Bouwland, KALLEEN! Alle Boeken L Janssen Gz., Marmeren Schoorsteenmantels 'rrïïSS'T „Immerfrisch liniiaakflemlieii. Openbare Vergadering Leonidasl Leonidas Karei Lengs Zonen, Burgers E.N.R. Paardenmarkt Spreker: |tf| r. PATIJN. Grootste Magazijnen van ^'ttwerij Sangruinose. 3 Gemeten 118 Roeden KLOPHENGSTEN of VEULENS Prima BRUINE ZAAIB00NEN, G. BLOM—SENS, Boekhandel - Tholen. Rouwcirculaires Stoomdrukkerij J. v. d. WAL, f2611 J. J. SMALLEGANGE, P. P. J. LOEWER. I Hollaud-Noonl-Aiuerika Hypotheekbank Agent voor Zierikzee: „De Zeeuwscke Landbouw-Bank". C. L. GOEMANS, Jonker Fransstraat 87a, Rotterdam. GRATIS! Rijwielen Naai machines TEGELEN A 22. Neêrland's oudste en grootste Verzendhuis. In hun eigen belang Géén flets of een zei een candidaat, die geslaagd was. Hij was een Burgers E.N.R. waard. Vinum Sangutnosuni, Id vacuo. Voor lyders aan bloedarmoede en zenuwzwakte; voor herstellenden en zwakkenvoor jonge moeders of aanstaande moeders is de Sanguinose het middel, dat het snelst van allen het bloed verryktde zenuwen ver sterkt, de eetlust bevordert. Ik heb de Sanguinose toegepast in zeer verschillende gevallen; bij klierachtige kinderen, bjj bloedarmen, bij neurasthenici; by ouderdomszwakte, bij jonge moeders en minnen, bij herstellenden uit tvplieuze koortsenna de influenza en bij verzwakte bartswerking: ik kan niet anders dan de voortreffelijke werking roemen. Haelteri/Brussel. Dr. POL DEMADE. Gij behoeft van de Sanguinose geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Daar is géén raiddel, versta het goed, geeu enkel middel, dat zoo snel helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. Prijs per flacon f 1,50; 6 fl. f8,12 fl. f 15, VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4, Den Haag. Te Zierikzee by M. S. POLAIy en F. P. J. BAL, Drogisten; te St.-Annaland by J. SLAGER. liy Inschryvlng te pachten voor 7 jaren in Nieuw er kerk (Krabbenhoek), zynde een gedeelte van het perceel sectie F 221/5, in pacht bij den Heer J. KWAAK, tot het rooven van den oogst in dit. jaar. Billetten in te leveren vóél* 10 Juni a.s., bij den Administrateur A. C. VAN DER VLIET. het eenige,beste,alom bekendePlantenvet. Eenige fabrikanten: H. SchfincK Cie., A. G., Hamburg. Generaal-Vertegenwordigers voor Nederland: E. Ostermann Co., Amsterdam. Vraagt prijsopgave van: Gecreosoteerde Houtwaren Gebr. HULSINGA, IJsselmonde. Vertegenwoordiger J. J. STEUR, Kerkwerve. met zakbreuken worden gecastreord door Ij. B. JONKER, Gedipl. Vee- verloskundige en Castreur, Brouwershaven. Voorhanden Jaapjespeeën-, Mangelzaden, Lucerne- eu Rood Klaverzaad, Zaai-Wikken, Chili- salpeter. Verder alle soorten Veevoeder. Inlichting geeft C. V. BLOOIS Jz. te Dreischor. verkoop de Naaimachines voor ongelooflijke spot prijzen en ook op afbe taling. Repareeren en in ruiling. W. VERMEULEN, Kipstraat 42, Rotterdam. Prijscourant gratis. Atelier voor het maken, ver maken en repnreéren van Dames-Haarwerken Beslist eerste klas werk, tegen scherp concurreerenden prijs Vlngge bediening. Dam, hoek Appelmarkt, ZIERIKZEE. Theologische -, Staatkundige -, Wetenschappelijke - en Buitenlandsche Boeken worden door mij zonder prijsverhooging geleverd. te ST.-M AARTEN SDI JK op Donderdag 5 Juni 1913. worden in tyd van één uur gedrukt; op verlangen ook door ons geadresseerd en per post verzonden. Ze worden dus steeds por omgaande post geleverd. BRUINISSB. Daar ik in de gelegenheid ben geweest van een Schoenen- fabrikant in Brabant, wegens opheffing der fabriek eene mooie partij en te koopen (nieuwste modellen en prima kwaliteit gegarandeerd), zal ik deze tegen ongekend lage prijzen uitverkoopen. Dames-Laarzen slechts f 3,85. Derby-Schoentjes slechts f 3,65. Men verwarre Derby-Schoentjes niet met buitenlandsch fabrikaat. Zegt het voort. Zie Étalage. Aanbevelend Noord-Brabautsch Schoenen- en Laarzeu- magazyn „DE KLEINE WINST". KORTE ST.-JANSTRAAT C 120, ZIERIKZEE. H. G. KROM, BOEK-, PAPIER-, MUZIEK- en KUNSTHANDEL, Havenplein,'- Zierikzee, Telefoon interC. no. 39, plaatst advertentiën in - en neemt abonnementen aan op allo conrauten zouder prysverhooging. Ontvangen: (Vorstenlanden), 3 cents sigaar. Aanbevelend 5Q I Pandbrieven met Winstaandeel van (le O teGorinctiem zijn verkrijgbaar bij alle Effectenkantoren. Koers van uitgifte tlians 100' - Coulante terugname. GEPLAATST sedert einde Mei 19121,123,200,—. Geen dure ketel noodlg. Geen beugelsluiting. Geen thermometer. In weinige minuten kunnen honderd flessehen door ongeoefenden gesloten worden. Deze inmaakfles'fltlten maken het mogelijk de flesch, ook na gedeeltelijk gebruik, wederom hermetisch te sluiten zonder opnieuw koken. Prospectus op aanvrage verkrijgbaar bjj Magazijn van Huishoudelijke Artikelen. te ZIERIKZEE op Zaterdag 31 Mei a.s., in de Concertzaal, 's avonds 8 uur, Toegang vrij. Gelegenheid voor debat. Het Bestuur der Centrale Liberale Kiesvereeniging A. J. F. FOKKER, Voorzitter. A. FRANKEL, W.d Secretaris. HALT! REI ZEN PRACHT-CATALOUÜS, meer dan 200 bladz(Jden dik, met 12,000 afbeeldingen van alle mogelijke artikelen, verzenden wij aan Iedereen op aanvraag gratis en franco, zonder eenige verplichting. V 3 jaar garantie i'.. Tan af H. 21.-. 8 jaar garantie van af fl. 15,50. vanaf fl 1,40 Scheermes (zilverstaai) vanaf fl 0,67 T 0,75 1,75 0,10 0,50 a 0,42 F» 0.U9 o 8,75 Electr. Vuurmaker a 0,36 O 0 0,75 0,45 V 0 0,10 Huishoudweegschaal a a 1,25 a a 3,05 6,50 a a 1.95 0,60 a a 4,50 1,95 a a 0,95 a a 1.95 0,04 1,25 a a 0,18 Heeren Fantasiehemd a a 1,05 a a 2- a a 0,40 Tafelkleed a a 0,75 a a 0,36 Vrouwen Corsetten a a 1,50 a a 0,15 Zijden Heeren dassen a a 0,25 a a 0,40 Tricot Heerenhemd a a 1,30 a a 0,02 0,35 a a 0,18 1,75 Lantaarn Bel Voetpomp Spreekmachine Spreekmachineplaat Harmonica Flobert-geweer Revolver Regulateur W ekker Horloge (1 jaar garantie) Portemonnaie (leder) Voetbal Photografietoestel Album Schilderij Vulpenhouder. Potlood Zakmesje Zendt ons dlreet uw adres, U ontvangt dan onmlddeliyk gratis on franco zonder eenige verplichting bovenstaand Pracht-boekwerk. worden Winkeliers en Kooplieden in Geëmailleerde Huishoudelijke Artikelen aangeraden hunne inkoopen té doen bjj Oppert 112, Binnenrotte 101, Rotterdam, Telef. Interc. 3975. Het goedkoopste en meest gesorteerde Magazijn van alle soorten Geëmailleerde-, Gegoten- en Gegalvaniseerde Huishoudelijke Artikelen. 3W Vraagt geïll. Prijscourant. Agent voor Zierikzee H. J. LANDMAN. Renesse H. GILIJAMSE. Zonnemaire J. M. VERHULST. Scharendijke J. FLOHIL. Burgh J. VERWEST. f\ J in flacons a f 1 en Odol-Ta?idpasta, rose in doosjes d 12\ en 25 ct., ivit in doosjes d 15 en 30 ct. Odol-Tandpoeder in doosjes d 10 ct. voorhanden in liet Papiermagazijn van .11. W. J. OCHT-. MAN ie Zierikzee. MMk, De Eau-de-Cologne Boldoot is voor H.H. Winkeliers tot den origineelen fabrieksprijs verkrijg baar gesteld in het Papiermagazijn van RW. J. OCHTMAN, MT Appel markt t Zierikzee. Men gelieve daar onze Pr ijs-Courant aan te vragen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1