ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Vrijdag 7 November 1913. (Z ierikzeesche C o u r a ii t ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zieriktee f 1,80, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 6 cent. Voor het buitenland, verzending één» per week, t 10 per jaar bjj vooruitbetaling. 70ste JAARGANG, No. 9463. Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur i A. FRAHKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 13 regels 30 ets meerdere regels 10 ets. Bjj abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrjjdagsmiddags uiterlijk 2 urt. NIEUW STIJDIN GEN. ENGELAND. Londen. 5 Nov. In Kingston heeft gisteren de bijzetting plaats gehad van den voorzitter van het Iersche transport arbeiders verbond, James Pyrne, die in de gevangenis als gevolg eeuer honger staking stierf. Pyrne was gedurende de onlusten te Dubliu gearresteerd; zijn proees zou dezer dagen plaats hebben. Maar reeds den eersten dag, dat hij zich m hechtenis bevond, weigerde hij voedsel tot zich te uemen. Vijf duizend personen woonden de begrafenis bij. Het oude slagschip „Empress of ludia", dat nog een waarde had van 600.000 gulden en door het Engelsohe raarinebe8tuur aangewezen was om er geschutproeven op te nemen, is in den grond geboord, ofschoon het geladen was met veel dryvend materiaal, om het boven water te houden, ten einde de uitwerking der schoten te kunnen nagaan. De bepantsering van de „Empress of India" was van 13 inches, wat gelijkstaat met de halve dikte van Krupp's ceraentstaal. FRANKRIJK. Behalve de leening ten bedrage van 1 milliard 400 millioen francs, stelt de Fransche regeering voor, bestaande belastingen te verhoogen en nieuwe in het leven te roepen, waardoor de schat kist per jaar nog 288 millioen meer ontvangen zal. Ongeveer een maand geleden had te Parijs, iu de rue de Rome, een inbraak plaats, waarby eenige antieke voorwerpen van zeer hooge waarde werden gestolen. De dadereen Duitsch onderdaan Sparling genaamdwas bij de politie bekend, doch had het land verlaten. Een ambtenaar van de Parijsche Sureté kwam er achter dat de dief zich naar Brusaeï had begeven om zich van de gestolen voorwerpen te ontdoen en begaf zich daarheen. Daar Sparling er echter niet in slaagde, de kunstvoorwerpen te verkoopenreisde hij naar Antwerpen en vandaar naar Londen, steeds gevolgd door den politie-dienaar. Te Londen vond hij een koopman in antiquiteiten bereid, hem een voorschot van 25 pond sterling te geven op de voorwerpen, die op een waarde van ongeveer 100.000 francs worden geschat. Vergezeld van een detective van Scotland Yard, begaf de Fransche politie-beambte zich naar den koopman, die, op het vertoonen van een portret, den dief onmiddellijk herkende en den rechercheurs eenige belanrijke aan wijzigingen gaf, die hen in staat stelden, Sparling in een koffiehuis te Londen te arresteeren. Volgens berichten uit Parijs, is Robert Lange, een gevangene, die ge- ruimen tijd aan het hoofd heeft gestaan van een dievenbende, er in geslaagd uit de Charité te ontsnappen. De vluchteling had zich den bijnaam „Procureur-generaal König" verworven wegens een sluw be dachte, maar niet geslaagde truc, om zich aan de justitie te onttrekken, toen men hem in Januari 1.1., na veel moeite, had weten te arresteeren. Toen Lange met zijne gezellen door den rechter van instructie verhoord zou wordeu, wendde hij zich, nadat men zijn cel ontsloten had, tot een juist passeerenden cipier en stelde zich voor als procureur-generaal König. Hij trad brutaal een kamer van een rechter binnen, haalde daaruit een officieele acte, gaf dit papier aan den cipier, en zeide dezen te wachten tot hij terugkwam, daar hij iets met den officier van justitie moest bespreken. De cipier wachtte natuurlijk tevergeefs. De dief verliet de gevangenis, en had de brutali teit in een café de politie telefonisch op te bellen om haar te bedanken voor de vriendelijkheid, hem gearresteerd te hebben, tevens verklarende, dat hij zich zelf in vrijheid had gesteld en thans naar Kiel ging vertrekken, wat hij reeds lang voornemens was geweest. Zoover kwam hy echter niet. Toen hij zijn huis, in de kleeren van zijn vrouw, wilde ver laten, werd hij opnieuw gearresteerd. In de gevangenis teruggevoerd, maakte hij weldra nieuwe plannen om te ont vluchten en had te dien einde een touwladder gemaakt, uit zijn aan reepen gesneden beddelakens. Doch ook deze toeleg mislukte. Kort daarop werd Lange ziek en begin October naar de Charité overgebracht. Maandagochtend vroeg is hij er in geslaagd iu zijn liospitaal- kleeren te ontvluchten. Tot dusverre heeft men nog geen spoor van den slimmen uitbreker gevonden. Melun6 Nov. Gisterenavond laat werden uit de puinhoopen der wagons nog 7 lijken te voorschijn gehaald, zoo dat op bet oogenblik 40 lijken gevonden zijn. Men vreest, dat er zich nog meer lijken onder de puinhoopen bevinden. De by de spoorwegramp bij Meluu veroorzaakte materieele schade kon nog niet worden vastgesteld. Deze moet echter zeer hoog zijn, ook al omdat voor dui zenden aan postzendingen verloren is gegaanw. o. vele zendingen van waarde. Iu den van Marseille komenden trein bevond zich de Iudische post. Het mail stoomschip dat op den van Parijs komenden posttrein wachtte, is van Mar seille met 4 h 5 uur vertraging vertrokken. Omtrent dit spoorweg-ongeluk deelt de vertegenwoordiger van de Matin nog de volgende bizonderheden mede: Toen hij om middernacht op de plaats van de catastrophe arriveerde, ontrolde zich een tragisch schouwspel voor zyn oogen. Het schijnsel der toortsen wierp een flauw licht op een onbeschrijflijke chaos, op fantastische puinhoopen van versplinterde waggons, doorgebogen rails en dooreengeworpen bagage. Hier en daar werden de vlammen van den verbranden trein door den wind aangewakkerd en laaiden nog even op. En boven alles uit, zag men de groote locomotief van den sneltrein met den tender op zy geworpen. Rondom de machine had zich een menigte ver zameld, die met verbijstering luisterde naar de kreten die van onder 't kolos sale gevaarte weerklonken. Het bleek mevrouw Araie te zyn, die hevige pijnen lydend, onder den tender was geraakt. Zonder dat men er in slaagde de onge lukkige te bevrijden, overleed zij des morgens om vyf uur aan de bekomen verwondingen, nog onkundig over het lot van haar echtgenoot, die zich ook in den trein bevond en nog vermist wordt. Men vreest, dat ook hy onder de slachtoffers behoort. Uit te maken was dit tot dusverre nog niet, daar gelyk men weet, bijna alle lyken onher kenbaar verminkt werden. Onder de redders onderscheiden zich vooral eenige soldaten. Eén hunner, die er in geslaagd was een dame uit een benarde positie te bevrijden, werd op hetzelfde oogen blik door de ontploffing van een gas-reservoir weggeslingerd. Eenige oogenblikken bleef hy verdoofd liggen, maar nadat hy bijgekomen was, ont dekkende, dat hy slechts eenige ontvel lingen had opgeloopen, verleende hy onmiddellijk opnieuw zyn krachten aan het reddingwerk. Een Fransch genees heer, Bordas genaamd, die zich onder de passagiers van den sneltrein bevond en de eerste geneeskundige hulp aan de slachtoffers verleende, zeide„Wij reden met een snelheid van minstens 100 K.M. per uur, toen de botsing plaats had. Ik bevond my in één der achterste waggons, waaruit zich laat verklaren, dat ik slechts weinig van den schok gevoelde. Er heerschte een dikke mist en het is geen wonder, met het oog op de snelheid, welke de trein ontwikkelde, dat de machinist de signalen niet of niet goed heeft kunnen waarnemen". Bordas slaagde er in, geheel alleen drie postbeambten, die groot gevaar liepen levend te verbranden, uit een omge worpen waggon te bevrijden. De correspondent verhaalt ten slotte, hoe hy mede hielp met het vervoer der gewonden' naar het hospitaal, waar in een aparte zaal de verminkte of ver koolde lyken, die te voorschijn waren gebracht, werden neergelegd. Waar men zich ook wendde, overal zag men hartverscheurende tooneelen, nog aan grijpender gemaakt door de koude van den rai8tigen, pikzwarten nacht. BELGIË. De staking onder de kolenmyn- werkers in de Borinage, tengevolge van de aangekondigde loonsverlaging, breidt zich steeds uit. Woensdag legden weer 1800 man het bijltje er by neer. De minister van oorlog heeft op de vraag van den liberalen afgevaardigde Flechet geantwoord, dat er geen aan leiding bestond otn een onderzoek te gelasten, naar aanleiding van de ver klaring van getuigen Von Metzen in het Krupp-proces, dat hij als Belgisch vertegenwoordiger der firma Krupp aan zienlijke sommen had uitgegeven. De Belgische Congo zal vermoe delijk het volgend jaar een tekort van 20 millioen francs opleveren. Dat mag het moederland bijpassen. De caoutchouc- crisis, de vermindering en de algeraeene geldduurte dragen er schuld aan. Luik, 5 Nov. Gisterenavond is in de nabijheid van Luik een trein in de richting van Hervé met een anderen trein in botsing gekomen3 personen werden gedood, 4 gewond. Een bestuurder van de Gentsebe wereldtentoonstelling verklaarde een dag blad schrij ver, dat het tekort dier onder neming 24 tot 3 millioen frank beloopt. De Soir bevat mededeelingen over de werkzaamheid der firma Krupp in België,, die volgens het blad aan de beste bron ontleend zyn. De Belgische regeering had bij Krupp 8 kanonnen voor den prijs van 4.800.000 francs besteld, terwijl de firma Schneider te Creuzot dezelfde kanonnen voor 2J millioen francs had aangeboden. Dat grebeurde onder minister Hellebauf. Later heeft de commissie, die benoemd was om die zaak te onderzoeken, her haaldelijk overlegging der desbetreffende stukken gevraagd, maar steeds tever- efs. In de Kamer vroeg nu Roy er aan den minister van oorlog, waarom deze niet een bizon^eren Belgischen vertegenwoordiger benoemd had ora het Krupp-proces bij te wonen en nota te nemen van al wat België betrof. De afgevaarde Flechet, vroeg den minister of deze geen, onderzoek wilde gelasten, daar Von Metzen verklaard had, dat hy als vertegenwoordiger van Krupp in België veel geld had uitgegeven. Aan beiden antwoordde de minister, dat hij geen aanleiding vond, om te doen wat zy verlangden. NEDERLAND. Assen, 5 Nov. Een paar koeien van den landbouwer J. B. te Havelte, hadden de afsluiting om het land Verbroken en liepen onbeheerd rond. De vrouw van een arbeider, bezig met het aardappeirooienwilde de dieren terugjagen, waarop zij door één der koeien werd aangevallen en tegen den grond geworpen. Gelukkig waren enkele arbei ders, onder wie ook haar man, jn de nabijheid, 't Mocht hun gelukken het woeste dier le verdrijven en de arme vrouw te bevrijden. Met opengereten arm, enkele kneu zingen en verscheurde kleeren kwam zij thans vrij. Amsterdam, 6 Nov. OnlaDgs deelde men mede, dat voor de Rechtbank alhier een procedure aanhangig was tusschen een steenzetter en een patroon (De R die hem de helft van een twintigje der Staatsloterij, waarop de 100.000 gevallen was, afhandig zou hebben gemaakt. Geruimen tijd deelde men dienaangaande niets meer mede, omdat gedurende al dien tijd onderhandelingen gevoerd zijn tusschen de advocaten mr. Mendels voor den steenzetter en mr. Groote voor de familie van den patroon, om een schikking te bewerkstelligen. Thans verneemt men, dat deze schik king tot stand gekomen is, zoodat liet aanhangig proces van de rol zal worden geroyeerd. Tfel, 5 Nov. In de azynfabriek van de firma Verniet Fuchs had heden nacht door het uiteenspringen van een distillatie-toestel een hevige ontploffing plaats, waardoor de 42-jarige werkman G. de Leeuw, kostwinner zyner oude moeder, op slag gedood en de werkman J. van Kleef door 120 gr. heete azyn- zuur ernstige wonden in het gelaat ontving. Zyn gezichtsvermogen is hy öf kwyt, of het heeft zeer veel geleden. Het dak der afdeeling, waarin het toestal stond, is grootendeels wegge slagen, terwijl de buitenmuur ontzet is en een groot gat vertoont. De werkzaamheden zullen voorloopig moeten stilstaan. Omtrent de oorzaak, is niets met zekerheid te zeggen. Het toestel stond onder geenerlei druk. Vliravenliage, 0 Nov. Blijkens bericht van den Nederlandschen gezant te Parijs waren iu den verongelukten trein te Meluu elf Hollanders, negen zijn onge deerd, 1 is vermist en 1 gedood, namelijk zekere Van Kervel. Bij de heden gehouden regiments oefeningen van het 15e regiment infanterie uit Delft, ouder Rijswijk, is een milicien in zijn bajonet gevallen, die diep in het lichaam drong en daar ernstige verwondingen toebracht. Dr. Rademaker verleende de eerste hulp. Rotterdam, 6 Nov. Hedenmorgen is door den landbouwer A. L. van Haam stede bij de politie alhier aangifte gedaan van de vermissing van een portefeuille inhoudende f 4800. De heer L. gelooft dat hij de portefeuille verloren heeft. Dordrecht, 6 Nov. Gisterenochtend 8 uur had de smid C. Barth te 's Graven deel, het ongeluk, in de zwingelarij van B. Kooraans door den drijfriem van een motor te worden gegrepen. Hij werd verscheidene malen rondgesleurd, met het gevolg, dat zijn beide onderbeenen totaal verbrijzeld werden. Nadat door den geneesheer Vetten aldaar de eerste hulp was verleend, werd de ongelukkige per brancard naar het ziekenhuis alhier vervoerd. Aanbestedingen, Yerkoopingen, em. Haamstede, 4 Nov. Ten overstaan van notaris F. J. H. Jespers werden ten verzoeke van den heer J. Boot Cz. publiek verkocht Een vare koe voor f200; een melkkoe voor f 311; kalfvaarzen voor f 271, f 240, f 251, f 261, f 241, f 227, f 218, f 2372^-jarige vaarzen voor 1' 216 f 224, f 2^22-jarige os f187; Ij-jarige ossen f 142, f 150, f 131. St.-Maartensdyk, 5 Nov. Ten overstaan van notaris Meulenberg werd heden avond in tweede veiling, ten verzoeke van den heer N. J. Nelisse c. s., publiek verkocht, de navolgende onroerende goederen. Gemeente St-Maartensdyk I. Een perceel weiland, watergang en zykantweg, in Woudhoek, groot 4.7520 hectaren, verdeeld in 3 onderdeelen, welke gecombineerd werden loegerw«5ien, voor f 790 per bl. gemet. II. Een perceel weiland, in Loteryhoek, groot 1.7725 hectare, voor f965 per bl. gemet. III. Een perceel weiland, aldaar, groot 1.8790 hectare, voor f855 per bl. gemet. IV. Een perceel bouwland, aldaar, groot 1.2890 hectare, voor f 1010 per bl. gemet. V. Een perceel bouwland en water gang, aldaar, groot 1.3560 hectare, voor f 1015 per bl. gemet. VI. Een perceel bouwlan'd, in Pier- hoekshoek, groot 1.0230 hectare, voor f 740 per bl. gemet. VII. {Jen perceel weiland en water gang en zijkantweg, in Lammekenshoek, groot 0.7720 hectare, voor f 750 per bl. gemet. VIII. Een woonhuis en erf, aan den Molendijk, voor f 3875. Gemeente Scherpenisse. IX. Twee perceelen weiland en zykant weg, in Noordhoek, samen groot 2.13 hectaren, gecombineerd toegewezen, voor f 246 per bl. gemet. Middelburg, 6 Nov. Aau het gebouw vau het Provinciaal bestuur in Zeeland alhier werd heden aanbesteed het onder houd vau eenige werken bij de Oude Hoeve aan de Noordzijde van het eiland Schouwen, behoorende tot de ze6werken in de provincie Zeeland, gedurende de jaren 1914, 1915 en 1916. Raming f 3280 per jaar. Inschrijvers waren de heeren C. de Voogd, Duivendyke, f 3560; J. M. Dekker Sz., Brouwershaven, f 3550; P. M. Panny, Zierikzee, f 3494en P. Vink, Noordgouwe, f 3438. Marius de Vos uog in leven Een Amsterdammer, een bekend zwemmer, heeft dezer dagen uit Parys van zijn vriend, August de Clercq, die op 't oogenblik deelneemt aan de worstelwedstrijden in het Nouveau Cirque te Parys, een ansichtkaart ont vangen, waarop deze eenige bizonder heden over het tournooi schreef en waarin hij o. a. melding maakt van het feit, dat_ hy Marius de Vos, den be kenden uitbreker, heeft gesproken. Gedurende de wedstrijden in het circus, waar o. a. nog een Hollander, Van Riel geheeten, optreedt, werd De Clercq op zekeren avond medegedeeld, dat een heer hem buiten wachtte en hem wenschte te spreken. Buiten gekomen, herkende De Clercq Marius de Vos. De uitbreker had een klein, zwart baardje. Zooals men zich misschien herinneren zal, brak Marius de Vos uit de ge vangenis te Schevingen, alwaar hij opgesloten zat voor een inbraak in een goud- en zilverwinkel te Rotterdam. Hy slaagde er in, uit te breken en nam, naar men zegt, de wyk naar Frankrijk per vliegmachine. Te Parys werd hy herkend en ge arresteerd. In afwachting van zyn uitlevering werd hy in een gevangenis aldaar opgesloten. Maar ook hier wist De Vos door middel van aaneenge knoopte lakens te ontsnappen, geholpen door zijn broeder. Algemeen werd ge loofd, dat hy naar Argentinië gevlucht was, toen op zekeren dag een bedelaar, door messteken zwaar verminkt, in één der straten van Parys gevonden werd. Deze persoon, die gedurende het trans port naar het hospitaal aan zyn verwondingen bezweek, vertoonde een frappante gelijkenis met den in- en uitbreker, die de politie reeds zooveel last en hoofdbrekens had bezorgd. Van den doode werden vingerafdrukken, door 'n bekenden dactyloscoop genomen en deze geleerde kwam, door vergelijking, tot de conclusie, dat dit De Vos moest zijn. En nu, eenige dagen geleden, dook de geheimzinnige misdadiger weer eens klaps op en vertoonde zich, zooals hierboven reeds gemeld is, aan een landgenoot, die hem van lange jaren terug, toen De Vos zich nog in sport kringen bewoog, herkende. Lastige werklui. De landbouwer Pruisen, in de Haar lemmermeer, had drie arbeiders aange nomen om suikerbieten te lossen. Zonder reden bleven ze des morgens van 't werk weg. De landbouwer stelde toen andere werklieden aan. 's Middags kwamen de 3 mannen even wel weer boven water, en toen ze andere maunen in hun plaats aangesteld zagen, eischten ze van den landbouwer IJ gulden schadevergoeding en toen hij dit niet wilde geven, werd hij met een mes bedreigd. De drie boerenknechts dreigden boven dien de mannen, die in hun plaats aan gesteld waren, met messen. Als ze niet van het werk gingen, dan zouden ze aan 't mes gaan zoo werd geroepen. Uit vrees zijn de bedreigden toen van het werk weggegaan. Nu stonden de drie dreiglustige knechts voor de Haarlemsche rechtbank. De eisch tegen den belhamel luidde 2 maanden gevangenisstraf en tegen de twee anderen respectievelijk een maand en drie weken. Dit vonden de beklaagden veel te veel. Veemarkt te Dreischor. Woensdag 5 November. Aangevoerd 80 stuks jong vee. Handel vrij levendig. MARKTBERICHTEN. Zierikzee, 6 Nov. De aanvoer bestond hoofdzakelijk uit bruine boonen en tarwe. Bruine boonen moesten 75 ct. it f 1 lager worden afgegeven. Erwten (kleine) f 8 a f 9kroonerwten f 8,50 a f 10schokkers f 8,50 a f 11 bruine boonen f 9 a f 11,60uien f 1,50; aardappelen f 1,60 a f 2,60; hooi f 24. Middelburg, 6 Nov. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer redelijk tarwe vast, witte boonen 50 cent en ronde bruine boonen f 1 hooger, overigens onveranderd. De prijzen waren als volgt: nieuwe tarwe f 7 f 7,50; rogge f 6,50 a f7;

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1