ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Vrijdag 21 November 1913. VOOR SCHOOLTIJD VAM HOUTEM'S eiken ochtend een kop (Z ierikzeesche C o u r a n t ABO IMJIM EMBN T. De abonnementsprijs van dit bladdat. iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschept, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland t' 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 70ste IAARGANG. No. 9469. Directeur i A. J. DE LOOZE Jr. Uitgewer-Hoofdredacteuri A. FRANKEL. Redacteur i J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 18 rfgels SO cta., mMerdRrw regels 10 c^s. Bij abonnement op vnordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrydagsmiddagi uiteriyk 2 ura. Dit nummer bestaat uit drie bladen. EERSTE BLAD. KQNA CACAO De door de Verlofgangers der Militie ter Secretarie ingeleverde zakboekjes kunnen, voor zoover zij - reeds weder van de korpsen zijn terugontvangen, teil Stadhutze worden afgehaald. De Gemeente-Ontvanger van Zierikzee verzoekt dringend aanzuivering van den Hooide- lijken Omslag, de Pachten enz vóór 1 December 1913. Aan mijn Volk! Het is mü een behoefte My op dezen gedenkwaardigen dag te wenden tot het Nederlandsche Volk. Heden vóór 100 jaren was het oogen- blik geboren, waarop de Vereenigde Nederlanden hun nationaal bestaan her namen. Ik herdenk met dankbaarheid de woorden, waarmede "Van der Duyn van Maasdam en Gysbert Karei van Hogen- dorp den 21 November 1813 het bewind hebben aanvaard: „Wij voldeden aan den wensch van alle onze Bondgenooten, wanneer wy, in afwachting van de komst van Zijne Hoog heid, den Heere Prinse van Oranje, en in Zynen Naam, dezen dag, ons stelden aan het hoofd der regeeringwy namen die taak op ons, met vertrouwen op de hulp der Goddelijke Voorzienigheid, Wier hand de aanstaande verlossing van ons verguisde vaderland zoo zigtbaar "be stuurt j maar wij deden het ook met vertrouwen op den bijstand, op de hulp van elk Nederlander, die zonder her innering aan het verledenezonder onderscheid van rang of staat of van Godsdienstige gezindheid, met ons de behoefte gevoelt van nog eenmaal te herwinnen dat vaderlanddat op de elementen, op Philips en Alba veroverd, van den moed onzer voorvaderen zoo heerlijk getuigde, doch met smaad en schande te lang bezoedeld werd". Dit vertrouwen is niet beschaamd. Het Vaderland is herwonnen. De gewesten van Nederland zijn saam- gegroeid tot onverbreekbare nationale eenheid. Moederland en Koloniën zyn nauw verbonden. De vrijheden en het zelfbestuur der bevolking zyn gestadig uitgebreid. 's Lands we'vaart, begunstigd door een opgewekten ondernemingsgeest en ver beterde arbeidsvoorwaarden, is belangrijk toegenomen. Een krachtig streven naar zedelyke en geestelijke verheffing heeft zich baan gebroken. In wetenschap en kunst dingt Neder land met andere volken om den voorrang. Het is Myn innige wensch, dat onder Gods zegen vrede, vryheid en voorspoed mogen bewaard blijven. De eendracht van alle Nederlanders „zonder onderscheid^an rang of staat of van Godsdienstige gezindheid" zy ook in de toekomst de hechte grondslag der nationale onafhankelijkheid. Met het Nederlandsche Volk hoop Ik samen te werken tot geluk van het Vaderland. WILHELMINA. Uit Stad en Provincie. Zierikzee. Naar men ons meldt, komt het bekende Ensemble Solser Hesse a.s. Woensdag slechts een enkele voor stelling geven in de „De Concertzaal". Onder meer nummers van het rijke programma, voert het gezelschap ook op de sensatieklucht „Kimrael komt thee drinken", met welk dol vermakelijk blyspel, avond aan avond werd opge treden, gedurende 14 dagen in Casino, Rotterdam en gedurende veertien dagen in Variété Flora, Amsterdam voor iederen avond uitverkochte Schouwburg. Extra geëngageerd is de heer Jacq. Sluy- ters Jr. in transformatieschets „Wraak". Alle daarin voorkomende mannen rollen, werden door den heer Sluyters alléén vervuld. Wanneer wy er nu nog bij vermelden, dat mevrouw Hesse Slauderof en de heeren Solser Hesse in hun nieuwste repertoire zullen op treden, dan twijfelen wij niet, of de zaal zal Woensdag te klein blijken, om al het publiek te bevatten. Woensdagavond gaf de heer Hilkes van 's Gravenhage voor de leden der schaakvereeniging „Zierikzee" een simul taanseance, waaraan 17 leden deelnamen in de bovenzaal van den heer Verwer. Genoemde heer won 7 partijen. Hy verloor er 8 tegen de heerenMr. Prins, dr. v. d. Hoevpn, Van Baliegooyen, dr. Vleugel Schutter, Biermasz, Dulfer, Blom en Schrey. Twee partyen tegen de heeren Misset en Frankel werden remisse. Ons werd toegezonden het gedrukt verslag van de feestelijke bijeenkomst der Familie De Jonge te Zierikzee op 22 en 23 September 1913. Onze lezers en lezeressen zullen zich ongetwijfeld herinneren, dat genoemde familie 2 maanden geleden te dezer stede aan een in het Hotel „Van Oppen" ge houden maaltijd feestelijk herdacht heeft het inzonderheid voor haar belangwek kend historisch feit, dat het een voor vader van haar was, aan wien een honderd jaar geleden, toen ons land zyn onafhankelijkheid herkreeg, het eerst de waardigheid van burgemeester dezer gemeente werd opgedragen. Voor de toezending nu van dat ver slag, waarin de geheele feestviering tot in alle bizonderheden door een vaardige pen beschreven is, betuigen wy onzen vriendelyken dank. By Kon. besluit is benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank alhier mr. H. E. Cost Budde, advocaat, procureur en kantonreohter-plaatsver- vanger te Deventer, onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag uit laatst- gemelde betrekking. Bjj Kor. besluit is aan den Ryks- boekhouder 3e klasse G. H. P. Ribbens, alhier, een wachtgeld toegekend, het welk zal bedragen: van 1 October 1913 tot en met 30 September 1914 de som van f 400 per jaar; van 1 October 1914 tot en met 30 September 1915 de som van f350 per jaar; van 1 October 1915 tot en met 30 September 1916 de som van f 300 per jaar, en van 1 October 1916 tot en met 30 September 1918 de som van f 250 per jaar. By kon. besluit is aan A. de Vlieger, gewezen kommies le klasse bij 's ryks belastingen, een pensioen verleend van f 647 's jaare. De arbeider C. T. onder Krui- ningen kreeg de vorige week by het bietenrooien een onbeteekenend wondje aan de hand. Thans is de man aan bloedvergiftiging overleden. Gisterenavond vergaderde in „Café Juliana" de IJsvereeniging. De opkomst der leden was schaarsch. De voorzitter, de heer A. J. Ribbens, opende de vergadering, en bracht, nadat door den secretaris, den heer G. P. Ribbens de notulen gelezen waren, het jaarverslag uit. Daaruit bleek, dat de vereeniging in ledental was achteruit gegaan, en dat dit nu 155 bedroeg. De pacht van de ijsbaan was door het Gemeentebestuur tot f 35 gereduceerd. De penningmeester, de heer Klok, deed rekening en verantwoording van het door hem gehouden beheer. Aan een commissie, bestaande uit de heeren Meuwese, Loewer en Oosterhout werd opgedragen de rekening en bescheiden na te zien. Deze verklaarde de rekening in orde, die hierop werd goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, de heeren A. C. J. Buyze, A. Arnold en A. C. Anker werden herkozen. Mede aan bevolen warén de heeren A. v. d. Houten, F. Timmerman en M. P. van der Have. Ter voorziening in de vacature van den heer D. ten Haaf werd als bestuurs lid gekozen de heer A. J. Waale. Mede aanbevolen was de heer J. C. Schürraann. De voorzitter deelde mede, dat de vereeniging de Koninklijke goedkeuring verkregen had. .bén der leden wenschte de vereeniging hiermee geluk, en hoopte, dat in de volgende algemeene ver gadering de voorzitter de raededeeling kon doen, dat het ledental aanmerkelijk gestegen was. Hetzelfde lid was van gevoelen, dat, nu uit de Koninklijk goedgekeurde statuten blijkt, dat dames van het lidmaatschap der vereeniging niet zijn uitgeslotendeze ook als bestuurslid verkiesbaar behoorden te zyn. Hierover ontspon zich eenige discussie, waarvan het resultaat was, dat deze aangelegenheid in de bestuursvergadering zal besproken worden, zoodat in de eerstvolgende algemeene vergadering het bestuur zyn gevoelen hierover zal kenbaar maken. Raadzaam is het, dat de vrouwen thans in grooten getale tot de vereeniging toetreden, teneinde aldus mede te werken tot de verovering van een haar toekomend recht. Niets meer aan de orde zynde, sloot de voorzitter de vergadering. Nieuwerkerk. Door den heer P. C. Verton, vroeger wonende te Haamstede, doch als rondreizend handelaar in goud en zilver, schoenwerk, sigaren, enz. enz. in Schouwen en Duiveland overal bekend, is te Nieuwerkerk een winkel gevestigd, die wat inrichting en inhoud betreft, aan alle eischen van onzen tijd voldoet. Vooral 's avonds is deze winkel met zijn schitterend verlichte étalage een sieraad voor de Kerkstraat. Wat al niet in dezen winkel te verkrijgen is, is bijna niet te zeggen, 't is een echte bazar. Het schilderwerk, waarvan veel werk is gemaakt, strekt den schilder Leeuwe tot eer. Brnlnlsse, 19 Nov. Gisterenavond wilde de schipper van de gezonken motorboot „Zeeland", die 1.1. Vrijdag in het Engelsch vaarwater zonk, zich in 't donker aan boord begeven van den bak, die het gezonken vaartuig moet lichten en die alhier in de tramhaven lag. Hy moest daartoe over een ander vaartuig heen, waarvan de luiken open geslagen waren. Dit niet wetende, stapte hy mis, zoodat hy in het ruim viel, waar hy bewusteloos bleef liggen. De onmiddellijk ontboden geneesheer constateerde hersenschudding. Heden morgen is hy per sleepboot naar Dordrecht vervoerd. St.-Flllpsland, 21 Nov. Toen iemand dezen morgen zyn varken uit het hok wilde halen om te slachten, lag het dier dood. Een scharenslijper, wiens hond (een reuzendier) dezen nacht in een land- bouwschuur onder dak gebracht was en die gisterenavond nog goed gegeten had, was vanmorgen eveneens gestorven. Voor beide eigenaars een groote schade post. Volgens sommigen gaat in deze gevallen „de kwade hand" niet vry uit. Goes, 20 Nov. In onze gemeente heeft zich dezen morgen een echtelijk drama afgespeeld, waarin een Vlissingsche familie ten nauwste is betrokken. Gisteren verliet juffrouw B. uit Vlissingen haar echtgenoot, om eenige dagen by tante J. te Goes te gaan logeeren. Haar man, noch zyn vrouw, noch deze onverwachtsche logeerpartij ver trouwende, kwam hedenmorgen met den eersten trein reeds te 7.03 u. hier aan, bracht op dit ongewoon vroege visite-uurtje een onverwacht bezoek aan de bewuste tante en constateerde daarby, dat zijn vrouw nog te bed lag, evenwel niet in de armen van Morpheus, maar in die van zekeren R. uit Middel burg. Deze R. was gisteren reeds naar Goes overgekomen, maar had moeten wachten tot oom J., die blijkbaar niet in 't geheim was, 's morgens vroeg naar zyn werk was gegaan, eer hy tot zyn Vlissingsche schoone kon toegelaten worden. Begrijpelijkerwijze was de woorden wisseling tusschen de heeren B. en R. niet een van de aangenaamste en liep hun meeningsverschil zelfs zóó hoog, dat politie-hulp moest worden inge roepen. Niemand zal er zich over verwonderen, dat man en vrouw B. beiden te kennen hebben gegeven, dat echtscheiding onder deze omstandigheden hun niet onaangenaam zou zyn. De Spaansche schatgraver zoekt weer slachtoffers. De heer D. alhier kreeg van deze onschuldig gevangen gehoudene een brief uit Spanje, waarin hem de verleidelijkste voorstellen werden gedaan. Hy is zoo verstandig niet in den val te loopen. Middelburg, 20 Nov. Gisterenavond omstreeks 6 uur reden 2 verpleegsters en de huisknecht van het gasthuis met een brancard, waarin een ernstige zieke langs den Nieuwlandschen weg alhier, toen de brancard werd aangereden door een kar. De bestuurder van de brancard werd tegen den grond geworpen en liep eenige ontvellingen aan het been op. Volgens hem is het ongeval te wjjten aan den voerman van de kar, zekeren A. D. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt van dit ongeval, dat nog betrekkelijk goed is afgeloopen. 21 Nov. Gisterenavond werd een vergadering gehouden van hen die zich voorloopig bereid hadden verklaard mede te werken tot het oprichten van een vooruitstrevende vrijzinnige kiesvereeni- ging voor den gemeenteraad. Als rich- tin", in welke de vereeniging zich o. a. zal bewegen, werd bepaald, dat by de vaststelling van belastingen rekening zal worden gehouden met ieders draagkracht. Geijverd zal worden voor een op goede koopraansschap gebouwd beheer der gemeentebedrijven, waarbij gelet zal worden op de belangen der verbruikers, maar ook op de billijke wenschen van het in dienst der gemeente staand per soneel. Voorts wil men een zoo hoog mogelijke ontwikkeling van het onder wijs, waaraan de gemeente haar mede werking verleent. Behandeld werd het door het voor loopig bestuur opgemaakt ontwerpsta tuten en daarby o. a. in afwijking van het ontwerp bepaald, dat ook niet-kiezers lid der vereeniging kunnen zyn. Als leeftijdsgrens werd 25 jaar aangenomen. Na de vaststelling der statuten werd besloten de vereeniging op deze statuten op te richten. Het benoemen van een definitief bestuur werd aangehouden tot dat meer zeker is, wie der uitgenoodigden lid der vereeniging wenschen te worden. Door den Commissaris der Koningin in Zeeland, den heer Mr. H. J. Dyck- raeester, is het eere-voorzitterschap aan vaard van het eere-comité voor de provinciale Zeeuwsche Landbouwten toonstelling in 1914. PREDIKBEURTEN. Zondag 23 November 1913. Zierikzee. Geref. Kerk. 'sVoorm. tien ure, en 's avonds zes ure, ds. Sybesma (zendingsrede). Chr.-Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. Wisse (H. Avondmaal)'s nam. twee ure, idem (Dankzegging)'s avonds zes ure, Leeskerk. Oud-Geref. Gemeente, Breestraat. 's Voorm. half tien ure, 's nam. twee ure en 's avonds zes ure, Leeskerk. Maandag 24 Nov. 's Avonds half zeven ure, ds. Boone van St.-Filipsland. Lokaal voor Evangelisatie, Nobelstr. 's Avonds half zeven ure, Geen dienst. Evangelisatie Jeruël. 's Voorm. tien ure en '8 avonds half acht ure, Gewone dienst. Kerkwerve. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. Blankert. Serooskerke. Herv. Kerk. 'sVoorm. half tien ure, ds. Adriani (zendingsrede)'s nam. twee ure, idem. Burgh. Herv. Kerk. 'sVoorm. half tien ure, ds. Van Maanen. Renesse. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. v. d. Nieuwenhuizen (H. Avondmaal). Noordwelle. Herv. Kerk. 'b Nam. twee ure, ds. v. d- Nieuwenhuizen. Haamstede. Herv. Kerk. 's Nam. twee ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure, 's nam. twee ure, ds. Brouwer. Donderdagavond zeven ure, Bijbellezing. Oud-Geref. Kerk. 'sVoorm. half tien ure, s nam. twee ure en 's avonds zes ure, ds. Bobne van St.-Filipsland. Eikerzee. Herv. Kerk. 's Voorm. half lien ure, ds. Straatsma (H. Avondmaal)'s nam. twee ure, idem (Dankzegging en Doopsbe- diening). Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure en 's nam. twee ure, ds. Kok. Brouwershaven. Herv. Kerk. 's Voorm. tien ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 's Voonn. half tien ure en 's nam. twee ure, ds. Meyer. Woensdag 26 Nov. (Dankdag), 's Voorm. half tien ure, ds. Meyer's nam. twee ure, de heer v. d. Berg van Feijenoord's avonds half zes ure, idem (schoolrede). Zonnemaire. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. De Leur (H. Avondmaal)'s nam. twee ure, idem (Nabetrachting en Doopsbediening). Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure en 'snam. twee ure, ds. Hoek. Noordgouwe. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. Japchen van Haamstede. Drelsehor. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. v. d. Griend. Ouwerberb. Herv. Kerk. Geen opgaaf ont vangen. Nieuwerkerk. Herv. Kerk. 'sVoorm. half tien ure en 's nam. twee ure, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure, 's nam. twee ure en 's avonds half zes ure, Leeskerk. Woensdag 26 Nov. 'sVoorm. half tien ure, 's nam. twee ure en 's avonds zes ure, ds. Pernis van 's Heerjansdam. Oud-Geref. Kerk. 's Voorm. negen ure, 's nam. twee ure en 's avonds 5.30 ure, Leeskerk. Woensdag 26 Nov. 'sVoorm. negen ure, *8 nam. twee ure en 's avonds half zes ure, ds. Makkenze van Bruinisse. Oosterland. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, Geen dienst; 's nam. twee ure, dr. Weeda. Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure, 's nam. twee ure en 's avonds half zes ure, ds. Staal. Sirjansland. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. Peter (H. Avondmaal)'s nam. twee ure, idem (Nabetrachting). Bruinisse. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure, ds. Waardenburg (voorb. H. Avondmaal) 's nam. twee ure, idem. Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure en 's avonds vyf ure, ds. Taal. Geref. Gemeente. 'sVoorm. negen ure,'s nam. twee ure en 's avonds vyf ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 's Voorm. negen ure, 's nam. twee ure en 's avonds vyf ure, Leeskerk. Evangelisatie, 's Voorm. half tien ure en 's nam. twee ure, Gewone dienst. St.-Filipsland en Tholen. St.-Flllpsland. Herv. Kerk. 's Voorm. half tien ure en 's nam. twee ure, ds. Loran (Oogst- preek). Oud-Geref. Kerk. 's Voorm. negen ure, 'snam. twee ure en 's avonds.vyf ure, Leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1