, hooikoorts, bronchitis, influenza, slijm- sn kinkhoest, verkoud heid, oatorh, haeachheid en keelpijn. Stilt dan hardnekkigste» hosst an is onschadelijk. Prijs per flacon van 230 gram f 1,05, van 550 gram f 2,05, van 1000 gram f 3,65 Eischt roeden band met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar (met pit). u. Pakkisten en Pakmanden te Itoop, bjj, R. BI. 1. Ochtman, 'Papier- magazijn, jAppelmarkfZieritzse. Eerste kwaliteit hut uemkentebe8tgir. verzekert tegen billijke en vaate premiBn. Inlichtingen worden verstrekt door de Agenten JAN VAN DER VLIET Cz., Zierikzee; J. GAST Cz., Brouwers haven; P. ROMEIJN, Burgh; C. DE ROO, RenesseJACs. DE ROO, Seroos- kerke; U. CAPELLE, Bruinisse. verzekert alle goederen tegen blllQke en rnste premiBn. Agent voor Schouwen en Duiveland: J. Schooft te Renesse. uitsluitend met MANJEFIEK is de naam. MAGNIFIEK is de glans. Alom verkrijgbaar. Fabrlkante: jl/tonipfipL- l» T0#r H H- WInke- lYlïlIiJi- IlcK Hert tot fabrieksprijs verkrijgbaar b(J R. W. J. OCHTMAN, PaplermagaaJJn, Appelmarkt. Telet 74. wilt ge uw Wasoh eene aoourate en heldere behandeling doen ondergaan, wend U dan tot de Zuid-Hollandsche Stoom-W asch- en Machinale Strijk-inrichting Hellingen 75 DORDRECHT. Electro Technisch Bureau. 8 3 S e i 5* 5 -3 H W -S a a „BAL". B 2 Glnneken (Breda). het ontharlngspoeder bjj uitnemendheid, doet in 3 minuten alle overtollige haren verdwjjnen is bovendien het eenige middel dat absoluut onschadelijk is. Prjjs per flacon f 1,50. Verkrijgbaar bjj G. BLOMSens, Coiffeur', Oude Haven. Perkamentpapier voor de inmaak voorhanden by W. J. O C HTM AN, Papier- magazijn, Appelmarkt. Damstraat, Yerseke, Contr. voor de ZnldelQke provlnelBn van een groote Nederl.-Fr.DMhe WQnlmportflrma voor den verkoop van per fleseh aan partlonlieren. Levering vracht» en aecQnavrty binnen 8 dagen. Hofleveranciers gevestigd te Lelden en Bordeaux. Op aanvrage gratis toezending onzer geïll. prQsc. Speelaal adres voor bruiloften en andere feesten. NoK voorradig: van Markt8chaon8 en kafschoone jbu.uuuu.uuu.uuw, Billijke prijzen. Plaatsen met de hoogste garantie. OUDE HAVEN D 416, ZIERIKZEE. - Telef. 90. StmaJanstPdcl'&N Aanbevelend flBBK aan den Vraagt Uwen Winkelier.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1916 | | pagina 8