ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Woensdag 16 Juli 1913. Eerste Blad. NIEUWSTIJDINGEN. (Z lerikzeesche C o u r a n t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAGWOENSDAG en VRIJDAG verschijntis voor Zierikr.ee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voor het buitenland, verzending édns per week, f 10 per jaar bjj vooruitbetaling. 69ste JAARGANG, - No. 9414. Directeur: A. J. DC LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur i A. FRANKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 18 regels 30 ets meerdere regels 10 ets. B|j abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsmiddags uiterlyk 2 ure. Dit nummer bestaat uit twee bladen. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zir.rik7.re maken bekend, dat door den Raad dier gemeente, in zijne op den 14en dezer gehouden vergadering tot Wethouder is be noemd, de heer L. KOOPMAN C/,, die deze betrekking heeft aanvaard. Ziertkzre, den 15 Juli 1913. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DER VLIET, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. DKANKWET. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzek maken bekend, dat op heden bjj hen is ingekomen een afschrift van een aan Gedeputeerde Staten dezer Provincie gericht verzoekschrift van JACOBUS ELIZA TEN HAAF. Logementhouder, wonende alhier, om ver gunning voor den verkoop van sterken drank in het klein aan zijne logeergastenvoor de navolgende localiteit „het Zuidelijke beneden voorlokaal van het „perceel, kadastraal bekend Gemeente „Zierikzek, sectie A no. 1082, gelegen in „de Lange Nobelstraat aldaar, wijk A „110. 161". Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zïertkzee, den 16 Juli 1913. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VAN DER VLIET, Burgemeester. .1. SNELLEN, Secretaris. NOORWEGEN. Bergen, 15 Juli. Het Britsche stoom schip „Viking" is gisterenmiddag in de nabyheid van deze plaats op de rotsen geloopen. Er bevonden zich 350 passa giers aan boord, die gered zijn. De positie van het schip is gevaarlijk. Er zijn 5 sleepbooten van hier ter assistentie vertrokken. ENGELAND. De viering der Oranjefeesten te Belfast is, gelijk verwacht werd, niet zonder kleerscheuren verloopen. Reeds vroeg in den morgen kreeg de politie het aan den stok met het publiek; er is met steenen gegooid, met revolvers geschoten en er zijn veel ruiten vernield. In den namiddag werd een door 50.000 personen bijgewoonde protestmeetiDg tegen Home rule gehouden, voorafgegaan door een grooten optocht met aan het hoofd „generaal" Sir Edward Carson. Op 't oogeDblik, dat koning George te Liverpool met zijn gevolg de Lord- street passeerde, trachtten suffragettes door het politie-cordon heen te breken. Toen het niet gelukte, keerden zij haar woede op een paar spiegelruiten. De dames werden gearresteerd. Reuter meldt uit Londen, dat in het Engelsche Lagerhuis aan den Minister van Landbouw tal van vragen werden gedaan met betrekking tot de succesvolle behandeling van de vlekziekte onder de varkens in Nederland door middel van een serum-inspuiting. De Minister van Landbouw, Runciman, gaf daarop ten antwoordM|jn aandacht werd kort geleden gevestigd op eenige merkwaardige berichten omtrent de succesvolle behandeling van de vlekziekte in Nederland. B|j gebrek aan nauw keurige inlichtingen heb ik onmiddellijk last gegeven een speciaal onderzoek in te stellen. Dit onderzoek zal eenigen t|jd vorderen, maar elk onnoodig tijd verlies zal vermeden worden. In Engeland is Zaterdag een ernstig spoorweg-ongeluk gebeurd. De expres-trein van Londen liep b|j het station Colchester op een rangeerende locomotief, met het gevolg, dat het eerste rytuig van den trein geheel ver splinterd en de restauratiewagen, die daar achter liep, zwaar beschadigd werd. Vier personen z|jn gedood, o. a. de machinist, de stoker en een conduc teur. Vele reizigers werden gewond, maar hun aantal is nog niet bekend. DUITSCHLAND. Zooals bekend, heeft de grjjzo Lodewyk van Beieren een eisch tot echtscheiding tegen z|jn 40 jaren jongere echtgenoote, mevrouw Antonie von Bartolf, ingediend. Het gerechtshof te Milnchen heeft zich thans met deze affaire bezig gehouden en uitgemaakt, op grond van een bekentenis, door mevrouw Von Bartolf afgelegd, dat de hertog niet de vader is van het door zyn vrouw in Mei j.l. ter wereld gebrachte kind. Zeer waarschijnlijk zal de hertog zijn eisch tot echtscheidifig dan ook ingewilligd zien. Hertog Lodewyk wil echter ook, dat aan mevrouw Von Bartolf haar adellijke titel ontnomen wordt. Hierin zal hij echter waarschjjnlyk zyn zin niet krijgen, daar zijn echtgenoote reeds in den adelstand verheven was, voordat hij haar huwde, en echtbreuk niet het verlies van een adellijken titel tengevolge kan hebben. In het raadhuis te Stuttgart is Donderdagavond, tijdens de raadszitting een incident voorgekomen, dat aan de gezamenlyke journalisten op de pers tribune aanleiding gegeven heeft „en corpore" de tribune en de raadsver gadering te verlaten. De aanleiding tot deze quaestie is de volgende: Aan een feestmaal, dat de stad Stuttgart graaf Zeppelin bij zijn 75en verjaardag aanbood, was de pers geheel uitgesloten. Dit beteekent natuurlyk op zichzelf niets. Maar nu wilden de heeren, die de regeling van het diner hadden, en vooral zij, die daarby hadden gesproken, wel raede- deeling van dit alles in de bladen. Z|j zonden daarover een bericht, dat z|j in het redactioneele gedeelte niet onder de advertenties wilden opge nomen zien. De redacties gingen echter van de juiste opvatting uit, dat, wilde men mededeelingen opgenomen hebben over gebeurtenissen, men de pers in de gelegenheid moet stellen zelf over die gebeurtenis berichten op te maken, en dat het niet aangaat een berichtje daarover, door een of anderen beunhaas opgemaakt, aan de bladen te zenden. De redacties kwamen dus overeen, van het geheele feest geen melding te maken. Het is duidelijk, dat het de vertegen woordigers der pers hierbij te doen was om het recht van 't spel niet om de knikkers. Om melding te kunnen maken van zaken, die van openbaar belang z|jn, moet de pers in staat zijn, zich zelf een oordeel te vormen over het geen gedaan of gezegd wordt. De deelneming aan zulke feestelijkheden is geen zuiver genoegen voor hendie na afloop er van zich naar een redactie bureau moeten spoeden om er een verslag van te schrijven. Dat schenen echter de Stuttgarter gemeenteraadsleden niet te begrijpen. In de bijeenkomst van Donderdagavond zeide de referent over het voorstel tot het verleenen van een buitengewoon crediet voor feestelijkheden, de rechts raad dr. jur. Albert, in antwoord op de vraag waarom de pers geen melding gemaakt had van het feestmaal, aan Zeppelin aangeboden: „Het is onbe grijpelijk, dat de pers niet een berichtje wilde opnemen over een feest, waarbij de redacteurs niet meegegeten hadden". De opvatting, die deze advocaat en rechtsraad toonde van de waardigheid der pers en de beleediging, die in zijn onbehoorlijke woorden lag, waren zóó krenkend voor de aanwezige vertegen woordigers der bladen, dat z|j, zonder aarzelen, en zonder ruggespraak ge houden te hebben, opstonden en de raadszaal verlieten. Zoolang het gemeentebestuur van Stuttgart en dr. Albert geen veront schuldigingen hebben aangeboden, zullen de bladen van geen enkele gemeente raadszitting of geraeente-quaestie mel ding maken. Bij een bruiloft in het gezin van een mandenvlechter in Halte bij Straats burg, brak onder de 25 aanwezigen tijdens het feestmaal een strijd uit, die aanleiding gaf tot een geregeld gevecht, dat op straat werd voortgezet. Een mandenvlechter en een muzikant werden met messen doodgestoken. De vader van den vermoorde, die zijn zoon wilde te hulp komen, kreeg ook twee messteken; zijn toestand is levensgevaarlijk. De moeder van den vermoorde is eveneens ernstig met het mes gewond. Vijf der bekkensnqders zijn gearres teerd; een 'der moordenaars, die zelf ook ernstig gewond werd, slaagde erin te ontvluchten. Zoo werd deze huwelijkspret tot een rechte „bloedbruiloft". Dezer dagen is te Metz dc Keizer lijke commissaris van do Duitsche grensplaats Armanvillers, aan de lijn MetzVerdun, wegens oplichting tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Deze jeugdige commissaris de man, die Beck heel, is eerst 28 jaar oud genoot een inkomen van 1800 gulden, hetgeen te weinig was naar den zin van zyn vrouw, die hem sloeg, wanneer er geen geld in huis was. Daarom zon de beklagenswaardige echtgenoot op een middel om z|jn inkomsten uit te breiden. Hy had dit middel spoedig gevonden. Hy begaf zich met de ge heimzinnigheid van een samenzweerder naar een aantal welgestelde lieden uit de omgeving, en wist hen wys te maken, dat de stadhouder van Elzas-Lotharingen hem had opgedragen een geheime kas te vormen teneinde de kosten van een buitengewonen spionnagedienst in de Fransche grensplaatsen te kunnen bestryden. De jeugdige commissaris beloofde aan Jan een ridderorde, aan Piet bepaalde keizerlijke privilegiën, aan Klaas 't praedicaat hofleverancier enz. enz. en wist zoodoende aanzienlijke bedragen- los te krygen. Een bouw ondernemer, dio z|jn aanhankelijkheid aan de regeering wilde bewyzen, stortte 1250 gulden, een rentenier, dio uitge- noodigd werd om 3000 gulden te storten, vroeg bedenktyd en overhan digde den heer Beck ten laatste.een tientje, welk bedrag evenwel niet ver smaad werd. Een herbergier, die door Beck by den knoop van zijn jas ge nomen werd in den carnavaltijd, stortte in de kas van den Keizerlijken com missaris 100 gulden. In het geheel wist Beek een zesduizend gulden byeen te scharrelen. Maar ten laatste overdreef hij, en werd zijn oplichterstruc ontdekt. Voor de rechtbank te Metz kwam Beck's huisarts getuigen, dat het echt paar niet bepaald een gelukkig samen leven genoot, en dat man en vrouw in hooge mate zenuwziek waren. De rechters hebben deze verklaring als verzachtende omstandigheid in aan merking genomen. BELGIË. Luik, 13 Juli. De Koning en de Koningin, vergezeld van hunne kinderen en van verscheidene ministers, hebben heden hun feestelyken intocht gehouden te Luik. Het vorstelijk paar werd warm toegejuicht. In het provinciaal paleis werd een receptie gehouden voor de burgerlijke en militaire autoriteiten en de officieele Duitsche en Nederlandsche missies. In zyn antwoord op de begroetings rede van den burgemeester, zeide de Koning, dat hy zeer verlangend was geweest, aan het Waalsche land z|jn groote toewyding te laten bl|jken. Het is de plicht van het Koningschap, voegde hy er aan toe, voor alle Belgen, zonder onderscheid, het symbool te blijven der eenheid, die een voorwaarde is voor ons zelfstandig bestaan en de onafhankelijkheid van onze staats instellingen. NEDERLAND. Utrecht, 15 Juli. Kardinaal Van Rossum kwam heden ten 4 ure met gevolg in tweo automobielen van hier to Soestdijk aan en werd door H. M. de Koningin-Moeder in audiëntie ontvangen, Ruim 5 ure vertrok de hooge bezoeker weer naar Utrecht. Gouda, 14 Juli. Gisterenmiddag om streeks half zes vervoegden zich eenige dames en heeren, die als passagier op ëén der booten van de Stoomboot Maatschappij BoskoopWaddinxveen Gouda (door den volksmond „de Vooruit gang" genoemd) de reis van Boskoop naar hier hadden meegemaakt. Onder Waddinxveen was óén der booten van de „Volharding" den stooraer, waarop z|j zich bevonden, achterop komen varen en naar z|j verklaarden, had toen deze boot hen opzettelijk aangevaren met het gevolg, dat de aangevaren boot aan den grond raakte en sterk overhelde. Hierdoor ontstond een ware paniek aan boord, doch ongelukken kwamen daarby niet voor. De politie heeft thans de zaak in onderzoek on zal nu te beslissen hebben of tegen den kapitein van de boot, die de aanvaring veroorzaakt zou hebben, een strafrechterlijke vervolging moet worden ingesteld. Dluteloord, 15 Juli. Hoe onveilig onze openbare wegen ook in onze gemeente tegenwoordig zyn, blijkt uit het volgende. Toen de vrouw van den veldarbeider H. zich gisteren huiswaarts begaf, werd zy overvallen door een haar onbekend persoon, die uit een hinderlaag, de sloot, op haar toesprong. Door een overhaaste vlucht kreeg zy een voorsprong op haar belagertoch zou zy in z|jn handen gevallen z|jn, indien de aanwezigheid van anderen den aanrander niet het hazenpad had doen kiezen. Het doel van den onverlaat was, de vrouw van het haar te berooven, dat dan als een winstgevende buit dienst had moeten doen. Uit Stad en Provincie. Zlerlbzee, 16 Juli. Het concert van „Kunst en Eer", dat wegens de on gunstige weersgesteldheid gisterenavond niet doorging, zal a.s. Vrijdagavond, in de muziektent op het Havenpark, ge geven worden. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN bij 's Rijks Kustverlichting te West-Schouwen, gedurende de maand Juni 1913. In deze maand viel alhier in 13 regen dagen 81.6 ra.M. regenwater, tegen 17 regendagen met 100.1 m.M. water in dezolfde maand van het vorige jaar. De luchtgesteldheid was (verschillende korte tijden tot dagen samengetrokken), 4 dagen helder4 dagen lichtbewolkt 4 dagen halfbewolkt15 dagen zwaar bewolkt, en 3 dagen betrokken. Windrichting 5 dagen N., 1 dag N.O., 4 dagen Oost3 dagen. Z.Ó., 1 dag Z., 1 dag Z. W., 10 dagen W., en o dagen N.W. Het stormsein stond 96 uren of 4 etmalen b|j. In het adres, hetwelk aan den gemeenteraad van Vlissingen wordt gericht om te protesteeren tegen de verkiezing van den heer P. Merckens (anti-rev.) voor den Gemeenteraad in het tweede district, wordt o. a. gemeld, dat een kiezer door het stembureau van stemming is uitgesloten, omdat hij in staat van faillissement verkeert. Adres santen meenen, dat de wet tot zulk eene uitsluiting geen recht geeft. Ons wordt uit Middelburg geseind, dat er ernstige plannen bestaan een groot deel van het Belgische loodswezen van Vlissingen naar Zeebrugge over te plaatsen. Dit zou voor Vlissingen een ramp zyn. Noordgouwe. Volgens de aanteeke- ningen godurende een tijdvak van ruim 20 jaren is alhier op het regenstation nimmer zulk een groote hoeveelheid regen in ééne aftapping verkregen als Dinsdagmorgen j.l. De regenval in den nacht van 14 op 15 Juli j.l. bedroeg 45,3 ra.M.omstreeks 2 uur was de regen zó('i hevig, dat men aan een wolkbreuk moest denken, en menigeen in z|jn nachtrust werd gestoord. Kerkwervo. By den landbouwer Jan van den Bos Cz., te Moriaanshoofd, heeft een kip een ei gelegd, welke het kolossale gewicht had van 118£ gram. Haamstede, 13 Juli. Naar aanleiding van het schryven van eenige zendings genootschappen, waarin gemeld werd dat 13 jonge zendelingen moesten wor den uitgezonden, werd heden in de Herv. Kerk een collecte voor de zending gehouden. Deze bracht op f 15,325 Bovendien werd aan nagekomen giften nog ontvangen een bankbiljet van f 10 twee giften van f 1 en een van f 0,25 zoodat f 27,675 kon worden toegezonden. St.-Annaland, 16 Juli. Sedert eenige dagen heerscht hier onder de varkens in niet geringe mate de gevreesde vlek ziekte. Reeds z|jn er eenige dieren, en daaronder van veel waarde, aan die ziekte gestorven, terwyl er nog ver scheidene ziek z|jn. Onder de gestorven of zieke varkens waren tot heden geen ingeente. Terneuzen, 14 Juli. Bij het zwemmen in het kanaal alhier is een 22-jarig Russisch matroos van het Engelsche stoomschip „Fulmar" verdronken. Na tien minuten dreggens werd de matroos opgevischt. Alle pogingen tot het op wekken d.er levensgeesten waren tevergeefs. Aanbestedingen, Yerkooplngen, enz. Serooskerke, 15 Juli. Heden werd alhier ten overstaan van Notaris Biermasz, ten verzoeke van de erfgenamen van wylen den WelEd. Heer C Berrevoet en Mej. M. Geelhoed, in de herberg van dhr. Padmos publiek verkocht: Tarwe f 125, f 130, t 134, f 140, f 145 f 146 f 149, f 150, f 151 f 152 en f 155. Chevaliergerst f 80, f 90 en f 95. Havfer f 90 en f 100. Erwten f 115, f 135 en f 140. Aardappelen f 140 en f 150. Bruine boonen f 55, f 56, f 63, f 67 en f 78. Suikerbieten f,35, f 40, f 80, f 82, f 90, f 150 en f 161. Lucemeklavers f 30. Mangels f 120. Alles per schouwsch geraet. In een Vrijdagavond gehouden vergadering van kerkvoogden der Ned. Herv. Gem. te Vlissingen is de uitvoering der verschillende werken tot restauratie en ter voltooiing van de Groote of Sint- Jacobskerk, opgedragen aan den minsten inschrijver, den beer Jac. Willemse aldaar, die voor f 39.056 had ingeschreven. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Volgens het Doet. Wbl. waren er op 1 Juli j 1. 130 vacatures, terwyl dit getal 1 Jan. j.l. 129 was. Er komen in dit halve jaar twee predikantsplaatsen by, n.l. Spaarndam, voor het aan Haarlem grenzende Schoterkwartier, en Feyenoord, voor een derde plaats. Er zijn 50 candidaten voor 130 vacante plaatsen, waarvan vele voorloopig niet vervuld kunnen worden wegens het jaar van gratie ten behoeve van betrekkingen van overleden predikanten. Gereformeerde Kerk. Monster. In de kerk alhier is het nieuwe orgel in gebruik genomen, vervaardigd door den heer A. Standaart te Rotterdam. Ds. Kramer hield een boeiende ge legenheidsrede en liet onder meer zingen Ps. 150. Het kerkgebouw was flink bezet, waaronder verscheidene predi kanten en kerkeraadsleden van naburige gemeenten, benevens de burgemeester van Loosduinen. Ds. Kramer bracht dank aan den fabrikant, die meer geleverd had dan het contract. De bijeenkomst werd met dankzegging gesloten. Het orgel is een sieraad in het kerk gebouw. De fabrikant heeft eer van zijn werk. O N D E R W IJ S. Uitslag eind-examen H. B.S, in Zeeland. Ie groep. Uitslag 16 Juli. Geslaagd van de R. H. B. S. te Middelburg: H. D. J. Swaters, J. Dekker, J. F. Dikkenberg, J. Tichelman, P. M. W. J. van der Slikke, J. Dommisse. Van de R. H. B. S. te Goes: C. J. van Leussen, A. Pieters, Extraneus. Van de R. H. B. S. te Zierikzee W. A. van den Bos. Openbare Gemeenteraadsvergadering te St -Maartensdijk. op Dinsdag 15 Juli 1913. Tegenwoordig alle leden. Notulen der vorige vergadering worden gelezen en gewijzigd goedgekeurd. De voorzitter stelt voor om eerst te onderzoekeu de geloofsbrieven van de herkozen leden en benoemt daarvoor een commissie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1