ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 16 Juni 1913. PATIJN. pneio. Aan alle arbeiders Eerste Blad. B e r i c h t. Ordeverstoring. Aan de kiezers. B R UI NIS S E. (Z lerlkzeesche Cour a n t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit blad, dat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, 10 per jaar bjj vooruitbetaling. 69ste JAARGANG. No. 9401. Directeur A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteuri A. FRANKEL. Redacteurs J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 13 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrjjdagsmiddagi uiterlijk 2 ure] Dit nummer bestaat uit twee bladen. Met het oog op (le a.s. ver kiezingen voor leden van de Tweede Kamer zal het nummer onzer courant van Woensdag 18 dezer in plaats van 's avonds, MORGENS worden uitgegeven, zoodat advertentii'u en stukken voor dit nummer be stemd, uiterlijk DINSDAG 's nam. 3 ure in ons bezit moeten zijn. H.H. adverteerders en corres pondenten gelleven hiermede rekening te houden. DE DIRECTIE. die plan mochten hebben hun stem op den sooiaal-demokratischen candidaat uit te brengen, de vraag: „Waarvoor zoudt ge dat doen?" De vrijzinnigen stellen in hun concentratie-program op den voorgrondAlgemeen kiesrecht, tegen de tariefwet, staatspensioen en behoud der openbare school. Mochten wy meerderheid worden, waarvoor ten minste kans bestaat, dan zal dit, indien het niet onmogelijk wordt gemaakt, eerlijk uitgevoerd worden. Zy hebben steeds een open oog gehad voor werke lijke landsbelangen. Wat wilt ge nog meer? Wat beloven de sociaal-demo- kraten u nog meer? Zij kunnen nog wel meer belovendaar zy dit toch niet behoeven uit te voeren, omdat natuurlijk voor hen 'geen kans bestaat de regeering te moeten aanvaarden. Stemt daarom den concentratie-candi- daat Doet gy dit niet, dan steunt gij de coalitie, met al haar kwaad wat nog van haar te wachten ls. EEN ARBEIDER. Ziet gij het gevaar voor uw kerk van wege de coalitie, na het schrijven van den eminenten rechtzinnigen predikant ds. Bronsveld te Utrecht nu in Of zult gij het eerst aan den lijve moeten ge voelen Alles wat dr. Kuyper in den weg staat, moet ten onder. Eerst de openbare school, dan de Ned. Herv. Kerk, en het einde der historie, de katholieke staatspartij de baas. In de voorloopig voorgestelde wijziging der Grondwet was de achteruitzetting dier kerk opgenomen. Nu is zij, met het oog op de verkiezingen voorloopig van de baan. Maar als de verkiezingen rechts uitvallen, gij kunt er op rekenen, komt het weer naar voren. Het is niet voor of tegen den Christus, zooals de rechtsche leuze luidt; maar voor of tegen Kuyper. Jhr. Schimmelpenninck, candidaat voor Ede, Bichon van IJssel monde, candidaat voor Ommen, beiden christelijk-histo- rischen, zij moeten er uit, omdat zij niet langer aan den leiband van dr. Kuyper wenschen te loopen. Ds. Lieftink (orthodox) heeft het in zyn rede te Haarlem zoo juist gezegd „Hoe de antirevolutionnairen het met het gebod: „Gy zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben", maken begrijp ik niet. De hondorden orthodoxe predikanten uit de coalitie getreden om de ver- leugening der natie door de coalitie stellen, waar dit mogelijk is, hun candi- daten tegenover de coalitie-wmdidaten, evenals mr. Van de Laar (de christelijk- sociale partij), en waar zij dit niet doen, steunen zij de vrijzinnige candidaten. Ge behoeft niet te vreezen, dat de vrijzinnigen de rechten uwer kerk zullen tegenwerken, zooals bedektelijk in een strooibiljet van rechts aangegeven werd, terwijl bet coalitie-ministerie voorgesteld werd als zooveel goeds voor uw kerk te hebben gedaan. Jammer dat dit goede niet werd opgenoemd. Welnu, van den bedienaar des Woords tot den laatsten kerkganger toe, doet gij ook als de Orthodoxe Nationale Protest, en stemt derhalve den Heer Een lid der Ned. Hery. Kerk. onzer tegenstanders een ietwat critiscb getint verslag geven. Rechts doet beter. Die verzwijgt geheel de lezingen onzer woordvoerders. Die geeft ellenlange verslagen van rechtsche sprekers. En gaat met stilvwygen voorbij het debat van haar tegenstanders! Is zoo op de hoogte van haar taak, dat zy den bekenden redacteur van de neutrale Telegraaf noemt Harms, in plaats van Hans, zyn wettigen naam. Ja, wel „harmlos" is zulk een geschrijf van zulk een bekwamen correspondent, Zeeuwsche collega! Wie streng godsdienstig is, track to steeds stipt eerlijk te wezen. Niet slechts in zijn privaatioven. Maar ook op politiek gebied. Ook in den verkiezingsstrijd. Als spreker, debater of schrijver. In het nummer van den Gden Juni hadden wij in het hoofdartikel „Geweigerd debat" gewezen op Deuteronomium Caput I vers 16, waar geschreven staat: „hoort beide partijen aan, opdat gij rechtvaardig rechtspreekt. In' het daaropvolgend nummer van 9 Juni staat, waar wij de weigering van debat te Kerk werve .een overtreding van liet Goddelijk gebod noemden, abusievelijk Deuteronomium 1 Caput 8 vers 16. Dit moest natuurlijk zij n Deuteronomium Caput I vers 16. Van die blijkbare vergissing wordt in het redactioneele gedeelte van de anti- rev. Zeeuwsche Courant op niet eerlijke manier gebruik gemaakt. Met innig welbehagen en veel ophef valt zij daarop aan, veinzend alsof zij niet weet, dat in verband met een vooraf gaand artikel hier blijkbaar een ver gissing is begaaD. Zij neemt namelijk den schijn aan, alsof zij dat artikel, waarin de tekst juist vermeld staat, niet gelezen heeft. Den schijn, want in deze dagen van feilen strijd wordt de Zierikzeesche Nieuwsbode door de redactie en de mede werkers van de Zeeuwsche Courant nauwkeurig gelezen. Dit kan men veilig aannemen. Wij stippen dit slechts aan om te doen uitkomen, hoe door en door oneerlijk vaak zij zijn, die steeds den godsdienst op de lippen dragen, die gewoon zijn de politieke vergaderingen met gebed te openen en met dankzegging te sluiten. Bidt, zegt dank, maar weest vooral eerlijk. Eerlijkheid bovenal. En nu wij toch over dien tekst nogmaals hebben moeten schrijven, kunnen wij niet nalaten op te merken, dat wij vol doening hebben van onze aanhaling van genoemden tekst. Want sedert wij op dat Goddelijk voor schrift gewezen hebben, waaraan ook ds. Hogerzeil onderworpen is, heeft deze en hebben al de anti-rev. sprekers op dit eiland, niet slechts te Zierikzee, maar in alle gemeenten van SchouwenDui- velaud debat, zij het ook schoorvoetend, toegestaan. Aan een overtreding van dat Goddelijk gebod hebben zij zich ten derde male niet gewaagd. Maar nu hadden zij, in stede van ons te bespotten over onze voor de hand liggende vergissing, zich jegens ons dank baar gestemd moeten gevoelen, want wy hebben door hen opmerkzaam te maken, dat zij door debatweigering een Godde lijk voorschrift overtraden, voorkomen dat zij door een hernieuwde schending er van zich ten derden male jegens de Voorzienigheid bezondigden. Rechtsche Journalistiek. Van rechts toont men zioh veront waardigd, wanneer wy van de lezingen Rechts beschouwt iuterrumpeeren als een ordeverstoring. Alsof men niet beter weet. Alsof niet overal en altijdwaar en wanneer gesproken wordt, ook wordt geïnterrumpeerd. Eén der debaters to Bruinisse bad die week avond aan avond gedebatteerd in oen ander district., ook met een reehtsehen K amer-candidaat. Ook op die vergaderingen werd ge ïnterrumpeerd. En toch mocht die debater eiken avond in ontvangst nemen woorden van hulde, èn van den spreker èn van den leider dier vergaderingen. Één dier leiders was zelfs het anli- rovolutionnaire Kamerlid Oosternaan. Toch scheldt men hier interrumpeerders als verstoorders der vergadering. Die scheldnaam is onverdiend. Wordt de vergadering woelig door iuterrumpeeren, dan ligt de schuld niet bij <len dobater, maar bij den spreker, en vooral Lij do leiding der vergadering. Wijze: Dat zijn de dollar prinsessen'1 Gaat allen nu ter stembus Te kiezen onzen PATIJN Nu niemand thuis gebleven, Vooruitgang moet er ziju. PATIJN is onze leuze, PATIJN is onze man, PATIJN is onze keuze Dien niemand verdringen kan. Wie was het, die acht jaren, Streed vrij en frank en koen? Wie is tegen Tariefwet En vóór het Staatspensioen? Dat is PATIJN, o kiezers, Gelijk gij allen weet; Bij de 9tembus geen verliezers, Al doet 't den Anti's leed. Tegen die qualificatie komen wij nadrukkelijk op. Was ds. De Roode, een hoogst bezadigde, kalme persoonlijkheid, die ook interrumpeerde, toen ds. Hoogerzeil te Zierikzee in zyn repliek een voor stelling van zaken gaf, met de waar heid strijdig, soms ook een ordever stoorder? Het is te dwaas om er van te spreken. Leest men de groote bladen, dan zal men zien, dat in tal van politieke vergaderingen, die elders worden ge houden, geïnterrumpeerd wordt, en dat dit niet in het minst als ordeverstoring wordt aangemerkt. Ten hoogste wordt een vergadering „woelig" genoemd. Zoo was de vergadering te Bruinisse ook woelig. Maar van ordeverstoring was geen sprake. Integendeel. De vergadering had een normaal verloop, en kon zelfs met gebed onder de grootste stilte gesloten worden. En nu vragen wy, zyn de anti-revo- lutionnaire heeren hier in Schouwen dan zoo teergevoelig. Wy gelooven het niet. Wy houden het er voor, dat zy gaarne de rol van de verdrukte onschuld spelen. Zy laten het voorkomen, dat er orde verstoring was, om haar tegen de liberalen te kunnen uitspelen. Dat i9 ook taktiek, als is zy niet van de beste soort. Van anti-revolutionnaire zijde wordt beweerd, dat Vrijdagavond, toen ds. Hogerzeil te Bruinisse als spreker op trad, de debaters door hun interrupties de orde verstoord hebben. Wat is hiervan aan? Wij kennen hier allen op dit eiland thans ds. Hogerzeil. Wij weten, dat hij door zjjn onge voelige, afstootende spreekwijze, en door zijn stelselmatig smalen op de vrijzinni gen, een groot deel der bevolking van Schouwen-Duivel and tegen zich heeft ingenomen. Ook in Bruinisse ontstemde hij hier door zeer velen. Hij sprak daar slechts een uur, en bewaarde het voornaamste voor het debat. Zijn repliek was de eigenlijke rede. Dit is niet eerlijk, dominé! Stemt een dergelijke oneerlijke taktiek al dadelijk de gemoederen ontevreden de ontevredenheid wordt verhoogd wanneer de spreker in zjjn repliek deels stuitende onwaarheden verkondigt, deels het door debaters aangevoerde ontwijkt of verkeerd voorstelt. Dan kan een man van karakter, al zou hij Job's lankmoedigheid bezitten, niet zwijgen Dan interrumpeert men, omdat men na de repliek van den spreker, van den voorzitter niet meer het recht van verweer verkrijgt. Nu gelieven do anti-revolutionnaire hoeren die interrupties als ordeverstoring te brandmerken. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 16 Juni. Door den Minister van Waterstaat is benoemd tot buitengewoon opzichter bij het verbeteren van hoofden op het Noorderstrand van het eiland Vlieland L. J. Louwerse to Kats (N.-Bev.) Algemeene Carillonbespeling op verzoek van de Nationale Vereeni- ging voor den Volkszang Woensdag 18 Juni a.s., des avonds 9 uur, klokkespel van den Stadhuistoren te Zierikzee, ter herinnering aan Neerlands Onafhanke lijkheid. Programma: 1. Wy leven vry. 2. Wilhelmus van Nassouwe. 3. Oranjeliedje. 4. Vlaggelied. 5. Wilt heden nu treden. 6. Een liedje van Koppelstok den veerman. 7. Een trurafantelyk lied van de Zilver vloot. 8. Een draaiersjongen. 9. Het lied van Chossé. 10. De drie ruitertjes. 11. Het kwezelken. 12. Io vivat. 13. Daar was laatst oen meisje loos. 14. Het Patertje. 16. Tusschen Keulen en Parys. 16. Wien Neerlands Bloed. Renesse. Zaterdagavond trad in de zaal van M. C. Kappers opmr. R. J. H. Patyn, candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Spreker, die by het binnentreden met een daverend hoera werd begroet, werd ingeleid door den heer A. v. d. Weyde, als vertegenwoordiger der drie vrijzinnige kiesvereenigingen: Haamstede- Burgh, Noordwelle en Ellemeet. Spreker betreurt het, dat er in deze gemeente geen afdeeling der Centrale Lib. Kies- vereeniging bestaat. Alsnu geeft hy het woord aan mr. Patyn, onzen geachten afgevaardigde. De zaal was propvol. Zeer velen moesten zich behe'pen met een staanplaats in den gang of buiten voor de geopende ramen. Een 12-tal dames was aanwezig. Mr. Patyn begon zyn boeiende rede met te zeggen, dat hy aan de beslissing van het Centraal Bestuur om ook te Renesse, waar hy nog niet gesproken had, zich aan de kiezers voor te stellen, gevolg wilde geven. Wy schrijven, gaat spreker verder, thans 1918. Laat dit het jaar zyn, dat in de geschiedenis kan geboekt worden •al9 het jaar van vooruitgang op politiek gebied. Laat de Juni-maand de maand van verlossing zyn I Immers in het ver kiezingsjaar 1909 zag het er voor Nederland slecht, zeer slecht uit. De coalitie was hechter dan ooit. Wat zou er veel Christelijks geschieden 1 De Tariefwet zou tot stand komende rechtsche partijen hadden het toen al gemunt op den ondergang der openbare school. Doodstraf, eedskwestie, lotery zouden allen een beurt krijgen en terdege onderhanden genomen. Wat is er van de coalitie in zake regeering jekomen? Weinig of niets I De regeering ïad geen doorzettingsvermogen. Thans vertoont zij scheuren, en brokkelt zy langzamerhand af. Het heilloos drijven van dr. Kuyper heeft afgedaan en velen gaan de oogen open voor de groote gevaren, die ons land bedreigen, indien de coalitie aan de regeering blyft. De partijen der coalitie zyn het alleen eens in formeelen zin, anders niet. Er wordt gedaan aan succes-politiek. Het gaat niet voor of tegen den Christus, dat is volksverleugening, doch moet de leugen gelden, dan moet zy volgens v. d. Laar luiden: vóór den Christus, dus tegen de coalitie. Het is daarom ook leugenachtig, dat bij links alleen de rede, bij rechts het geloof regeert. By links zyn eyengoed menschen, die God vreezen, ja zelfs zyn er by links orthodoxe menschen. Zoo b.v. Dr. Gunning. Nu zyn er by links wel niet veel, doch ze zyn er, en daarom is, wat rechts daarvan zegt, valsch. Men doet daar aan verdachtmaking, en wie niet meegaat met rechts, wordt uit gebannen. De coalitie, het samengaan met Rome, het mocht watl Wy pro testanten onderwerpen ons niet aan Rome en het Roorasche staatsrecht. Kuyper zelf heeft gezegd in zyn „Maranatba", dat samengaan met Rome met doenlijk is, doch hy doet het toch maar, niet tegenstaande hy alles wat uit Rome is, heeft gewogen en te licht bevonden. In de praktijk staat Kuyper by de anti-revolutionnairen "ver boven hun God. Spreker zegt, dat hy K. niet haat als persoon, als dr. Kuyper, doch hy haat zyn geest, zijn daden en zyn heilloos doen. Eenmaal in coalitie gegaan is men met handen en voeten gebonden aan Rome. De concentratie, de vereeniging der 3 vrijzinnige partijen, is geboren en ge groeid uit het volk zelf om op grond van billijkheid en rechtvaardigheid de leidsels in handen te nemen om den wa gen van Staat in andere, betere banen te leiden, waardoor het Nederlandsche volk een blijde toekomst tegemoet zal gaan. Het programma is ryk en opbouwend. Stel daar nu tegenover het beeld der coalitie. Diep in zichzelven verdeeld, onwaarachtig. De leugengeloof tegen ongeloof moet weer redding voor de coalitie brengen. Doch zie, er is onder de partijen spraakverwarring gekomen. Wat een ommekeer by de streng ge- loovigen, de van Hoogenhuizens, Brons- felds, de v. d. Laar's, do Gunnings, de Wagenaars, Bechon van IJselmonde, zy en nog vele andere rechtzinnigen roepen ronduit en luide, dat deze coalitie is leugenachtig, onnationaal, onchristelijk. Wanneer de kiezers, wier oogen thans opengaan, dat alles overdenken en den toeleg van dr. Kuyper, den leider der coalitie, die zelfs voorwaarden stelde aan de Christel. Hist, in zake Leiden, Ede en Ommen, goed doorzien, zullen zy stemmen op de concentrale candi daten, en zal a.s. Dinsdag de coalitie gepiept worden. (Luid applaus). Wat heeft nu dit ministerie specifiek Christelijks gedaan Kuyper en Heems kerk hebben met hun Kabinet gelegen heid te over gehad ons volk te brengen den zegen van hun macht, den zegen van hun wetgeving. Hef is thans een droeve aanklacht tegen het Christelijk ministerie, dat het in al die jaren absoluut niets van belang op sociaal gebied heeft tot stand ge bracht. Minister Heemskerk miste steeds den ernst in regeeringszaken. EnTalma is geen wetgever. Nu het op het laatst der dagen verzekeringswetten liet aan nemen nu krygen zyouderdomsverze- kering, waarin de arme arbeider 67 jaren achtereen premie betaalt voor een karig pensioentje op het 70ste jaar; een ziekte verzekering, waarin ontbreekt het aller- noodigste, de geneeskundige behandeling. Aan de Invaliditeitswet, die jaarlyks een uitgaaf van 29 millioen en de Ziekteverzekering en Radenwet, welke minstens 10 millioen zal kosten, ont-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1