ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Vrijdag 18 April 1913. Derde Blad. NIEUWSTIJDINGEN. De Balkan-oorlog. Officieel Marktbericht. ADYERTENTIEN. (Z ierikzeesche Cour a ri t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijntis voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar bij vooruitbetaling. 69ste JAARGANG, No. 9377. Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE N. Van 1—-3 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrydaggmiddags uiterlijk 2 ure. Konstan tlnopel, 15 April. De wapen stilstand is alleen gesloten tusschen Turkye en Bulgarije. Men gelooft, dat Rusland een opschorting der vijandelijk heden heeft voorgeslagen en beide partijen tot elkaar heeft gebracht, maar de twee oorlogvoerenden hebben recht streeks te Tsjekmedsje onderhandeld. BELGIË. Een groot aantal Belgische werk lieden uit Henegouwen zijunaar Frankrijk vertrokken, waar op het oogenblik gebrek aan werkkrachten is. Reeds gedurende de geheele vorige week reden opzichters in automobielen de industriedistricten rond en beproefden bij de groote fabrieken arbeiders p.ver te halen, om aan gene zyde van de Fransche grens te komen werken. Om u een denkbeeld te geven vau hetgeen dit voor het bekken van Charleroi beteekent, laat men hier eenige cijfers volgen In de steenkolenmijnen staken 32.000 op de 38.200 werklieden. In de metaal-industrie staken 16.000 man op de 27.000. In de glasblazerijen 10.600 op de 11.000. In de overige industrieën 2879 op 4811. Te Seraing, in de groote fabrieken van Cockevill, meldden zich 426 van de 1590 werldieden aan en toch had men geloofd, dat deze fabriek niet door de staking getroffen zou worden. Te Luik bood de stad gedurende den geheelen dag den aanblik van een zeer groote levendigheid. De staking bleef er zich den geheelen dag door uitbreiden. Hedenavond verscheen niemand van de mijnwerkers, die in de mijnen moesten afdalen. Te La Louvière begaf zich heden ochtend een groote menschenmeuigte naar het station, waar de trein met Vlaamsche arbeiders moest aankomen. Van de 1500 werklieden, die dagelijks met deze trein naar het Centrum komen, verschenen er slechts 16. Natuurlijk gaf deze omstandigheid de stakende menigte aanleiding tot luidruchtige vreugde- betoogingen. Het was bij het aankomen van dezen trein, dat bij de staking van 1902 een bloedige botsing plaats vond.. Te Braine-le-Comte is de staking algemeen. Te Ostende hebben de havenarbeiders besloten niet te staken. Zij zullen echter geen schepen, die niet geregeld Ostende aandoen, lossen. Bovendien zonden zij 1000 francs aan het stakingscomité. Tn het Centrum schat men het aantal arbeiders op 5150. Van hen staken er 4650. Te Brussel zal, naar men meent, Woensdag de bewegiug zich aanmerkelijk uitbreiden als de veertiendaagsche betaling heeft plaats gehad. Woensdag zal de Kamer wederom bijeenkomen. De toegangen tot het parlementsgebouw zullen door militairen bezet worden en de toegang zal aan het publiek verboden zijn. Het is waar schijnlijk, dat over bet geheele land de civiele garde opgeroepen zal worden. Overal is de avond lieden kalm verloopen. Het eenige incident, dat te Brussel plaats had was de arrestatie van vijf valsche munters, die in de voorstad St.-Gillis woonden. Het zijn anarchisten, en twee hunner waren met brownings gewapend. Zooals vanzelf spreekt, had dit incident niets met de staking te maken. Bloembollenteelt. In No. 1 van de Verslagen en mede- deelingen van het Departement van Landbouw enz. 1913 vinden wij: De koemest, welke bij de teelt van bloembollen in zoo ruime mate, dikwyls voor een waarde van f 1200 per I-I.A. wordt gebruikt, wordt, ook in verband met de uitbreiding van de bloembollen teelt, hoe langer hoe moeilijker in de gewenschte hoeveelheden verkrygbaar. Het is daarom van groot belang proeven te nemen, teneinde na te gaan, of de koemest door kunstmest kan worden vervangen. Door den rijkstuinbouwleeraar voor Noord-Holland werden een aantal proeven genomen, welke aantoonden, dat in vele gevallen inderdaad van kunst mest met groot succes gebruik kan worden gemaakt. Van een dezer proeven volgt hier de beschrijving: Bij den heer Fl. Schermer te Schoor], werd een bemestingsproef genomen by tulpenbollen. De volgende tabel geeft een duidelyk overzicht. De perceelen waren 20 M2. groot en werden beplant- met tulpen, variëteit Bouton d'or. De meststoffen werden in den herfst aangebracht, behalve chilisalpeter, dat voor de JHelft in 't voorjaar werd gestrooid. 0 O 11a O ho c H .5 3^ W 1 O J "O m .5 Z e« O J 55 O O 1 7.05 10.60 7.70 9.— 8.75 6.55 15.25 18.20 16.20 17.— 16.45 14.40 Gewicht der 1 Bvi de planting. 8.20 7.60 8.50 8.— 7.70 7.85 Li jj I - S tN <N Bi 3 i i A 1 O Bemesting in Super- Patent fosfaat. kali. CO CO <M <N 1 O» O -C jj eg I*' eg eg cg l 6 s "a> i <x> X H w CO f O O Met uitzondering van perceel 6, waar de kali was weggelaten, hebben alle kunstraestperceelen het met koemest bemeste perceel in opbrengst overtroffen. De grootste gewichtstoename werd geconstateerd op perceel 2, dat een volledige bemesting met kunstmest met rijke kali-gift had ontvangen. Aan kali bleek dan deze grond zeer duidelijk behoefte te hebben. Doch uit perceel 3 bleek ook de behoefte aan phosphorzuur. Uit deze en andere proeven blykt ten duidelijkste, hoe kunstmest, en met name kali, ook in de bloembollenteelt en bloementeelt van onschatbare waarde is. De laatste (lagen van dePart)sche auto-bandieten. Hun dagen zyn geteld. Waarschijnlijk, schrijft de Parysche corr. van 't Hbl., zal in den loop van deze week hun executie plaats hebben, als n.l. de President der republiek geen gratie verleent. De drie, wier lot zoc goed als aan geen twijfel meer onderhevig is, Soudy, Callimin en Monier, hebben zich vrywel in het vooruitzicht van hun naderend einde geschikt. Callimin heeft zijn ad vocaat zelfs meer dan eens nadrukkelijk verboden om gratie te verzoeken. Hoewel mr. Boucheron aanvankelijk van doel was, zich niet aan dat verbod te storen en toch bij den President de belangen van zyn cliënt te gaan bepleiten, is hy eindelyk voor een hernieuwd uitdrukkelijk verzoek van Callimin, om 't niet te doen, gezwicht. Nu zullen slechts de verdedigers van Soudy, Monier en Dieudonné bij het staatshoofd op audiëntie gaan, om daar voor 't laatst een pleidooi voor hun cliënten uit te spreken. Ook die van Dieudonné. Want de kansen op revisie zijn voor hem vrijwel verkeken. De commissie, die over het rivisieverzoek heeft beraadslaagd, advi seert om niet op dat verzoek in te gaan, wat voor Dieudonné vrijwel beteekent, dat zijn doodvonnis van kracht blyft tenzij president Polncaré gratie verleent Daarop heeft Dieudonné nu al zijn hoop gevestigd. Ily is minder rustig en stervens-bereid dan de andere drie. Yelen zijn trouwens overtuigd, dat hem gratie verleend zal worden. Tegenover de ver klaringen van hen die zeggen, dat het Dieudonné was, die op Caby schoot, worden thans verschillende andere gelegd van ooggetuigen, die beslist beweren, dat het Garnier was en dat dus Dieudonné van dat feit behoort.te worden vrijge sproken. De revisieverzoeken van Monier en Deboé zijn zooals te verwachten was, eveneens door de commissie afgewezen. De schrijver geeft de volgende bizonder- heden omtrent Callimin, door een der verdedigers, die de gevangenen dagelijks bezoeken, meegedeeld. Yoor de jury leek Callimin volstrekt niet intelligent en toch is hy dat. Natuurlijk weet hij niet veel, want hij is maar tot zijn elfde jaar op school geweest, maar hij heeft later zooveel mogelijk gelezen, en alles begrepen wat hy las. Toen hij in Zwitserland kolensjouwer was, werkte hij tot hij een franc of zestig bij elkaar had; dan be steedde hij de helft om boeken te koopen en begon niet weer te werken voor al zijn geld op was. Nu is hij ook weer aan een paar philosophische werken bezig, en zyn grootste angst is, dat men hem zal komen halen om naar het schavot te gaan, vóór hij zë uitheeft Dc millioenon-erfenis van Pietor Toy Ier r. d. Hulst. Naar aanleiding der vele vergaderingen van personen, die meenen recht te hebben op een deel der 60 millioen gulden, die nagelaten zouden zijn door P. T. v. d. Hulst, heeft de redactie der- Oprechte Haarlemsche Cl. een onder zoek ingesteld. „We hebben zegt het blad personen gesproken, die met de zaak volkomen op de hoogte zijn, personen, die het testament meer dan eens onder de oogen kregen, en we hebben zelf gesnuffeld in oude boekjes. In de allerleerste plaats dan moeten we zeggen, dat de heeren Cunes en Van Marie van een verkeerd standpunt uitgaan. Zij beweren maar steedser is geen notaris Nicolaas Gallé geweest en er is geen testament van Pioter Teyler v. d. Hulst en ware dit wel zoo, dan is het valsch. Is er een notaris Nicolaas Galló geweest ten tijde dat Pieter Teyler v. d. Hulst leefde, was dus de eerste vraag, die we ons stelden en toen zijn we gaan zoeken, en nog eens gaan zoeken, en eindelijk vonden we een jaarboekje der stad Haarlem van den jaare 1751 tot October 1752, dat opgeeft de inwoners, benevens het ambt door hen bekleed, en in dat boekje vonden'we als notarissen vermeld de volgende personen Aalst De Bruyn, in de Koningstraat. Willem Baart, iu de Damstraat. Francois Jacob Gallé, in de Smede- straat. Casparus Noppen, op de Krogt. Salomon Krul, in de Schachelstraat. Jan Beuns, in de Gierstraat. Jacob Elout, in de Kleine Houtstraat. Mr. Cornelis Baart, op de Bakenesser- graft. Nicolaas Gallé, in de Smedestraat. De laatste, als jongste notaris, staat onderaan op het lijstje, een bewijs, dat hij in het jaar 1751 voor liet eerst als notaris optrad. Dat jaarboekje, dat zeker als echt mag worden beschouwd en voorzeker geen mededeelingen zal bevatten in strijd met de waarheid, geeft dus als notaris aan Nicolaas Gallé, en daarmede is diens bestaan als notaris dus bewezen. En nu wat het testament aangaat, dat zit prachtig ingebonden in een perkamenten omslag in de notarieele bewaarplaats van het Paleis van Justitie te Haarlem, waar het geheele protocol, zoowel van den notaris Francois als van den notaris Nicolaas Gallé, bewaard wordt en dat mettertijd wellicht zal worden geplaatst in één archief, ook voor anderen toegankelijk. Notaris Willems is door de Rechtbank te Haarlem benoemd tot bewaarder van dit oud-notarieel archief, en als zoodanig alleen kan zijn naam in deze zaak worden genoemd. En wat nu het testament betfeft, dat is een lijvig stuk, waarvan de bepalingen nu nog worden nagekomen. Onder meer verklaarde Pieter Teyler Van der Hulst in dat testament als zijn wille en begeerte te zijn, dat het huis in de Damstraat bij het Spaarne binnen deze stad, en tegenwoordig bij hem bewoond wordende behoorlijk gemeubi leerd, zooals hij, heer Testamenteur, dat zal komen na te laten met Zijn WelEds. Bibliotheek en verzameling van medailles, prent en teekenkonsten en alles wat daaronder eenigszins behoorende en daartoe betrekkelijk gemaakt zoude kunnen worden, voor altoos en ten eeuwigen dage zal moeten blijven in zijn geheel en onverkocht 't huis om te dienen zoo tot een vergaderplaats van Heeren Executeuren, Directeuren, voogden en administrateurs en derzei ver succes- seuren, welke daarin en over zullen hebben de vrije en volkomen disposition en schikkingen, en alles daarin zoodanig zullen moeien reguleeren, ordonneeren als zij zullen oordeelen ter bereiking van des testateurs oogmerk hiermede en hierna breeder uit te drukken te behooren en gevoegelijkst te kunnen geschieden als tot een vergadering voor de twee na te melden collegiën, welke bij heer Testateur daarinne door deze voornemens is te fondeeren, op te richten en te stichten. En de bibliotheek en ver zameling van medailles, prent en teeken- konst tot gebruik van de personen der gemelde collegiën zullen uitmaken en ten welken einde dat alles geenszins verminderd maar wel door gemelde heeren Directeuren met overleg en communicatie van de leedeu van die collegiën, vermeerderd, uitgebreid en tot meerdere volkomenheid gebragt zal mogen worden, waartoe hij lieer Testa teur ook begeerde, dat hetzelfde huis- al toos en voor zoover die daartoe eenig- zins gevonden zal kunnen worden, zal moeten worden bewoond door een konst- schilder of ander liefhebber van konsten en wetenschappen, welke door gemelde Heeren Directeuren daar zal worden gecommitteerd en aangesteld". Genoeg reeds om to doen zien, dat de Teylerstichting op goede gronden berust. Verder worden in het testament o.m. nog mededeelingen gedaan over de ook nu nog jaarlijks uit te schrijven weten schappelijke prijsvragen, en ten slotte worden verschillende legaten vermaakt aan familieleden en personeel. Dit testament is dus een heel gewoon testament, waarbij aan verschillende personen legaten worden toegekend en een andere som wordt bestemd voor een Teyler-Stichting. Het testament is gedateerd 17 Mei 1756 en onderteekeud door den testamen teur P. Teyler v. d. Hulst, door H. P. De Paauw en E. Huygens als getuigen en door Nic Gallé als notaris, en derhalve geldig. Doodsdobbelstoenen. Naar aanleiding van het proces tegen de gebroeders Vergout, die dezer dagen te Antwerpen terecht stonden, beschul digd van moord, en die elkaar weder- keerig van de daad betichtten, brengt men onderstaande gebeurtenis in her innering, die plaats greep onder de regeering van den Grooten Keurvorst van Pruisen en waaruit blijkt, hoe men in de 17e eeuw in dergelijke moeilijke gevallen handelde. Op een avond werd de jonge mooie dochter van een geacht wapensmid vermist en vond men haar na lang zoeken door een dolksteek vermoord in een hoek van de binnenplaats der ouderlijke woning. Twee soldaten, in wier gezelschap men haar dien dag nog had gezien, werden van den moord verdacht. Voor 't gerecht echter be tuigden beiden hun onschuld en de rechters hadden daardoor een zeer zware taak uitspraak te doen. In die dagen was het nog gewoonte in dergelijke moeilijke gevallen door een Godsoordeel te beslissen. De be klaagden werden dan, al naar gelang het misdrijf, aan een beproeving onder worpen, waarvan men meende een openbaring Gods te mogen verwachten. Zoo stelde de Keurvorst hier voor, dat de beklaagden om leven en dood zouden dobbelen. Degene, die het hoogste aantal punten wierp, zou vrij zijn. Op den daartoe vastgestelden dag werd den beklaagden medegedeeld, waar 'top stond en.God onder gebed als rechter aangeroepen. De beklaagde, die 't minst gunstig bekend stond, mocht d&n eersten worp doen. Hij zeide, vaak in zijn leven gespeeld te hebben, maar nooit om zoo'n hoogen inzet. Daar hij meestal gelukkig in het spel was, hoopte hij ook nu, dat het geluk hem dienen zou. En jawel, ter wijl verbazing de omstanders beving, lagen 12 oogen naar boven gekeerd. De tweede kwam naar voren en zeide „Voor mij blijft wel alleen een lagere worp over en zal ik daardoor in beuls- handen vallen. Ik vrees den dood niet, want in den strijd heb ik hem meer malen onder de oogen gezien, maar het grieft mij, mijn naam geschandvlekt te moeten achterlaten. Ik vertrouw echter, dat de rechtvaardige Rechter in den hemel den moordenaar nog tijd van inkeer geeft en mijn onschuld doet blijken. Daarna wierp hy de dobbel- steenen met kracht neer. En wat ge beurde? üión der steenen spleet, de eene helft toonde 1, de andere 6, terwijl de tweede dobbelsteen ook 6 oogen aanwees. Een algemeene ver bazing greep de aanwezigen aan, toen ze den anderen soldaat, als door den bliksem getroffen zagen staan, terwijl hij met doffe stem zeide: „Er leeft een rechtvaardig God in den hemel, ja, ik ben de schuldige. Op den noodlottigen avond vroeg ik om haar hand, en toen ik hoorde, dat zy met hem verloofd was, werd ik zóó woedend, dat ik haar doorstak". De beide dobbelsteenen worden nog in het Koninklijk Museum te Berlijn bewaard, onder den naam „Doods- dobbelsteenen". Burgerlijke Stand ran Brouwershaven. zoon dochter zoon dochter •lan. Fehr. (Ie kwartaal 1913). Geboren: Een dochter van Joh. de Moor en Adr. P. Dekker. n P. T. Jonker en Cath. Korbijn. Mach. Lodewijk en O. J. Schelling. St. Bos en A. Fond.se. Adr. de Nooyer en E. van Schelven. Christott'el Duijnhou- wer en G. de Jonge. Corn, van Wouwe en C. Kristalijn. 13. F. Beerents en J. A. C. M. van der Corput. G eh uwd: D. C. Oosse, j.m. (van Papendrecht) on Adr. J. Blom, j.d. W. A. de Looze, jm. en K. J. Hocke, j.d. P. Kroon, jm. en M. van de Velde, j.d. Overleden: G. Eerland, oud 3 m., zoon. L. van Nieuwenhuize, oud 9 j., zoon. T. P. Jonker, oud 15 in., dochter. BOTER 0,5T5 en 0,(57' per 5 H.G. KIP-EIEREN ƒ0,725 en 0,00 per 25 st. Zierikzee, 17 April 1913. De Marktopnemer, J. J. VAN DEN BOUT. V Bevallen van eene Dochter, A. A. VERKAARTRODOK. Zierikzee, 16 April 1913. V Voor de zeer talrijke bewijzen van belangstelling, by gelegenheid van hun Gouden Huwelijksfeest, betuigen ondergeteekenden hunnen liarteltyken dank. Ori>-VossEMEKK, April 1913. W H. VAN GORSEL. N. J. VAN GORSEL— Christiaanse. V Voor de vele bewijzen van belang stelling, ontvangen zoo van hier als elders bij de herdenking onzer 25-jarige Echtvereenigingbetuigen wijook namens onze Kinderen, onzen hartol|Jkon dank. Oostrrland, 18 April 1913. P. KOOMAN. L. KOOMANMobbtjand.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1