ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Woensdag 23 April 1913. JANTJES BESTE VRIENDEN; ZIJN MOEDER, ZIJN COLLEY EN ZIJN KOP VAN HOUTEN S (Z ierikzeesche C o u r a n t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat lederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,80, voor allo andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 8 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar bjj vooruitbetaling. 69ste JAARGANG, - No. 9379. Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 1—3 regelB 80 ots., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsmiddags uiterljjk 2 ure. Dit nummer bestaat uit twee bladen. NIEUWSTIJDINBEN. AMERIKA. Het testament van Pierpont Morgan ia een document, dat 12.000 woorden bevat. Het grootste gedeelte van de nalatenschap komt aan J. P. Morgan junior, den zoon van den geldmagnaat. Zijn drie dochters krygen ieder een levenslange toelage van 600.000 pond 'sjoars. De weduwe ontvangt een gelijk bedrag. Het jaargeld der gehuwde dochters zal na haar dood aau haar kinderen worden uitgekeerd, dat van de ongehuwde dochtor en van de weduwe komt na haar dood weer by het stamkapitaal. In geen omstandigheden kunnen genoemde uitkeeringen in handen komen van de eventueel over levende echtgeuooten van Morgan's dochters. FRANKRIJK. Parijs, 21 April. De Fransohe scherp rechter Deibier oefent thans te Parys eyn bloedig beroep uit. Nadat Zaterdag avond de roofmoordenaar Barree te Versailles onthoofd werd, eyn heden ochtend by het aanbreken vau den dag de hoofden der drie autobandieten Soudy, Monier en Callerain onder het mes dor guillotine gevallen. Zondagavond gelastte den minister van Justitie, dat de terecht stelling der autobandieten Maandag ochtend zou plaats hebbenterwyl tegelykertyd aan het publiek bekend gemaakt werd, dat de onthoofding tot Dinsdag uitgesteld was, ora zoodoende het volk en de vrienden der apachen te verhinderen demonstraties te houden. Om één uur hedennacht werd de boulevard Arago by de Santé-gevangenis, waar de terechtstelling zou plaats hebben, geheel door de republikeinsche garde afgezet. In de in de nabijheid gelegen wyken werd een groot aantal politie-agenten opgesteld ora de, in weerwil van het vroege morgenuur, talryke menigte, die van do executie kennis had gekregen, tegen te houden. Tegen 12 uur 's nachts hadden de helpers van Deiblerdeguillotine opgesteld. Kort voordathetuur hunneronthoofding was aangebrokenwerd den autobandieten medegedeeld, dat president Poinoaré hun verzoek om gratie had verworpen. Gisteren had Callemm aan zyn advocaat gezegd „Ik geloof vast, dat het Maandag myn laatste dag zal zyn". De bandieten werden met hun drieën in een wagen naar de plaats der terecht stelling gevoerd. Soudy stapte het eerst uit. Hij rilde en zeide„brrr, wat is het koud!" Daarop liep hy zeer kalm naar het schavot, waar zyn hoofd het eerst viel. De anarchistische filosoof Callerain bleel zeer kalm. Monier beklom spotachtig lachend de trappen van het schavot en zeide tot zyn omgeving„Tot weerziens, myn heeren!' Behalve de vertegenwoordigers der justitie woonden 200 journalisten de terechtstelling bij. Aan andere personen waren geon kaarten afgegoveu. Sedert de revolutie is dit de eerste maal, dat op één dag drie menschonlevens aan de guillotine ten offer vielen. Over het algemeen wordt de veroordeeling door het groote publiek goedgekeurd en vindt men het zeer verklaarbaar, dat president Poincaré de drie apachenleiders geen genade schonk. Zooals men weet is aan de vierde der ter dood veroordeelde auto bandieten, Dieudonné, door den president der Republiek gratie geschonken. Zijn straf werd veranderd in levenslangen dwangarbeid. Te Neuiliy is ecu afschuwelijk 'ougeluk gebeurd. Een auto waarin zich de beide kinderen vau Isadora Duncan met hun gouvernante bevonden, is diebt bij do ouderlijke woning iu de Seine gereden en oogenblikkelijk in de diepte verdwenen. De auto was gesloten, zoodat men de slachtoffers niet heeft kunnen bereiken, al eer het rijtuig door de brandweer aau de oppervlakte gebracht was. De gouvernante en de beide kinderen, 3 en 5 jaar, waren toen reeds gestikt, Do auto had de woniug van mevr. Duncau in de rue Chauveau verlaten toen de chauffeur een oogenblik stoppen moest wegens het paeseeren van een wagen. Daardoor stond de motor stil en was hij genoodzaakt oven van zijn bank te komen om dezen weor op gang te brengen. Op dit oogenblik zette de machine zicli onverhoeds in beweging en daar de Rue Chanveau vrij sterk naar de Seine-kade helt, kreeg de auto onmiddellijk een vrij groote snelheid. De onbestuurde wagen stootte tegen den trottoirband en door den schok werd de chauffeur, die weer op zijn plaats wilde klimmen, op den grond geworpen. Recht tegenover de Rue Chanveau ie een steeuen borstwering langs de Seine. Door een noodlottig toeval maakte de auto evenwel een zwenking en reed rakelings langs het uiteinde van die borstwering in de diepe rivier. De chauffeur, die zijn voertuig achterna gesneld was, zag het rijtuig met zijn levenden last onder de golven ver dwijnen. Onmiddellijk snelde hij naar het politie-bureau, waar men de brandweer van Neuiliy, Levallois en Parys alar meerde. Na oogenblikken van ellendige spanning rukken eindelijk de brand weerwagons aanhet eerste die van Parijs. Met allo man gaat men aan hot werk en na een half uur ingespannen, zenuwachtigen arbeid slaagt men er in om den auto boven water te heffen. Langzaam en voorzichtig sleopt men het rijtuig naar deu oever. Nauwelijks is het aan deu wal gebracht of do omstanders booren het rinkelen van glas, een portier wordt geopend. Het eerst vindt ra9n het lichaam van do gouvernauto; haar gelaat is blauw, ge zwollen, onherkenbaar. Daarna tilt men den kleinen driejarigen Patrick uit het rijtuig, bet water stroomt uit zijn blonde hareu. zyn wangen zijn nog gekleurd, en de omstanders slaken een kreet van hoop: „Hy leeft, hy leeft!" En men brengt den kleine naar een naburig café. Eindelijk vindt men ook de lieftallige Deardree, 5 jaar oud, en ook zij wordt naar het café gebracht waar de toe gesnelde dokters pogingen doen om de levensgeesten bij de kinderen weer op te wekken. Maar helaas tevergeefs. De kinderen Zijn reeds gestorven. Dit alles geschiedt nog geen vijftig meter van de woning der moeder, die van het voorgevallen', nog niets heeft bemerkt. Ten laatste hebben enkole familieleden baar voorzichtig de vreeselijke waarheid meegedeeld. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 22 April. Ter terechtzitting der arrondisseinents-reclïtbank vanhedon, werd do heer H. E. Beelaorts van Emmichoven, gemeente-ontvanger alhier, beëedigd als kantonrechter-plaatsver- vanger. Gisterenavond gaf 't Kleine Tooneel, leider de heer Speenhoff, een voorstelling in de Concertzaal, waaraan de helaas niet talryk aanwezigen ongetwijfeld een aangename herinnering zullen behouden. Is het de politieke drukte, die voor de deur staat, dat zoo velen zich hadden ontzegd het genoogen, om den zoo uiterst sympathieken en welbekenden Speenhof^ onzen nationalen dichter en liedjeszanger te komen hooren in zyn sobere, maar daardoor des te treffender voordrachtskunst Hoe dat zij, de aanwezigen hebben zich kostelijk vermaakt. Zoowel de liedjes, mede door Speenhoffs innemend vrouwtje gezongen, als de kleine.„spelen", alle Speenhoffs geestig en typeerend werk, alsook en vooral de politieke klucht tegen Kolkman's Tarief- wet de politiek komt reeds binnen vielen zeer in den smaak. Den uitvoerenden komt een woord van lof toe v.oor hun natuurlijk ou opgewekt spel. Iu 't bizonder mogen worden genoemd mevr. SpeenhoffPrinz en de heer Vau Dommelen. Do laatste vooral was onbetaalbaar om zijn snakig, af en toe acrobatisch spel. Maar, zooals gezegd, ook de overige medespelers de dames Snijders on Kapper en de heeron Brémont, Bigot en Ruys de beide laatsten zijn wel van echt ras hebben volle aanspraak op onze bewondering en waardeering. Den heer Brémont hulde voor zijn zeer beschaafde en artistieke uitspraak en voor zijn geheel in de lijn blijvonde vertolking van zyn rollen. Hopen wij, dat den volgenden keer, wanneer de Concertzaal haar deuren openzet, om te doen genieten van de kunst van den befaamden zanger Piscuisse, begeleid door zijn onafscheide- lijken vriend Blokzijl, de bekende „straatzangers" van den zomer 1911, dat alsdan, evenals in alle steden van binnen- en buitenland, waar zij optraden, de zaal geheel uitverkocht zy. De opbrengst der Emma-bloem ten bate der tuberculose-b8Stryding te Zierikzee heeft Zaterdag 19 April be dragen alleen voor Zierikzee f 190. Do jonge dames zullen het bloempje ook op de dorpen te k,oop aanbieden. Voor de vrijzinnige propaganda- club alhier hield de heer W. J. C. van Santen, lioofd-redacteuT van de Goesche Courant te Goes, candidaat voor de 2e Kamer van de vrijzinnige concentratie voor de districten Fraueker en Delft, een politieke lezing, in het „Huis van Nassau". De openbare vergadering was druk bezocht. De voor de vuist weg uitgesproken redo maakte voel indruk. Iu debat kwam de heer Koomans, candidaat voor do 2e Kamer van de S. D. A. P. in ons district. De debater vond in den heer Van Santen een kranig bestrijder. De afwezigen hebben veel gemist. Van de lezing en het debat hopen wij in ons blad van a.s. Vrijdag een beknopt overzicht to geven. Het was bijua middernacht toen de vergadering, die een zeer ordelijk verloop had, werd gesloten. In de op 22 dezer gehouden ver gadering van stembevoegde ingelanden van den polder de Vier Bannen van Duiveland, werd de begrooting voor bet dienstjaar 1913/1914 vastgesteld iu ont vang on uitgaaf op f G6075,64. Tot het uitvoeren van buiteugowone werken ten behoeve het uit- en inwendig beheer des polders werd bij dio be- grootiüg besloten tot het aangaan eener geldleening ad f 20.000 tegen eene intrest van ten hoouste 41 procent, af te lossen in uiterlijk 20 jaren. Het te heffen dijkgescbot werd vast gesteld op f 13,50 per Hectare. Wij 'hebben een nieuwe fraai ge- illustreerde prijscourant ontvangen van de bekende Groninger rywielfabriek A. Fongers te Groningen. Daarin wordt een door teekeningen toegelichte beschrijving gegeven van al wat op die fabriek ver vaardigd wordt, en afbeeldingen der modellen. Zy bevat tevens een serie goed geslaagde reproducties van futo- graphisohe opnamenwaardoor men eenigszins een beeld krijgt van het bedryf op die fabriek. Blijkens oen mededeeling, voor komende in het Weekblad voor Privaat rechtNotariaat en Registratie spreekt mr. Canesa.s. Zaterdagavond te Rotterdam voor de Afdeeling Zuid-Holland van de Broederschap van Candidaat-Notarissen, over „Onwaardigheid en Onterving". Het Kamerlid De Jong zal as. Zaterdagavond voor de derde maal in dit eiland een voordracht over de Tariefwet houden, thans te Zonnemaire. Evenals do boide vorige keoren zal ook aldaar de belangstelling zeker groot zijn, om de vele nadeelen van die wet, op duidelijke wijze uiteengezet, te leeren kennen. Met ingang van 1 Mei is verplaatst van St.-Maartensdijk naar Vlissingen de rijksambtenaar 2de klasse, H. v. d. Berg. Serooskerke. Ongeloof el ijk, doch maar al te waar. Onze diaconie, die den naam heeft van rijk te zijn en haar inkomsten in de laatste jaren door verhooging van landpachten aan merkelijk zag stijgen, sluit hare rekening over 1912 met een tekort van f 1246, zegge twaalf honderd zes-en-voertig gulden. Brulnlsse. Dinsdagavond gaf de Rona- boot der Koninklijke cacaofabriek C. J. van Houten Zn. te Weesp, alhier een bioscoopvoorstelling. De prachtige boot lokte des avonds op de kade veel toe schouwers, terwyl zeer velen de bios coopvoorstelling bijwoonden. Deze viel buitengewoon in den smaak en wat dan ook te zien werd gegeven was waarlyk mooi. In de pauze werd aan de be zoekers een kopje Van Houtens Rona- cacao aangeboden, wat zich uitstekend liet gebruiken en er zeker toe zal by- dragon om den goeden naam van de Van Houtens cacao te handhaven. Sk-FUlpsland, 22 April. De weg naar 't station, die bij rogenacktig weer in zoo'n deplorabelen toestand verkeert en waarin al menig voertuig is blijven stoken, zal met brikken en grint weer in berijdbaren toestand gebracht worden. Gaarne zou 't gemeentebestuur tot meer radicale verbetering overgaan, waren de kosten daarvoor niet zoo hoog. Het kohier van den hoofdelijken omslag is definitief vastgesteld tot een bedrag van f 3980,795Het aantal aangeslagenen bedraagt 379. Het totaal der bondenbelasting is f 145. Er zyn 53 aangeslagenen voor 66 honden. St.-Fillpsland, 23 April. Maandag a.s. zal onze gemeente bezocht worden door Z. E. den Commissaris der Koningin. St. -Maartensdijk. 22 April. In de heden (Dinsdag) gehouden vergadering vau den gemeenteraad werd afwijzend beschikt op een verzoek van het bestuur «Ier toekenschool (hand- en buuwkuudig) te Tholen om de gewone jaarlij ksehe bijdrage van f 20 te willen verhoogen. Vervolgens ging men over tot vast- stelliug van bet huurcontract der door de gemeente te verhuren wouingen. De heer Rijnberg maakte aanmerking op de bepaling in het concept contract dat de huurders verplicht zijn A -f- van den huurprijs to voldoen bij aan vaarding der woningen. Velen moeten nog een deel der huur vau de verlaten woning ook voldoen en worden dan te veel bezwaard. De overige loden waren ook van dit gevoelen eu er werd dan ook besloten do huurders alleen te laten betalen bij de aauvaarding l van den huurprijs, zijnde een maand huur. Over de afrastering ontstond ook nog eenige discussie. De hoer Groenewege meende dat het beste was dat elke huurder voor een eigeu heining zorgde; de heer Rijnberg echter meende, dat de gemeente voor afheining diende te zorgeu, daar anders de huizon onvoltooid in gebruik worden gegeven. Besloten werd eerst het terrein nog eens op te nemen en dan later een beslissing te nemen. Voorts was ingekomen een schrijven van den heer M. W. Kloet, dat hij het perceeltje gemeentegrond, hem iu de vorige vergadering te koop aangeboden, wenscht. in bezit te nemen voor den prijs van f 1000 per 39 aren 24 c.A. Besloten werd voor dit bedrag een inschrijving op het Grootboek der N. W. S. te koopen. Tot leden vau het stembureau'voor de verkiezing van de leden der Prov. Staten werden benoemd de heeren Rijn berg en Hoek, plaatsvervangers de heeren Hage en Gaakeer. Voor de Tweede Kamer de heeren Groenewege en Bastiaanse, plaatsver vangers de heeren Rijnberg en Hoek. Voor den gemeenteraad de heeren Hage en Gaakeer, plaatsvervangers de heeron Groenewege en Bastiaanse. De voorzitter deed nog mededeeling van een ingekomen schrijven van de Utrecht9che Maatschappij tot exploitatie van gemeentebedrijven om een gasver lichting tot stand te brengen. Dit schrijven zal aan de leden rondgezonden worden. Verder werd door den voorzitter nog ter tafel gebracht een voorloopig plan ter verbetering en uitbreiding van de openbare school. De kosten werden globaal geraamd op f 5000, wat den heer Gaakeer de verzuchting ontlokt, dat het verbazend is zooals de kosten worden opgevoerd rijk on gemeente beiden zullen arm worden, en onlovredenheid zal er door geboren worden. Ten aanzien van enkele punten van dit verbouwingsplau zal men trachten ontheffing te vorkrijgen van verandering. Door den heer Rijnberg werd den raad nog aangeboden een type van een arbeiderswoning, vervaardigd van karton papier. De raad toonde zich met de inrichting ingenomen en waardeerde vooral den beteren kijk, die men zoodoende op een woning had, in vergelijking met het gezicht op een leekening. De rijks-ambtenaar 2e klasse A. Boonder is mot ingang van 1 Mei verpluatet van Ossendrecht naar St.-Maartensdijk. Wemeldlnge, 21 April. Alhier is een 21-jarige schippersknecht tusschen twee schepen gekomen. Zyn onderlijf werd verpletterd. Hy overleed kort daarna. De afd. Feyenoord van „Schutte- vaer" heeft in een de vorige week gehouden vergadering aangedrongen op een betere regeling en scherper toe zicht in het kanaal van Wemeldinge en in de haven van genoemde plaats, waar het scheepvaartverkeer dagelijks drukker wordt. Middelburg, 28 April. In de heden alhier gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van de Zeeuwsche Hypotheekbank werden da balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend bepaald op 10 pCt. Men schrijft ons uit deze gemeente De Rijksuormaalschool alhior werd eenige jaren geleden naar Vlissingen verplaatst. Thans zal in hat begin vau Mei oen particuliere neutrale normaal school worden geopend, waarvoor zich zooveel candid aten hebben aangemeld dat dé school met ruim 80 leerlingen wordt geopend. Burgem. en Wetb. die de oprichting van de Vereeuiging „Normaallessen te Middolburg" ten zeerste toejuichen en haar bestaan voor de gemeente van groot belang achten, stellen den gemeente raad voor, kosteloos verwarming en ver lichting toe te staan, en de vereeniging te laten beschikken over de klasse-lokalen van do openbare scholen en voor het vak natuurkennis gebruik te mogen maken van het lokaal met inventaris dat de gemeente iu de ambachtsschool in gebruik heeft ten behoeve van school G (meisjesschool.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1