ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Vrijdag 25 Juli 1913. Eerste Blad. Oproeping tot verschijning voor den Militieraad. WAAKZAAMHEID. (Z ierikzccsche Cour a ii t ABONNEMENT. De abonnementsprijs van (lit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 69ste JAARGANG, No. 9418 Directeurs A. J. DC LOOZE Jr. Uitgewer-Hoofdredacteur i A. FRANKEL. Redacteurs J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 13 tegels 30 ets meerdere regels 10 ot«. Bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrjjdagsmiddags uiterlijk 2 ure. Dit nummer bestaat uit twee bladen. De BURGEMEESTER van Zikrikzek; Gelet op het schrijven van den Voorzitter van den Militieraad in Zeeland en art. 51 van het Militiebesluit Brengt ter kennis van ALBERT CORNELIS DE MOOIJ en TEÜNIS VAN DER 8CHELDE, ingeschrevenen van de Gemeente Ziekikzee voor de lichting 1914, die zich bij den Militie raad aan een geneeskundig onderzoek moeten onderwerpen, dat zij daartoe voor dien Raad moeten verschijnen op Woensdag Augustus 1918, des voormiddags te 101 uur, in het Stadhuis te Goes. Zierikzee, den 24 Juli 1913. De Burgemeester van Zierikzi.k, D. VAN DER VLIET. Onveiligheid Vaarwater. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt •het navolgende bericht, betredende schiet oefeningen, ter kennis van zeevarenden, die daarbij belang kunnen hebben, t. w. Schietoefening van het fort. Hoek van Holland. 4de District. Volgens niededeeling van den Minister van Oorlog zal op 29 Juli a.s. eene schietoefening worden gehouden van het fort Hoek van Holland. Er zal gevuurd worden met, kanonnen van licht kaliber (G c.M.), waarbij onveilig wordt gemaakt een driehoek, gevormd door net fort, eene roode vlag beN. en eene beZ. het zeegat tot op 3100 M. van het fort. Op den dag, waarop gevuurd wordt, zal van het fort eene roode vlag waaien, die 3 uur vóór het begin der oefening halfstok en één uur vóór de oefening geheel voorgeheschen wordt. Zierikzbe, den 25 Juli 1913. De Burgemeester voornoemd, D. VAN DER VLIET. STADSWAAG. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de Waag, wegens te doene herstellingen, gedurende twee dagen (Woensdag 30 en Donderdag 31 Juli a.s.) buiten werking is gesteld. Zierikzee, den 25 Juli 1913. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DER VLIET, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Algemeen Overzicht. Aan de S. D. A. P.die, zooals de raeesten onzer lezers en lezeressen weten, thans achttien harer leden naar de Tweede Kamer afvaardigtheeft de kabinets-formateur, dr. Bos, een drietal portefeuilles in het te vormen linksche kabinet aangeboden. En de socialistische leiders, die aanvankelijk de beslissing over dit aanbod aan een bijeen te roepen socialistisch congres - wilden overlaten, hebben, vermoedelijk opmerkzaam gemaakt door dr. Bos, dat door die bijeenroeping de oplossing van de rainisteriëele crisis aanmerkelijk zou vertraagd worden, hetgeen niet in 's lands belang werd geacht, en bovendien strijdig werd beschouwd met de parlementaire gebruiken, besloten van het aanbod geen gebruik te maken. Heel verstandig. Want indien zij het van zich hadden kunnen verkrijgen om met die zoo vaak gesmaalde bourgeois in één Ministerie zitting te nemen, dan hadden zy zich blootgesteld aan het niet denkbeeldig gevaar op een gegeven oogenblik in conflict te komen of met hun eigen partygenooten, öf met de niet socialis tische medeleden van het Kabinet. Ter voorkoming nu van een conflict ter eene of ter andere zyde, is de weigering der socialistische hoofdmannen als een daad van voorzichtig beleid aan te merken, Nadeelige gevolgen kan die daad niet hebben. Want nu ligt het voor de hand, dat het Ministerie gevormd moet worden uit de concentratie, die met het oog op de hoofdpunten van haar pro gramma, kan rekenen op den steun en medewerking der socialistische groep. Want deze heeft verklaard alles in het werk te zullen stellen, teneinde te komen tot algemeen kiesrecht en staats- pensionneering voor alle arme ouden van dagen, zoowel vrouwen als mannen. Dat doel kan echter nimmer bereikt worden, indien, om een voorbeeld te noemen, de socialisten bleven volharden by hun vroegere taktiek, om de oorlogs- begrooting, die? elk jaar aan de orde komt, af te stemmen. Zij kunnen toch weten, dat de coalitie-mannen juist met het oog op die taktiek er vast reeds op rekenen, het concentratie-kabinet op de klip der oorlogsbegrooting te doen stranden. Het zou ons niet verwonderen, indien de socialistische voormannen, met het oog wat op het spel staat, aan die al te doorzichtige berekening den bodem insloegen. Eigenaardig is de huidige toestand op het Balkan-Schiereiland. Toen de Italiaansche rooftocht naar Tripolis met een gunstig resultaat bekroond was geworden, en Turkye dientengevolge uitgeput was, achten Griekenland, Servië, Bulgarye en Montenegro de gelegenheid schoon om Turkije aan te vallen, en daarvan zooveel te nemen, als zy met wapengeweld veroveren konden. Zy sloten hiertoe met elkander een verbond. Een voorwendsel was ge makkelijk gevonden. In naam van het Christendom werd de oorlog aan de ongeloovige Moslems verklaard. Turkye, niet bestand tegen dien onverhoedschen aanval, verdedigde zich, hoewel van vier kanten bestookt, dapper, maar meest wegens de overmacht, waarmede het te kampen had, het onderspit delven. Europa's mogendheden, onder ling verdeeld wegens hun tegenstrijdige belangen, lieten de Balkan-Staten rustig begaan, zoodat bij den vrede te Londen, Turkije een groot deel van zyn gebied in Europa aan de Balkan-Staten moest afstaan. Maar nu kregen Bulgarye met Servië en Griekenland twist over het verdeelen van den buit. Bulgarye wilde meer hebben, dan Servië en Griekenland wilden toestaan. Een oorlog ontbrandde. En Bulgarije verloor slag op slag. Ten slotte mengde zich nog een andere Balkanstaat, die tot dusverre buiten den stryd gebleven was, in hot geding. Ruraenië, dat gedurende den oorlog van de Balkanstatim met Turkye stipt neutraal gebleven was, had van Bulgarije als belooning voor zyn neutra liteit een streek gronds gevraagd. Maar Bulgarije had er geen zin in die streek gronds aan Rumenië af te staan. Nu Bulgarije in het nauw zit, zag Roemenie de kans schoon met kracht van wapenen thans te verkrijgen, wat het langs den weg der onderhandelingen niet had kunnen bemachtigen. Zonder oorlogsverklaring rukte het Roemenische leger Bulgarye's grondgebied binnen. De Bulgaarsche koning ondervindt het nu zelf eens, wat het zeggen wil van alle kanten tegelykertyd te worden aan gevallen. Zijn toestand is van dien aard geworden, dat hy zich genoodzaakt zag om vrede te smeeken. Vermoedelijk zal hierover binnenkort te Boekarest, de hoofdstad van Roemenië, tusschen al de staten van den Balkan, onderhandeld worden. Turkye heeft inmiddels van de ge legenheid gebruik gemaakt zyn slag te slaan. Zijn leger, onder aanvoering van Enver Bey, die in Tripolis zoo dapper tegen de Italianen gestreden heeft, heeft zich zonder slag of stoot van Adrianopel meester gemaakt. Wel protesteerden de gezanten der Europeesche mogendheden te Konstantinopel tegen deze schennis van het Londensche vredes-verdrag, maar zoolang dit protest niet door daden gevolgd wordt, zal Turkye er zich niet veel om bekreunen. In China is een revolutie uitgebroken De zuidelijke Chinezen zyn in opstand gekomen. Aan de zyde der opstande lingen heeft zich de bekende dr. Soen- jatsen geschaard. In een tot Jooansjikai gericht adres rechtvaardigt hy zyn handelwijze. Hij zegt naraelyk daarin, dat Joeantsjikai eigenmachtig is opge treden. Deze, die ook in de hoofdstad Peking onlusten vreest, heeft den staat van beleg laten afkondigen, de redac teuren van de dagbladen in de gevange nis gezet en de uitgifte der bladen ver boden. Radicaler kan het niet. Ovens tot verbranding van vuil in gemeenten komen in gebruik. Wie bezorgt ons ovens, oiu haar zedelijk vuil in te verbranden? »S. M. Moscoyietek, Aan dit motto word ik telkens herinnerd, wanneer ik de kleurige en zenuw- prikkelende omslagen van de zoogenaamde dotectieve lectuur, voor de ramen van tal van boekwinkels, alsmede in de meeste kiosken in groeten getale zie tentoon gesteld. En hoe gretig deze lectuur koopers vindt, ''ertelda mij no? onlangs een boek handelaartje (4de rang), die mij zeide, dat hy aan deze dingen per jaar meer verdiende don aan al de andere artikelen uit zijn winkel te zamen. En toen ik hem vroeg, of hij dat met. z'n geweten overeen kon brengen, om zoo vele, vooral jeugdige hersenen te vergiftigen mot zulke kost, haalde hij glimlachend de schouders op en zeide: „Dat moeten de lui zelf weten, of zij zo willen koopen of niet; ik ben handelsman en geen dominéé. En bovendien, ik moet toch m'n vrouw en kinderen aan 't eten houden". ,Ja, antwoordde ik, zoo redeneert de kroeghouder ook, en;tapt aan iedereen, die een borrel commandeert, zonder te vragen of zijn drank ook de oorzaak wordt van een zee van jammer en ellende. En dan die bioscooptheaters, welke in de laatste jaren als paddestoelen zijn uit den grond verrezen, en zich in den regel in een zeer druk bezoek kunnen ver heugen. Zie eens die reuzen-aanplakbiljetten, die meest al grooto overeenkomst ver- toonen met de kleurige roman-omslageD, waarvan ik zooeven sprak. Ik weet, dat er hier en daar gunstige uitzonderingen zijn, waar films worden vertoond, die werkelijk schoon zijn, en do toeschouwers in hooge mate doen genieten van heerlijke natuur-opnamen en dikwijls leerzame en opbouwende tooneelen. Maar hierover behoef ik niet verder uit te weiden, 't Is enkel myn bedoeling de aandacht te vestigen op het vele kaf, dat zich onder het koren bevindt; ontzettend veel vuil, waarvan ieder meer of minder spatten meeneemt, die er mede in aanraking komt. En een treurig verschijnsel is het op te merken, dat juist die theaters waar de meest „pikante" tooneelen worden vertoond, het drukst worden be zocht, zelfs door zg. „fatsoenlijke" menschen. „Och, verontschuldigen deze zich dan dikwijls, als men hen er op wijst, dat er toch hooger genot te smaken is, dan in het bezoek aau dergelijke vermakelijkheden, „onderzoek alle dingen en behoud het goede!" Dus zelfs met een beroep op een „gewijde schrijver" trachten zij hun lichtzinnigheid goed te praten, maar ver geten één ding, n.l. dat het zeer moeielijk is, door een modderplas te waden, zonder zijn schoenen of kleederen vuil te maken, Er is destijds om de „Zedelijkheids- wetten" geduchtig gelacheD. Wiidr is het, dat sommige al te braafdoende autoriteiten daartoe dikwijls aanleiding hebben ge geven. Maar Al 't goede kan men overdrijven, Waardoor het ophoudt goed te zjjn; Wie zich goen maat weet voor te schrijven, Wordt zelfs het beste tot venjjn. Toch kan hot niet ontkend worden, dat door de invoering van genoemde wetten reeds veel openlijk kwaads, veel onbeschaamds, dat zich brutaal in het publiek en ongestraft vertoonde, thans met strenge straffen wordt bedreigd en daardoor verhinderd. Van zekere zijde is dikwijls erg af gegeven op het bozoeken van schouw burgen; zelfs het bijwonen van de opvoering van zeer goede stukken werd uit den booze geacht. Maar my zyn familie's bekend, die nooit naar een schouwburg zouden gaan, als zijnde dit ongeoorloofd, maar wel met vrouw en kinderen de bioscoop bezoeken, waar heel wat wordt vertoond wat niet „des kinds is". En dan herinner ik mehoe voor eenigen tijd te Amsterdam een bioscoop een „stierengevecht" avond op avond vertoonde. Neen, de „beschaving" laat in ons land goen wreede stierengevechten in werkelijkheid toe, maar op het doek werdén ettelijke malen daags oude paarden uit elkander gereteD, al te kalme stieren tergend tot blinde razernij aan gehitst; het bloed zag men vloeien bij stroomen, en„dat alles was zoo mooi! zoo natuurlijk! hè, je griezelt er van maar toch mooi, o zoo mooil" Maar ook blijft mij altijd in de ge dachte, wat ik eens las van de ter dood brengiDg van twee Turken, gedurende den laatsten oorlog op den Balkan. Zij hadden zich aan plundering en roof schuldig gemaakt en waren op heeter- daad betrapt. In oorlogstijd men weet het geldt nu eenmaal tweeërlei moraal. Nu, dan, 't was toch immers oorlog en waarom zouden zij niet doen, wat zooveel anderen, hun vijanden, toch immers ook deden? Maar de tegenstander heeft hen op gepakt, en zij werden tot den strop veroordeeld. Kort recht! Zij zulleu spoedig uit het leven scheiden, uit het leven dat hun vijandig was, waar zij er zelf vyandig tegenover stonden. Toch, elke menschenziel, die van nature naar geluk smacht, voelt het tragische van zulk een geval. Tweogrijsaards, wit van haar en baard, ondanks hun misdaad eerbiedwekkend door hun fiere houding, hun kalme berusting in wat het noodlot hun bracht. Zoo staan zij daar in hun laatste uur midden tusschen hun bewakers, vlak bij den boom, waaraan straks bun doode lichamen zullen heen en weer bengelen. Dan doen ze hun gebed, en knielend tot de aarde, neigen twee hoofden in het stof, waartoe zij zullen wederkeeren. Aandoenlijk oogenblik „Misdadigers" zegt men, en ja, zij hebben zich ernstig bezondigd, maar is er dit moment van menschenwee iets minder roerend om? Welk sterveling kan zulk een tooneel ongevoelig gadeslaan en wordt niet ge troffen door dit drama? Ja toch, één is er die dit tooneel bekijkt met de oogen van een „zakenman". Terwijl het vonnis wordt, voorgelezen, en terwijl de veroordeelden hun laatste gebed prevelen, richt hij z'n ratelend toestel op den groep en profaneert daarna den diepen ernst van het oogenblik. Het toestel snort en knapt en wordt pas weer stil gezet als de tragedie tot het einde is afgespeeld. En een paar dagen daarna vertellen ons de bioscopen, op haar kleurige bil jetten en in haar annonces, hoe daar ginds op het verre oorlogsveld twee mensclien werden opgeknoopthoe interressant het is, om dat to komen zien, vooral toch te komen zien! En dan gaan de menschen van „be schaving" van stand en uit het volk zich vergapen aan dergelijke tooneelen, en ze snuiven van genot; en griezelen maar het was toch mooi, zoo natuur lijk hè't is of je er werkelijk bij tegenwoordig wasmaar mooi is 't! Ik vraag mot allen ernst: Schuilt er gevaar in zulke vertooningen of niet? Worden de menschen er naar omlaag getrokken of opgeheven? Mogen wij onze kinderen aan zulke diugen blootstellen? Willen de groote menschen met opzet hun ziel bevuileD, wij kunnen ze 't niet beletten, we kunnen slechts waarschuwen. Maar bewaart in Godsnaam do zielen uwer kinderen voor een besmetting, die erger is, dan de meest besmettelijke ziekte Daarom deed het me goed te lezen, dat aan den Rotterdamschen gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden een ver ordening betreffende de toelating van kinderen tot lichtbeelden-vertooningen. In die verordening wordt aan onder nemers verboden, kinderen beneden 16 jaar tot bioscoop vertoon iü gen toe te laten, tenzij deze speciaal „kindervoorstellingen" zyn. In de toelichting wordt gewezen op het gevaar, dat voor de jeugd ligt in het aanschouwen van films, die „een hevige spanning teweegbrengen, die onderrich ting geven in de techniek van 't misdrijf, die de toeschouwers bekend maken met immoreel© toestanden". Maar, zoo zou ik willen vragen, moeten dergelijke vertooningen niet evenzeer voor grooten verboden worden? Hoe dikwijls hebben we in den laatsten tijd kunnen lezen, dat de opvoering van tooneelstukken werd verboden, waarin een minderwaardig geestelijke ten tooneele werd gevoerd, op grond, dat dit was „kwetsing van de godsdienstige ge voelens van andersdenkenden". Maar vertooningen, waar heel veel meer zedenkwetsenden vertooningen gegeven worden, laat men begaan. Ja, zeker, Moscovieter had wel gelijk, toen hij schreef: Wie bezorgt ons ovens om al het zedelijk vuil in te verbranden? Waakzaamheid zij ieder aanbevolen, die het weimeent met het geestelijk heil der kleine en groote menschen. E. G. O. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 25 Juli. By Kon. besluit zyn goedgekeurd de wyziging in de statuten der N. V. de Concertzaal alhier. De heer W. de Haan, uitgever te Utrecht, heeft naar aanleiding van 's lands onafhankelyksfeesten een gedenk plaat uitgegeven, één in vierkleurendruk en één in autotypedruk, benevens een gedenkkaart (ansichtkaart). Wij vestigen de aandacht op deze plaat, die zeer geschikt is by eventueels schoolfeesten aan de jeugd te worden uitgereikt. - De heer H. M. Marcusse J.Lz., geboren te Camperland, thans te Lichtmis, is bevorderd tot brigadief by de bereden Kon. maréchaussée. Benoemd tot bestuursleden der waterkeering van den calaraiteuzen Leendert Abraham Polder, de heeren C. van der Maas en Th. Maas, beiden te Cats. - Voor de vacature iu den gemeente raad van Kortgene, ontstaan door het vertrek naar Rotterdam van den heer Groenewoud, zijn tot candidaten gesteld de heeren L. Maas Lz. en M. F. Zuidweg. West-Schouwen, 25 Juli. De schippers M. van der Klooster Jz., C. van der Klooster, N. van der Klooster, J. van der Klooster Cz. en Hendrik Speelman, allen te Burghsluis en deel uitmakende van het personeel van de reddingsboot aldaar, ontvingen heden door tusschen- komst van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, ieder een zilveren reddingsmedaille le klasse met daarby behoorend brevet, hun geschonken door den heer President der Fransche Republiek, voor het redden der be manning van den op 15 December j.l. gestranden Franschen schoener „Mari anne". Renosse, De kermis behoort weer tot het verledene. Weliswaar is zy met de gewone opgewektheid gevierd, doch het zeer ongure weer heeft veel afbreuk gedaan -aan de viering van het jaarfeest. Regen en wind en slechte wegen waren zoo veel oorzaken, dat Dinsdag, de beste dag, niet als gewoonlijk honderdtallen maar slechts tientallen van bezoekers uit de naburige gemeenten de kermis bezochten, een verschijnsel, dat voor herbergiers, kramers, neringdoenden en den carrouselhouder, minder aangenaam was. Wyl het geen weer was om buiten te blyven, zochten velen in de cine- matograaf of in de schouwburgtent onder directie van den heer Joh. Bakker ver- poozing en vermaak. By elke voorstelling wa8 de nette tent vol belangstellenden, vooral by de op voering van „De kleine Lord", welk tooneelspel, wy mogen het' niet ver bloemen, onberispelijk en zeer natuurlijk werd gespeeld. De hoofdrollen daarin vervuld, waren by Mevr. BakkerStoete, mej. Truuda Bakker (de kleine Lord) en den heer J. D. Blaaser in goede handen. Het aandachtig luisterend publiek genoot en leefde mede in den familiekring en gevoelde ook mede de wederkeerige liefdé tusschen moeder en zoon; merkte op, dat liefde voor zyn omgeving en inzonderheid ongeveinsde kinderlijke liefde tot zyn grootvader John Molynaux graaf Dourincourt wonderen verricht en de kleine Lord van dezen norschen, onbehagelyken, arristocratischen man een gelukkig, een te verdragenmeusch voor zyn omgeving maakt. De kleine Lord werd het zonnetje in grootvaders huis en een sieraad van zyn geslacht. Ook de opvoering van het tooneelspel „Mottige Janus" had Woensdagavond groot succes. Hoe kan het ook anders, daar het stuk goed, degelyk en vlot voor het voetlicht werd gebracht. Niet alleen zy, die de hoofdrollen vervulden, maar allen hebben er het hunne toe b\j ge dragen om dat prachtige spel zoo goed

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1