ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Plaatsing van Kinderen op School A, Plaatsen van Kinderen op School B, NIEUWSTIJDINGEN, 69ste JAARGANG. ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar bjj vooruitbetaling. ADVERTENTIE N. Van 18 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrjjdagsmiddags uiterlijk 2 ure Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL Redacteur: J. WAALE. op den 2 Mei 1913. ZITTING van Commissarissen dier school in het schoollokaal in den Wevershoek (hoofd de heer J. van Ballkoooijïk), op Zaterdag den 12 April e.k., des avonds te 8 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Om als leerlingen op de School A te worden toegelatenmoeten de kinderen den leeftijd van vijf jaren en acht maanden hebben bereikt. op den 2 Mei 1913. ZITTING van Commissarissen dier school in het schoollokaal aan het Kerkhof (hoofd de heer P. van der Have), op Woensdag den 28 April e.k., des avonds te 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Om als leerlingen op School B te worden toegelatenmoeten de kinderen den leeftijd van zes jaren hebben bereikt, of dien vóór het einde van het kalenderjaar be reiken. RUSLAND. Llbau, 6 April. In den nacht van Zaterdag op Zondag zonk de duikboot „Minoga"„ die ongeveer 1£ uur onder water bleef. Het vaartuig kon daarop gelicht en in de haven gebracht worden. De bemanning bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval is onbekend. FRANKRIJK. Partys, 5 April. Hier volgen nog eenige bizonderheden over den zelf moord van den onlangs op de kermis in de wyk van La Vilette gearresteerden moordenaar Lacombe. Om half tien werd Lacombe op gesloten in de z.g. wandelkooi, grenzend aan de binnenplaats der gevangenis, waar hij, overeenkomstig de gevangenis reglementen, eiken dag gedurende 20 minuten „gelucht" werd. Gebruik makend van een oogenblik van ver slapte waakzaamheid der cipiers, was hy met katachtige behendigheid tegen het 4 meter hooge traliehek opgeklauterd, dat zijn kooi van de anderen scheidde. Door een stoutmoedige sprong gelukte jiet hem op den ringmuur te komen, die de wandel-binnenplaats der ge vangenis omgeeft, en een tweede, geweldige sprong, deed hem op het dak belanden. De bewakers, op post in den centralen observatietoren, hadden geen tijd gehad, een en ander te verhinderen. Hun aan maning tot Lacombe om naar beneden te komen, werd door den gevangene met scheldwoorden beantwoord, en toen zy aanstalten maakten, om hem achterna te zetten, bombardeerde hij hen met dakpannen. De directeur der gevangenis, door de cipiers ingelicht omtrent het voor gevallene, besloot een poging te doen, zich zonder bloedvergieten van den vluchteling meester te maken. Hij liet een aantal brandweerlieden ontbieden, en deed intusschen de binnenplaats met stroozakken beleggen, oru te voor komen, dat Lacombe, mocht deze naar beneden springen, zich zou dooden. Aan den directeur der gevangenis, den intusschen ter plaatse verschenen procureur der republiek en den rechter van instructie in zijn zaak, die hem aanmaanden, zich over te geven, ant woordde de vluchteling, dat hy eerst een onderhoud wilde hebben met zyn advocaat, mr. Boucheron, die daarop per telefoon werd ontboden. In een onderhoud, dat ruim een half uur duurde Lacombe op het dak der gevangenis en zyn verdediger op de binnenplaats trachtte rar. Boucheron zijn cliënt te bewegen, naar beneden te komen, maar daar al zijn overredings kracht bleek te falen, maakten de brandweermannen zich op last der autoriteiten gereed, op het dak te klimmen. Toen Lacombe dit bemerkte, stortte hij zich plotseling met het hoofd naar beneden, op een gedeelte der binnen plaats, dat nog niet met matrassen was belegden werd met verbrijzelden schedel opgenomen. Hy was op de plek doodgebleven. ENGELAND. LondeD, 5 April. Twee suffragettes zijn heden gearresteerd, toen ze de groote tribune van het wedrenterrein te Kelso in Schotland in brand trachtten te steken. Reeds waren in petroleum gedrenkte papieren aangestoken, toen de politie tusschen beide kwam en verhinderde, dat verdere schade werd aangericht. DUITSCHLAND. Berlin, 7 April. Uit Krefeld wordt aan de Lok. Anz. geseind, dat een 30-jarige krankzinnige aldaar de katho lieke kerk van den heiligen Dionysius binnendrong en met een stok op de aanwezige dames inranselde. Er ontstond een paniek, waarbij een 30- ot 40-tal personen gewond werden, onder wie één dame ernstig. 8 April. Uit Kopenhagen wordt aan de B. Lok Anz. gemeld, dat aan de koninklijke porselein fabriek belang rijke diefstallen zijn gepleegd door het personeel. De diefstallen loopen over jaren en moeten het laatste jaar voor een bedrag van 100,000 mark hebben omvat. zwermen uit hun loopgraven op den heuvel te voorschijn en liepen snel de helling af in het dal en aan den anderen kant weer tegen den heuvel op, waar boven de Bulgaarsche bajonetten blonken. De aanvallers droegen hun zware grijze overjassen, en de weeke kleigrond, door den regen dubbel verraderlijk, kleefde voortdurend meer aan hun schoenen en belemmerde hen in het loopen. Naarmate de afstand tusschen de vijandelijke linies verminderde, vermenig vuldigden zich de witte wolkjes van de Bulgaarsche granaatkartetsen. De gapingen in de gelederen der aanvallers namen toe, en de lyken teekenden het spoor van den opmarsch van de bestormers. Maar onversaagd, wankelden de Turken geen oogenblik en drongen zonder aarze ling voorwaarts. De aanvallende colonnes bleken be sloten liever te sterven dan een duimbreed te wyken. Plotseling trok de mist weer op als een gordijn en de zon straalde met vollen glans. Het laatste tooneel van een vreeselijk oorlogsschouwspel ver toonde zich thans in al zijn verschrikke lijkheid. Men zag de Turksche infanterie de glibberige helling van de Bulgaarsche positie opklimmen, geheel onverschillig voor de Bulgaarsche granaten en kogels. Na eenige oogenblikken kwam er een scherp geluid van geweervuur en ver volgens 'n heesch geschreeuw uit duizend Turksche kelen, meldende, dat de positie was genomen. Men zag op den heuveltop een vreeselijken stryd van man tegen manmet de blanke sabel en geweer kolven sloeg men elkaar dood. De Turken stormden voorwaarts als de branding van de zee en de Bulgaren vluchtten langs de andere helling van den heuvel, terwijl de Turken hen een doodelijken regen van geweerkogels nazonden. Maar, alsof de natuur thans vond, dat het genoeg was, onttrok weer een dichte mist de overwonnen Bulgaren aan het oog van hun vervolgers. Ongeveer 1000 Bulgaren lagen dood op het slagveld. De oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph schat het aantal dat buiten gevecht is gesteld op ruim 4000. ITALIË. Rome, 6 April. Men meldt uit Ben- ghasi d.d. 5 AprilKanonschoten werden fjelost tegen Bedouinen, die gewapend taliaansche forten trachten te naderen. Zij werden verstrooid, na verliezen te hebben geleden. De laatste lijst der in den Italiaansch-Turkschen oorlog gesneuvelde manschappen is heden gepubliceerd. Het totaal aantal dooden bedraagt 92 offi cieren en 1391 minderen. Te Milaan zal dezer dagen, zeer ten pleiziere der op pikante onthullingen beluste Milaneesche high life, het proces tegen vorst Carlo Bakunin, zoon van den beroemden Russischen revoluti- onnair, beginnen. Carlo Bakunin, die nu sedert twintig jaren geheel Italië onveilig maakt, heeft een gansche reeks ongehoorde oplichte rijen op zijn geweten en verscheidene dames der aristocratie, o.a. hertogin Santaflora, een nicht van kardinaal Rampolla en markiezin Stanza, wier vertrouwen hy wist te winnen, voor groote sommen in den nek gezien. Ten slotte joeg de markiezin den vorst weg en gaf hem nog 30.000 francs zakgeld mee op weg, welk bedrag Bakunin zich haastte te Monte Carlo te gaan verspelen. De vorst, die wegens allerlei zwendelaryen reeds te Turijn tot jaar tuchthuis is veroordeeld, verdween eenigen tyd geleden uit Italië, waar hij ook zyn jonge vrouw liet zitten, wier bruidschat van 800.000 fr. hy reeds lang had opgemaakt. Hy dook weer te Parys op, waar hy onder den naam van ingenieur Wasilief wegens bedrog veroordeeld werd. Ten slotte huwde hy een ryke weduwe. Te Milaannaar welke stad de flesschentrekker eindelyk werd uit geleverd, zal vorst Bakunin slechts wegens de in Italië begane misdryven gevonnisd worden, niet ook wegens bigamie, daar Bakunin Zwitsersch onder daan is en zyn tweede huwelyk in Frankryk is gesloten. Langzamerhand werd zyn gedrag al slechter en slechter. Straf noch zachte vermaningen hielpen. Toen hy nu ongeveer drie maanden geleden den met de surveillance belasten broeder te lyf wilde gaan, oordeelde de broeder overste, die van raeening was, dat het met de verstandelijke vermogens van den knaap niet geheel in orde was, een deskundig onderzoek gewenscht. Dit onderzoek leidde evenwel niet tot een bepaald resultaat; de raad werd gegeven, voort te gaan met te trachten door zachtheid den knaap, die zeer driftig en opvliegend was, voor zich te winnen. Vooral den laatsten tyd kwam hy zeer ongeregeld en lang over den ge- zetten tyd in het weeshuis. De vader van den jongen moet aan den drank verslaafd zyn geweest. By zijn dood werden de kinderen in een toestand van ontzettende verwaar- loozing aangetroffen. NEDERLAND. Amsterdam, 7 April. Het aantal stakers in de kleedingindustrie is tot ruim 800 gestegen. Op alle groote confectie- ateliers en maatzakeri ligt het werk geheel, of nagenoeg geheel stil. Onder handelingen tusschen georganiseerde patroons en werklieden worden niet gevoerd. "s-Gravenhage, 9 April. Bij een heden in de openbare vergadering van den Raad van State, Afd. voor de geschillen van bestuur medegedeeld Kon. besluit is verklaard, dat de bezwaren, ingebracht tegen de door het Departement van Oorlog voorgenomen oprichting van eene patronenbergplaats aan de Hooge Molen straat te Zierikzee, geen grond opleveren om die oprichting niet toe te laten. Alhier is in de Groote Brouwer straat een' moord gepleegd. De jeugdige dader heet D. M. en is 16 jaar. De vermoorde vrouw is onge veer 40 jaar. Het is geblekendat de jongen reeds vroeger meermalen met de vrouw omgang had gehad en uit wraak den moord heeft bedreven. Die omgang met de zeer slecht befaamde vrouw toch had voor den knaap, naar hij beweerde, niet nader aan te duiden gevolgen gehad, waardoor hy in een ziekeninrichting verpleegd moest worden. Zyn gestel was aangetast Daarover besloot hy zich te wreken, en aan die wraakzucht heeft hy voldaan. Toen hy zyn werkzaamheden bij zyn patroon geëindigd had, ging hij naar de woning van de beruchte vrouw, en zonderde zich met haar af. Hij had een vlymscherp schoenmakersmes by zich gehouden. Op het bed bracht hy haar de eerste verwonding toe, een steek in de wangen of in den hals. Toen de vrouw daarop uit het bed sprong en naar de kamerdeur wou gaan om hulp te roepen, sprong hij haar na, en bracht haar de verdere zware verwondingen toe, die den dood tengevolge hadden. Het moet toen omstreeks 8 uur ge weest zijn. Kort daarop verliet hij de woning. Hy droeg zyn schoenen in de hand en sloop de trap af. Dit was wel opgemerkt door iemand, die in het zelfde huis woonde, doch deze had er, in verband met het bedryf, dat de vrouw uitoefende, niet veel acht op geslagen. Wel meende die persoon de kleeding van een weesjongen te her kennen. De commissaris van politie, de heer Dietz, die na de ontdekking van den moord den bystand had ingeroepen van de centrale recherche van het parket waren aanwezig mr. Van Rhede van der Kloot, rechtercommissaris, en rar. Del Carapo genaamd Camp, substituut officier van justitie nam in overleg met deze, in verband met bovenbedoelde raededeeling van den persoon, die den jongen had zien weggaan, de noodige maatregelen, en de heer Aaltsz, chef der recherche, wist in het R.-K. wees huis den knaap, van wien een vage persoons- en kleedingbeschrijving was gegeven, te ontdekken. Hy lag reeds te bed; er waren sporen van bloed aan zyn kleeren. Al spoedig bekende hy de vrouw om de bovenvermelde reden te hebben gedood. De jongen, wiens vader dood is, moet een krankzinnige moeder hebben. De knaap, wiens broertjes en zusjes, na het overlijden van den vader in het R.-K. Weeshuis waren opgenomen, was door tusschenkorast van het gestichts- bestuur in den kost gedaan by een groentenhandelaar. Daar paste de jongen zeer slecht op, maakte zyn pleegvader het leven zuur en kwam vaak 's avonds laat thuis. De man gat daarop aan het gestichtsbestuur te kennen, dat hy „voor geen geld van de wereld" den jongen langer by zich wilde houden. Het bestuur besloot toen, na overleg met den broeder-overste, den knaap, die toen 15 jaar oud was, in het wees huis op te nemen. De eerste drie, vier maanden paste hy vry goed op, en de bestuurderen en broeders hoopten reeds, dat de knaap zyn vroegere slechte ge dragingen voor goed had afgelegd. Hy werd by een schoenmaker in de leer gedaan en kwam aanvankelyk op den gezetten tyd thuis. Uit Stad en Provincie, Zierikzee, 9 April. Het bestuur van „Floralia" verzoekt ons mede te deelen, dat de inschrijving voor plantjes nog deze week opengesteld blyft. Velen hebben hun briefje nog niet ingeleverd, en wie geen biljet ontving, kan dat nog bij den heer Hottinga, Oude Haven, verkrijgen. Voor on-en minvermogenden kosten de stekplantjes, die in Mei ge leverd worden, 3 cent het stuk. Aanstaanden Donderdagavond zal de afdeeling Zierikzee van den Bond voor Staatspensiouneering ten 8 ure, in het „Huis van Nassau", een algemeene ver gadering houden. Wij hopen met 't oog op de bespreking der deelneming aan de Openluchtmeeting, die den 2den Pinkster dag te Haamstede zal gehouden worden, dat de leden in grooten getale ter ver gadering zullen'opkomen. Het zal niet noodig zijn de leden der liberale kiesvereeniging op te wekken Vrijdagavoud de vergadering bij te wonen, die door het bestuur tot het stellen van een candidaat voor de Tweede Kamer en van drie candidaten voor de Provinciale Staten is .uitgeschreven. Wij herinneren slechts aan deze vergadering. Zij zal in de zaal van den heer Van Meteren ge houden worden. Onder dankzegging berichten wy aan een oud-Zierikzeësnaar te Amsterdan de goede ontvangst van een „gezicht op de haven van Zierikzee in het begin der 19de eeuw", uitgegeven door de vereeniging „Oud-Zierikzee". Door Gedeputeerde Staten is in plaats van wijlen den heer J. Gloude, tot lid-werkgever van de plaatselijke commissie art. 86 ongevallenwet, zetel Zierikzee, benoemd de heer L. Ochtman, boekhandelaar alhier. Gisterenavond vergaderde in het „Huis van Nassau" de afdeeling Zierikzee der vereeniging „Volksonderwijs". Bij ontstentenis van den voorzitter leidde de penningmeester, de heer Beelaerts van Emmichoven, de vergadering. Door den secretaris, den heer A. Geluk, werden de notulen gelezen en het jaar verslag uitgebracht. Uit het jaarverslag, waarin de klacht geuit werd, dat de leden zoo schaars opkomeD, en met het oog hierop de hoop werd uitgesproken, dat in 1913 de vergaderingen beter zullen bezocht worden, bleek, dat het ledental gestegen was tot 123. De penningmeester deed rekening en verantwoording van zijn beheer. Met het nazien der rekening werden belast de heeren Heimbach en Van der Kreke. Deze vonden de rekening in orde, zoodat zij werd goedgekeurd iu ontvang tot een bedrag van f 148,80® en in uitgaaf tot een som van f 118,10®, sluitende alzoo met een batig saldo van f 30,70. In de plaats van den heer Swartbol werd als bestuurslid gekozen mr. Van Geuns. Het periodiek aftredend lid, de heer Beelaerts van Emmichoven, werd herkozen, terwijl, na een herstemming met mr. Bakker, voor mej. De Mooij gekozen werd de heer Biermasz. Besloten werd naar de op 13 Mei te Utrecht te houdene algemeene vergadering een afgevaardigde te zenden. AI9 afge- AFKONDIGING Het HOOFD van het Plaataelyk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Breda is executoir verklaard het voljaarsch-kohier be treffende de personeele belasting dezer gemeente over het belastingjaar 1913, no. 1, dat op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verplicht is zyn aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 8 April 1913. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, D. VAN DER VLIET. De Balkan-oorlog. Een nederlaag der Bulgaren. 't Is niet altyd victorie voor de Bul garen. By de linie van Tsjataldzja hebben ze een bloedige nederlaag geleden. Begunstigd door den mist, dachten ze een manoeuvre uit te voeren langs een weg in het dal, evenwydig met de Turksche linie. Werden ze niet opge merkt, dan zouden ze de Turken kunnen overrompelen. Maar ze werden wel op gemerkt door een kleine Turksche afdeeling, die de tyding telefonisch naar de hoofdstelling overbracht. En byna op hetzelfde oogenblik trok de mist op. Zoeklichten werden op de Bulgaren gericht en by het licht daarvan zag men op de helling de Bulgaren met koorts achtige haast bezig zich in te graven. Van alle zyden regende het nu granaten op de Bulgaarsche kolonne, die, in haar beweging gestuit en den steilen heuvel niet kunnend beklimmen, terug moest trekken op het dorp Tsjataldzja. Die terugtocht ontaardde spoedig in een wanordelyke vlucht. Honderden dooden en gewonden bleven in het dal liggen. Gedurende den heelen langen nacht daverden de omliggende heuvelen van het onophoudelijk geschutvuur. De regen viel in stroomen neer en een wilde storm gierde over de verlaten hoogvlakte van Tsjataldzja. De oproerige elementen schenen mee te vechten. In den morgen verdubbelden de Turken, den mist ten spyt, hun geschut vuur. De positie, waar de Bulgaarsche kanonnen stonden, werd onhoudbaar en zelfs het infanterie-vuur zweeg bykans geheel. De Turksche bevelhebber besloot toen tot een aanval met de bajonet. De bloera van het eerste Turksche legerkorps werd tegen den heuvel gezonden, waar de Bulgaarsche gelederen, gedecimeerd door het granaatvuur, den woedenden aanval achter de weinige schansen, die ze hadden kunnen opwerpen, afwachtten. De Turksche infanteristen kwamen in

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1