7JERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 26 Mei 1913. Tweede Blad. NIEUWSTIJDINGEN." Uit Stad en Provincie. ADVERTENTIEN. (Z ierikzeesche Courant). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen dAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 69ste JAARGANG. No. 9392. Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 13 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groute letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrjjdagsmiddags uiterlijk 2 ure TURKIJE. C'onstantlnopol, 24 Mei. De stoomboot „Nevada", van de Hadjidaout-Maatschap- pij, die de haven van Smyrna verliet en voor een Russische stoomboot, die uit tegenovergestelde richting kwam, wilde uitwijken, kwam bij die manoeuvre buiten den veiligen vaargeul en liep op drie mijnen. De ontploffing bracht 't schip tot zinken. Volgens het scheepvaart-agentschap waren er 200 passagiers aan boord, waarvan er 80 in de booten van den Franschen kruiser „Bruix" gered werden. NOORWEGEN. Stockholm, 22 Mei. De Zweedsche Ryksdag nam met groote meerderheid het regeeringsvoorstel betreffende een algemeene ouderdorasverzekering aan. Er werden slechts eenige door de commissie voorgestelde en door de regeering overgenomen wijzigingen aan gebracht. FRANKRIJK. Nadere bizonderheden zijn bekend geworden omtrent de wijze, waarop een nieuwe auto-bandiet zijn slachtoffer in de val heeft gelokt. Na den eersten proeftocht met den directeur der fabriek beloofde hy het bedrag voor den auto, die hem beviel, den volgenden dag in zyn hotel, waar hij, naar hij vertelde, met zyn vrouw verblyf hield, ter hand te stellen. Den volgenden dag kwam hy evenwel 's morgens weer aan de fabriek. „Een oom van mij woont te Senlis", zei hy, „laten wy naar hem toeryden, hy zal het geld voorschieten". De directeur, de heer Dardenne, zette zich op de chauffeursplaats en zy begaven zich op weg. Bij het dorp Villeron verzocht de kooper om even te stoppen. Hy steeg uit, terwyl de heer Dardenne, op zyn stuurrad geleund, zitten bleef. Plotseling hoorde hy een schot en voelde hy dat hy in den rug getroffen werd De moordenaar stond links achter hem, naast het rytuig en vuurde op hem. Hij had een browning in iedere hand en schoot herhaaldelijk. De heer Dardenne, die een krachtig man is, sprong uit het rijtuig en liep, hoewel getroffen, op zyn aanvaller toe. Maar een kogel trof hem in de rechterhand, vervolgens een in de borst, hy kon zich toen niet meer op de been houden en zakte ineen. Terwyl hy nog op den grond rondkroop, sprong de moordenaar weer in den auto en keerde naar Parijs terug. Met een buitengewone energie sleepte de heer Dardenne zich voort naar den berm van den weg. Hy haalde een notitieboekje uit zijn zak en begon zyn testament op te stellen. Maar zijn krachten begaven hem en hy verloor het bewustzijn. Op het geluid van de schoten kwamen arbeiders, die in de buurt werkzaam waren, toesnellen. Zij brachten den heer Dardenne in een naburige woning, waar hem de eerste hulp verleend werd, waarna hij met een ambulance-auto naar Parys vervoerd werd. De verwonde heeft kunnen vertellen wat er gebeurd is en heeft het adres van zijn aanvaller mee gedeeld. De politie begaf zich oogen- blikkelyk naar diens hotel, maar de moordenaar was reeds gevlucht. Hij was met zyn auto aangekomen, had ylings zyn koffers gepakt en was daarna met zijn vrouw in den gestolen auto ver trokken. Dit geschiedde om kwart voor twaalf. Klokslag 12 waren de agenten van den veiligheidsdienst in het hotel Zy waren dus slechts 15 minuten te laat. Men vermoedt, dat de moordenaar, die' zich Lancien noemde, een Belgisch deserteur is, Duvignon genaamd. DUITSCHLAND. Berlijn, 24 Mei. De Russische keizer is hedenavond om 9 33 uur vertrokken Hy werd door keizer Wilhelm naar het station vergezeld, waar tal van militairen en burgerlijke autoriteiten verschenen waren, om afscheid te nemen. De tsaar reist direct naar Wirballen, waar hy morgennamiddag om 2.28 uur aankomt. BELGIË. Brussel, 24 Mei. Op verzoek van den procureur-generaal verleende de Kamer met algemeene stemmen machtiging om een vervolging in te stellen tegen den socialistischen afgevaardigde Furnemont. Volgens verschillende dagbladen steunt dit verzoek om tot vervolging over te gaan op motieven van zeer kieschen aard. - Over deze onverkwikkelijke affaire bevatten de Belgische bladen reeds tal van bizonderheden, zonder echter den m van den Kamerafgevaardigde te noemen. Het schijnt, dat Furnemont zich schuldig gemaakt heeft aan laak bare handelingen met een minderjarig meisje. In het Handelsblad va?i Ant werpen lezeu wy het volgende: Het jonge meisje in kwestie heeft tot vader een braven werkman, electricien, die van niets geweten heeft. De moeder, die minder gunstig bekend staat, werd aangehouden. Het meisje, 14 jaar oud, vluchtte in 1911 met een tooneelspeler. Eenige dagen liet de kinderrechter Wauters, op ver zoek van den vader, haar te Luik aan houden. Zij werd te Brussel in verzekerde bewaring gehouden. De tooneelspeler werd mede aange houden, doch, van de ouders toestemming bekomen hebbend met haar te trouwen, werd hij vrij gelaten. Toen de jonge bedorvene voor den magistraat vernam, dat hare ouders haar hadden laten aanhouden, werd zy woedend en riep: 't Is mijne moeder zelf, die my op het slechte pad heeft gebracht. In hare antwoorden is zy zeer cynisch. Zy noemde onder hare „beschermers" Furnemont, die haar, toen zy nog slechts elf jaar was, reeds kende. Zij kwam met Furnemont in kennis, door bemiddeling i haar zuster, die een vriendin van den volksvertegenwoordiger was. Behalve met Furnemont, stond zij in betrekking met een deurwaarder, die, evenals de acteur, het meisje wilde trouwen. De moeder, die voorgeeft niet geweten te hebben, dat hare bemiddeling stratbaar was, werd Woensdag door den rechter van instructie, Froraès, langdurig verhoord. NEDERLAND. IJselmonde, 24 Mei. Tot klerk bij de directe belasting en accijnzen alhier is benoemd de heer J. Geluk uit St Maar tensdijk. Rotterdam, 24 Mei Donderdagavond begaf de 16 jarige winkeljuffrouw Enge- lina Van der Velden, wonende le Pijnackerstraat 41, zich boven het magazijn van den heer Viertelhanseu, Hoogstraat 103, op een glazen lantaarn, teneinde een gootje, dat verstopt was, door te steken. Zij stapte mis en viel van een hoogte van ongeveer 4 meter door de lantaarn in de smederij. Met bloedende wonden aan beide onderarmen en half verdoofd werd liet meisje per raderbrancard naar het Ziekenhuis ge bracht en daar opgenomen. Noordgouwo. Zaterdagavond trad dr. Van Raalte van Dordrecht, voor een volle zaal in het café Coomans alhier op. Na opening der vergadering door den voor zitter der liberale Kiesvereeniging, begon spreker met te zeggen, dat hij in alle handelingen van de tegenwoordige regee ring gebrek aan ernst ziet. Hij toonde dit aan o. a. in het uitstellen lot na de verkiezing van het ontwerp tariefwet, in het regeeringsvoorstel van de Grondwets herziening, in het gehoorzamen aan wat dr. Kuyper wil en ook in den grooten draai, die het Kabinet heeft genomen toen „de beginselen levende in de rechter zijde" werden omgezet in „de Christelyke beginselen". Volgens die beginselen zou de bijbel het handboek zyn, waarmede voor alle dingen in hot openbare leven rekening moet gehouden worden, hoewel de heer Diepenhorst, professor aan de vrye Universiteit in eene verga dering van een Christelyke Werklieden- vereeniging verklaardedat het beroep op den bijbel voor de sociale wetgeving niet opgaat. Niemand minder dan dr. Kuyper heeft ook gezegd, dat de sociale verzekering in de „neutrale zone" ligt. De goden der antirevolutionnaire partij schynen zelf niet te weten, welken weg zy moeten bewandelen. De antirevolu tionnaire hoogleeraar dr. Fabius moet zoo nu en dan den man in de Kanaal straat op de vingers tikken, wegens diens afwijking ven de zuivere antirevolution naire beginselen. Op zijn beurt tikte dr. Kuyper den heer De Waal Malefijt, minister van Koloniën, op de vingers met het uitgeven van oen -jrochure over het „afschuwelijk misverstand". De heer v. d. Molen, antirev. wethouder te Rotter dam moest er ook op gewezen worden, dat hij van de antirev. lijn afweek met het brengen van de bijbelsche geschie denis op een openbare kweekschool voor onderwijzers. Voorts betoogde spreker, dat de poli tiek van het huidige ministerie slechts woordenspel is en dat het door gebrek aan principiëele eenheid zoo goed als niets in 5] jaar heeft tot stand gebracht. In den laatsten tijd, jom niet met leege handen voor de kiezers te staan, zyn Radenwet, Invaliditeitswet en Ziektewet in de Tweede Kamer afgejakkerd. Dat do rogeering zoo weinig tot stand kon brengen was, zoide men, de schuld van de linkerzijde, deze voerde obstructie. Doch dit is onwaar, uit de Handelingen is na te gaan, dat de leden der rechterzijde gemiddeld 19 maal en die der linkerzijde slechts 13.J maal afwezig waren. Men kan dus eerder spreken van obstructie der rechterzijde. De regeering is zuiver clericaal en daarom heeft zy geen eerbied voor de raeening van andersdenkenden. Subsidie werd geweigerd aan een Vereeniging tot opvoeding van verwaarloosde kinderen, omdat zy niet op „Christelijken" grond slag berustte, en op het congres voor zedelijke opvoeding werd de regeering niet vertegenwoordigd? Roerend eens zijn de bewindsmannen en de rechterzijde over de rechtsgelijk heid der bizondere scholen. Men wil do openbare school het instituut van volkseenheid opruimen en de bizon dere school in haar plaats stellen. Die rechtsgelijkheid is eigenlijk 'n dubbeltjes- kwestie het bouwwetteke van de mulo- wet zijn daarvoor de bewijzen. De tariefwet, 't algemeen kiesrecht en staats pensioen werden nog besproken en ten slotte verdedigde hij den stryd tegen de sociaal-democratie. De heer Vijverberg vroeg eenige toe lichting aangaande de grondwetsher ziening, waarna de heer Gies, sociaal democraat, debatteerde. Met al wat de spreker in het midden had gebracht ter bestrijding der coalitie kon hy zich ver eenigen daarna besprak hij enkele punten uit het concentratie-program en reikte vervolgens den Liberalen 't brevet van onbetrouwbaarheid uit. Uitvoerig en met succes werd de debater, die op kalme wyze den strijd had gevoerd, bestreden. Na dank aan den spreker en den debater te hebben gebracht, werd de vergadering met een korte opwekking om in Juni op den bekwamen afgevaar digde Mr. R. J. H. Patijn te steramon, door den voorzitter gesloten. St.-Maartensciy k. V aderlandslievend en oprecht Oranjegezind zijn we hier. By iedere gelegenheid, .die zich daartoe aanbiedt, geven wij gaarne daarvan do ondubbelzinnigste blijken. Ieder heugt het nog, hoe vol enthousiasme de geboorte van Prinses Juliana hier werd gevierd. En ook, hoe in de ure des gevaars, toen het dreigend spook der revolutie in 't jaar 1904 naar Neerlands nart aar beet, onze schutters zich wierpen voor den troon om der vorstin hun diensten vrijwillig aan te bieden, tot bewaking der bedreigde spoorbanen, Ligt het dus voor de hand, dat wij ook nu, bij het bly herdenken onzer ver kregen onafhankelijkheid niet achter zouden blyven om mee te stemmen in het koor der jubelenden, om uiting te geven aan ons gevoel. En ditmaal zouden wy# dit doen op echt eigen aardige wyze. - Alom in 't ronde zou men vernemen door reine klanken, wat er blaakt in ons gemoed. Verheffend zouden ze van uit de hoogte door dringen tot in de ziel van ieder waar voelend patriot. Op den dag van Napoleons nederlaag by Waterloo, waardoor eigenlyk voor goed onze onafhankelijkheid werd bevestigd, zouden ze de lucht doortrillen, de heerlijke tonen van ons carillon. Dagen van voorbereiding zouden daaraan vooraf gaan. Op het heerlijkst moesten ze schallen. Componist en toonzetter, timmerman en een lid der vroedschap beklommen de hoogte des torens tot waar zich het mechaniek bevindt. Met een blik over de ruime vlakte trachtten ze als het ware te meten met het oog, hoever de ruischende accoorden der vaderlandsche liederen zich wel door de golvingen der lucht zouden laten voort- dragen. Edoch, wat wreede ontgooche ling Zielloos hingen ze daar bij nadere beschouwing ter neder, die klokken. Geen leven kon er worden in geblazen. Al de 17 bellen hingen daar zonder klepel. Verdwenen waren ze; en sinds wanneer? Men was het er over eens, dat het niet langer dan twee jaar kon zijn. Misschien kan dit ons moed geven, dat ze nog worden op gespoord. 't Is te hopen, maar thans zyn wij ze kwijt; geroofd van den toren17 klepels Of we riu nog feest zullen vieren, ik weet het niet. Verslagenheid heerscht alom. Als stomme getuigen hangen daar de ledige klokken. Konden zij maar spreken! Bruinlsse. In de Woensdagavond gehouden vergadering van den gemeente raad, die door alle leden werd bijgewoond, werd na voorlezing en goedkeuring der notulen door den voorzitter medegedeeld, dat het mandaat, betreffende de Rijks subsidie voor de havenwerken, ad f 19475, is ontvangen en dat heden de gelden zijn geïnd en den aannemer de derde termijn is uitgekeerd. Voorts werd medegedeeld, dat op 18 Mei j.l. in het krankzinnigengesticht „Vrederust", te Bergen-op-Zoomis overleden, de voor deze gemeente ver pleegde krankzinnige C. van der Byl. Er waren ingekomen de volgende stukken 1°. Het door Gedep. Staten goed gekeurde raadsbesluit betreffende eene af- en overschrijving in de begrooting voor 1913. 2°. Een brief van het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeente, houdende toezending van de rekening, dienst 1912. Deze wordt in handen gesteld van dezelfde commissie, die de gemeente- rekening zal nazien. 3°. Adres van C. Otte Wz.( houdende verzoek om op het laagste gedeelte der Deestraat van gemeentewege een zinkputje aan te brengen, uitloopende de 3e zinkput van de Dee, daar bedoelde plaats bij veel regen gedurig onder water staat. De voorzitter zegt, dat dit adres niet behandeling kan worden genomen als zijnde ongezegeld. Burgem. en Weth. zullen evenwel deze zaak in behandeling nemen en de eerstvolgende vergadering een voorstel dienaangaande aan den Raad doen. Dit wordt goedgevonden. 4°. Adres van.de Vereeniging „Alge meen Schippers- en Visschersbelang" alhier, houdende verzoek, dat de Raad op zijn genomen besluit, om het aan brengen van een loopsteiger aan den havendam één jaar uit te stellen, terug- kome en bedoeld steigertje nog dit jaar make. De voorzitter zegt, dat Burgem. en Weth. den Raad voorstellen afwijzend op het verzoek te beschikken ora dezelfde redenenals in de vorige zitting zyn aangevoerd. De heer Hoogerheide zegt, dat reeds zooveel over het loopsteigertje is ge sproken in de vorige vergadering, dat het z. i. het beste zal wezen, dat de Raad op zyn genomen besluit terugkomt en het werkje nog dit jaar uitvoert volgens het le ontwerp, De schippers kunnen het steigertje niet missen en by harden wind zullen zy ongetwijfeld in de haven moeten blijven liggen. De heer De Koning heeft nog een ander voorstel, dat ook afdoende zal helpen en veel goedkooper zal zijn. Spreker heeft den gemeente-opzichter gevraagd naar de lengte en de deugd zaamheid der eiken palen, die op de Dee liggen. Deze heeft hem mede- gedoeld, dat zij lang genoeg zyn voor het steigertje en veel sterker dan de nieuwe grenen palen. Van die eiken palen wil de heer De Koning twee rijen plaatsen op den kop van den dam, recht uit het padje tot aan de teen en daartusschen aanvullen met steenen. Men krijgt dan een steenen bekisting, die ongetwyfeld den golfslag in de haven zal breken. Volgens het le ont werp zal dit niet het geval zyn en spreker zal daaraan zyn stem niet geven. Nadat spreker van het door hem ge opperde een schetsje heeft gemaakt en dit den leden door den voorzitter wordt voorgelegd, zegt de voorzitter, dat hij het denkbeeld van den heer De Koning origineel vindt. Ook de andere schippers- leden kunnen met het idee van den heer De Koning meegaan. De heer Bolier zegt nog, dat, als er iets nieuws gemaakt wordt, dit altyd het duurste, maar ook het sterkst is. Spreker is er bang voor, dat, wanneer het steigertje gemaakt wordt van het oude materiaal en er naderhand aan de ombuiging van den kop een nieuw ge deelte aangebracht moet worden, dat dit grooter kosten zal vragen. Boven dien gelooft spreker wel, dat deze steen bekisting geen weerstand zal kunnen bieden bij storm en met een feilen golf je zal omver geworpen worden. De muur wordt z. i. te smal. De voorzitter zegt, dat dit natuurlijk een vraagstuk blyft; een muur van twee meter dikte zal meer weerstand kunnen bieden dan een van 1 meter, doch de heer De Koning heeft zyn idee ontwikkeld met het oog op de kosten. Spreker ziet geen bezwaar in dit onder werp. Het beste zal wezen, dat de Raad zijn eerste ontwerp laat varen en dat van den heer De Koning gaat uit werken. Den gemeente-opzichter zal nu worden opgedragen een kostenberekening te maken en die zoo spoedig mogelijk den Raad aan te bieden. Het voorstel van Burgem. en Weth., ora het werk één jaar uit te stellen, wordt daarna met algemeene stemmen verworpeneveneens het verzoek van de Vereeniging „Algemeen Schippers en Visschersbelang", om het werk dit jaar uit te voeren, doch wordt met algemeene stemmen aangenomen het voorstel van den heer De Koning. Daarna stelt de voorzitter voor, om op het eind der rioleering der Dee, waar thans veel modder zit, aan den kant van de waterleiding tot aan het bruggetje bij den heer Elenbaas een soort beschoeiing te zetten en de modder daarachter te werpenwelk voorstel wordt aangenomen. Bij de rondvraag zegt de heer Bolier, dat het altyd de gewoonte is geweest om de brandweer bij een plaats gehad hebbenden brand een extra vergoeding toe te kennen. Spreker vraagt of dit nu weer het geval zal zyn, waarop de voorzitter antwoordt, dat Burgera. en Weth. hebben besloten aan elk der personen van de brandweer, die tegen woordig zyn geweest, f 0,50 uit te be talen. Spreker hoopt echter, dat ook de Zeeuwsche Brandwaarborgraaat- schappy, bij wie f der gemeente is ver zekerd, een ruime vergoeding zal geven. De heer Goudzwaard geeft in over weging, dat de Raad nog een dag of wat afwacht. Spreker zal zich persoon lijk wenden tot de Maatschappij en deze zaak ernstig bespreken, en spreker twijfelt niet of de Maatschappy zal ook wel iets doen. De heer Goudzwaard deelt verder mede, dat hy uit eigen privée een bedrag van f 25 beschikbaar stelt, voor welke mededeeling door den voor zitter vriendelijk wordt dank gezegd. Daarna wordt de vergadering gesloten. 5SS Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Oom en Tante: gS DINGEMAN HEIJB0EB ■M en JANNA LUKUS op 31 Mei a.s. hunne 40-jarige SM Echtvorocnlglng te herdenken. |H Gkbrsdijk, 26 Mei 1913. Hunne dankbare Neven en Nichten, J. VAN DEN HOUTEN, Ouwerkerk. mm

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1