ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 22 December 1913. Nieuwjaarswenschen EERSTE BLAD. RECLAMES. H.H. Correspondenten Bekendmaking. Bekendmaking. Beschrijving van de honden. Beschrijvingsbiljetten voor den Hoofdelijken Omslag, NIEUWSTIJDINGEN. Z lerlkzeesche C o u r a n t ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 70ste JAARGANG, No. 9482. Direcleupi A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur A. FRANKEL. Redacteur) J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van l3 regels 30 ets meerdere regels 10 ets. By abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrydagsmiddags uiterlijk 8 ure. Dit nummer bestaat uit twee bladen. 1-5 regels 75 ets. Elke regel meer 15 ets. Met het oog op het a.s. Nieuwjaar worden de lezers weder attent gemaakt op de goedkoope aanbieding van bedrukte Naamkaartjes door de Firma li. W. J. OCHTMAN Papiermagazijn, 9V Appelmarkt. BERICHT. Zij, die zich met I Januari a.s. op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. De Directeur, A. J. DE LOOZE Jr. Wij herinneren onzen lezersdat de gebruikelijke Nieuwjaarswenschen voor den prijs van 85 cents contant in ons blad worden opgenomen. Het no. van 1 Januari 1914 wordt des Donderdagsmorgens hier ter stede bezorgdtevens wordt zorg gedragen dat dit op dien morgen door geheel SchouwenDuiveland, Tholen St.-Filipsland, Noord- en Zuid-Beve land wordt ontvangen. De inzending der advertentièn voor dat no. bestemd kan geschieden tot Woensdag 31 December uiterlijk des namiddags 8 uur. De Directie. die ons opgave verstrekken der predikbeurten, worden verzocht die voor a.s. Zondag in te zenden vóór Woensdagmiddag 2 ure. DE REDACTIE. De BURGEMEESTEE van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Secretarie der gemeente op Donderdag en Vrijdag e.k. (de twee Kerstdagen) zal zyn gesloten, met uitzondering van 's namiddags 12 tot 12Vp «ur, voor het doen van aangiften, den burgerlijken stand betreffende. Zierikzee, den 22 December 1913. De Burgemeester voornoemd, D. VAN DER VLIET. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, Gelet op art. 1 der Verordening op de invordering eener belasting op de honden in deze gemeente; maken bekend dat, aanvangende den 3en Januari a.s., aan de huizen der ingezetenen eene beschrijving zal worden gedaan, tot ver zekering van de richtige invordering dier belasting; herinneren de belastingschuldigen, die by de beschrijving mochten zyn overgeslagen, aan hunne verplichting, om binnen vier weken na den aanvang dier beschrijving ter Secretarie der gemeente schriftelijk aangifte te doen dat ieder verplicht is om bij de beschrijving alle noodige opgaven en inlichtingen te geven, en dat zij, die in den loop van het jaar belastingschulRg worden, verplicht zjjn daarvan ten spoedigste Ter Secretarie schriftelijk aangifte te doen. Zierikzee, den 22 December 1913. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DER VLIET, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. dienstjaar 1914. Gevonden op den openbaren weg: Een pet. ceintuur. jongens overjasje. Inlichtingen te bekomen aan het Bureau van politie te Zierikzee, van des morgens 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 en 8 tot 9 uur. De Commissaris van Politie, a P. BRONS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; Gelet op artikel 9 der Verordening op de heffing van een hoofdelijken omslag in deze geiueente MAKEN BEKEND: dat de beschrijvingsbiljetten voor die belasting voor het dienstjaar 1914 vóór den 20 Januari e.k. zullen worden uitgereikt aan ieder, die op 1 'Januari vermoed wordt belastingplichtig te zyn of die het wetteljjk beheer heeft over de goederen van belastingplichtigen, en binnen drie weken nii de uitreiking zullen worden teruggehaald. Zjj herinneren voorts de belastingplichtigen aan het voorschrift der Verordening, dat zy, wier biljetten binnen voornoemden termyn niet zijn teruggehaald, verplicht zyn hunne biljetten uiterlijk acht dagen na het verstrijken van dien termijn ter Secretarie der gemeente te bezorgen Zierikzee, den 22 December 1913. D. VAN DER VLIET, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. NEDERLAND. Tiel, 19 Dec. De 17-jarige dienstbode, A. de W., van den landbouwer E. den Hartog te Kesteren, wiens huis met inboedel enz. jl. Vrijdagavond in vlammen opging» heeft bekend den brand te hebben aangestoken, als beweegredenen tot haar daad opgevendeomdat ze niet langer wilde dienen en niet by haar moeder thuis mocht komen. By het uitbreken van den brand moet zy al het haar toebehoorende te 'oren buiten hebben gebracht. Zy was alleen thuis. De be rokkende schade wordt door den eigenaar op meer dan f 8000 geschat. Daarby komt, dat ook een bedrag van f 800 aan bankpapier geheel verkoold in de brandkast werd teruggevonden, dat echter misschien nog door de Ned. Bank wordt vergoed. Rotterdam, 20 Dec. De groenten- koopman J. v. d. O., aan de Oranjeboom straat, kreeg Donderdagmiddag bezoek van den varensgezel M. S., zonder vaste woonplaats, die zeide te komen namens den kapitein van een in de haven alhier liggend Engelsch stoomschip, tot het bestellen van een groentenleverantie. De man bestelde voor f 64. De groenten moesten worden gebracht in een in de buurt liggende roeiboot, met welke het bestelde naar boord moest worden geroeid. Reeds was de koopman bezig met het transporteeren der groenten, toen zijn achterdocht werd opgewekt, en hij naar het aangeduide schip deed informeeren. Toen bleek hem, dat het geheele ver haal van S. verzonnen was. De varensman werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau aan de Nassaukade en v. d. O. kon de reeds uit huis gedragen groenten bijtijds weer in veiligheid Drengen. Uit Stad en Provincie. Zierikzee. 22 Nov. Vrydagavond werd vanwege de Afdeeling Zierikzee der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in het „Huis van Nassau" een propaganda- avond gegeven. Dicht bezet was de zaal. De voorzitster, m'ej. Leupen, opende de [bijeenkomst met een hartelyken welkomstgroet aan allen, inzonderheid aan den hooggeachten spreker voor dezen avond, den heer rar. dr. S. J. M. van Geuns, onzen vroegeren stadgenoot. Zy sprak haar voldoening uit over de talryke opkomst, en gaf, nadat een dameskoor den „Vrouwenstrydzang" had gezongen, het woord aan mr. dr. Van Geuns, tot het houden van zyn aan gekondigde rede. Deze verklaarde in zyn inleiding de politieke zijde van het vrouwenvraagstuk hedenavond te willen laten rusten, om op de etische zyde daarvan de aandacht te bepalen. Hy schetste de beweging voor de vry wording der vrouw als een der meest indruk wekkende in de geschiedenis der beschaving, en wenschte by één der figuren in dien strijd stil te staan. Daarop schilderde hij het leven en streven van de Javaansche Regente dochter, Kartini, wier nobele gedachten zyn neergelegd in hare zeldzaam aan trekkelijke brieven, die, vol diepte en innigheid, na haar overlijden op jeug digen leeftijd, verzameld en uitgegeven zyn onder den titel: „Door duisternis tot licht". Spreker verhaalde een en ander uit die brieven, en las enkele fragmenten daaruit voorom zoo doende te teekenen de omgeving van Kartini, en in het bizonder haar groote liefde voor haar vader, met wien zy, door haar vooruitstrevende denkbeelden somtijds in botsing kwam, voorts te schetsen haar godsdienstige opvattingen en haar geestdrift voor de verheffing der Javaansche vrouw, haar strijd voor recht en zedelijkheid. Na te hebben stilgestaan by haar pogen om ook practisch haar denkbeelden te verwezenlijken, en by haar plotselingen dood op vyf-en-twintigjarigen leeftyd, eindigde spreker met er op te wijzen, hoe haar streven om de inlandsche meisjes door onderwijs te beschaven en op te voeden tot verstandige en degelijke vrouwen en huismoeders, vrucht heeft gedragen, hoe hier te lande een ver eeniging r<Kartinifonds" is opgericht en de eerste Kartinischool in September 1.1. in Semarang is geopend. Haar [naam zoo besloot mr. Van Geuns zyn doorwrochte rede is voor altyd aan de Vrouwenbeweging verbonden. Zy heeft haar heilige roeping begrepen en gevolgdzy heeft naar het allerhoogste I gestreefd. Zy blyft voor ons leven, bestraald door het Eeuwige Licht. Slechts een man, met de bezieling en de zeggingskracht van mr. Van Geuns is in staat wêer te geven het edel streven van de zoo hoogstaande Javaan sche figuur, Kartini, die, diep gevoelend den treurigen staat van vernedering, waarin de Javaansche vrouwen gehouden worden, tracht deze daaruit op te heffen. Allen waren dan ook geheel onder den indruk van zyn schoone rede. En het behoeft nauwelijks vermelding, dat aan mr. Van Geuns een levendig, lang aan gehouden applaus ten deel viel. Na de pauze kregen wy vooreerst den heer A. van den Houten te hooren, die ons op zyn klankvolle, welluidende stem vergastte. Hy zong verrukkelijk mooi een zestal melodieuse liederen van den bekenden Vlaamschen dichter 0. Hullebroek. Daverende toejuichingen mocht hy hiervoor oogsten. De samenspraak tusschen twee vrouwen uit de volksklasse en „Art. 991 van het Burgerlyk Wetboek" waren twee kostelijke propaganda-stukjes voor de vrouwenbeweging. De dames, die de twee vrouwen uit het volk voorstelden, en zy, die in het tooneelstukje mede- speelden, kweten zich bizonder goed van de taakdie zy op zich hadden genomen. Het publiek toonde zyn ingenomenheid door een hartelijk applaus. Hierop zongen allen in de zaal op de wyze van „In naam van Oranje, doe open de poort" het stemrechtlied der vrouwen. Deze melodie is vry wat pakkender dan die van den „Vrouwen- strydzang", by den aanvraag der bijeen komst gezongen. Tot slot kregen wy een fraai tableau vivant te zien, dat zeer in den algemeenen geest viel. De voorzitster bedankte in warme bewoordingen mr. Van Geuns voor zyn schitterende rede, den heer Van den Houten voor zyn loffelyken zang, allen, die tot het welslagen van den avond actief hadden bijgedragen, en ten slotte het publiek voor zyn talrijke opkomst. Met een krachtige opwekking zich by de beweging van vrouwenkiesrecht aan te sluiten, sloot zy deze welgeslaagde propaganda-byeenkom8t. Zaterdagavond vergaderden in het „Huis van Nassau" „De Jonge Vrijzinnigen". De voorzitter, de heer J. M. van der Kloot, opende de druk bezochte ver gadering, en deed, nadat door den secretaris, den heer A. G. van de Velde, de notulen gelezen warenvoorlezing van verschillende ingekomen stukken. Hierop werden 22 nieuwe leden aan genomen. De voorzitter deelde mede, dat vier donateurs en één donatrice zich nog bij de vereeniging hadden aangesloten, zoodat deze thans telt 149 leden, 109 donateurs en één donatrice. Vervolgens werd door den penning meester, den heer J. Enzlin, rekening en verantwoording gedaan van het door hem gehouden beheer. Een commissie, hiervoor aangewezenonderzocht de rekening en bevond haar in orde, zoodat zij met algemeene stemmen werd goed gekeurd. Aan de orde was alsnu de verkiezing van een voorzitter, daar de heer Van der Kloot zijn taak had neergelegd. Met algemeene stemmen werd de heer J. Enzlin gekozen, die onder toejuiching der vergadering zich de benoeming liet welgevallen. Tot bestuurslid werd gekozen de heer E. Schreij, wien van zijn benoeming zal worden kennis gegeven. De heer Van de Velde bracht, naar aanleiding van het aftreden van den heer Van der Kloot als voorzitter, in herinnering, wat deze voor de vereeniging en voor de zaak der vrijzinnigen gedaan heeft. Hy schetste in hartelijke bewoor dingen diens verdiensten. Ook de nieuwe voorzitter werd door hem in waardeerende taal toegesproken. Met algemeene stemmen besloot de vergadering den heer Van der Kloot tot eere-lid der vereeniging te benoemen. Als stoffelijk bewijs van waardeering werd den heer Van der Kloot twee fraaie leuningstoelen door de vereeniging ten geschenke aangeboden. De waarnemende secretaris der Centrale Liberale Kies vereeniging meende, alhoewel hij daartoe geen opdracht ontvangen hadin den geest van genoemde organisatie te handelen, wanneer hy een woord van erkentelijkheid sprak voor hetgeen de heer Van der Kloot ten behoeve van de vrijzinnige zaak een reeks van jaren onbaatzuchtig en vaak met opoffering van persoonlijke belangen gedaan heeft. Hij spoorde de jonge vrijzinnigen aan diens voorbeeld te volgen, en wenschte de vereeniging met haar nieuwen voorzitter geluk. Deze toch, die reeds meermalen in bezielende taal voor de vrijzinnigen is opgetreden, is nu de rechte man op de rechte plaats. De heer L. Doeleman, voorzitter der Liberale Kiesvereeniging alhier, sloot zich hierbij aan. Hij bracht hulde aan de verdiensten van den heer Van der Klooten sprak tevens met groote waardeering van den nieuwen voorzitter. De heer Van der Kloot dankte zichtbaar getroffen, èn voor hetgeen tot hem gesproken is geworden, èn voor de stoffelijke bewijzen, die hem geschonken waren, de sprekers en de vereeniging. De nieuwe voorzitter, de heer Enzlin, hield hierop een welsprekende toespraak, waarin hij zeide, zich bewust te zijn van de plichten, die op hem rusten, en de hoop uitsprak, dat de leden hem in de vervulling van zijn taak krachtig zullen steunen. Daarop sloot de voorzitter de ver gadering. Het bestuur is thans als volgt samen gesteld: J. Enzlin, voorzitter; E.Schrey, vice-voorzitterA. G. v. d. Velde, late secretaris; M. J. C. v. d. Kreke, 2de secretaris; W. van Splunder, penning meester; C. J. Betlie en I. Verton. De aandacht van hen, die een aanvrage ingediend hebben om eene rente krachtens art. 369 of 370 der Invaliditeitswet en op wier aanvragen de Ryksverzekeringsbank afwijzend be schikt heeft, wordt gevestigd op art. 349 dier wet, waarbij hun de bevoegd heid gegeven wordt van de beslissing der Rijksverzekeringsbank in beroep te gaan by den Raad van Beroep (Onge vallenverzekering) binnen wiens ressort hy, die het beroep instelt, woont. Voor geheel Zeeland is die Raad van Beroep te Middelburg gevestigd. Drelschor. J.l. Vrydagavond gaf het muziekgezelschap „Crescendo", directeur de heerTheewis, alhier een goedgeslaagde uitvoering voor een zeer talryk publiek. De muziekstukken, een negental, werden op verdienstelijke wijze uitgevoerd terwijl de voordrachten, ter afwisseling gegeven, naar het applaus te oordeelen, zeer in den smaak vielen. Aan het slot dankte de voorzitter het publiek voor de opkomst en den directeur voor zyn toewijding, waardoor de werkende leden zich zoo goed van hunne taak gekweten hadden. Hy wees er op, dat nog in dezen winter het 12^-jarig bestaan gevierd zou worden, by welke gelegenheid, met medewerking van dames, een operette zal opgevoerd worden. Oosterland. In deze gemeente bedraagt het aantal personen die de ouderdoms rente trekt 27. 8t.-Fllipsland, 19 Dec, Tengevolge van een defect aan de machine, kwam de tram, die anders 's avonds half elf hier moet aankomen, eerst van nacht te kwart vóór 1 aan. Een der passagiers, die te Anna-Jacoba het voorgevoel van een groote vertraging had, zette zyn reis maar te voet voort. St.-Maartensdtyk. Terwijl de arbeider M. Bazen alhier bezig was een boom neer te halen, die geveld moest worden, viel de boom spoediger dan verwacht werd, waardoor B. het evenwicht verloor, tengevolge waarvan hij viel en hem een rib gebroken werd. Oud-Vossemeer. Voor een mooi bezette zaal trad Vrijdagavond 1.1. alhier op voor de sub-afdeeling Tholen van den Bond voor Vrouwenkiesrecht mejuff. Staas van Amsterdam; waar zij in den loop van dit jaar bij de oprichting reeds uitvoerig doel en werking van den bond had uiteengezet, werden nu een aantal punten, die in nauw verband staan met het vrouwenkiesrecht op duidelijke wijze verklaard en besproken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1