ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Woensdag 9 Juli 1913. (Zicrikzecsclic C o u r a n t ABONNEMENT. De abonnementsprys van dit blad, dat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschynt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,00 per 3 maanden. Afzonderlijke nummers 5 cent. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 69ste JAARGANG. No. 9411. Directeur i A. J. DE LOOZE Jr. Uitgewer-Hoofdredacteupi A. FRANKEL. Redacteupi J. WAALE. ADVERTENTIE N. Va» 13 regels 3d ets., meerdere regels 10 ets. By abonnement op voordeelige voorwaarden. Het tarief hiervoor is aan het bureau verkrijgbaar. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet gesohieden des Maandags-, Woensdags- en Vrydagsmiddags uiterlijk 2 ups Feestgevierd. Toen gisteren bekend werd, dat onze stadgenoot, rar. A. J. F. Fokker, door de Provinciale Staten dezer provincie tot lid der Eerste Kamer gekozen was, werd uit onderscheidene woningen de nationale driekleur gestoken. Een tiental ingezetenen, begrijpend, dat de verkiezing in dien geest zou uitvallen, had reeds vooraf eenige maat regelen getroffen tot viering van deze blyde gebeurtenis. Zy verzamelden zich daartoe klokke half negen in de tot feestlokaal ingerichte benedenzaal der sociëteit van den heer Van Meteren, waar ook de door hen genoodigde besturen der Liberale - en V ry zinnig-Demokratische Kies vereeni- gingen, van de Afdeeling Zierikzee van den Bond voor Staatspensionneering, van het Nederlandsch Werkliedenver bond, van de Jonge Vrijzinnigen, en het Comité van Actie verschenen. Omstreeks half tien toog men met fakkeldragers en het muziekcorps „Kunst en Eer" en gevolgd door een dichte, talryke menigte, naar de woning van mr. A. J. Fokker, teneinde dezen aldaar een serenade te brengen en tevens geluk te wenschen met zyn verkiezing. Aldaar aangekomen speelde het mu ziekcorps het Wilhelmus van Nassauen, en trad 't Comité van Tienen, de woning binnen, waar namens bovengenoemde corporation door het 2de Kamerlid, jhr. R. de Muralt, mr. A. J. F. Fokker, met de hem te beurt gevallen hooge onder scheiding gelukgewenscht werd. Later kwamen ook nog de heer J. van der Vliet, de voorzitter van „Kunst en Eer", de heer Lemsoro, voorzitter van de werkende leden, en de heer S. Klimmer- boom, directeur van genoemd muziek gezelschap, den gekozene feliciteeren Hierop deed men een muzikale wande ling langs de Oude Haven, Dam en Appelmarkt, en haalde men, alvorens het feestlokaal te betreden, den gekozene van zyn woning, die by zyn verschijning op de straat met donderende vivats begroet werd. In het feestlokaal werd mr. Fokker met fanfares ontvangen. Toen allen gezeten waren, nam de voorzitter van het Comité van Tienen, jhr. R. R. L. de Muralt, het woord. In een gloedvolle toespraak waarin hij allereerst mr. Fokker met zijn benoeming tot lid van ons Hoogerhuis gelukwenschte, deed hy uitkomendat de heer Fokker, hoewel niet tot de deraokratie behoorend, zich toch verklaard had voor de demokratische beginselen algemeen kiesrecht en staatspension neering. Die beginselen hebben in Zeeland doorgewerkt, en, dank zy het optreden van ds. Siemelink uit Goes, die allerwege bondsdagen georganiseerd heeft, hun invloed by de verkiezingen doen gelden. Daaraan hebben wij voor namelijk te danken den ommekeer van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zeeland, en de benoeming van een liberaal tot lid der Eerste Kamer. Maar niet alleen daaraan moet de verkiezing van mr. Fokker worden toegeschreven, maar ook aan zyn per soonlijke verdiensten. Door hem is de visschery op de Zeeuwsche stroomen tot die hoogte gebracht, waarop zy nu staat, en door hem is het polderwezen gebracht tot een ongekend hoog peil Hy herinnert daarbij tevens aan het door inr. Fokker geschreven standaard werk op waterstaatsgebied. Veel heeft hy tot stand gebracht. En allerwege werden zyn adviezen gewaardeerd. Dit alles is door de eerste mannen, waaruit Zeeland'8 gewestelijke vertegenwoordi ging bestaat, op prjjs gesteld, zoodat zy, wat een hooge eer voor de gemeente Zierikzee is, uit hun midden hem hebben uitverkoren. Met den wensch, dat het hem gegeven moge zijn n<?g lang de waardigheid, waartoe hy geroepen tot heil van land en volk te mogen bekleeden, besloot spreker zyn daverend toegejuichte toespraak. Hierop verkreeg de heer J. A. de de Bruyne, voorzitter der Vrijzinnig- Dera. Kiesvereeniging, het woord, die het een heuglijk feit noemde, dat de Staten van Zeeland een vrijzinnige naar de Eerste Kamer hadden afgevaardigd. Hierin zag spreker een overwinning der concentratie. Het is al een poos geleden dat Zeeland in de Eerste Kamer door een vrijzinnige vertegenwoordigd was. De laatste, die Zeeland in de Eerste Kamer representeerde, was Roëll. Ge lukkig is thans Zeeland omgegaan. Hy hoopte, dat dit voorbeeld door andere provincies zal gevolgd worden. Toch is de taak van den gekozene niet ge- nakkelyk, want hy behoort tot de minderheid in de 1ste Kamer, die tegen de meerderheid heeft to stryden. Spreker drukte echter de verwachting uit, dat wy spoedig moge komen tot een her ziening der Grondwet, in dien zin, dat wy algemeen kiesrecht krijgen. (Leven dige toejuiching). Mr. D. van der Vliet zoide, toen hy een drie jaar geleden tot Statenlid ge kozen werd, niet gedacht te hebben, dat hy nog eens zou medewerken een liberaal naar de le Kamer af te vaardigen. Gelukkig wilde mr. Fokker geen lid van Gedep. Staten zyn, want ware hij hiertoe gekozen geworden, dan zou hy niet tegelijkertijd wethouder alhier kunnen blyven, wat gelukkig nu wel het geval is. Wij kunnen hem toch als wethouder niet missen. Spreker hoopt, dat mr. Fokker nog vele jaren als lid van de Eerste Kamer tot heil van ons vaderland moge werkzaam zijn. (Krachtige bijval). Hierop hield mr. Fokker een rede, waarin hy dank bracht aan al de aan wezige besturen der door hen vertegen woordigde corporaties, aan de sprekers, die hem zoo vriendelijk toegesproken hebben, aan „Kunst en Eer" voor de gebrachte serenade, en aan allen, die hem hebben gelukgewenscht. Hij verklaarde, als by den kamerzetel mocht aanvaarden, te zullen medewerken tot verwezelyking der beginselen, die door de concentratie in haar program ontvouwd zyn. Hij zal dus stemmen vóór staatspensionneering en algemeen kiesrecht. JEen verklaring in dien geest heeft hij afgelegd tegenover de club van liberale staten leden. Hulde werd door hem gebracht aan de prop.-club „Jonge Vrijzinnigen", de kern van de toekomstige kiezers, inzonderheid aan hun spreker, den heer Enzlin. (Langdurige bijval). Nog werd het woord gevoerd door de heeren L. Doeleman, A. Friinkel, Enzlin en Geluk, waarop door rar. Fokker, alvorens de bijeenkomst te verlaten, nog het woord werd gevoerd. Hierop werd door den voorzitter het officieele gedeelte van den feestavond gesloten. Men bleef nog lang onder toast en zang gezellig byeen. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 9 Juli. Door de Provinciale Staten van Zeeland werd in de gisteren gehouden vergadering met 22 stemmen, tegen 18 op mr. Lucasse, tot lid der Eerste Kamer gekozen mf. A. J. F. Fokker. Door zyne verkiezing tot lid der Eerste Kamer, moet rar. A. J. F. Fokker aftreden als lid der Prov. Staten van Zeeland voor dit district, dat hy sedert 1896 vertegenwoordigde. Bij kon. besluit zijn benoemd: tot ontvanger der registratie domeinen te Haarlem, de heer A. Me ij link thans ontvanger der registratie en domeinen, tevens bewaarder der hypo theken, van het kadaster en de scheeps- bewijzen en rijks-betaalmeester alhier; en tot ontvanger der registratie domeinen te Roosendaal de heer C. van Heibergen, thans als zoodanig te Tholen, Waar een politie-agent al voor gebruikt wordt! Dat het altyd geen pretje is naar een van de laatste smaken gekleed te gaan, ondervond alhier een allee nwoner de juffrouw Het van achteren sluiten der kleederen bracht haar dezer dagen in groote ongelegenheid. Door kennissen 's avonds thuisgebracht was zy vergeten nog assistentie te vragen by het losmaken der japon. 't Was reeds bedtijd, en wat nu? Met dat mooie costuura in bed stappen ging niet. Dan maar gewacht op een voorbijganger. Gewacht, nog eens gewacht ('t is niet druk na tienen in deze ge raeente met voorbijgangers) en ja einde lyk, daar hoorde zy voetstappen in de reeds vreedzaam liggende straat, en verscheen hulp in den vorm van een politie-agent, nog wel de langste die men hier heeft. In vredesnaam, deze dan maar ge vraagd, die onder „dat ek nog nooit edae" zich kweet van de voor mannen zoo moeilijke taak. Naar alle waarschijnlijkheid is zij heel wat verlicht naar bed gegaan om daar te droomen van de h< ïendaagsche cos tumes of... waar een politie-agent toe kan komen! - Naar de VI. Crt. meldt heeft de heer J. G. de Jonge ontslag gonomen als lid der Kamer van Koophandel te Vli8singen. - De opzichter van den Rijkswater staat F. C. Hartfgh te Neuzen, wordt met ingang van 1 September a.s. ver vangen door den opzichter van den Rijkswaterstaat L. van Breene van 's-llertogenbojch. De opzichter D. Olie van Hoek-van- Holland naar Neuzen. Scherpen Isse. Bij de heden gehouden stemming voor 2 leden van den ge meenteraad alhier verkregen de heeren A. C. Polderman 150, C. Hartog A.Az. 141, D. Duynhouwer 98 en L. Vos 64 stemmen, zoodat de 2 eerstgenoemde zyn gekozen. Wissenkerke. Voor 4 zetels in onzen raad waren 6 candidaten, waarvan 4 aftredende leden en twee nieuwe can didaten door de vereenigde kerkelijke partijen gesteld. De volstrekte meerder heid bij de Maandag j.l. gehouden stemming bedroeg 265. De heer J. M. Marcusse (aftr.) en M. Maris (aftr.) die op beide candidaatslysten voorkwamen, verkregen resp. 392 en 319 stemmen. Verder bekwam de heer A. v. Hee (aftr.) 304, de heer J. v. d. Maas (nieuwe candidaat) 279 en de heer Th. Wolse (aftr.; op 17 Juni j.l. nieuw gekozen) 268. De zesde candidaat haalde 228 stemmen. Als de 139 Wisseukerksche kiezers (kom), die hun stem op J. v. d Maas uitbrachten, ook allen op zyn partijgenoot no. 6 gesterad hadden, (deze verkreeg in de kom 90 stemmen), dan hadden alle zes candidaten de meerderheid behaald. Hansweort, 8 Juli. Het schip „Elisa beth", schipper Landa, is heden op de Ooster-Schelde door de vrachtboot „Ristelhueber no. 4" aangevaren en tengevolge daarvan gezonken. De op varenden werden gered. al is de prys, 5 cents per kilo, beduidend lager dan vorige jaren. Aanbestedingen, Verkooplngen ene. Te Vlissingen is aanbesteedhet maken van verschillende werken tot restauratie en tot voltooiing van de Groote of St.-Jacobskerk. Laagste inschrijver de heer Jac. Willemse te Vlissingen, voor f 39.056. St.-Maartensdyk, 8 Juli. Door Burgem en Weth. alhier werd heden publiek aanbesteed het bijbouwen van eeu nieuw lokaal aan de openbare school en het aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande openbare school. Aan den laagste n inschrijver, den heer J. M. Muller alhier, werd het werk op gedragen voor f 3784. 0 N D E R W IJ S. Noordwelle. Geplaatst aan de eerste Europeesche school te Buitenzorg, als eerste onderwijzer, de heer C. J. Polder mans, thans 2e klasse. Laudbouw eu Veeteelt. Van den 19den Juni tot en met den 5den Juli werden de premiekeuringen gehouden in de volgende twaalf gemeen ten St.-Maartensdyk, St.-Philipsland, Zierikzee, Middelburg, Kruiningen, Goes. Cortgene, Oostburg, IJzendyke, Ter- neuzen, Hulst en Axel. Voorgebracht werden 86 driejarige, 221 vier- tot achtjarige en 46 negen- tot dertienjarige merries, waarvan respectievelijk 21, 98 en 25 merries op de bekroningslyst kwamen. Coltynsplaat, 8 Juli. Evenals vorige jaren is men hier weer bezig met 't op- koopen van het zaad, van de grassoort Kropaar (Dactylis glomerata). 't Zaad wordt ongeveer een hand breed beneden de aartjes afgesneden. Velen verdienen hiermee nog een aardig loon RECHTZAKEN. De advocaat-generaal van den Hoogen Raad, mr. Ledehoer, concludeerde in zake G. 8., landbouwer te Abbenbroek, ver oordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens vergiftiging van Westerveld, tot vernietiging van het arrest van het Haagsche Hof en verwijzing der zaak naar een aangrenzend Hof voor een nieuwe feitelijke behandeling. Litspraak 26 Juli. Provinciale Staten van Zeeland. ZOMERZITTING. Vergadering van Dinsdag, des morgens te 10 uur. Voorzitter de heer mr. H. J. Dijck- meester, commissaris der KoniDgin in Zeeland. Aanwezig 40 leden. Afwezig de heer De Veer. De notulen dor bijeenkomst van 2 Juli worden gelezen en goedgekeurd. Aan de orde is de verkiezing van een lid der Eerste Kamer, wegens periodieke aftreding van den beer mr. C. Lucasse (a.-r.). Uitgebracht werden op den heer Lucasse 18 en op den heer A. J. F. Fokker 22 stemmen, zoodat laatstge noemde gekozen is. Vervolgens wordt overgegaan tot bet behandelen der verschillende voorstellen. Zonder stemming worden aangenomen de voorstellen van Gedep. Staten tot wijziging van het besluit tot vaststelling van regelen van het pensiouneeren van en het verleenen van wachtgeld aan ambtenaren en bedienden in dienst der proviucie en van het reglement op de pensionneering van weduwen en weezen van Provinciale ambtenarentot wijziging van het reglement op de wegen en voetpaden, waarbij in één der afdeelingen een lid zijn bizondere ingenomenheid met het voorstel betuigde; tot wijziging van het besluit tot het aanstellen van vaste arbeiders op de wegentot toe kenning van subsidies aau de gemeenten Nisse, Veere, Burgh, en tot wijziging van het besluit, waarbij aau de gemeente Serooskerke (Schouwen) subsidie werd verleend; tot wijziging van de voor waarden, waaronder aau de Ambachts scholen te Goes en Hulst subsidies worden verleend; *lot, toekenning van een subsidie- ad f 275 por jaar aan de school voor hand- en bouwkundig teekenen te Tholen, en één van hoog stens f 350 per jaar aan de vereeniging van Handels-onderwijs te Goes. Verder werd besloten tot nadere regeling van de jaarwedde en wijziging van den titel van den beambte bij de Provinciale Bibliotheeken eveneens overeenkomstig het voorstel van Gedep Staten tot aanneming voor kennisgeving van een adres van het personeel van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, inzake de jaarwedden. Terzake van dit voorstel was in één der afdeelingen aan Gedep., speciaal aan de bootcommissie uit huu raidden, dank gebracht voor hetgeen zij deden voor den stoombootdienst, maar tevens werd er door een lid op gewezeu, dat z. i. de kolenwerkers voor verhooging van salaris in aanmerking komen, omdat zij veel en zwaar werk moeten verrichten en het leven tegenwoordig duurder is dan vroeger. Namens Gedep. wordt toe gezegd te letten op aller belangen. Eveneens werd voor kennisgeving aangenomen een adres van bet personee van denzeffden dienst inzake rusttijd. Eén der afdeelingen keurde ten hoogste af de wijze van optreden van bet personee], in 't bizonder de bewoordingen van de door ben ingezonden memorie vau toelichting. Ook in een andere afdeeling achtte men dien toon onge- past. Eveneens werden zonder discussie aan genomen de voorstellen tot bet ver nieuwen van den aanlegsteiger bij Koudekerke; tot vaststelling van de grenzen der werken tot zeewering en oeververdediging van den calamiteusen Moggershilpoldertot het verwijzen naar Ged. Staten van een adres van bet Hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van alcoholhoudenden drank en tot bet gebruik van alcoholhoudende dranken op Provinciale werken te ver bieden tot verhooging van bet aan den polder St.-Jansteen verleende renteloos voorschot voor wegsverbeteringtot wijziging van de voorwaarden van bet subsidie, toegekend voor den wagendienst tusscben Tholen en St.-Maartensdijktot toekenning van subsidie voor den wagen- dienst HulstNieuwnamen; idem voor den wagendienst WissenkerkeKortgene; tot verlenging van den termijn van bet in exploitatie breDgen van den stoom tramweg BrouwershavenBurgh' tot 1 October 1914; tot verkoop van grond langs den weg van Oostburg naar Zuid- zandetot aankoop van grond langs den weg BreskensGroedetot verleening van een voorschot van f 78,750 aan de de vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland ten be hoeve van de uitbreiding van het ge neeskundig gesticht „Vrederust"; ver volgens tot bet verleenen van subsidie aan de Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in het voormalig IVe district van Zeeland; aan de Com missie van Toezicht op de proefvelden, voor bet aanleggen van schoolproef- velden bij de door het Rijk gesubsi dieerde cursussen in landbouwkunde. De subsidie, vroeger aan de Zeeuwsche Landbouwmaatscbappij voor het zuivel- consulentscbap verleend, werd beschik baar gesteld van het Rijkaan het Zeeuwsche Genootschap der Weten schappen werd wederom voor tien jaar een subsidie vaD f 400 per jaar verleend. Vastgesteld werd de rekening en goed gekeurd de verantwoording van de Provinciale iD komsten en uitgaven over 1911; terwijl eveneens werd goed gekeurd eene wijziging van de begrootiug der provincie over 1913. Behalve deze puuten werden nog be handeld do volgende voorstellen van Gedep. Staten Het voorstel tot intrekking van het bestaande reglement betreffende den veeartseuijkundigen dienst en tot vast stelling van een reglement omtrent bet toekennen van toelage uit de provinciale kas aan door gemeenten bezoldigde veeartsen. Volgens het algemeen verslag konden zich in een afdeeling twee leden niet vereenigen met bet voorstel van Gedep. Staten. Zij zouden gaarne zien, dat er in liet belang van den veestapel beter toezicht was. Aan het minder goede toe zicht wijten zij het uitbreken van het mond- en klauwzeer op Schouwen. Zij zouden voor Schouwen eene uitzondering willen maken. Na eenige bespreking vereenigen de overige leden zicli met bet voorstel. Twee leden echter zouden gaarne zien, dat vóór bet in werking treden van bet reglement een provinciaal veearts met Zierikzee als standplaats werd benoemd. In een andere afdeeling acht één der leden bet beter, de bestaande regeling te behouden, voornamelijk omdat bet z. i. zoo bezwaarlijk zal zijn, dat gemeenten zich voor het aanstellen van een veearts combi ueeren. Van de zijde van Gedep. Staten wordt hiertegen aangevoerd, dat wanneer daarbij bezwaren mochten ryzen, Gedep. Staten de standplaats kunnen aanwijzen. Een ander lid vraagt, of opheffing der bestaande regeling niet bezwaarlijk is met het oog op bet toezicht op den invoer van vee; ook acht bij bet voor deel voor de provincie niet zoo groot, wanneer verscheidene gemeenten zich combineeren en steun vragen. Door een ander lid wordt de vrees geuit, dat bet aantal veeartsen wel eens te groot zou kunnen worden. Hiertegen wordt aangevoerd, dat, wanneer er geen behoefte aan een veearts bestaat, de ge meenten allicht geen subsidie zullen verleenen, terwijl de provincie zeker niet tot verleening van subsidie zal overgaan. Door meerdere leden wordt behoud der bestaande regeling niet wenscbelijk geacht, omdat er langzamerhand genoeg veeartsen in de provincie zijn gekomen en ook de veeartsen voor rekening der provincie niets meer te doen hebben. In deze afdeeling wordt het voorstel in stemming gebracht, waarbij een lid zich tegen intrekking van bet bestaande reglement verklaart, zes leden zich daar voor verklaren en vier leden zicli bun stem voorbehoudenmet bet voorgestelde reglement vprpenigen zich alle ledon.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1