ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 22 September 1913. EKRSTË BLAD. B ERICHT. Kostelooze koepokinenting cn lieriuënting I L L U M 1 N A T I E. BEKENDMAKIN G. M I L I T I E. Onderzoek betreffende voor- Uit Stad en Provincie. (Z icrikzeesche C o ti r a n 1 ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VKIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar bjj vooruitbetaling. 70ste JAARGANG. No. 9443. Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur i A. FRANKEL. Redacteuri i. WAALE. ADVERTENTIE IV. Van 1—3 regels 30 ets meerdere regels 10 ets. By abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrydagsmiddags uiterlyk 2 Dit nummer bestaat uit twee bladen. Zij, die zich met I Oct. a,8. op ons blad abonneefen, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. De Directeur A. J. DE LOOZE Jr. op Woensdag 24 September e.k.j 's namiddags van 2 tot 4 uur, in het gebouw voor lijders aan besmette lijke ziekten, staande in de Sint-Antonie- of Manhuisstraat, wijk C no. 80. De geneesku ndige, met de vacci natie belast, verzoekt met aan drang zorg te dragendat de beide bovenarmen van de in te enten kinderen en volwassenen goed gewasschen zijn. D.' BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van Ziekikzee Overwegende dat bij gelegenheid der alhier te houden onaf'hankelykbeidsfeesten vermoede lijk onderscheidene ingezetenen aan hunne woningen illuminatiën of versieringen zullen willen aanbrengen; Gelet op artikel 75 der Algenieene Politie verordening Verleenen aan allen, die hunne woningen willen illuuiineeren, ontheffing van het in genoemd artikel opgenomen verbod. Ziekikzee, den '20 September 1913. De burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DEK VLIET, Burgemeestor. P. D. DE VOS, l0.-Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziekikzee Gezien het schrijven van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 13 September j.l.*, no. 103a, 2e afdeeling0 Brengen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd een afdruk van het besluit van Gedeputeerde Staten dezer provincie van bovengenoemden datum, betreffende het leggen of hebben van spoorstaven, tengebruike van Spoorwagens door de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij, m onderscheidene gemeenten van Schouwen en Duiveland. Ziekikzee, den 20 September 1913. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DER VLIET, Burgemeester. P. D. DE VOS, 1.° Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Zibmxzke maakt bekend, dat in de maand NOVEMBER a.s. zal plaats hebben het onderzoek tot het verwerven van het bewtfs betreffende bet vol doen aan de eiscüeu van voorgeoefendheid, bedoeld in art. 70 der Militiewet. Het bezit van dat bewijs geeft in geval van toewijzing aan de Infanterie, de Vesting-Artillerie of de Genie troepen aanspraak op een twee maanden kortoren eerste-oefeningstyd. Bedoelde eiselien zijn vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 [Staatsblad No. 188). Inlichtingen omtrent deze eischen zijn te ver krijgen ter Secretarie dozer gemeente. Het onderzoek zal aanvangen op Dinsdag 11 November cn, zoo noodig, de twee volgende dagen worden voortgezet. Het wordt gehouden in de volgende garnizoens plaatsen Leeuwarden, Groningen, Assen, Kampen, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Doesburg, Harder wijk, Ede, Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Helder, Naarden, 's-Gravenhage, Leiden. Delft, Gouda, Gorinchem, Vlissingcn, 's-Hertogenbosch, Breda, Bergen-op-Zoom en Maastricht. Aan het onderzoek kunnen deelnemen de lotelingen, die bestemd zijn om voor de lichting van het volgend jaar bij de militie te worden ingelyfd. De lotelingen, die aan het onderzoek wenschen deel te nemen, moeten zich vóór 10 October a.s. aanmelden by den Burgemeester der ge meente, voor welke zij hebben geloot. Zij moeten by de aanmelding opgeven welke gemeente zjj aan het onderzoek wenschen deel te nemen. Zij, die niet verblijf honden in de gemeente, waar zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen, moeten bovendien te'kennen geven, of zij gedurende het onderzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenschen te genieten. Aan de lotelingen, die zich voor het onder' zoek aanmelden, wordt, *voor zooveel zjj ter inlijving bestemd zijn, later bericht gezonden van de plaats (lokaliteit), waar en van het uur. waarop zij zich voor deelneming nan het onder zoek mooteu vervoegen. Ziekikzee, den 20 September 1913. De Buigemeester voornoemd, D. VAN DER VLIET. Zierikzee, 22 Sept. Vrijdagavond ten negen uur heeft de heer William Ellias Griffis in het stadhuis alhier namens de Nederlandsche Vereeniging te Philadel phia als een hulde aan de nagedachtenis van Pieter Cornells Plochoy een bronzen gedenkplaat onthuld. Genoemde Plockhoy, die in de zeven tiende eeuw geleefd heeft, was te Zierikzee geboren, heeft zich in Noord-Amerika metterwoon gevestigd, en zich aldaar door zijn werkzaamheid op sociaal gebied een zoodanigen naam gemaakt, dat de Nederlandsche VereeDiging te Philadelphia zyn nagedachtenis door een gedenkplaat wilde vereeuwigen. Hiertoe was de heer William Ellias Griffis als afgevaardigde van genoemde vereeniging met een paar familieleden uit Amerika overgekomen. De burgemeester heette na de eerste begroeting in de Bngelsche taal hen welkom. In zyn toespraak legde hij er den nadruk op, dat het voor onze stad een groote eer is, dat hier nu meer dan twee eeuwen geleden een man geboren is, zóó eminent, dat bewoners van het groote Amerika, waar zoovele beroemde personen zyn geboren, hebben gewerkt en nog werken, naar dit afgelegen oord zyn gekomen om zijn nagedachtenis te eeren. Dit wordt, zeide spreker, door ons op hoogen pry's gesteld. Zoo ook de tegenwoordigheid van u allen, die daardoor blijk geeft van uw belang stelling. Deze toespraak werd door den heer Grilïis beantwoord. In zyn antwoord schetste deze het beeld van Plockhoy en al hetgeen deze Zierikzeeënaar voor Amerika op sociaal gebied gedaan heeft. De gedenkplaat is in een massief eikenhouten lyst gevat. Op de plaat staat in vergulde letters One in Christ. To the glory of God and in honor of Pieter Cornelis Plockhoy of Zierikzee, a pioneer of Christian civilization in America, founder of the Dutch colony at Swaanendael, Delaware, U. S. A. The Netherlands Society of Philadelphia rears this memorial September 1913. Nadat de gedenkplaat door raej. M. E. Ulbricht uit Kentucky onthuld was, heeft mr. A. J. P. Fokker, als voorzitter van het Oudheidkundig Genootschap „Zierickzee", het Araerikaansche gezel schap als volgt toegesproken: Om de waarheid te zeggen was de naam van P. C. Plockhoy onbekend aan de meesten van ons, en zy, die den naam kenden, kenden Plockhoy alleen als een der pionniers van sociale her vorming, maar wisten niet, dat er eenige connectie had bestaan tusschen hem en Zierikzee. Uwe brieven vestigden onze aandacht op de verdiensten van dezen man, wiens wieg hier driehonderd jaren geleden eenmaal stond, en die in zyn geboortestad geheel vergeten was, al is hij iemand geweest, op wien Zierikzee trotsch behoort te zyn. Ik verzeker |u, dat deze gedenktafel op hoogen prys gesteld zal worden door den Raad en de ingezetenen in Zierikzee. Ofschoon ver van elkander, zijn de relaties tusschen Holland en Amerika velen, en zelfs in deze eilanden zyn honderden, die iamilie hebben in de Yereenigde Staten en honderden van hier afkomstig, hebben in Amerika een voorspoed bereikt, die zy hier Dimmer zouden hebben kunnen verkrijgen. Mag ik u verzoeken, onzen dank te willen overbrengen aan de Netherland Society te Philadelphia en haar te zeggen, dat wy zeer dankbaar zijn voor de gedachtenis van Plockhoy, den aller eersten stryder tegen de slaverny, en mag ik u persoonlijk danken voor al de moeite, die gy u getroost hebt om dit gedenkteeken hier te plaatsen en zelf over te komen om het te onthullen. Voor ons en voor hen, die na ons komen, moge dit zyn een bewys, dat een man van verdienste nooit wordt vergeten, dat zyn goede daden na hem blyven leven. Vrijdagavond vergaderde in het café Juliana de Liberale Kiesvereeniging onder voorzitterschaj van den heer L. Doeleman. Na opening en lezing der notulen werd overgegaan tot het stellen van een candidaat voor den gemeenteraad. By acclamatie werd de héér E. J. Gelderman als zoodanig geproclameerd. Aan de orde was nu het stellen van een candidaat voor de Provinciale Staten. Allereerst werd de vraag gesteld, of men ditmaal al of niet zou afwyken van de traditie, die aan Zierikzee het recht gaf drie ingezetenen naar de Staten af te vaardigen. Na een levendige discussie werd deze vraag in bevestigen den zin beantwoord. Als candidaten werden genoemd en aanbevolen de heeren Beelaerts van Emmichoven, L. Koopman Cz., J. VV. van Oeveren en A. van der Weijde. Met groote meerderheid van stemmen werd laatstgenoemde als candidaat ge kozen. Naar de vergadering der Centrale Liberale Kiesvereeniging, die a.s. Vrijdag des namiddags ten drie ure in de koffie kamer der Concertzaal zal gehouden worden, werden afgevaardigd de heeren A. Anker, J. Verdoorn, W. J. Rensen, I. Douw, mr. D. v. d. Vliet, J. van Schelven J. v. d. Vliet, Loewer, rar. v. Geuns, A. G. Kijn, Pomes, J. Waale, H. A. Geluk, mr. II. Polvliet, J. A. Legeraaat. Wij hebben onlangs ontvangen het 2de doel van een boekske, getiteld: „Poëzie voor onze Kinderen", uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. dichters, verzameld door mevrouw W. L. Boldingh- Goemans. De schoolopziener in het arrondissement Haarlem, de heer Sterck, beveelt dezen bundel ten gebruike op de scholen ten zeerste aan. Wy vestigen gaarne de aandacht van belangstellenden op dezen voor de kinderen zoo geschikten dichtbundel. Bij resolutie van den Minister van Financiën zijn benoemd in de commissie voor bet examen voor kommies-verificateur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen: tot lid en voorzitter, de heer C. F. L. Mirandolle, hoofd-inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen bij het departement van financiën te 's-Gravenhagetot leden, de heeren inspecteurs der directe be lastingen, enz.J. R. Tijssens te Enschede L. J. Smeets te Bergen-op-Zoom, en J. A. van Bendegom te Oostburg. Bij koninklyk besluit is aan J. J. Vyverberg, kommies 1ste kl. bij 's rijks belastingen te Goes, een pensioen ver leend van f (507. Hier ter stede is men nu ijverig werkzaam de laatste toebereidselen te maken voor het naderend onafhankelijk- heidsjubilaeum. Commissies en particu lieren zijn onvermoeid iu de weer oip het feest, dat twee dagen zal'duren, zoo luisterrijk mogelijk te maken. Aanstaanden Maandag zal aan de schoolgaande kinderen een bioscoop voorstelling in de Concertzaal worden aangeboden. Des avondsna afloop der godsdienstoefening in de verschil lende kerken, zal een schitterende liclitstoet door de straten dezer gemeente trekken. Uit alle kringen der samen leving is reeds deelneming aan dezen lichtstoet toegezegd. Die deelneming zal trouwens voor een ieder open staan, die den leeftijd van zestien jaar bereikt heeft. Op het plein bij het „Huis van Nassau" is de verzamelplaats. Een ieder, die voorzien is van een één- kleurigen ballon, wordt tot dat plein toe gelaten. Het standen verschil is opgeheven. Want zij zijn allen zonen en dochters van hetzelfde vaderland, die ons ver heugen, dat een honderd jaar geleden ons land van de Fransche ovorheersching verlost werd. Men zegge niet, loopen met een lampion of vlag, dat past niet bij mijn waardigheid. Daarvoor ben ik te deftig. Weg met al die deftigheid! Gezamenlijk feestgevierd, gezamenlijk ons verblijd, dat wij weer een zelfstandige natie zijn. Als de nood toch aan den man komt, dan moeten ter verdediging van onzen vaderlandschen bodem wij ook gezamenlijk naar de grenzen optrekken. Dan wordt niet gevraagd naar stand of rang. Eién zijn wij allen in onze liefde voor het vaderland. Één zijn wij allen in onze vreugde. Uit de plooi dus. Ook zij op die dagen alle partijschap vergeten. Slechts één gedachte beziele ons, één gedachte, zoo schoon uitgedrukt in het zoo bekende volkslied: Wy leven vrij, wij leven blij Op Neérlands dierb'ren grond Ontworsteld aan de slavernij, Zij wij door eendracht groot en vrij, Hier duldt de grond geen dwinglandij, Waar vrijheid eeuwen stond! (bis). Zoo leven we altyd vrij en bly Op Ne< rlands dierb'ren grond; Door trouw aan eigen wetten vry, Praalt Nef-rland in der volken ry, En 't Vaderland blijft groot en vrij, Tot 's werelds avondstond(bis). Haamstede. In eene Zaterdagavond onder leiding van ds. Van Maanen ge houden vergadering van de afdeeling van het Groene Kruis werd een huis houdelijk reglement vastgesteld. Een commissie werd benoemd voor 't nazien van de rekening over 1913, terwyl de belooning van den magazynmeester op f 15 werd bepaald. De afdeeling Haam stedeBurgh telt ruim 200 leden. Ellemeot. De Liberale Kiesvereeniging „Ellemeet en Eikerzee" heeft met alge nieene stemmen den heer A. van der Weyde candidaat gesteld voor het lid maatschap van de Provinciale Staten. Noordwelle. De Liberale Kiesvereeni ging heeft met algemeene stemmen voor de Provinciale Staten candidaat ge steld den heer A. van der Weijde te Ellemeet. Brouwershaven. Op 5 en 6 September j.l. werd alhier door de schiet- en weer baarheids vereeniging „Prins Maurits van Nassau" een provinciale schietwedstrijd gehouden, waaraan door 10 vereenigingen werd deelgenomen. Beide dagen woei er een sterke wind, zoodat de schutters daarvan veel last ondervonden, en daardoor werden geen hooge series geschotende medaille voor den besten korpsschutter werd op Vrijdag 5 September door J. van de Velde te Zonnemaire behaald met 55 punten en op Zaterdag 6 September door A. de Later met 56 punten. Voor beide dagen was een medaille voor den besten korps- schutter beschikbaar gesteld. In afdeeling A, wat den bondskorps- wedstrijd was, behaalde de sch ietver eeniging „Prinses Juliana" van Sint- Aunaland met 410 punten den len prijs „Willem Tell" van Kerkwerve met 388 punten den 2en prijs; „Prins Frederik Hendrik" van Zierikzee met 384 punten den 3en prijs; „Graaf Adolf van Nassau" van Nieuwerkerk met 380 punten den 4en prijs. Afdeeling B (eerebaan personeel). A. de Later van Nieuwerkerk, met 56 punten 1ste prys; J. van de Velde van Zonnemaire, met 54 punten 2de prijs F. van den Bout J.Wz. idem, met 54 punten 3de prijs; C. H. de Braai van Nieuwerkerk, met 54 punten 4de prijs. Afdeeling C. Korps wedstrijd voor de aangesloten vereenigingen bij Volksweerbaarheid. „Prins Hendrik" van Zonnemaire, met 263 punten 1ste prijs; „De Schiet- vereeniging" van üosterland, met 240 punten 2de prys; „Prinses Juliana" van St.-Annaland, met 228 punten 3de prijs; Maarten Roinijn van Ouwerkerk, met 227 punten 4de prijs. Afdeeling D. (geldprijzen). I. A. de Later van Nieuwerkerk met 88 punten2. T. van den Bout van Zon nemaire met 88 punten3. A. Goede- gebuure van St.-Annaland met 87 punten; 4. M. P. Duijzer van St.-Annaland met 86 punten; 5. A. Leeuwe van Zierikzee met 86 punten6. P. T. Jonker van Brouwershaven met 86 punten7. C. H. de Braai van Nieuwerkerk met 85 pun ten; 8. J. v. d. Velde van Zonnemaire met 85 punten; 9. M. P. Lanoij van St.-Annaland met 84 punten; 10. J. de Korte van Bruinisse met 84 punten; 11. J. van Kooten van Ouwerkerk met 84 punten. Afdeeling E (Eerebaan korps). „Prinses Juliana" van St.-Annaland met 263 puuten, le prijs; „Prins Frederik Hendrik" van Zierikzee met 247 punten, 2e prijs; „Prins Hendrik" van Zonne maire met 245 punten, 3e prijs. Afdeeling F. Personeele baan, uitsluitend voorde leden van de wedstrijdgevende vereeniging. P. T. Jonker, Brouwershaven, met 50 X>unten le prijsC. van Schelven Centz. idem, met 50 punten 2e prijs; P. van 't Hof Joostz., idem, met 49 punten 3e prijs; T. Jonker Pz., Duivendijke, met 49 punten 4e prijs. Noordgouwe. De Liberale Kiesvereeni ging alhier heeft met algemeene stemmen candidaat voor de Provinciale Staten gesteld den heer A. van der Weijde te Ellemeet. Tot afgevaardigden naar de centrale vergadering zijn gekozen de heeren J. C. Coomans, J. de Keijzer en J. Romeijn. Drelschor. De liberale kiesvereeniging alhier heeft in hare vergadering van j.l. Zaterdag voorloopig candidaat gesteld, den heer J. W. van Oeveren te Nieuwerkerk. Afgevaardigden naar de centrale vergadering te Zierikzee zijn de heeren N. Verjaal en J. Doeleman Jz. Bruinisse. In de Zaterdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin de heeren Elenbaas en De Koning afwezig waren, werd, na voorlezing der notulen, door den voorzitter mede gedeeld, dat hij met den heer De Crane te Zierikzee heeft gesproken over de overname van de waterleiding de Dee. Deze zal een schriftelijke opgave be- trefleude de kosten aan den gemeente raad doen toekomen; 2°. dat het trottoir vóór de nieuw gebouwde woningen bij het postkantoor nog niet is gelegd, omdat het bestuur der bizondere school nog niet met de woning gereed is; 3°. dat op 15 dezer de havenwerken door den ingenieur met Burgem. en Wetk. zijn opgenomen. Zoodra het rapport daarvan gereed is, zal de ingenieur dit den Raad doen toekomen. Ingekomen waren: a. het proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvangerwaarbij alles in orde werd bevonden b. een brief van Gedeputeerde Staten, houdende verzoek in het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur deze bepaling op te nemen, dat Burgem. en Weth. ten minste eenmaal iu het jaar op een niet vooraf bepaald tijdstip de boeken en kas van den secretaris-ontvanger vati het Burgerlijk Armbestuur moeten opnemen. Hiertoe wordt besloten. c. een brief vau het Burgerlijk Arm bestuur, houdende aanbieding van de begrooting dienst 1914. Deze wordt met algemeene stemmen vastgesteld met een subsidie van de gemeente van f 1300. Daarna wordt een voorstel van Burgem. en Weth. betref!end een af- en over schrijving op de begrooting voor 1913 met algemeene stemmen aangenomen. Ten slotte wordt de gemeente- begrooting voor 1914 met algemeene stemmen vastgesteld iu ontvangst en uitgaaf op ruim f 28754, met een post voor onvoorziene uitgaven van f 1975. Bij de rondvraag zegt de heer Jumelet, dat op den kop van den kleinen Dam eenige herstellingen noodig zijn. De heer Van Vessem wijst er op, dat het restant van de steenen op het steen en Padje dienen verwijderd te worden, omdat er anders weldra geen een meer zal overschieten. De heer Bolier merkt op, dat zijn aandacht is gevallen op den slechten toestand van de straat op het Kerkplein van af den toren tot het huis van L. Meermans; alsmede, dat de lijkbaar zeer veel last oplevert aan de dragers, omdat de kanten zoo scherp zijn. Eenige verbetering dient noodzakelijk te worden aangebracht. De voorzitter zegt toe deze wenken aan den gemeente-opzichter te zullen mededeelenwaarna de vergadering gesloten wordt. St.-Ftllpsland, 20 Sept. De heer J. Dorst, die bij de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering met algemeene stemmen (6) tot wethouder is herkozen, heeft voor die benoeming bedankt. Benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand, de heer C. van Bendegom, ambtenaar ter secretarie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1