ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 21 Juli 1913. Eerste Blad. z ierikzeesche C o u r a n t). ABONNEMENT. De ubonnementsprys vail dit blad, dat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 6 cent. Voor het buitenland, verzending ééna per week, f 10 per jaar bij vooruitbetaling. 69ste JAARGANG. - No. 9416. Directeur i A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteurs A. FRANKEL. Redacteurs J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 13 regels 30 ots., meerdere regels 10 ots. By abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsmiddags uiterlijk 2 ure Dit nummer bestaat uit twee bladen. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zif.rikzbe maken bekend, dat in hunne op den 18en dezer gehouden vergadering, de wethouder, de heer L. KOOPMAN Cz., is aangewezen als voorzitter der Commissie voor de Gasfabriek en de Straatverlichting en als plaatsvervangend voorzitter der Commissie voor de Fabricage. ZiKKiKZEE, den 19 Juli 1913. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DER VLIET, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De vrijzinnigen van dit eiland hebben Zaterdag de bij den stembusstrijd behaalde overwinning feestelijk gevierd. Tot bijwoning daarvan waren uit- genoodigd mr. Patijn, mr. Fokker en jhr. De Muralt. Toen bekend werd, dat mr. Pat.iju Zaterdag hier zou aankomen, besloot het muziekgezelschap „Kunst en Eer" den afgevaardigde van dit kiesdistrict, voor de uitnemende wijze, waarop hij zijn mandaat in de Tweede Kamer vervuld had, te huldigen. Met dit doel begaf het zich met zijn vaandel naar het perron van het tram station, en [begroette, toen de tram van zevenen, waarin de heer Patijn gezeten was, was aangekomen, dezen met het Wilhelmus van Nassauen. De voorzitter van „Kunst en Eer", de heer J. A. Legemaat, die, met den heer J. van der Vliet, ter begroeting van mr. Patijn op het perron aanwezig was, sprak dezen toe. In zijn toespraak liet hij uitkomen, dat „Kunst en Eer", hoewel samengesteld uit personen van allerlei politieke richting, met het oog op de eminente wijze, waarop de afgevaardigde van dit kiesdistrict, mr. Patyn, in de Kamer ziju taak vervuld had, zich gedrongen had gevoeld hem deze ovatie te brengen. In hartelijke bewoordingen dankte mr. Patyn voor deze even verrassende als vereerende onderscheiding. Toen deze met mr. Fokker en jhr. De Muralt buiten het perron kwam, ging uit de talrijke menigte een donderend hoerah op. In een gereedstaand rijtuig namen de afgevaardigden plaats, k dat door een tweede gevolgd werd, waarin gezeten waren het statenlid, de heer M. Bolle en esn drietal leden van het comité der Centrale tot voorbereiding der feest viering, n.l. de heeren Giljam, B. van der Have en L. Doeleman. De stoet zette zich hierop in beweging. „Kunst en Eer" vroolijke marschen spelend, voorop, eu een drom volks achter de rijtuigen. Langs den geheelen weg naar de Concertzaal stond aan weerskanten het volk dicht geschaard. In de Concertzaal werden allengs al de zitplaatsen ingenomen, terwijl in de koffiekamer zich verzamelden de leden van de centrale liberale kiesvereeniging van Schouwen-Duiveland, de afgevaar digden der centrale uit Flakkee, namelyk de heeren Breesnee en Van As, de afgevaardigden van het district Zierikzee iu de Provinciale Staten, te weten de heeren mr. D. van der Vliet, M. Bolle, B. Giljam en C. J. Hocke Hoogenbooin, de afgevaardigden van verschillende liberale kiesvereenigingen op dit eiland, van de vrijzinnig-democratische kies vereeniging, van het Nederlandsch Werkliedenverbond, van de Jonge Vrijzinnigen, van het comité van actie, van do afdeeling Zierikzee van den Bond voor Staatspensionneering, van de afdeeling Zierikzee voor Vrouwenkiesrecht, en van de afdeeling Zierikzee voor Volksonderwijs. Toen al deze, voorafgegaan door de drie afgevaardigden, het met planten smaakvol versierde podium betraden, rees het talrijke publiek van zijn zit plaatsen, en zong het door het orkest ingezette Wilhelmus van Nassau. Hierop werd door den waarnemonden secretaris der centrale liberale kies vereeniging, den heer A. Franke), met de volgende toespraak do feestelijke bijeenkomst geopend Heeren Leden van de Slaten-Qeneraal. Heeren Leden van besturen en cor poration 1'artijgenooien en geest verwanten. De Centrale Liberale Kiesvereeniging van SchouwenDuivelend heeft mij de eervolle taak opgedragen deze feestelijke bijeenkomst met een inleidend woord te openen. En ik heb openhartig gesproken deze opdracht zonder eenigen schroom aanvaard, maar nu ik voor de uitvoering er van sta, begin ik tot het besefte komen, dat ik by de schatting mijner krachten niet de zoo noodige bescheidenheid be tracht heb. Dat was zeker verkeerd van ray. Maar nu daaraan niets meer to ver anderen valt, en ik trouwens ook niet meer terug kan, nu verzoek ik u allen beleefd maar dringend in uw oordeel ton opzichte van raü niet al te streng te wezen. Het zij mü vergund in de allereerste plaats, U, heeren afgevaardigden naar de Tweede en Eerste Kamer, U, mr. Patijn, het door dit kiesdistrict ten tweeden male herkozen lid voor de Tweede Kamer; U, rar. Fokker, die door de Provin ciale Staten van Zeeland naar do Eerste Kamer werd afgevaardigd; en U, jhr. De Muralt, die door het kiesdistrict Oostburg als afgevaardigde naar de Tweede Kamer werd gekozen; hier een hartelijk driewerf welkom in ons midden toe te roepen. (Applaus). Namens de Centrale Liberale Kiesver eeniging en namens al de corporaties, hier aanwezig, dank ik U veelmalen, dat Gy aan onze uitnoodiging deze feest- vergadering met uw tegenwoordigheid op te luisteren, hebt gevolg gegeven. Waarvoor deze feestvergadering Waarom zijn wy, vrijzinnigen, uit alle deelen van SchouwenDuivelandja zelfs uit Flakkee, hier samengekomen Bestaat er een gegronde aanleiding voor deze feestelijke samenkomst Men moet, zou ik denken, oen vreem deling in Jeruzalem wezen, om deze vraag te stellen. Weet men dan niet, dat by den feilen jongsten stembusstrijd door de linkerzijde op de coalitie een schitterende over winning bevochten is, zoodat na 5 bange jaren van duldelooze overheersching zy tot overgave van het regeerkasteel ge noodzaakt werd? Weet men dan niet, dat wij door die overwinning binnenkort en moge het zyn voor altijd verlost zullen worden van een regeering, die by benoemingen en onderscheidingen zich niet liet leiden door 't rechtvaardig beginsel van persoon lijke verdienste, maar haar aanhangers en volgelingen stelselmatig bevoorrechtte, die door haar fel reactionnair optreden zooveel ontevredenheid, zooveel verbit tering in den lande verwekt heeft, dat men zich over de verbazende toename van het socialisme waarlijk niet behoeft te verwonderen, en dat last not least, onze hoogste goederen bedreigde. Stond niet onze openbare school, de bakermat der verdraagzaamheid, het palladium van onze nationale eenheid, bjj een bestendiging van haar, ten doode opgeschreven? Wel ontkennen dit nu haar organen, en wil men, tegen beter weten in, het doen voorkomen, alsof de openbare school niet het minst van deze regeering te duchten had, maar eilieve I het regeeringsvoorstel tot herziening van artikel 192 der Grond wet laat toch hieromtrent zelfs niet den minsten twijfel over. Werd niet het beproefde vryhandel- stelsel, waardoor onze natie een onge kende hoogte van welvaart bereikt heeft, door haar met vernietiging bedreigd Heeft zy niet op het gebied der ouderdomsverzorging met schromelijke miskenning van de geopenbaarde volks overtuiging aan onze natie een even onrechtvaardige als heillooze wet opge drongen Aan dat alles en nog veel meer, waarover ik evenwel thans niet wensch uit te weiden, omdat het niet in myn bedoeling ligt een politieke rede te houden, heeft zy zich schuldig gemaakt, zoodat by de Juni-sterabus de hand des volks op de muren van het Binnenhof de historische woorden neerschreef Mene, mene tekel upharsin, dat wil zeggen: gy zyt gewogen en te licht bevonden. Er is dus, partygeMOoten en geest verwanten, alleszins reden voor deze feestvergadering, die door een samen loop van omstandigheden niet vroeger kon gehouden worden. Wy willen hier, kortweg uitgedrukt, vieren het feest der bevryding. En hot spreekt als van zeiven, dat op deze aan de overwinning gewijde byeenkomst die drie mannen niet mochten ontbreken, die, nauw ver bonden met den gevoerden stryd, de verpersoonlijking van de behaalde victorie zyn. Gy toch, heeren afgevaardigden naar de Eerste en Tweede Kamer, gij, hoog geachte heeren Fokker, Patyn en De Muralt, zyt voor ons de levende zege- teekenen, die wy met innig welgevallen aanschouwen. Gy zyt de dragers en zult worden de verdedigers der groote beginselen, die ons vereenigen tot een onverbreek baren phalanx. Tot u zy thans het woord gericht. Tot u, mr. A. J. F. Fokker, in de allereerste plaats, omdat gy een spruit van dezen bodem zijt. Uw wieg stond eens hier. fin daar is Zierikzee met recht trotsch op (levendig applaus). Gy zyt hier opgegroeid, en door ijverige studie zyt gij een man geworden, een man van hooge beteekenis. Eervolle betrekkingen werden u opgedragen, welverdiende onderscheidingen vielen u te beurt. Toch zijt gy hierdoor niet veranderd. Gy bleeft steeds dezelfde. De dagelyksche genoegens des levens zocht gy niet. In uw stille werkkamer arbeiddet gy rusteloos voort. Veel hebt gy dan ook op het gebied van water staat en visschery tot stand gebracht. Dc lijvige boeken, door u geschreven, zij zyn een onuitwischbare getuigenis van uw onvermoeiden geestelijken arbeid. Die arbeid is thans bekroond geworden. De gewestelijke vertegen woordiging van Zeeland, waarvan gy zelf zoovele jaren een werkzaam en waardig lid zyt, heeft, waardeerend uw persoonlijke verdiensten, u een zetel in de Eerste Kamer aangeboden. Zy gaf u daarmede tevens een bewijs van groot vertrouwen. Zy stelde namelijk daar mede in uwe hand onze vlag. Gy zult, hiervan ben ik overtuigd, dat vertrouwen ten volle beantwoorden. Gy zult de u toevertrouwde vlag, waarvoor wy allen hier met hand en tand gestreden hebben, in onze Eerste Kamer hoog houden. Wel staat de meerderheid in dit politieke lichaam op reactionnairen grondslag, zoodat het gebeuren kan, dat de heeren van rechts, onwillig uit de les, die zy thans by de stembus ontvangen hebben, eenige leering te trekken, by hun oude taktiek zullen volharden, en voor elke zakelijke, over tuigende rede hun ooren gesloten zullen houden. Hiervoor bestaat een gerecht vaardigde vrees, wanneer u bedenkt, dat de leidende staatsman van rechts, die reeds bij voorbaat verklaard heeft aan het nieuwe ministerie van links het leven zuur te zullen maken, tegelijker tijd met u in ons Hoogerhuis zyn intrede doet. Maar laat u dit niet ontmoedigen mynheer Fokker. Ons volk, dat tegen woordig vrijwel op de hoogte is van hetgeen in de Kamers gebeurt, zal over drie jaren de Provinciale Staten zoodanig weten samen te stellen, dat ook van het gebouw der Eerste Kamer de vlag der reactie zal worden neer gehaald (langdurig applaus). En nu, mynheer Patyn, zy het my vergund, tot u, die in het parlementaire strijdperk uw sporen reeds dubbel en dwars verdiend hebt, thans eenige woorden te richten, 't Is mogelijk, maar ik geloof het niet, dat er in ons geheel vaderland één afgevaardigde is aan te wyzen, die in het district, dat hy ver tegenwoordigt, zoo populair is als u. Vanwaar die populariteit? Toen u ruim een acht jaar geleden het eerst uw voet in Zierikzee zettet, kende de bevolking van dit eiland u niet. Maar gelijk een veldheer met de kracht van zyn zwaard een geheele landstreek verovert, zoo hebt u door de macht van het woord de harten der bevolking van deze ge heele streek met een tooverslag als het ware voor u weten in te nemen. Uw redevoeringen, boeiend van vorm, en waar van inhoud, maakten allerwege een bezielenden wegsleependen indruk. Geen wonder, dat, waar u optradt, de menigte als het ware aan uw lippen hing. Dank zy dit optreden werd het district heroverd. En op deo onyergete- lyken avond, dat wij het feest der herovering geestdriftig in de oude Concertzaal vierden, werd o. a, door u gezegd, dat onze politieke tegenstanders dit oude bolwerk der vrijzinnigheid nooit meer in hun handen zullen terug krijgen. Twee malen hebben zy het beproefd. Maar beide keeren werden zij reeds in het eerste treffen glansrijk verslagen. Dat zij telkenmale den slag verloren, dat hebben wy zeker niet het minst te danken *aan u, mynheer Patyn, die van den aanvang af, dat u in de Tweede Kamer zitting naamt, op uit nemende en talentvolle wyze uw mandaat vervuld hebt. Gy, een sieraad van onze party, waart een voorman in de Kamer, die by elke gelegenheid-de beginselen der vrijzinnigen krachtig en welsprekend verdedigde. Is het niet natuurlijk, dat wy, bewoners van dit kiesdistrict, er een hooge eer in stellen een man, gelyk u, onzen afgevaardigde te kunnen noemen? (Daverende toejuichingen). Was op den gedenkwaardigen avond van den 17den der vorige maand de geestdrift hier groot, toen bleek, met welk een schitterend steraraencijfer rar. Patyn herkozen was, niet minder was zy, toen een poos van te voren bekend werd, dat Oostburg by eerste stemming onzen hooggeachtcn stadgenootden bekwamen, met den Conradsprys be kroonden ingenieur, jhr. li. de Muralt, naar de Kamer had afgevaardigd. Ja, mynheer De Muralt, Zierikzee verheugde zich in deze overwinning, niet slechts, omdat daardoor oen district voor de vrijzinnige party behouden bleet, maar ook, omdat u het waart, die voortaan genoemd district in de Tweede Kamer zou vertegenwoordigen. Maar de vreugde hierover, schier algemeen, werd getem perd door uw alleszins verklaarbaar besluit deze gemeente metterwoon te verlaten. Tusschen u en de ingezetenen bestond toch een ongedwongene, ja ik mag gerust zeggen, vriendschappelijke verhouding. En men zou u nu moeten missen. Met dat denkbeeld kon men zich niet zoo aanstonds verzoenen. Tien jaren toch van uw leven hebt gy bier doorgebracht. In dit decennium is veel geschied. Veel, dat tot blijdschap stemde, maar ook veel, dat elk recht geaard gemoed met diep leedwezen vervulde. De onaangenaamheden in uw arabtelijken werkkring bleven u niet bespaard. Haat en nyd vierden een tijdlang hoogtij. Den wakkeren, vurigen en geduchten kampioen voor de vryzin nige denkbeelden trachtte men met alle middelen onschadelijk te maken, poogde men tot eiken prys te vernietigen. Maar het is niet gelukt. Ongerept staat gij daar. Fier kunt gij uw hoofd omhoog heffen. De waarheid heeft gezegevierd. En lamgeslagen zyn zij, die u belaagden. (Donderend applaus). Gedragen door de volksgunst gaat Gy vanhier. En als Gy in de koninklijke residentie uw verblijf gevestigd hebt, om in 's lands raadzaal voor de waar achtige volksbelangen op te komen, dan twijfel ik niet, neen dan weet ik zeker, dat Gy het district Zierikzee en zyn vrijheidlievende bevolking niet zult ver geten. Heeren afgevaardigden naar de Eerste en Tweede Kamer! De uitslag van de stembus beteekent niet slechts een nederlaag voorde coalitie, maar is tevens een gewichtig keerpunt in onze parlementaire geschiedenis. Gy zyt geroepen groote beginselen te helpen verwezenlijken, naar de vervulling waarvan een aanzienlijk deel van het Nederlandsche volk smachtend uitziet. Do Staatspensionneoring, waarvan wy slechts een zeer bescheiden brokje hebben gekregen, zal, gelyk de Concentratie in haar program heeft toegezegd, zoodanig worden uitgebreid, dat al wat in ons land arm en oud heet, zyn laatste levensdagen onbezorgd kan tegemoet gaan. En volgens datzelfde program zal de Grondwet herzien worden, voornamelijk hierom, dat algemeen stemrecht kan in gevoerd worden, en de deur tot het verleenen van het vrouwenkiesrecht niet langer gesloten blyft. Gy, myne heeren, smaakt het groote voorrecht aan de totstandkoming van dezen belangrijken wetgevenden arbeid uw medewerking te mogen verleenen. De Voorzienigheid geve U daartoe tot heil van het Nederlandsche volk, dat gij vertegenwoordigt, de noodige kracht. Ik heb gezegd. Hierop trad de heer Doeleman naar voren, die den spreker van zooeven namens eenige vryzinnigen, onder do levendige toejuichingen van het publiek, een lauwerkrans aanbood. Blijkbaar was de verrassing voor den spreker zóó groot en zóó onverwacht, dat deze niet aan stonds woorden kon vinden', teneinde behoorlyk zyn dank uit te spreken. Alsnu verkreeg mr. Patyn het woord. By zijn optreden met een daverend applaus begroet, toonde hij in een gloedvolle rede met cyfers aan, den verbazenden vooruitgang der vryzinnige beginselen in dit district, gedurende de laatste acht jaren. Hy bracht in nauw verband daarmede een woord van hulde aan de Centrale Liberale Kiesvereeniging, die getoond had zoo goed op de hoogte van haar taak te zyn, aan de vryzinnig- demokraten, inzonderheid aan mannen als J. A. de Bruyne en A. Geluk, aan de Jonge Liberalen, die met al het vuur, hun leeftijd eigen, gestreden hadden, en in verschillende gemeenten van dit eiland afdeelingen van jonge liberalen in 't leven hadden geroepen, aan mr. Canes, die, nauwelijks hier, de schrik en ont steltenis van de coalitie geworden is, en aan allen, die tot het behalen der groote victorie op den 17den van de vorige maand het hunne hadden bij gedragen. ,Van deze overwinning is het natuurlijk gevolg geweest, dat het zittend ministerie zijn ontslag heeft genomen. En een ander gevolg er van is, dat de rechterzijde nooit meer met protectie voor den dag zal komen, want voornamelijk door haar ijveren hiervoor, heeft zij by de stembus de nederlaag geleden. Dr. Kuyper, die ter bestrijding van den Vrijhandel zich op de Heilige Schrift beriep, heeft dan ook reeds bakzeil gehaald. Spreker besprekend het feit, dat de socialistische fractie in de Kamer thans tot achttien geklommen is, ziet daarin een bevestiging van de waarheid, dat op den reactionnairen bodem 't socialisme het weligst tiert. Het socialisme kan het best bestreden worden, wanneer in de richting der hervormingen, waarin het volk vertrouwen stelt, gearbeid wordt. Aan de socialistische party is thans aangeboden zitting te nemen in het te vormen Ministerie. Weigert zy op haar congres van dit aanbod gebruik te maken, dan zal de vryzinnige party sterker tegenover haar komen te staan. Dr. Bos, aan wien de samenstelling van het Kabinet is opgedragen, is een bekwaameerlijk staatsmanin staat 's lands zaken in de goede richting te sturen. Neemt de Tweede Kamer alge meen stemrecht en staatspensioen aan en werden de daarop betrekking hebbende wetsontwerpen door de Eerste Kamer verworpen; dan zal in 1916 de coalitie geheel en al worden vernietigd. (Donderend applaus). Mr. Fokker, het woord thans ver krijgend, werd by zyn optreden met levendige toejuichingen begroet. Hy was, zeide bij, evenals mr. Patyn, niet geheel bekend met het doel van dezen avond, en is verrast zooveel volk in deze zaal aanwezig te zien en zoo veel geest drift hier te ontmoeten, een geestdrift, die vooral hieraan is toe te sohryven, dat de overwinning in Zierikzee veel grooter is, dan men ooit te voren had kunnen denken. En niet de minst opmerkelijke uiting van die geestdrift is de deelneming van zoovele vrouwen, gelyk deze zaal uitwijst. Spreker, in verband hiermede de vrouw besprekend, toont aan, hoe vaak de vrouw, al heeft zijzelf nog niet het stemrecht, toch op de politieke ontwikkeling der leden van het gezin grooten invloed kan oefenen. Uitvoerig wordt hierover uitgeweid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1